Zastava Bosne i Hercegovine

KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


• JANUAR 2024 •


ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - dr. zakon i 92/2023)
Obaveza Član Rok
Izuzetno od st. 4. i 5. ovog člana, zahtev za prekoračenje može se podneti nakon 1. septembra tekuće godine, a najkasnije do 31. januara naredne godine, ukoliko je prekoračenje fiskalnog deficita rezultat primljenih transfernih sredstava od drugog nivoa vlasti nakon isteka roka iz stava 5. ovog člana. 27ž 31.1.2024.
ZAKON O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)
Obaveza Član Rok
Obveznici srednjoročnog planiranja (organi državne uprave; organizacije za obavezno socijalno osiguranje; ostali korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, koje Vlada na predlog organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika, odnosno ministarstva nadležnog za poslove finansija obaveže da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom; ostali korisnici javnih sredstava nad čijim radom nadzor vrši Vlada, koje na to obaveže Vlada; korisnici budžetskih sredstava autonomne pokrajine, koje nadležni organ autonomne pokrajine obaveže da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom; jedinice lokalne samouprave; korisnici budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave, koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave obaveže da izrađuju srednjoročni plan u skladu sa ovim zakonom; ostali korisnici javnih sredstava nad čijim radom nadzor vrši autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, koje na to obaveže nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave) svoj srednjoročni plan objavljuju najkasnije do 31. januara za tekuću godinu na svojoj internet stranici, vodeći računa o zaštiti tajnih podataka. 26. 31.1.2024.
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/2022)
Obaveza Član Rok
Radna uspešnost državnog službenika na položaju, vršioca dužnosti, odnosno rukovodioca područne jedinice organa osnovane u skladu sa posebnim zakonom - zavod, filijala i druga organizaciona jedinica van sedišta organa vrednuje se najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu. 83. 31.1.2024.
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i 92/2023)
Obaveza Član Rok
Naručilac je dužan da evidentira podatke o vrednosti i vrsti javnih nabavki iz čl. 11-21. ovog zakona, i to po svakom osnovu za izuzeće posebno, kao i javne nabavke iz člana 27. stav 1. ovog zakona. Podatke iz stava 3. ovog člana naručioci zbirno objavljuju na Portalu javnih nabavki najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, prema uputstvu koje Kancelarija za javne nabavke objavljuje na svojoj internet stranici. 181. 31.1.2024
ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021)
Obaveza Član Rok
Organ vlasti, do 31. januara tekuće godine, za prethodnu godinu, podnosi godišnji izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona. 43. 31.1.2024.
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
Obaveza Član Rok
Organizacija nadležna za zdravstveno osiguranje dužna je da ministarstvu nadležnom za poslove rada dostavi podatke o povredama na radu i profesionalnim bolestima najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 31. januara naredne godine za prethodnu godinu, a na zahtev ministarstva nadležnog za poslove rada i u kraćem roku. 66. 31.1.2024.
ZAKON O TURIZMU
("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
Obaveza Član Rok
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija vodi evidenciju turističkih vodiča i turističkih pratilaca i dužno je da Registru turizma dostavlja evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj i elektronskoj) najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu. 95. 15.1.2024.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da Registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju u elektronskoj formi najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu. 100. 15.1.2024.
ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon)
Obaveza Član Rok
Jedinice lokalne samouprave dužne su da Ministarstvu dostave i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za tekuću godinu do 31. januara naredne godine. 71. 31.1.2024.
ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 52/2021)
Obaveza Član Rok
Organ javne vlasti, odnosno poslodavac odgovoran za realizaciju aktivnosti utvrđenih Akcionim planom dužan je da do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu dostavi Ministarstvu izveštaj o realizovanim aktivnostima. 17. 31.1.2024.
Organi javne vlasti i poslodavci dužni su da dostave Ministarstvu najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i izveštaj o evidentiranim podacima na obrascu iz člana 65. stav 5. ovog zakona, sastave godišnji izveštaj, koji pored podataka iz člana 65. st. 2. i 3. ovog zakona sadrži i ocenu stanja rodne ravnopravnosti u jedinici lokalne samouprave za čiju teritoriju su obrazovana tela za rodnu ravnopravnost 66. 15.1.2024.
ZAKON O ŠUMAMA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon)
Obaveza Član Rok
Korisnik, odnosno sopstvenik šume koji gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese godišnji izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma za 2021. godinu, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja. 42. 15.1.2024.
Nadležni organ autonomne pokrajine godišnji izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija najkasnije do 31. za prethodnu godinu. 31.1.2024.
