Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2016.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)


Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti

Član 1.

U Uredbi o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 98/09), u članu 2. stav 1. menja se i glasi:

„Inostrane isprave koje su predmet priznavanja jesu: sertifikat, izveštaj o ispitivanju, uverenje o kontrolisanju ili drugi dokument kojim inostrano telo za ocenjivanje usaglašenosti potvrđuje usaglašenost proizvoda sa zahtevima inostranog tehničkog propisa.”

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči: „inostrani proizvođač” zamenjuju se rečju: „proizvođač”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) navođenje inostrane isprave odnosno znaka usaglašenosti, čije priznavanje se traži;”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, zahtev za priznavanje inostrane isprave izdate u skladu sa inostranim tehničkim propisom čija su načela i bitni zahtevi preuzeti u domaći tehnički propis, ne mora sadržati podatke iz stava 1. tač. 3)–8) ovog člana.”

Član 4.

U članu 6. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, uz zahtev za priznavanje inostrane isprave izdate u skladu sa inostranim tehničkim propisom čija su načela i bitni zahtevi preuzeti u domaći tehnički propis, ne moraju se dostavljati dokazi iz stava 1. tač. 3)–5) ovog člana.”

Član 5.

U članu 7. stav 2. menja se i glasi:

„Komisiju sačinjavaju najmanje tri člana, od kojih je najmanje jedan predstavnik nadležnog ministarstva i jedan predstavnik Instituta za standardizaciju Srbije.”

Član 6.

U članu 10. stav 2. posle reči: „sa obrazloženjem” dodaju se zapeta i reči: „kao i kopiju inostrane isprave koja je predmet rešenja o priznavanju”.

Član 7.

U članu 12. tačka 4) reči: „i broju” brišu se.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) naziv odgovarajućeg srpskog tehničkog propisa iz člana 8. ove uredbe i broj službenog glasila Republike Srbije u kojem je taj propis objavljen;”.

Član 8.

Postupci priznavanja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti, započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva za priznavanje inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, registru ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti, evidenciji o ispravama o usaglašenosti, znacima o usaglašenosti i telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i uslovima za primenu tehničkih propisa drugih država („Službeni list SCG”, broj 22/06 i „Službeni glasnik RS”, broj 98/09 – dr. uredba).

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print