Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.01.2017.

ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)


Na osnovu čl. 11, 12. i 141. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15), člana 6. stav 2, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni osnivačkog akta „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom odlukom vrši se usklađivanje osnivačkog akta „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16).

Član 2.

KORIDOR 10 društvo s ograničenom odgovornošću Beograd osnovano je Odlukom Upravnog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, broj 953-67/09-48 od 22. januara 2009. godine, broj 119-2/09 od 14. aprila 2009. godine, broj 888/10 od 21. jula 2010. godine i broj 1933/10 od 12. novembra 2010. godine.

Ugovorom o prenosu osnivačkih prava u KORIDOR 10 društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, Vlajkovićeva 19a, zaključenim 24. novembra 2010. godine između Javnog preduzeća „Putevi Srbije” i Republike Srbije, celokupni udeo i sva osnivačka prava preneti su na Republiku Srbiju.

Član 3.

Osnivanje KORIDOR 10 društva s ograničenom odgovornošću Beograd, upisano je u Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre rešenjem BD broj 4787/2009 od 4. februara 2009. godine.

Odluka o izmenama osnivačkog akta KORIDOR 10 društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, Vlajkovićeva 19a („Službeni glasnik RS”, broj 4/11) registrovana je u Registru privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre BD broj 111858/2012 od 23. avgusta 2012. godine.

Član 4.

Osnivač KORIDOR 10 društva s ograničenom odgovornošću Beograd je Republika Srbija, a prava osnivača vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11, matični broj 07020171 (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 5.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva je „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd.

Sedište Društva je u Beogradu, Kralja Petra 21.

Član 6.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom i ovom odlukom.

Društvo je osnovano kao društvo kapitala, na neodređeno vreme, čiji je jedini član i vlasnik Republika Srbija.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član 7.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 3 cm, na kome je ispisano poslovno ime Društva i sedište na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Direktor Društva utvrđuje broj pečata, način korišćenja i čuvanja pečata Društva.

2. Delatnost Društva

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

– Šifra delatnosti: 71.12,

– Naziv delatnosti: Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Društvo obavlja, kao delatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom kojim se uređuju javni putevi, sledeće delatnosti:

1) vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta;

2) organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove propisane zakonom.

3. Osnivačka prava i ulaganje kapitala

Član 9.

Društvo može, uz prethodnu saglasnost Osnivača, osnovati društvo kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa i društvo kapitala za obavljanje delatnosti koja nije delatnost od opšteg interesa.

Član 10.

Društvo može ulagati kapital u već osnovana društva kapitala, uz prethodnu saglasnost Osnivača.

4. Prava, obaveze i odgovornosti Osnivača prema Društvu i Društva prema Osnivaču

Član 11.

Osnivač daje saglasnost na sledeće akte Društva:

1) o davanju garancija, avala, jemstava, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa;

2) tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.) osim ako drugim zakonom nije predviđeno da tu saglasnost daje drugi državni organ;

3) o raspolaganju (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj svojini koja su preneta u svojinu Društva, velike vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenih ovom odlukom;

4) akt o opštim uslovima za isporuku proizvoda i usluga;

5) akt o proceni vrednosti kapitala, kao i na program i odluku o svojinskoj transformaciji;

6) dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja;

7) godišnji program poslovanja;

8) odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka;

9) druge odluke, u skladu sa zakonom kojim se određuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

Osnivač daje prethodnu saglasnost na sledeće odluke i akte Društva:

1) o ulaganju kapitala;

2) o statusnim promenama;

3) o osnivanju drugih pravnih subjekata.

Osnivač donosi odluku o promeni pravne forme Društva.

Član 12.

Godišnji program poslovanja Društva donosi se i dostavlja Osnivaču radi davanja saglasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Sadržina godišnjeg programa poslovanja i posledice njegovog nedonošenja, predviđeni su zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Društvo je dužno da dugoročne i srednjoročne planove poslovne strategije i razvoja i godišnji program poslovanja uskladi sa zakonom i programskim i planskim aktima Osnivača.

Član 13.

Društvo dužno je da ministarstvu nadležnom za poslove privrede dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja, na obrascu izveštaja koji propiše ministar nadležan za poslove privrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Član 14.

