Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Decembar 2018. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017)

Obaveza

Rok

Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

15. decembar 2018. godine

Skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti.

20. decembar 2018. godine

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru finansija odluku o budžetu lokalne vlasti.

25. decembar 2018. godine

 

ZAKON O JAVNOM DUGU
("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015)

Obaveza

Rok

Ukupan dug po osnovu zaduživanja za finansiranje tekuće likvidnosti mora se vratiti do 31. decembra tekuće budžetske godine.

31. decembar 2018. godine

 

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA
("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

Obaveza

Rok

Javna preduzeća koja se ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, godišnji program poslovanja dostavljaju najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

1. decembar 2018. godine

 

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA
("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 81/2005 - ispr. i 47/2018)

Obaveza

Rok

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču na saglasnost program rada javne agencije za narednu godinu i finansijski plan javne agencije.

15. decembar 2018. godine

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
("Sl. glasnik RS", br. 92/2011)

Obaveza

Rok

Ministar zdravlja, na predlog Instituta za javno zdravlje Srbije, donosi Program monitoringa za narednu godinu.

1. decembar 2018. godine

Instituti i zavodi za javno zdravlje, na osnovu Programa monitoringa, donose planove za sprovođenje Programa monitoringa na teritoriji za koju su osnovani, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, za narednu godinu.

31. decembar 2018. godine

 

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016)

Obaveza

Rok

Upravljač dostavlja izveštaj o ostvarivanju godišnjeg programa za prethodnu godinu nadležnom organu.

15. decembar 2018. godine

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Republički fond za zdravstveno osiguranje za svaku kalendarsku godinu donosi opšti akt kojim uređuje sadržaj, obim i standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 45. ovog zakona za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i procenat plaćanja osiguranog lica.

31. decembar 2018. godine

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Ministar zdravlja donosi kadrovski plan za zaposlene u zdravstvenim ustanovama za narednu budžetsku godinu.

31. decembar 2018. godine

Ministar zdravlja donosi odluku o oblastima medicine, stomatologije, odnosno farmacije koje su deficitarne u Republici Srbiji, na osnovu mišljenja zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike u skladu sa zakonom.

31. decembar 2018. godine

 

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI
("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)

Obaveza

Rok

Rukovodilac ustanove socijalne zaštite koju je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ocenjuje stručne radnike i stručne saradnike.

31. decembar 2018. godine

 

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni)

Obaveza

Rok

Zahtev za verifikaciju za srednju školu podnosi se najkasnije do 31. decembra za narednu školsku godinu.

31. decembar 2018. godine

Zahtev za davanje saglasnosti za promenu naziva javne ustanove podnosi se Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće školske godine, odnosno radne godine za predškolske ustanove.

31. decembar 2018. godine

 

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017 i 27/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Srednja škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave predlaže Ministarstvu, preko školskih uprava, broj i strukturu upisa učenika po područjima rada i obrazovnim profilima za narednu školsku godinu.

31. decembar 2018. godine

 

ZAKON O SPORTU
("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

Obaveza

Rok

Ministarstvo nadležno za sport revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa sredstvima utvrđenim u budžetu Republike Srbije za narednu godinu.

15. decembar 2018. godine

Ministarstvo nadležno za sport donosi odluku i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po programima i projektima.

30. decembar 2018. godine

 

 ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)

Obaveza

Rok

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da jednom mesečno, a najkasnije do 10. u mesecu za prethodni mesec dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati razlike između ukupnog iznosa plata obračunatih primenom osnovice koja nije umanjena i ukupnog iznosa plata obračunatih primenom umanjene osnovice, odnosno uplaćene razlike između ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji nije umanjen i ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji je obračunat sa umanjenjem u smislu ovog zakona.

10. decembar 2018. godine

 

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014 i 22/2015)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. decembar 2018. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM
("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)

Obaveza

Rok

Donošenje akta o obrazovanju popisne komisije za redovan godišnji popis imovine i obaveza.

1. decembar 2018. godine

Plan rada za redovan godišnji popis donosi se najkasnije do 10. decembra tekuće godine za koju se obavlja popis i dostavlja se ovlašćenom licu vršioca popisa.

10. decembar 2018. godine

 

PRAVILNIK O INVENTARISANJU, OBRADI, REVIZIJI I OTPISU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA, KAO I VOĐENJU EVIDENCIJE O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ GRAĐI I IZVORIMA
("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)

Obaveza

Rok

Knjiga inventara odnosno evidencija bibliotečko-informacione građe i izvora zaključuje se na kraju svake kalendarske godine.

31. decembar 2018. godine

 

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)

Obaveza

Rok

Narodna biblioteka Srbije pismeno obaveštava podnosioce programa stručnog usavršavanja o odobrenoj akreditaciji i na svojoj internet stranici objavljuje spisak akreditovanih programa.

31. decembar 2018. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)

Obaveza

Rok

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije vrše povraćaj neutrošenih sredstava koja su u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, do isteka fiskalne godine preneta a nisu utrošena u toj fiskalnoj godini na račun - Izvršenje budžeta Republike Srbije, broj 840-1620-21.

31. decembar 2018. godine

    

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
("Sl. glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca na propisanim obrascima:

Obrazac IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine,

Obrazac IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti za mesec ________ 20_. godine.

5. decembar 2018. godine

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve.

15. decembar 2018. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima.

15. decembar 2018. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2018. GODINI
("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)

Obaveza

Rok

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija, u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs, izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za prethodni mesec na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti.   

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.   

15. decembar 2018. godine 

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.