Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Februar 2020. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

Obaveza

Rok

Ministar finansija daje instrukciju za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetske korisnike koje uključuju i srednjoročne prioritete javnih investicija.

15. februar 2020. godine

Indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije.

28. februar 2020. godine

Pravosudni organi koji se u budžetu Republike Srbije iskazuju zbirno pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca.

28. februar 2020. godine

Korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

28. februar 2020. godine

Drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom državnom organu Republike Srbije

28. februar 2020. godine

Indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti.

28. februar 2020. godine

Drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom organu lokalne vlasti.

28. februar 2020. godine

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018)

Obaveza

Rok

Jedinica lokalne samouprave dužna je da do kraja februara tekuće godine dostavi ministarstvu nadležnom za komunalne delatnosti izveštaj, na propisanom obrascu, u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u prethodnoj godini.

29. februar 2020.

Vršioci pogrebne delatnosti dostavljaju ministarstvu nadležnom za komunalne delatnosti izveštaj, na propisanom obrascu, u vezi sa obavljanjem delatnosti do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

29. februar 2020.

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018)

Obaveza

Rok

Radna uspešnost ostalih državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima vrednuje se najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

29. februar 2020. godine

ZAKON O ŠUMAMA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Sopstvenik šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom, odnosno korisnik šuma dužan je da evidentira izvršene radove za 2019. godinu.

28. februar 2020. godine

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni)

Obaveza

Rok

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava školu i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike, o deci koja treba da se upišu u prvi razred osnovne škole najkasnije do kraja februara tekuće godine za narednu školsku godinu.

29. februar 2020. godine

Zahtev za verifikaciju osnovne škole podnosi se najkasnije do 28. februara tekuće školske godine za narednu školsku godinu.

28. februar 2020. godine

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017 i 27/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da izabere školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

1. februar 2020. godine

UREDBA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI
("Sl. glasnik RS", br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017)

Obaveza

Rok

Organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za vođenje jedinstvene evidencije, iz člana 7. stav 3. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja zbirne podatke iz jedinstvene evidencije, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, na Obrascu ZOS-JS sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 10. februara tekuće godine, u pisanoj formi i elektronskim putem.

10. februar 2020. godine

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja iz člana 7. stav 2. Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini, za svaku godinu, Direkciji dostavlja podatke, iz posebnih evidencija, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, odnosno po poslednjem izvršenom popisu (u slučajevima statusne promene, promene pravne forme, otvaranja odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom), na Obrascu ZOS-JS, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 28. februara tekuće godine, u pisanoj formi i elektronskim putem.

28. februar 2020. godine

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. februar 2020. godine

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA
("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018 i 57/2019)

Obaveza

Rok

Javno tužilaštvo je dužno da sačini izveštaj o radu javnog tužilaštva za 2019. godinu i dostavi ga neposredno višem javnom tužilaštvu.

1. februar 2020. godine

PRAVILNIK O SADRŽAJU I ROKU ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)

Obaveza

Rok

Godišnji izveštaj autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave o rezultatima i stanju inovacione delatnosti na svojoj teritoriji usvojen od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave dostavlja se ministarstvu nadležnom za inovacionu delatnost, najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

15. februar 2020. godine

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do petog u mesecu za prethodni mesec.

5. februar 2020. godine

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve.

15. februar 2020. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima.

15. februar 2020. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.