Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Mart 2018. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017)

Obaveza

Rok

Budžetski korisnici dostavljaju Ministarstvu srednjoročne prioritete javnih investicija u okviru predloga za prioritetne oblasti finansiranja najkasnije do 15. marta.

15. mart 2018. godine

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu instrukcije za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja dostavljaju Ministarstvu finansija predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu.

15. mart 2018. godine

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor.

31. mart 2018. godine

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor.

31. mart 2018. godine

Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor.

31. mart 2018. godine

Direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.

31. mart 2018. godine

Direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.

31. mart 2018. godine

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, dužna je da do 31. marta tekuće godine, dostavi Ministarstvu - Upravi za trezor, izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, na osnovu dobijenih izveštaja o strukturi i vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije, radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu.

31. mart 2018. godine

Rukovodilac korisnika javnih sredstava do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

31. mart 2018. godine

Rukovodilac korisnika javnih sredstava do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra finansija o funkcionisanju sistema interne revizije.

31. mart 2018. godine

Ministar finansija dostavlja godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije Vladi, koja ga podnosi Narodnoj skupštini do 31. marta tekuće za prethodnu budžetsku godinu.

31. mart 2018. godine

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja, odnosno broj programa i broj budžetskih korisnika donosi ministar nadležan za finansije, pokrajinski sekretar za finansije, odnosno organ nadležan za budžet jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa institucijama nadležnim za unapređenje rodne ravnopravnosti, najkasnije do 31. marta tekuće godine za narednu godinu.

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI
("Sl. glasnik RS", br. 9/2010)

Obaveza

Rok

Prvo redovno zasedanje Narodne skupštine počinje prvog radnog dana u martu.

1. mart 2018. godine

 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dostavljaju godišnji izveštaj Ministarstvu o sprovedenim aktivnostima na unapređenju zaštite potrošača, u skladu sa stavom 1. tač. 1)-5) člana 129. Zakona, najkasnije do 15. marta svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.

15. mart 2018. godine

 

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017)

Obaveza

Rok

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta do 31. marta tekuće godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016)

Obaveza

Rok

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za finansiranje zaštite i unapređivanje životne sredine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno na zahtev Ministarstva.

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O KULTURI
("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.)

Obaveza

Rok

Ustanova kulture je dužna da najkasnije do 15. marta tekuće godine, podnese izveštaj o radu i izveštaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu.

15. mart 2018. godine

 

ZAKON O ŠUMAMA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015)

Obaveza

Rok

Korisnik šuma dužan je da podnese zahtev državnom organu nadležnom za vođenje evidencije nepokretnosti za evidentiranje promena nastalih u prethodnoj godini.

31. mart 2018. godine

Jedinica lokalne samouprave dostavlja izveštaj o trošenju sredstava iz stava 2. člana 88. Zakona ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI
("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017)

Obaveza

Rok

Ministarstvo nadležno za poslove odbrane i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove podnose Direkciji godišnje izveštaje o stanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije koje koriste, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA
("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 81/2005 - ispr.)

Obaveza

Rok

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču godišnji izveštaj o radu za proteklu godinu najkasnije do 1. marta tekuće godine.

1. mart 2018. godine

 

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Obaveza

Rok

Naručilac dostavlja godišnji izveštaj o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti Vladi i nadležnom odboru Narodne skupštine do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

31. mart 2018. godine

Uprava za javne nabavke je dužna da godišnji izveštaj o javnim nabavkama objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

31. mart 2018. godine

Republička komisija dostavlja Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o svom radu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 101/2017)

Obaveza

Rok

Ministarstvo donosi odluku o broju učenika za upis u srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA
("Sl. list SCG", br. 20/2006)

Obaveza

Rok

Počinje letnje računanje vremena.

25. mart 2018. godine

 

ZAKON O VOLONTIRANJU
("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)

Obaveza

Rok

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu nadležnom za rad dostavi izveštaj o volontiranju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU
("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)

Obaveza

Rok

Korisnik lovišta dužan je da donese godišnji plan gazdovanja lovištem usklađen sa lovnom osnovom.

31. mart 2018. godine

 

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)

Obaveza

Rok

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da jednom mesečno, a najkasnije do 10. u mesecu za prethodni mesec dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati razlike između ukupnog iznosa plata obračunatih primenom osnovice koja nije umanjena i ukupnog iznosa plata obračunatih primenom umanjene osnovice, odnosno uplaćene razlike između ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji nije umanjen i ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji je obračunat sa umanjenjem u smislu ovog zakona.

10. mart 2018. godine

 

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. mart 2018. godine

   

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU
("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 106/2013)

Obaveza

Rok

Rukovodilac interne revizije dostavlja godišnji izveštaj o radu interne revizije za prethodnu godinu rukovodiocu korisnika javnih sredstava.

15. mart 2018. godine

 

PRAVILNIK O POKLONIMA FUNKCIONERA
("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 i 92/2011)

Obaveza

Rok

Organ, organizacija ili javna služba dužni su da vode evidenciju o primljenim poklonima i da primerak evidencije za prethodnu kalendarsku godinu, izrađen na obrascu - Katalog poklona funkcionera, uz potvrde o predatim protokolarnim poklonima koji su postali javna svojina, dostave Agenciji za borbu protiv korupcije.

1. mart 2018. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
("Sl. glasnik RS", br. 3/2004, 140/2004, 1/2006 i 111/2009)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca na propisanim obrascima:

Obrazac IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine,

Obrazac IBSKLV - Izveštaj o investiranju sredstava sa podračuna za redovno poslovanje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti za mesec ________ 20_. godine.

5. mart 2018. godine

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve.

15. mart 2018. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima.

15. mart 2018. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2018. GODINI
("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)

Obaveza

Rok

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija, u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs, izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za prethodni mesec na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

15. mart 2018. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.