U slučaju poremećaja u poslovanju Društva, Osnivač preduzima mere kojima će se obezbediti uslovi za nesmetano obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osim ako je osnivačkim aktom i zakonom kojim se određuje delatnost od opšteg interesa drugačije određeno, a naročito:

1) promenu unutrašnje organizacije Društva;

2) razrešenje organa koje imenuje i imenovanje privremenih organa;

3) ograničenje prava raspolaganja pojedinim sredstvima u svojini Društva i u javnoj svojini;

4) druge mere određene zakonom kojim se određuju delatnosti od opšteg interesa.

Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti Osnivač može u Društvu utvrditi organizaciju za izvršavanje poslova od strateškog značaja za Republiku Srbiju.

Član 15.

Zaposleni u Društvu imaju pravo na štrajk koje ostvaruju u skladu sa zakonom.

5. Uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i način pokrića gubitka i snošenja rizika

Član 16.

Dobit Društva utvrđuje se i raspodeljuje u skladu sa zakonom.

Odluku o raspodeli dobiti Društva donosi Skupština uz saglasnost Osnivača i njome se određuje deo sredstava koji se uplaćuje u budžet Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Odluku o načinu pokrića gubitka Društva donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača.

6. Uslovi i način zaduživanja Društva

Član 17.

Društvo može da se zadužuje pod uslovima koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje javni dug.

7. Zastupanje Društva

Član 18.

Društvo zastupa Direktor, bez ograničenja ovlašćenja.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

Za zaključivanje ugovora vrednosti iznad 50.000.000,00 dinara direktor Društva dužan je da prethodno pribavi saglasnost Skupštine Društva.

8. Iznos osnovnog kapitala

Član 19.

Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital Društva, na dan 21. februara 2011. godine čine novčana sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara (petsto hiljada dinara).

Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana je udeo Osnivača, kao jedinog člana sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

9. Sredstva za osnivanje i rad Društva

Član 20.

Društvo u okviru obavljanja svojih delatnosti stiče i pribavlja sredstva iz sledećih izvora:

1) prihoda koje ostvari svojim poslovanjem;

2) finansijskih kredita i zajmova;

3) ulaganja domaćih i stranih lica;

4) budžeta Republike Srbije;

5) donacija, subvencija i sredstava finansijske pomoći;

6) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva za investiciona ulaganja obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije, koja su utvrđena posebno za ovu namenu;

2) kredita i zajmova;

3) prihoda koje ostvari svojim poslovanjem;

4) drugih izvora u skladu sa zakonom.

10. Imovina Društva, raspolaganje (otuđenje i pribavljanje) imovinom Društva i imovina koja se ne može otuđiti

Član 21.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, koja su preneta u svojinu Društva u skladu sa zakonom, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini.

Društvo upravlja i raspolaže svojom imovinom u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Društvo ne može da otuđi sredstva koja se nalaze u njegovoj imovini, na kojima Društvo ne može da stekne svojinu.

11. Organi društva

Član 22.

Upravljanje u Društvu organizovano je kao jednodomno.

Organi Društva su: Skupština i Direktor.

a) Skupština

Član 23.

Funkciju Skupštine Društva vrši Osnivač, preko najviše pet ovlašćenih predstavnika (u daljem tekstu: predstavnici Osnivača) koje predlaže nadležno ministarstvo.

Član 24.

Mandat predstavnicima Osnivača prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.

Predstavnici Osnivača razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani, iz razloga i na način predviđen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Predstavnici Osnivača kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja nove Skupštine, odnosno imenovanja novog predstavnika Osnivača, a najduže šest meseci.

Član 25.

Skupština Društva:

1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovorna je za njihovo sprovođenje;

2) donosi godišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja iz tačke 1) ovog stava;

3) usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja;

4) usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;

5) usvaja finansijske izveštaje;

6) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;

7) odlučuje o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata i ulaganju kapitala;

8) zaključuje ugovore o radu sa direktorom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

9) donosi izmene osnivačkog akta;

10) donosi pravilnik o radu Društva;

11) usvaja izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

12) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;

13) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti člana društva;

14) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;

15) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;

16) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;

17) daje i opoziva prokuru;

18) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa Direktorom;

19) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana društva;

20) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučajevima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

21) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

22) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

23) odlučuje o obrazovanju ogranka Društva;

24) odlučuje o promeni delatnosti Društva;

25) donosi poslovnik o svom radu;

26) usvaja izveštaj o izgradnji putne deonice i donosi odluku o predaji putne deonice nadležnom organu;

27) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Odluke iz stava 1. tač. 1), 2), 9), 10), 12), 13), 15), 20) i 24) ovog člana Skupština Društva donosi uz saglasnost Osnivača.

