Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.07.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 16. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12), člana 71. stav 2. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik PC”, broj 24/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište

Član 1.

U Uredbi o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište („Službeni glasnik RS”, broj 101/16), u nazivu i u čl. 1–11. reči: „priznato pravo na utočište” zamenjuju se rečima: „odobreno pravo na azil”.

Član 2.

U članu 2. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„Kancelarija za azil obaveštava lica kojima je odobreno pravo na azil, usmeno i uručivanjem informativnog materijala, da se radi daljeg ostvarivanja svojih prava i dužnosti iz stava 1. ovog člana obrate Komesarijatu.

Kancelarija za azil blagovremeno obaveštava Komesarijat o usvojenim zahtevima za azil.”.

Član 3.

U članu 4. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Lice kome je odobreno pravo na azil dužno je da pohađa časove srpskog jezika i pisma u Republici Srbiji i da se za pohađanje istih prijavi Komesarijatu u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim mu je odobreno pravo na azil.”.

Dosadašnji st. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. postaju st. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10.

U dosadašnjim st. 7. i 8. koji postaju st. 8. i 9. reči: „rešenja o priznavanju prava na utočište” zamenjuju se rečima: „rešenja o odobravanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite”.

Dosadašnji stav 9. koji postaje stav 10. menja se i glasi:

„Ukoliko se lice kome je odobreno pravo na azil, bez opravdanog razloga, ne prijavi Komesarijatu da pohađa časove srpskog jezika i pisma u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim mu je odobreno pravo na azil ili prestane da pohađa iste, gubi pravo na jednokratnu novčanu pomoć koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, a Komesarijat nema obavezu da tom licu obezbedi dodatne časove srpskog jezika.”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „najduže za period od jedne godine od dana pravnosnažnosti rešenja o odobravanju prava na utočište ili dodeli supsidijarne zaštite.”.

Član 5.

U članu 9. stav 3. reči: „utočište priznato” zamenjuju se rečima: „azil odobren”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print