Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Oktobar 2020. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

Obaveza

Rok

Vlada, na predlog ministra finansija, usvaja revidiranu Fiskalnu strategiju, sa informacijama o finansijskim i drugim efektima novih politika, uzimajući u obzir posle 15. aprila ažurirani makroekonomski okvir.

1. oktobar 2020. godine

Vlada dostavlja Narodnoj skupštini revidiranu Fiskalnu strategiju.

5. oktobar 2020. godine

Ministar finansija dostavlja Vladi nacrt zakona o budžetu Republike Srbije, nacrte odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

15. oktobar 2020. godine

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti.

15. oktobar 2020. godine

Akt o utvrđivanju visine takse na koji je data saglasnost objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno drugom službenom glasilu u kome se objavljuju akti o utvrđivanju visine takse, najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

31. oktobar 2020. godine

 *Napomena: U skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2020) dosadašnji utvrđeni rokovi iz člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018)

Obaveza

Rok

Inspekcija, zavisno od organizacionog položaja u sistemu organa državne uprave, priprema, odnosno utvrđuje predlog plana inspekcijskog nadzora u vezi sa kojim pribavlja mišljenje nadležnih organa državne uprave, odnosno organa državne uprave sa čijim delokrugom su povezana pitanja iz plana inspekcijskog nadzora, i mišljenje, odnosno smernice i uputstva Koordinacione komisije. Inspekcija dostavlja Koordinacionoj komisiji predlog godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za narednu godinu, koji je usaglašen sa mišljenjima nadležnih organa državne uprave, odnosno organa državne uprave sa čijim delokrugom su povezana pitanja iz plana inspekcijskog nadzora, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine. Po pribavljenom mišljenju, odnosno smernicama i uputstvima Koordinacione komisije, godišnji plan inspekcijskog nadzora se usvaja.

15. oktobar 2020 godine

 

ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)

Obaveza

Rok

Godišnji program rada upravne inspekcije - Upravnog inspektorata predlaže glavni upravni inspektor do kraja oktobra tekuće godine za narednu godinu, a usvaja ga Vlada.

31. oktobar 2020. godine

 

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019 i 27/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Škola objavljuje letopis koji sadrži pisane podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada na svojoj internet strani do 1. oktobra za tekuću školsku godinu, a može je podeliti učenicima u štampanom obliku.

1. oktobar 2020. godine

 

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020)

Obaveza

Rok

Finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, vrši se na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje za svaku narednu budžetsku godinu najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

1. oktobar 2020. godine

 

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Organ nadležan za poslove vođenja javne evidencije o nepokretnostima dužan je da dostavi potrebne podatke organu jedinica lokalne samouprave za izradu programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za narednu godinu, bez naknade.

30. oktobar 2020. godine

 

ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Vlada na predlog Ministarstva privrede usvaja jedinstvenu listu razvijenosti regiona, jedinica lokalne samouprave i gradskih opština.

31. oktobar 2020. godine

 

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma donosi izvođački projekat gazdovanja šumama za narednu godinu.

31. oktobar 2020. godine

Korisnik šuma donosi godišnji program ograničavanja šuma za narednu godinu.

31. oktobar 2020. godine

 

UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)

Obaveza

Rok

Indirektni korisnici budžetskih sredstava i to kako republičkog, tako i lokalnog nivoa vlasti, korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju i dostavljaju periodične izveštaje o izvršenju budžeta, odnosno finansijskih planova za period januar-septembar 2020. godine.

10. oktobar 2020. godine

Korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju svojih finansijskih planova i dostavljaju ih Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, u roku od deset dana po isteku tromesečja, za potrebe planiranja i kontrole izvršenja finansijskog plana.

10. oktobar 2020. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju Upravi za trezor.

20. oktobar 2020. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga Upravi za trezor.

20. oktobar 2020. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20. oktobar 2020. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20. oktobar 2020. godine

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju Izveštaj o izvršenju finansijskog plana i podnose Upravi za trezor.

20. oktobar 2020. godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana iz izveštaja dobijenih od korisnika sredstava RFZO i podnosi ga Upravi za trezor.

20. oktobar 2020. godine

 

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. oktobar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do petog u mesecu za prethodni mesec.

5. oktobar 2020. godine

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima do 15. u mesecu za prethodni period.

15. oktobar 2020. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima. Podaci dostavljaju se na propisanim obrascima do 15. u mesecu za prethodni period.

15. oktobar 2020. godine

Kvartalno dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima za sve izvore prihoda, kao i podataka o neizmirenim dospelim obavezama. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima do 20. u mesecu za prethodni period.

20. oktobar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Obaveza

Rok

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adrese jls@mfin.gov.rs i ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs. Potpisani i skenirani obrasci dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2, dostavljaju se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

15. oktobar 2020. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.