Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 15. stav 6, člana 18. stav 6, člana 26. stav 9, člana 66. stav 6, člana 71. st. 4. i 5, člana 72. stav 2, člana 75. stav 5, člana 94. stav 3, stav 4. tačka 3. i stav 5, člana 131. stav 3, člana 132. stav 5. i člana 133. stav 7. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije

1. U Odluci o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 82/15 – u daljem tekstu: Odluka), u tački 4. stav 3, posle alineje prve dodaje se nova alineja druga, koja glasi:

„‒ da li je saradnik ovog lica osuđivan za krivična dela;”.

Dosadašnje alineje od druge do šeste postaju alineje od treće do sedme.

U dosadašnjim alinejama od druge do šeste, koje postaju alineje od treće do sedme, reči: „bilo član” zamenjuju se rečima: „član ili je bilo član”.

U stavu 5, posle alineje prve dodaje se nova alineja druga, koja glasi:

„‒ da li je saradnik ovog lica osuđivan za krivična dela;”.

Dosadašnje alineje od druge do šeste postaju alineje od treće do sedme.

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Smatra se da lice iz stava 1. ovog člana nema dobru poslovnu reputaciju u sledećim slučajevima:

– ako je pravnosnažno osuđeno za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

‒ ako je saradnik ili stvarni vlasnik tog lica pravnosnažno osuđen za krivična dela iz alineje prve ovog stava;

– ako je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Saradnikom iz ove odluke smatra se:

– svako fizičko lice koje je član organa upravljanja u pravnom licu čiji je stvarni vlasnik, u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, osnivač banke, odnosno lice koje će imati učešće u banci ili u kome je osnivač banke, odnosno lice koje će imati učešće u banci član organa upravljanja;

– svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je osnivač, odnosno lice koje će imati učešće u banci član organa upravljanja;

‒ svako fizičko lice koje sa osnivačem, odnosno s licem koje će imati učešće u banci ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem.”.

2. U tački 5, stav 2. menja se i glasi:

„Odgovarajuće imovinsko stanje ima fizičko lice iz stava 1. ove tačke koje može iz sopstvenih sredstava (ne računajući pozajmljena sredstva) finansirati svoj ulog u kapital banke, odnosno po potrebi izvršiti dokapitalizaciju.”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Ako je osnivač banke fizičko lice koje je osnivač i/ili član privatnog investicionog fonda ili lica stranog prava organizovanog radi upravljanja i raspolaganja imovinom (npr. trast i sl.) (u daljem tekstu: lice stranog prava), a sredstva za nameravano ulaganje potiču iz tog fonda ili lica stranog prava – smatraće se da to lice ima odgovarajuće imovinsko stanje ako može finansirati ulog u kapital banke, odnosno po potrebi dokapitalizaciju banke, samo iz novčanih sredstava koja čine imovinu fonda, odnosno lica stranog prava koja je spremno da položi kod ovlašćene banke u državi koja primenjuje standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma radi realizacije tih transakcija.”.

Dosadašnji st. 3. do 8. postaju st. 4. do 9.

Dosadašnji st. 3. do 7, koji postaju st. 4. do 8, menjaju se i glase:

„Za fizičko lice iz st. 1. i 3. ove tačke koje namerava da stekne kvalifikovano učešće u banci – imovinsko stanje smatra se odgovarajućim ako to lice na računima kod banaka poseduje slobodna novčana sredstva potrebna za kupovinu akcija banke, odnosno po potrebi za dokapitalizaciju banke, kao i nenovčana sredstva u istom iznosu, odnosno u iznosu najmanje dvostruko većem od iznosa potrebnog za ovu kupovinu, odnosno dokapitalizaciju banke, ako novčana sredstva koja poseduje nisu dovoljna za kupovinu tih akcija, odnosno dokapitalizaciju banke, ako je ona uslov za sticanje.

Za fizičko lice iz st. 1. i 3. ove tačke koje namerava da stekne znatno učešće u banci – imovinsko stanje smatra se odgovarajućim ako to lice na računima kod banaka poseduje slobodna novčana sredstva potrebna za kupovinu akcija banke, odnosno po potrebi dokapitalizaciju banke, kao i nenovčana sredstva u dvostruko većem iznosu, odnosno u iznosu najmanje trostruko većem od iznosa potrebnog za ovu kupovinu, odnosno dokapitalizaciju banke, ako novčana sredstva koja poseduje nisu dovoljna za kupovinu tih akcija, odnosno dokapitalizaciju banke, ako je ona uslov za sticanje.

Za fizičko lice iz st. 1. i 3. ove tačke koje namerava da stekne kontrolno učešće u banci – imovinsko stanje smatra se odgovarajućim ako to lice na računima kod banaka poseduje slobodna novčana sredstva potrebna za kupovinu akcija banke, odnosno po potrebi dokapitalizaciju banke, kao i nenovčana sredstva u najmanje trostruko većem iznosu.

Finansijsko stanje osnivača – pravnog lica, odnosno pravnog lica koje će imati učešće u banci Narodna banka Srbije ceni na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja tog lica, a za privatni investicioni fond ili lice stranog prava – na osnovu sredstava koja čine imovinu tog fonda, odnosno lica stranog prava, primenom kriterijuma iz st. 4. do 6. ove tačke.

Odgovarajuće finansijsko stanje ima pravno lice iz stava 7. ove tačke koje može finansirati svoj ulog u kapital banke, odnosno po potrebi dokapitalizaciju banke.”.

