Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Januar 2023. godine •


ZAKON O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)

Obaveza

Član

Rok

Obveznici srednjoročnog planiranja (organi državne uprave; organizacije za obavezno socijalno osiguranje; ostali korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, koje Vlada na predlog organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika, odnosno ministarstva nadležnog za poslove finansija obaveže da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom; ostali korisnici javnih sredstava nad čijim radom nadzor vrši Vlada, koje na to obaveže Vlada; korisnici budžetskih sredstava autonomne pokrajine, koje nadležni organ autonomne pokrajine obaveže da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom; jedinice lokalne samouprave; korisnici budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave, koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave obaveže da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom; ostali korisnici javnih sredstava nad čijim radom nadzor vrši autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, koje na to obaveže nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave) svoj srednjoročni plan objavljuju najkasnije do 31. januara za tekuću godinu na svojoj internet stranici, vodeći računa o zaštiti tajnih podataka.

26.

31.1.2023.

 


ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020)

Obaveza

Član

Rok

Radna uspešnost državnog službenika na položaju, vršioca dužnosti, odnosno rukovodioca područne jedinice organa osnovane u skladu sa posebnim zakonom - zavod, filijala i druga organizaciona jedinica van sedišta organa vrednuje se najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu.

83.

31.1.2023.

 


ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Obaveza

Član

Rok

Naručilac je dužan da evidentira podatke o vrednosti i vrsti javnih nabavki iz čl. 11-21. ovog zakona, i to po svakom osnovu za izuzeće posebno, kao i javne nabavke iz člana 27. stav 1. ovog zakona. Podatke iz stava 3. ovog člana naručioci zbirno objavljuju na Portalu javnih nabavki najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, prema uputstvu koje Kancelarija za javne nabavke objavljuje na svojoj internet stranici.

181.

31.1.2023.

 


ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021)

Obaveza

Član

Rok

Organ vlasti, do 31. januara tekuće godine, za prethodnu godinu, podnosi godišnji izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona.

43.

31.1.2023.

 


ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

Obaveza

Član

Rok

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da Registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju u elektronskoj formi najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu.

100.

15.1.2023.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija vodi evidenciju turističkih vodiča i turističkih pratilaca i dužno je da Registru turizma dostavlja evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj i elektronskoj) najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu.

95.

15.1.2023.

 


ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Član

Rok

Jedinice lokalne samouprave dužne su da Ministarstvu dostave i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za tekuću godinu do 31. januara naredne godine.

71.

31.1.2023.

 


ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021)

Obaveza

Član

Rok

Organ javne vlasti, odnosno poslodavac odgovoran za realizaciju aktivnosti utvrđenih Akcionim planom dužan je da do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu dostavi Ministarstvu izveštaj o realizovanim aktivnostima.

17.

31.1.2023.

Organi javne vlasti i poslodavci dužni su da dostave Ministarstvu najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i izveštaj o evidentiranim podacima na obrascu iz člana 65. stav 5. ovog zakona, sastave godišnji izveštaj, koji pored podataka iz člana 65. st. 2. i 3. ovog zakona sadrži i ocenu stanja rodne ravnopravnosti u jedinici lokalne samouprave za čiju teritoriju su obrazovana tela za rodnu ravnopravnost

66.

15.1.2023.

 


ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Član

Rok

Korisnik, odnosno sopstvenik šume koji gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese godišnji izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma za 2021. godinu, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.

42.

15.1.2023.

Nadležni organ autonomne pokrajine godišnji izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

31.1.2023.

 

UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)

Obaveza

Član

Rok

Indirektni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju budžeta i dostavljaju nadležnom direktnom korisniku u roku od deset dana po isteku tromesečja, za potrebe planiranja i kontrole izvršenja budžeta.

6.

10.1.2023.

Korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju svojih finansijskih planova i dostavljaju ih Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, u roku od deset dana po isteku tromesečja, za potrebe planiranja i kontrole izvršenja finansijskog plana.

10.1.2023.

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju Upravi za trezor.

20.1.2023.

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga Upravi za trezor.

20.1.2023.

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20.1.2023.

