Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.02.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)


Na osnovu člana 92. st. 4. i 5. i člana 105. st. 4. i 5. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

1. U Odluci o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 38/15) (u daljem tekstu: Odluka), u tački 2, stav 2. briše se.

2. U tački 3. stav 1, odredba pod 2) menja se i glasi:

„2) najmanje šest meseci radnog iskustva, stečenog u zemlji ili inostranstvu, u licu koje pruža finansijske usluge ili koje se bavi drugim privrednim delatnostima, odnosno srodnim poslovima u skladu sa posebnim zakonima;”.

Stav 2. briše se.

3. U tački 5, stav 1. menja se i glasi:

„Pre polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika ili za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: stručni ispit), kandidati za polaganje stručnog ispita dužni su da se obučavaju kod poslovno-stručne, odnosno profesionalne organizacije koja poseduje odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacione kapacitete koji obezbeđuju kvalitet obuke, u skladu s Programom, i s kojom Narodna banka Srbije zaključi sporazum.”.

4. U tački 9. stav 3, posle reči: „više ili visoko obrazovanje“ dodaju se zapeta i reči: „odnosno dokaz da je započet postupak nostrifikacije te isprave kod nadležnog državnog organa”.

5. U tački 11, stav 2. menja se i glasi:

„Smatra se da je kandidat položio stručni ispit ako je ostvario najmanje 75 od 100 bodova na stručnom ispitu.”.

6. U tački 13, posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Licu koje je položilo stručni ispit a nije dostavilo dokaz o nostrifikaciji isprave o završenoj školi, odnosno fakultetu iz tačke 9. stav 3. ove odluke – Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje iz stava 4. ove tačke nakon dostavljanja te isprave.”.

7. Tačka 16. menja se i glasi:

„16. Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik dužan je da se kontinuirano profesionalno usavršava radi održavanja i unapređenja teorijskog i praktičnog znanja, stručnosti i sposobnosti, kao i profesionalnih veština, odnosno vrednosti.

Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik dužan je da se u svakoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju profesionalno usavršava najmanje 15 časova, osim u kalendarskoj godini u kojoj je dobio ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (u daljem tekstu: ovlašćenje).

Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik nije dužan da se profesionalno usavršava u kalendarskoj godini u kojoj ne obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

Narodna banka Srbije na svojoj internet strani objavljuje informacije o tome koja organizacija iz tačke 5. stav 1. ove odluke vrši usavršavanje iz ove tačke, kao i o visini naknade za pružanje usluge tog usavršavanja.”.

8. Tačka 17. menja se i glasi:

„17. Organizacija iz tačke 5. stav 1. ove odluke dužna je da po završetku usavršavanja iz tačke 16. ove odluke ovlašćenom posredniku, odnosno ovlašćenom zastupniku izda dokaz o obavljenom profesionalnom usavršavanju, a Narodnoj banci Srbije dostavi spisak tih lica, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka usavršavanja.

Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik ne može da obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju ako se ne usavršava u skladu s tačkom 16. ove odluke, odnosno ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje i sl.).

Subjekti nadzora iz stava 2. ove tačke dužni su da obezbede ažurne podatke o licima koja za njih obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (lično ime, broj i datum izdavanja ovlašćenja i podatak o godini profesionalnog usavršavanja tog lica u skladu sa ovom odlukom).”.

9. Prilog 1, koji je odštampan uz Odluku, zamenjuje se novim Prilogom 1, koji je odštampan uz ovu odluku.

10. Lica koja su dobila ovlašćenje u skladu sa Odlukom (u periodu od 2015. do 2017. godine) i koja obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju – nisu dužna da se profesionalno usavršavaju do 1. januara 2018. godine, od kada su dužna da se usavršavaju na način propisan tačkom 7. ove odluke.

Lice iz tačke 21. stav 1. Odluke koje se kontinuirano usavršavalo i o tome dostavilo dokaz Narodnoj banci Srbije, na način i u roku iz tog stava, i koje obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju – nije dužno da se profesionalno usavršava do 1. januara 2018. godine, od kada je dužno da se usavršava na način propisan tačkom 7. ove odluke.

Lica iz st. 1. i 2. ove tačke mogu od 1. januara 2018. godine obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju ako se usavršavaju na način propisan ovom tačkom, odnosno ako tom subjektu dostave dokaz da su započeli usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje i sl.).

11. Lice iz tačke 21. stav 1. Odluke koje Narodnoj banci Srbije nije dostavilo dokaz da se kontinuirano usavršavalo, na način i u roku iz tog stava, ne može da obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju dok se profesionalno ne usavrši na način propisan st. 2. i 3. ove tačke.

