Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Septembar 2020. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

Obaveza

Rok

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije i organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju predlog srednjoročnog i finansijskog plana Ministarstvu finansija, koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine.

1. septembar 2020. godine

Direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine.

1. septembar 2020. godine

Ministarstvo finansija priprema nacrta zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije i zajedno sa odlukama o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje dostavlja Vladi

1. septembar 2020. godine *

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i izveštaja o izvršenju budžeta lokalne vlasti, izuzev lokalnih organa uprave nadležnih za poslove finansija gradskih opština u sastavu grada, odnosno grada Beograda, koji svoje odluke o završnim računima budžeta i izveštaje o izvršenju budžeta dostavljaju, odnosno podnose gradu, odnosno gradu Beogradu u pisanoj i elektronskoj formi

11. septembar 2020. godine*

Lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija grada sastavlja i podnosi konsolidovani izveštaj grada

11. septembar 2020. godine*

Vlada dostavljan predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije i odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje Narodnoj skupštini

25. septembar 2020. godine*

Akt kojim se utvrđuje visina takse dostavlja se na saglasnost nadležnom organu iz stava 8. člana 17. najkasnije do 30. septembra tekuće godine za narednu godinu.

30. septembar 2020. godine

*Napomena: U skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2020) dosadašnji utvrđeni rokovi iz člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)

Obaveza

Rok

Ustanova obrazovanja i vaspitanja u skladu sa školskim kalendarom, razvojnim planom i predškolskim, školskim i vaspitnim programom donosi godišnji plan rada.

15. septembar 2020. godine

Neraspoređeni zaposleni ostvaruje pravo na naknadu plate u visini od 65% plate koju je primio za mesec koji prethodi mesecu u kome je ostao neraspoređen do preuzimanja sa liste, a najkasnije do 15. septembra naredne školske godine.

15. septembar 2020. godine

 

ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU
("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019)

Obaveza

Rok

Ustanova učeničkog standarda donosi godišnji plan rada.

30. septembar 2020. godine

 

ZAKON O DRUŠTVENOJ BRIZI O DECI("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - dr. zakon, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon, 18/2010 - dr. zakon i 113/2017 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Ustanova za decu donosi godišnji program rada, uz prethodnu saglasnost osnivača i podnosi izveštaj o izvršenju godišnjeg programa rada osnivaču za prethodnu godinu.

30. septembar 2020. godine

 

ZAKON O PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Upravljač javnog puta dužan je da najmanje jednom u toku godine, a najkasnije do 1. septembra te godine, podnese godišnji izveštaj o izvršenoj kontroli i oceni stanja javnih puteva kojima upravlja.

1. septembar 2020. godine

 

ZAKON O RADU("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Obaveza

Rok

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

15. septembar 2020. godine

 

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018)

Obaveza

Rok

Korisnik prava dužan je da do 8. u mesecu obavesti nadležni organ o svim promenama činjenica koje su od uticaja na isplatu prava.

8. septembar 2020. godine

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da do 15. u mesecu evidentira sve nastale promene koje se odnose na isplatu prava.

15. septembar 2020. godine

 

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017 i 6/2020)

Obaveza

Rok

Zahtev za proveru ispunjenosti uslova radi izvođenja učenja kroz rad poslodavac podnosi Privrednoj komori Srbije najkasnije do 30. septembra kalendarske godine koja prethodi školskoj godini u kojoj otpočinje obavljanje učenja kroz rad.

30. septembar 2020. godine

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Obaveza

Rok

Stručni savet donosi predlog godišnjeg plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu

1. septembar 2020. godine

 

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Obaveza

Rok

Srednja škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja - nadležnoj školskoj upravi izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

15. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016 i 45/2018)

Obaveza

Rok

Ustanove koje obavljaju delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja - nadležnoj školskoj upravi izvod iz godišnjeg plana rada ustanove sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

15. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Obaveza

Rok

Ustanova koja obavlja delatnost osnovnog muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja i vaspitanja i ustanova koja obavlja delatnost i osnovnog i srednjeg muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja i vaspitanja dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i to nadležnom savetniku zaduženom za finansijske poslove izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

15. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016, 45/2018 i 106/2020)

Obaveza

Rok

Osnovna škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i to nadležnom savetniku zaduženom za finansijske poslove Izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

15. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)

Obaveza

Rok

Narodna biblioteka Srbije 1. septembra svake godine raspisuje konkurs za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja koji traje do 30. septembra.

30. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU
("Sl. glasnik RS", br. 9/2014)

Obaveza

Rok

Prijava za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru podnosi se do 30. septembra tekuće godine za novembarski ispitni rok.

30. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca na propisanim obrascima:

Obrazac IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine,

5. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve.

15. septembar 2020. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima.

15. septembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Obaveza

Rok

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adrese jls@mfin.gov.rs i ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs. Potpisani i skenirani obrasci dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

15. septembar 2020. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.