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20.1.2023.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju Izveštaj o izvršenju finansijskog plana i podnose Upravi za trezor.

20.1.2023.

Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana iz izveštaja dobijenih od korisnika sredstava RFZO i podnosi ga Upravi za trezor.

20.1.2023.

 


UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Obaveza

Član

Rok

Korisnik javnih sredstava podnosi molbu nadležnom organu najkasnije do 5. u mesecu. Zbirni pregled primljenih molbi iz stava 6. ovog člana dostavlja se Ministarstvu finansija na Obrascu ZPM - Zbirni pregled molbi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Ovaj obrazac dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku, na mejl: zaposljavanje@mfin.gov.rs.

5.

5.1.2023.

Nadležni organ dužan je da razmotri prispele molbe, naročito vodeći računa o popunjenosti sistematizovanih radnih mesta, dinamici zapošljavanja kod svakog pojedinačnog podnosioca molbe iz svoje nadležnosti, kao i značaju radnih mesta čije se popunjavanje zahteva i da one molbe koje oceni opravdanim prosledi Ministarstvu finansija radi pribavljanja mišljenja, najkasnije do 10. u mesecu.

10.1.2023.

Komisija odlučuje jedanput mesečno o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje, do 25. u mesecu.

25.1.2023.

 


UREDBA O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, KAO I O DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA I VOĐENJEM REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

Obaveza

Član

Rok

Korisnici javnih sredstava dužni su da kadrovske i finansijske podatke u elektronskom obliku, dostave Registru do 10. u mesecu za prethodni mesec.

7.

10.1.2023.

 


PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)

Obaveza

Član

Rok

Indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju direktnim korisnicima specifikacije vraćenih budžetskih sredstava, koja su im preneta na podračun za redovnu delatnost prema razdelima, odnosno glavama, odnosno funkcijama, odnosno glavnim programima, na Obrascu SVS - Specifikacija vraćenih budžetskih sredstava, najkasnije do 10. januara naredne fiskalne godine.

3.

10.1.2023.

Na osnovu izvršenih uplata i dostavljenih SVS obrazaca direktni korisnici budžetskih sredstava u sistemu izvršenja budžeta do 20. januara naredne fiskalne godine vrše korekciju transfera rashoda i izdataka za prethodnu fiskalnu godinu za indirektne korisnike kojima su preneli sredstva.

20.1.2023.

 

PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2020, 151/2020 i 129/2022)

Obaveza

Član

Rok

Korisnik dostavlja plan izvršenja budžeta nakon dodeljenih januarskih kvota, kroz informacioni sistem izvršenja budžeta svakog meseca, najkasnije do 5. u mesecu. Direktnim budžetskim korisnicima koji imaju indirektne budžetske korisnike uključene u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije rok za unos planova produžava se za dva radna dana radi provere i korekcije planova indirektnih budžetskih korisnika.

15.

5.1.2023.

Uprava za trezor utvrđuje kvote najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec. Kvote se utvrđuju na mesečnom nivou do kraja budžetske godine na trećem nivou ekonomske klasifikacije.

16.

15.1.2023.

 


PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)

Obaveza

Član

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do 5. u mesecu za prethodni mesec.

12.

5.1.2023.

 


PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Član

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima do 15. u mesecu za prethodni period.

12.

15.1.2023.

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima. Podaci dostavljaju se na propisanim obrascima do 15. u mesecu za prethodni period.

15.1.2023.

Kvartalno dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima za sve izvore prihoda, kao i podataka o neizmirenim dospelim obavezama. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima do 20. u mesecu za prethodni period.

15.

20.1.2023.

 


PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2022)

Obaveza

Član

Rok

Popunjeni Prilog 1 u excel formatu i skenirani Prilog 1 sa pečatom i potpisom odgovornog lica se dostavlja Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu dunja.tepavac@mfin.gov.rs do 15. u mesecu za prethodni mesec.

13.

15.1.2023.

 


PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2022)

Obaveza

Član

Rok

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adrese jls@mfin.gov.rs i ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs do 15. u mesecu za prethodni mesec

Potpisani i skenirani obrasci dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

7.

15.1.2023.

Napomene:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.