Odluke iz stava 1. tačka 7) ovog člana, Skupština Društva donosi uz prethodnu saglasnost Osnivača.

Skupština Društva daje prethodnu saglasnost Direktoru na zaključivanje ugovora vrednosti preko 50.000.000,00 dinara.

Sednice Skupštine

Član 26.

Skupštine su redovne i vanredne, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Sednicu Skupštine saziva:

1) Direktor i

2) predsednik Skupštine.

Član 27.

Poziv za sednicu dostavlja se svakom ovlašćenom predstavniku Osnivača najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Izuzetno, u naročito hitnim slučajevima, poziv se može dostaviti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, pod uslovom da se nijedan ovlašćeni predstavnik Osnivača, koji prisustvuje sednici tome ne protivi.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako se svi ovlašćeni predstavnici Osnivača koji prisustvuju sednici tome ne protive.

Član 28.

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuje većina predstavnika Osnivača.

b) Direktor

Član 29.

Direktora imenuje Osnivač na period od četiri godine, po osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Javni konkurs za imenovanje Direktora sprovodi se u postupku propisanom zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Član 30.

Za Direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Član 31.

Direktor:

1) predstavlja i zastupa Društvo;

2) organizuje rad Društva i rukovodi procesom rada;

3) vodi poslovanje Društva;

4) odgovara za zakonitost rada Društva;

5) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

6) predlaže godišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje;

7) predlaže finansijske izveštaje;

8) izvršava odluke Skupštine;

9) bira predstavnike Društva u Skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Društvo;

10) donosi akt o sistematizaciji radnih mesta;

11) vrši i druge poslove određene zakonom i ovom odlukom.

Član 32.

Direktor ima pravo na zaradu, a može imati i pravo na stimulaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Odluka o isplati stimulacije donosi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Član 33.

Mandat Direktora prestaje istekom vremena na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.

Direktor podnosi ostavku Osnivaču, u pismenoj formi.

Direktor može biti razrešen iz razloga i na način predviđen zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Član 34.

Direktor može biti suspendovan na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Član 35.

Društvo može imati vršioca dužnost i direktora koga imenuje Osnivač u slučajevima, pod uslovima i na period koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Vršilac dužnosti direktora ima sva prava, obaveze i ovlašćenja Direktora.

12. Zaštita životne sredine

Član 36.

Društvo je dužno da primenjuje sve zakone i druge propise kojima se uređuje zaštita životne sredine.

13. Javnost u radu Društva

Član 37.

Javnost u radu Društva obezbeđuje se redovnim izveštavanjem javnosti o godišnjem programu poslovanja Društva i tromesečnim izveštajima o realizaciji godišnjeg programa poslovanja i izveštavanjem javnosti o drugim činjenicama koje mogu biti od značaja a naročito o: revidiranim finansijskim godišnjim izveštajima i mišljenju ovlašćenog revizora na te izveštaje, izveštaju o posebnim ili vanrednim revizijama, sastavu Skupštine, imenu Direktora, organizacionoj strukturi Društva i načinu komunikacije Društva sa javnošću.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi usvojeni godišnji program poslovanja i tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja, revidirane finansijske godišnje izveštaje, mišljenje ovlašćenog revizora na te izveštaje, organizacionu strukturu, sastav, kontakte i radne biografije predstavnika Osnivača u Skupštini i radnu biografiju i kontakt Direktora, kao i druge činjenice koje su od značaja za javnost.

14. Opšti akti Društva

Član 38.

Opšti akti Društva su pravilnici, odluke i druga akta kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

15. Prelazne i završne odredbe

Član 39.

Društvo nastavlja sa radom u skladu sa ovom odlukom, Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13) i Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15).

Društvo će usaglasiti svoja opšta akta sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 40.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print