Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Jul 2020. godine •

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

Obaveza

Rok

Ministar finansija dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta Republike Srbije.

5. jul 2020. godine

Ministar finansija dostavlja uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnoj vlasti, kao i Fiskalnu strategiju organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

5. jul 2020. godine

Organizacije za obavezno socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor

10. jul 2020. godine *

Republički fond za zdravstveno osiguranje - kontrola i sravnjenje podataka indirektnih korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsolidacija podataka i sastavljanje i predaja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o izvršenju finansijskog plana

10. jul 2020. godine *

Lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i dostavlja ga nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti

10. jul 2020. godine *

*Napomena: U skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2020 - dalje: Uredba) krajnji rok za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja koji je članom 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) utvrđen kao 30. april za određene aktivnosti pomera se za 10. jul 2020. godine.

U skladu sa Uredbom, utvrđeni rokovi članom 78. Zakona o budžetskom sistemu za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (1. jul i 15. jul) pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja.

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020)

Obaveza

Rok

Ustanove čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave podnose osnivaču predlog godišnjeg programa rada za narednu godinu.

20. jul 2020. godine

 

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

Obaveza

Rok

Ministar nadležan za sport obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata koja analizira i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa.

1. jul 2020. godine

Ministarstvo nadležno za sport donosi preliminarnu odluku, na predlog stručne komisije o dodeli sredstava za narednu budžetsku godinu za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

15. jul 2020. godine

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA
("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

Obaveza

Rok

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje objedinjene individualne izveštaje o zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i ostalim zaposlenima dužni su da dostavljaju u elektronskom obliku, zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije, sa stanjem na dan 30. juna do 15. jula tekuće godine.

15. jul 2020. godine

 

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Obaveza

Rok

Naručioci dostavljaju Upravi za javne nabavke, u elektronskoj formi, tromesečni izveštaj o javnim nabavkama za period april-jun 2020. godine.

10. jul 2020. godine

 

UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)

Obaveza

Rok

Indirektni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju budžeta za period januar - jun 2020. godine i dostavljaju nadležnom direktnom korisniku u roku od deset dana po isteku tromesečja.

10. jul 2020. godine

Korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju svojih finansijskih planova za period januar - jun 2020. godine i dostavljaju ih Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, u roku od deset dana po isteku tromesečja.

10. jul 2020. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju Upravi za trezor.

20. jul 2020. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga Upravi za trezor.

20. jul 2020. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20. jul 2020. godine

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

20. jul 2020. godine

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose Upravi za trezor.

20. jul 2020. godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana iz izveštaja dobijenih od korisnika sredstava RFZO i podnosi ga Upravi za trezor.

20. jul 2020. godine

 

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 i 50/2020)

Obaveza

Rok

Molba za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava - svi slučajevi utvrđeni Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, podnosi se najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje na sednici Komisije u tom mesecu - obrazac PRM.

5. jul 2020. godine

Nadležni organ do 10. u mesecu dostavlja Ministarstvu finansija, radi davanja mišljenja, zbirni pregled primljenih molbi za sve korisnike javnih sredstava koji su molbu dostavili tom nadležnom organu, kao i po jedan primerak molbe za svakog korisnika - obrazac ZPM

10. jul 2020. godine

Ministarstvo finansija do 15. u mesecu dostavlja nadležnom organu mišljenje o ukupnom broju slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta koja se mogu popuniti u narednom mesecu.

15. jul 2020. godine

Nadležni organ, polazeći od primljenih molbi, mišljenja Ministarstva finansija i sopstvene procene o potrebi i mogućnostima za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod korisnika javnih sredstava, do 20. u mesecu dostavlja Komisiji objedinjeni predlog akta o davanju saglasnosti za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod podnosilaca molbe, kao i po jedan primerak molbe za svakog od njih.

20. jul 2020. godine

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve.

15. jul 2020. godine

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima.

15. jul 2020. godine

Kvartalno dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima za sve izvore prihoda, kao i podataka o neizmirenim dospelim obavezama.

20. jul 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)

Obaveza

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do petog u mesecu za prethodni mesec.

5. jul 2020. godine

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Obaveza

Rok

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adrese jls@mfin.gov.rs i ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs. Potpisani i skenirani obrasci dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs.

15. jul 2020. godine

Napomena:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.