ZAKON O POLICIJI
("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018)
Obaveza Član Rok
Ukoliko je došlo do promene imovnog stanja, rukovodioci i zaposleni na visokorizičnim radnim mestima dužni su da ih prijave Sektoru unutrašnje kontrole najkasnije do 31. januara tekuće godine, za prethodnu godinu. 230v 31.1.2024.
ZAKON O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)
Obaveza Član Rok
Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, jedinice lokalne samouprave svoju obavezu upisa postupaka mogu da izvrše do 1. januara 2024. godine. 17. 1.1.2024.
ZAKON O SPORTU
("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
Obaveza Član Rok
Organizacije iz člana 29. st. 1-3. ovog zakona obavezne su da svake godine u januaru dostave Ministarstvu izveštaj o izvršenom stručnom osposobljavanju u prethodnoj godini i plan aktivnosti za tekuću godinu na organizovanju stručnog osposobljavanja i da podnesu Ministarstvu prijavu početka obavljanja stručnog osposobljavanja, najkasnije sedam dana pre početka upisa polaznika stručnog osposobljavanja. 30. 31.1.2024.
Rangiranja iz stava 2. tač. 1), 2) i 4) ovog člana vrše se najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu. 140. 31.1.2024.
ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon)
Obaveza Član Rok
Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da Agenciji za zaštitu životne sredine tromesečno dostavlja podatke za izradu izveštaja o stanju životne sredine i to za prvo, drugo i treće tromesečje najkasnije u roku od dva meseca po isteku tromesečja, a za poslednje tromesečje do 31. januara. 76. 31.1.2024.
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 i 92/2023 - autentično tumačenje)
Obaveza Član Rok
Stručni savet zdravstvene ustanove sačinjava godišnji izveštaj o sprovođenju unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi, koji dostavlja direktoru zdravstvene ustanove do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu. 128. 31.1.2024.
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 i 92/2023)
Obaveza Član Rok
Sredstva koja se obezbeđuju uplatom doprinosa prenose se filijali na osnovu odluke koju donosi Republički fond za svaku budžetsku godinu najkasnije do 31. januara za tekuću godinu. 169. 31.1.2024.
UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
("Sl. glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
Obaveza Član Rok
Indirektni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju budžeta i dostavljaju nadležnom direktnom korisniku u roku od deset dana po isteku tromesečja, za potrebe planiranja i kontrole izvršenja budžeta. 6. 10.1.2024.
Korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju svojih finansijskih planova i dostavljaju ih Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, u roku od deset dana po isteku tromesečja, za potrebe planiranja i kontrole izvršenja finansijskog plana. 6. 10.1.2024.
Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju Upravi za trezor. 6. 20.1.2024.
Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga Upravi za trezor. 6. 20.1.2024.
Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije. 6. 20.1.2024.
Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije. 6. 20.1.2024.
Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju Izveštaj o izvršenju finansijskog plana i podnose Upravi za trezor. 6. 20.1.2024.
Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana iz izveštaja dobijenih od korisnika sredstava RFZO i podnosi ga Upravi za trezor. 6. 20.1.2024.
UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)
Obaveza Član Rok
Korisnik javnih sredstava podnosi molbu nadležnom organu najkasnije do 5. u mesecu. Zbirni pregled primljenih molbi iz stava 6. ovog člana dostavlja se Ministarstvu finansija na Obrascu ZPM - Zbirni pregled molbi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Ovaj obrazac dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku, na mejl: zaposljavanje@mfin.gov.rs. 5. 5.1.2024.
Nadležni organ dužan je da razmotri prispele molbe, naročito vodeći računa o popunjenosti sistematizovanih radnih mesta, dinamici zapošljavanja kod svakog pojedinačnog podnosioca molbe iz svoje nadležnosti, kao i značaju radnih mesta čije se popunjavanje zahteva i da one molbe koje oceni opravdanim prosledi Ministarstvu finansija radi pribavljanja mišljenja, najkasnije do 10. u mesecu. 5. 10.1.2024.
Komisija odlučuje jedanput mesečno o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje, do 25. u mesecu. 5. 25.1.2024.
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, KAO I O DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA I VOĐENJEM REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)
Obaveza Član Rok
Korisnici javnih sredstava dužni su da kadrovske i finansijske podatke u elektronskom obliku, dostave Registru do 10. u mesecu za prethodni mesec. 7. 10.1.2024.
UREDBA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RASPODELE SREDSTAVA AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA
("Sl. glasnik RS", br. 90/2019, 96/2023 i 110/2023)
Obaveza Član Rok
Rok za podnošenje godišnjeg izveštaja o radu je 31. januar tekuće godine za prethodnu godinu u pisanom i elektronskom obliku. 2. 31.1.2024.
UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE
("Sl. glasnik RS", br. 34/2019, 64/2019, 17/2020, 21/2020, 51/2022 i 66/2023)
Obaveza Član Rok
Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac koji je sastavni deo tog uputstva Institut za javno zdravlje Srbije donosi najkasnije do 31. januara tekuće budžetske godine za pripremu plana potreba zdravstvenih ustanova za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu. 5. 31.1.2024.
Upravni odbor Republičkog fonda, na predlog direktora, usvaja Plan centralizovanih javnih nabavki najkasnije do 31. januara u tekućoj godini za tu budžetsku godinu. 9. 31.1.2024.
UREDBA O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
("Sl. glasnik RS", br. 2/2019, 69/2019 i 20/2022)
Obaveza Član Rok
Godišnji ciljevi iz člana 14. stav 1. ove uredbe utvrđuju se pre početka perioda vrednovanja, odnosno najkasnije do 15. januara. 15. 15.1.2024.
Godišnji ciljevi iz člana 14. stav 2. ove uredbe utvrđuju se najkasnije do 20. januara tekuće godine za koju se vrši vrednovanje radne uspešnosti. 15. 20.1.2024.
UREDBA O NAMENSKIM TRANSFERIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 38/2021)
Obaveza Član Rok
Po završetku budžetske godine jedinice lokalne samouprave dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove socijalne zaštite izveštaje o utrošku namenskih transfera najdalje do 20. januara tekuće godine. 9. 20.1.2024.
UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRADU SREDNJOROČNIH PLANOVA
("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)
Obaveza Član Rok
Srednjoročni plan usvaja rukovodilac obveznika srednjoročnog planiranja, odnosno skupština JLS, kada je obveznik srednjoročnog planiranja JLS. Plan se objavljuje na internet stranici obveznika srednjoročnog planiranja najkasnije do 31. januara tekuće godine. 23. 31.1.2024.
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)
Obaveza Član Rok
Indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju direktnim korisnicima specifikacije vraćenih budžetskih sredstava, koja su im preneta na podračun za redovnu delatnost prema razdelima, odnosno glavama, odnosno funkcijama, odnosno glavnim programima, na Obrascu SVS - Specifikacija vraćenih budžetskih sredstava, najkasnije do 10. januara naredne fiskalne godine. 3. 10.1.2024.
Na osnovu izvršenih uplata i dostavljenih SVS obrazaca direktni korisnici budžetskih sredstava u sistemu izvršenja budžeta do 20. januara naredne fiskalne godine vrše korekciju transfera rashoda i izdataka za prethodnu fiskalnu godinu za indirektne korisnike kojima su preneli sredstva. 3. 20.1.2024.
PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)
Obaveza Član Rok
Korisnik dostavlja plan izvršenja budžeta nakon dodeljenih januarskih kvota, kroz informacioni sistem izvršenja budžeta svakog meseca, najkasnije do 5. u mesecu. 14. 5.1.2024.
Direktnim budžetskim korisnicima koji imaju indirektne budžetske korisnike uključene u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije rok za unos planova produžava se za dva radna dana radi provere i korekcije planova indirektnih budžetskih korisnika. 14. 7.1.2024.
Uprava za trezor utvrđuje kvote najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec. Kvote se utvrđuju na mesečnom nivou do kraja budžetske godine na trećem nivou ekonomske klasifikacije. 15. 15.1.2024.
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)
Obaveza Član Rok
Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do 5. u mesecu za prethodni mesec. 12. 5.1.2024.
PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O BROJU ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA LOKALNE VLASTI U 2023. GODINI
("Sl. glasnik RS", br. 21/2023)
Obaveza Član Rok
Popunjeni Obrazac 1 - Pregled broja zaposlenih, u skladu sa ovim pravilnikom, dostavlja se do 15. u mesecu za prethodni mesec. 6. 15.1.2024.
PRAVILNIK O IZRADI I SPROVOĐENJU PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 67/2022)
Obaveza Član Rok
Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti i izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima donose se najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu u kojoj se dostavljaju u elektronskoj ili pismenoj formi Ministarstvu najkasnije do 15. januara. 6. 31.1.2024.
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE I IZVEŠTAVANJU O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 67/2022)
Obaveza Član Rok
Godišnji izveštaj organa javne vlasti i poslodavaca dostavlja se elektronski ili u pismenoj formi Ministarstvu najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu. 8. 15.1.2024.
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU
("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)
Obaveza Član Rok
Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu Izveštaj o stručnom usavršavanju ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 9. 31.1.2024.

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.