Lice iz stava 1. ove tačke može da obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju pod uslovom da se profesionalno usavršava najmanje 30 časova u prvoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja te poslove.

Izuzetno, lice iz stava 1. ove tačke koje iz opravdanih razloga (teža bolest, porodiljsko odsustvo, drugo odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju rad i dr.) nije ispunilo obavezu kontinuiranog usavršavanja i o tome je dostavilo odgovarajuće dokaze Narodnoj banci Srbije u roku propisanom Odlukom – može da obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju pod uslovom da se profesionalno usavršava najmanje 20 časova u prvoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja te poslove.

Lica iz ove tačke koja se profesionalno usavrše u skladu sa st. 2. i 3. ove tačke dužna su da se pri daljem obavljanju poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju usavršavaju na način propisan tačkom 7. ove odluke.

Lica iz ove tačke ne mogu obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju dok se ne usavrše na način propisan ovom tačkom, odnosno dok tom subjektu ne dostave dokaz da su započeli usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje i sl.).

12. Lice koje je do dana stupanja na snagu ove odluke završilo obuku za polaganje stručnog ispita u skladu s programom iz tačke 4. Odluke – može uz prijavu za polaganje stručnog ispita, kao dokaz o završenoj obuci za polaganje stručnog ispita, dostaviti dokaz o toj obuci.

13. Subjekti nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju dužni su da obezbede propisane podatke o licima koja za njih obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, počev od 2016. godine, najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

14. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1

Program polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja

ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika

u osiguranju

I. Osnove osiguranja

a) Osnovni pojmovi osiguranja/reosiguranja

b) Subjekti koji obavljaju poslove osiguranja/reosiguranja

v) Osnove tržišta osiguranja

g) Osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društva za osiguranje/reosiguranje

d) Finansijsko poslovanje društva za osiguranje/reosiguranje, tehničke rezerve i imovina društva za osiguranje/reosiguranje

đ) Primena propisa o privrednim društvima, o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa na delatnost osiguranja

II. Posredovanje u osiguranju

a) Poslovi posredovanja u osiguranju/reosiguranju i subjekti koji obavljaju te poslove

b) Pravni položaj i uloga posrednika u osiguranju/reosiguranju

v) Obaveze posrednika u osiguranju/reosiguranju (posebno obaveza pružanja informacija, zaštite prava i interesa ugovarača osiguranja) i obaveza kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih posrednika u osiguranju

g) Odgovornost posrednika u osiguranju/reosiguranju

d) Obavezno osiguranje posrednika u osiguranju/reosiguranju

đ) Nadzor posrednika u osiguranju/reosiguranju

e) Registar posrednika u osiguranju/reosiguranju i ovlašćenih posrednika u osiguranju

III. Zastupanje u osiguranju

a) Poslovi zastupanja u osiguranju i subjekti koji obavljaju te poslove

b) Pravni položaj i uloga zastupnika u osiguranju

v) Obaveze zastupnika u osiguranju (posebno obaveza pružanja informacija i zaštite prava i interesa ugovarača osiguranja) i obaveza kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih zastupnika u osiguranju

g) Odgovornost zastupnika u osiguranju

d) Nadzor zastupnika u osiguranju

đ) Registar zastupnika u osiguranju i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

IV. Ugovor o osiguranju

1. Životno osiguranje

a) Vrste i rizici životnog osiguranja

b) Ugovor o životnom osiguranju i isplata naknade iz osiguranja

v) Posebna pravila koja se odnose na osiguranje lica

g) Životna osiguranja vezana za jedinice investicionih fondova (posebno finansijski rizici i prednosti i mane različitih investicionih opcija za ugovarača osiguranja)

2. Neživotno osiguranje

a) Vrste i rizici neživotnog osiguranja

b) Načela neživotnog osiguranja

v) Ugovor o neživotnom osiguranju i isplata naknade iz osiguranja

g) Posebna pravila koja se odnose na osiguranje imovine i na osiguranje od odgovornosti

d) Osiguranje od auto-odgovornosti

V. Poslovna praksa i etika u osiguranju

a) Praksa posredovanja i zastupanja u osiguranju

b) Procena potreba potrošača

v) Upravljanje sukobima interesa i neophodna finansijska stručnost posrednika i zastupnika u osiguranju

g) Tržišno ponašanje posrednika i zastupnika u osiguranju

d) Standardi poslovne etike posrednika i zastupnika u osiguranju.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print