Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• April 2019. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018)

Obaveza

Rok

Lokalna vlast je u obavezi da zahtev za saglasnost iz stava 4. člana 92. Zakona o budžetskom sistemu dostavi Državnoj revizorskoj instituciji najkasnije do 1. aprila. (saglasnost da eksternu reviziju budžeta lokalnih vlasti može da obavi i lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija)

Ukoliko Državna revizorska institucija ne postupi po podnetom zahtevu lokalne vlasti iz ovog člana do 15. aprila, smatraće se da je data saglasnost iz stava 4. ovog člana.

1. april 2019. godine

Ministar finansija u saradnji sa ministarstvima i institucijama nadležnim za ekonomsku politiku i privredni sistem dostavlja Vladi na prethodno razmatranje Fiskalnu strategiju, koja sadrži ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade sa projekcijama za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.

15. april 2019. godine

Vlada daje saglasnost ministru finansija da pripremi nacrt Fiskalne strategije koja sadrži konkretne odluke o prioritetnim oblastima finansiranja, koje obuhvataju i srednjoročne prioritete javnih investicija.

25. april 2019. godine

Ministar finansija dostavlja nacrt Fiskalne strategije Fiskalnom savetu.

30. april 2019. godine

Lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i dostavlja ga nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti.

30. april 2019. godine

Organizacije za obavezno socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor.

30. april 2019. godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koji podnosi Upravi za trezor.

30. april 2019. godine

 

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Obaveza

Rok

Naručioci dostavljaju Upravi za javne nabavke, u elektronskoj formi, tromesečni izveštaj o javnim nabavkama za period januar-mart 2019. godine.

10. april 2019. godine

Uprava za javne nabavke podnosi poseban godišnji izveštaj o sprovedenom nadzoru nad primenom ovog zakona Vladi i odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

30. april 2019. godine

 

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU
("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019)

Obaveza

Rok

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava predškolsku ustanovu, odnosno školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program i roditelja, odnosno staratelja, o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa za narednu godinu.

1. april 2019. godine

 

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019)

Obaveza

Rok

Škola je dužna da, u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole, do 30. aprila tekuće kalendarske godine.

30. april 2019. godine

 

ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn., 89/2018 - usklađeni din. izn. i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Ministarstvo dostavlja Komisiji i Stalnoj konferenciji gradova i opština podatke o prihodima i rashodima jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

30. april 2019. godine

Nadležna ministarstva i drugi organi i organizacije Republike Srbije i Autonomne pokrajine koji, u skladu sa članom 45. ovog zakona, obezbeđuju transfere lokalnoj samoupravi imaju obavezu da do 30. aprila tekuće godine dostave Ministarstvu i Komisiji podatke o svim transferima lokalnoj samoupravi, po nameni transfera i po jedinicama lokalne samouprave.

30. april 2019. godine

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Zdravstvena ustanova može da podnese Ministarstvu zdravlja zahtev za izmenu, odnosno dopunu kadrovskog plana zdravstvene ustanove za tekuću budžetsku godinu.

od 1 do 30. aprila 2019. godine

 

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

Obaveza

Datum

Dan zaštite prirode - obeležava se organizovanjem vaspitnih, obrazovnih, rekreativnih, stručnih i drugih aktivnosti kojima se na primeren način podstiče i unapređuje zaštita prirode.

11. april 2019. godine

 

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 95/2018)

Obaveza

Rok

Nadležni organ lokalne vlasti je dužan da jednom mesečno, a najkasnije do 10. u mesecu za prethodni mesec dostavi ministarstvima nadležnim za način i kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima izveštaj o izvršenoj uplati razlike između ukupnog iznosa plata obračunatih primenom osnovice koja nije umanjena i ukupnog iznosa plata obračunatih primenom umanjene osnovice, odnosno uplaćene razlike između ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji nije umanjen i ukupnog iznosa drugog stalnog primanja koji je obračunat sa umanjenjem u smislu ovog zakona.

10. april 2019. godine

 

UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
("Sl. glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)

Obaveza

Rok

Indirektni korisnici budžetskih sredstava i to kako republičkog, tako i lokalnog nivoa vlasti, korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju i dostavljaju periodične izveštaje o izvršenju budžeta, odnosno finansijskih planova za period januar-mart 2019. godine.

10. april 2019. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju Upravi za trezor.

20. april 2019. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga Upravi za trezor.

20. april 2019. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20. april 2019. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20. april 2019. godine

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju Izveštaj o izvršenju finansijskog plana i podnose Upravi za trezor.

20. april 2019. godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana iz izveštaja dobijenih od korisnika sredstava RFZO i podnosi ga Upravi za trezor.

20. april 2019. godine

 

UREDBA O SADRŽINI, NAČINU PRIPREME I OCENE, KAO I PRAĆENJU SPROVOĐENJA I IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA
("Sl. glasnik RS", br. 63/2017)

Obaveza

Rok

Komisija za kapitalne investicije nakon dostavljanja predloga za uključivanje u prioritetne oblasti finansiranja, odnosno plan javnih investicija do 10. aprila tekuće godine vrši rangiranje kapitalnih projekata srednje i velike vrednosti po sektorima.

10. april 2019. godine

 

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. april 2019. godine

 

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA
("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018 i 104/2018)

Obaveza

Rok

U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

1. april 2019. godine

 

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA PEDAGOŠKOG ASISTENTA
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2010)

Obaveza

Rok

Visokoškolska ustanova koja u svom sastavu ima organizacionu jedinicu u statusu centra raspisuje konkurs za prijem kandidata za program obuke za pedagoškog asistenta.

1. april 2019. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do petog u mesecu za prethodni mesec.

5. april 2019. godine

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve.

15. april 2019. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima.

15. april 2019. godine

Kvartalno dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima za sve izvore prihoda, kao i podataka o neizmirenim dospelim obavezama.

20. april 2019. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2019. GODINI
("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Obaveza

Rok

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija, u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs, izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za prethodni mesec na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

15. april 2019. godine

 

ODLUKA O USTANOVLJAVANJU DANA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI
("Sl. glasnik RS", br. 17/2010)

Opis

Datum

Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.

28. april 2019. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.