Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Decembar 2020. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

Obaveza

Rok

Ministarstvo finansija - sastavljanje i dostavljanje konsolidovanog izveštaja Republike Srbije

11. decembar 2020. godine*

Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

15. decembar 2020. godine

Skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti.

20. decembar 2020. godine

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru finansija odluku o budžetu lokalne vlasti.

25. decembar 2020. godine

*Napomena: U skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2020) dosadašnji utvrđeni rokovi iz člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja

ZAKON O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019)

Obaveza

Rok

Ukupan dug po osnovu zaduživanja za finansiranje tekuće likvidnosti mora se vratiti do 31. decembra tekuće budžetske godine.

31. decembar 2020. godine

 

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019)

Obaveza

Rok

Javna preduzeća koja se ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, godišnji program poslovanja dostavljaju najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

1. decembar 2020. godine

 

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 81/2005 - ispr. i 47/2018)

Obaveza

Rok

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču na saglasnost program rada javne agencije za narednu godinu i finansijski plan javne agencije.

15. decembar 2020. godine

 

ZAKON O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Obaveza

Rok

Instituti i zavodi za javno zdravlje, na osnovu Programa monitoringa, donose planove za sprovođenje Programa monitoringa na teritoriji za koju su osnovani, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, za narednu godinu.

31. decembar 2020. godine

 

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Upravljač dostavlja izveštaj o ostvarivanju godišnjeg programa za prethodnu godinu nadležnom organu.

15. decembar 2020. godine

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Obaveza

Rok

Ministar zdravlja donosi odluku o oblastima medicine, dentalne medicine, odnosno farmacije koje su deficitarne u Republici Srbiji, a na osnovu mišljenja zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

1. decembar 2020. godine

Stručni savet donosi godišnji program unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi

31. decembar 2020. godine

Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite donosi godišnji plan praćenja pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi

31. decembar 2020. godine

Nadležna komora predlaže ministru listu stručnih nadzornika iz reda stručnjaka za određene oblasti zdravstvene zaštite

31. decembar 2020. godine

Predlog godišnjeg plana redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada iz stava 1. ovog člana zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije i nadležna komora zdravstvenih radnika

31. decembar 2020. godine

 

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)

Obaveza

Rok

Rukovodilac ustanove socijalne zaštite koju je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ocenjuje stručne radnike i stručne saradnike.

31. decembar 2020. godine

 

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)

Obaveza

Rok

Zahtev za verifikaciju za srednju školu podnosi se najkasnije do 31. decembra za narednu školsku godinu.

31. decembar 2020. godine

Zahtev za davanje saglasnosti za promenu naziva javne ustanove podnosi se Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće školske godine, odnosno radne godine za predškolske ustanove.

31. decembar 2020. godine

 

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)

Obaveza

Rok

Srednja škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave predlaže Ministarstvu, preko školskih uprava, broj i strukturu upisa učenika po područjima rada i obrazovnim profilima za narednu školsku godinu.

31. decembar 2020. godine

 

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

Obaveza

Rok

Ministarstvo nadležno za sport revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa sredstvima utvrđenim u budžetu Republike Srbije za narednu godinu.

15. decembar 2020. godine

Ministarstvo nadležno za sport donosi odluku i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po programima i projektima.

30. decembar 2020. godine

 

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. decembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015 i 101/2018)

Obaveza

Rok

Donošenje akta o obrazovanju popisne komisije za redovan godišnji popis imovine i obaveza.

1. decembar 2020. godine

Plan rada za redovan godišnji popis donosi se najkasnije do 10. decembra tekuće godine za koju se obavlja popis i dostavlja se ovlašćenom licu vršioca popisa.

10. decembar 2020. godine

Popis i usklađivanje stanja nefinansijske imovine

31. decembar 2020. godine

Usaglašavanje finansijske imovine i obaveza

31. decembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013 i 137/2014)

Obaveza

Rok

Popis gotovine i hartija od vrednosti koje se nalaze na računima i depo-računima

31. decembar 2020. godine

 

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENJE DRUGIM PRAVNIM LICIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014, 51/2014, 3/2015 i 48/2015)

Obaveza

Rok

Zahtev za usaglašavanje stanja potraživanja i obaveza

5. decembar 2020. godine

Popis imovine i obaveza - stanje po popisu svodi se na stanje na dan

31. decembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O INVENTARISANJU, OBRADI, REVIZIJI I OTPISU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA, KAO I VOĐENJU EVIDENCIJE O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ GRAĐI I IZVORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)

Obaveza

Rok

Knjiga inventara odnosno evidencija bibliotečko-informacione građe i izvora zaključuje se na kraju svake kalendarske godine.

31. decembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)

Obaveza

Rok

Narodna biblioteka Srbije pismeno obaveštava podnosioce programa stručnog usavršavanja o odobrenoj akreditaciji i na svojoj internet stranici objavljuje spisak akreditovanih programa.

31. decembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)

Obaveza

Rok

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije vrše povraćaj neutrošenih sredstava koja su u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, do isteka fiskalne godine preneta a nisu utrošena u toj fiskalnoj godini na račun - Izvršenje budžeta Republike Srbije, broj 840-1620-21.

31. decembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do petog u mesecu za prethodni mesec.

5. decembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima do 15. u mesecu za prethodni period.

15. decembar 2020. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima. Podaci dostavljaju se na propisanim obrascima do 15. u mesecu za prethodni period.

15. decembar 2020. godine

Kvartalno dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima za sve izvore prihoda, kao i podataka o neizmirenim dospelim obavezama. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima do 20. u mesecu za prethodni period.

20. decembar 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Obaveza

Rok

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adrese jls@mfin.gov.rs i ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs. Potpisani i skenirani obrasci dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2, dostavljaju se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

15. decembar 2020. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.