3. Tačka 6. menja se i glasi:

„6. Pri oceni da li bi poslovne aktivnosti osnivača ili sticanje učešća u banci mogli izazvati značajan rizik za sigurno i zakonito upravljanje bankom, odnosno da li bi mogli negativno uticati na sposobnost banke da obezbedi da njeno poslovanje bude u skladu sa zakonom, propisima i aktima Narodne banke Srbije – Narodna banka Srbije naročito ceni da li su poslovne i druge aktivnosti osnivača, odnosno njegovih saradnika po prirodi takve da bi se rizici u njihovom obavljanju mogli negativno odraziti na poslovanje banke, odnosno da osnivač ne bi mogao da dugoročno pozitivno utiče na poslovanje banke ili da obezbedi transparentnost bankarske grupe čiji bi član banka postala.”.

4. U tački 7, posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Na postojanje indicije iz stava 1. ove tačke naročito mogu ukazati sledeće okolnosti:

– osnivač, odnosno lice koje će imati učešće u banci ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište ili obavlja poslovne aktivnosti u stranoj državi koja ima strateške nedostatke u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno sredstva za realizaciju transakcije potiču iz te države;

– osnivač, odnosno lice koje će imati učešće u banci je of-šor pravno lice u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ili je lice koje ima učešće u of-šor pravnom licu ili je član organa upravljanja of-šor pravnog lica;

– osnivač, odnosno lice koje će imati učešće u banci ima uspostavljen poslovni odnos ili obavlja transakcije preko kvazibanke u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ili preko druge slične institucije za koju se osnovano može pretpostaviti da bi mogla dozvoliti korišćenje svojih računa kvazibanci;

– to da li je osnivač, odnosno lice koje će imati učešće u banci dužno da, prema propisima države prebivališta ili boravišta, odnosno sedišta ili države u kojoj obavlja poslovne aktivnosti, ima interne akte, vodi evidencije i primenjuje postupke unutrašnjih kontrola koji se odnose na otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ili su u vezi s tim i da li je pod nadzorom nadležnog organa u zemlji ili inostranstvu.

Narodna banka Srbije posebno ceni okolnost da li je osnivač, odnosno lice koje će imati učešće u banci funkcioner, član uže porodice funkcionera i bliži saradnik funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”.

5. U tački 14, stav 3. menja se i glasi:

„Ako je osnivač strana banka ili drugo strano lice iz finansijskog sektora, uz zahtev iz stava 1. ove tačke dostavlja se i:

1) potvrda nadležnog regulatornog tela o odobrenju učešća ovog stranog lica u osnivanju banke u Republici Srbiji, odnosno potvrda nadležnog regulatornog tela ili druge nadležne institucije ili organa države porekla da takvo odobrenje nije potrebno;

2) potvrda nadležnog regulatornog tela da vrši kontrolu, odnosno nadzor na konsolidovanoj osnovi;

3) dozvola za rad, odnosno odgovarajući dokaz o registraciji za obavljanje finansijske delatnosti koji sadrži podatke o izdavanju i važenju te dozvole, odnosno registracije i podatke o nazivu i sedištu nadležnog organa koji je izdao dozvolu, odnosno izvršio registraciju;

4) dokaz da je u državi sedišta, odnosno registracije, ili u državi u kojoj obavlja poslove, ta strana banka ili drugo strano lice iz finansijskog sektora pod nadzorom nadležnog organa i da primenjuje propise koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

5) opis internih postupaka koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (poznavanje i praćenje stranke, dostavljanje nadležnim organima podataka o sumnjivim transakcijama i licima, vođenje evidencije, unutrašnje kontrole i dr.) i opis sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

6) pismena izjava odgovornog lica o tome da li ta strana banka ili drugo strano lice iz finansijskog sektora ima poslovni odnos ili obavlja transakcije s kvazibankom, stranom bankom ili drugom finansijskom institucijom strane države koja ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno da li je dozvoljavalo ili dozvoljava korišćenje svojih računa tim licima.”.

6. U tački 15. stav 1, posle odredbe pod 4) dodaje se odredba pod 4a), koja glasi:

„4a) spisak saradnika iz tačke 4. ove odluke, s dokazima o njihovoj neosuđivanosti;”.

Posle stava 1, dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Ako iz opravdanih razloga ne može da pribavi dokaze o neosuđivanosti iz stava 1. odredba pod 4a) ove tačke, osnivač može dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da njegovi saradnici nisu osuđivani. Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od osnivača da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti tih lica ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.

Ako je osnivač banke fizičko lice koje je osnivač i/ili član privatnog investicionog fonda ili lica stranog prava, pored dokumentacije iz stava 1. ove tačke, on dostavlja i:

1) dokumentaciju koja sadrži podatke o tome kada je taj fond ili lice stranog prava osnovano, gde mu je sedište, o kojoj vrsti fonda je reč i u kojim državama posluje, odnosno investira, kao i podatke o osnivaču i/ili članu fonda, odnosno osnivaču, povereniku, zaštitniku, korisniku, ako je određen, i licu koje ima dominantan položaj u upravljanju licem stranog prava, o investicionoj politici i ciljevima, sa eventualnim ograničenjima načina na koji se ta politika i ciljevi mogu menjati, o tome ko su članovi koji poseduju najveći broj jedinica fonda i o tome da li fond već ima učešće u drugoj banci, s mišljenjem nadležnog regulatornog tela te banke;

2) ugovor sa ovlašćenom bankom iz države koja primenjuje međunarodne standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma o deponovanju novčanih iznosa sredstava fonda, odnosno lica stranog prava namenjenih realizaciji transakcije za sticanje učešća u banci;

3) drugu dokumentaciju za koju Narodna banka Srbije oceni da je potrebna.”.

7. U tački 16. stav 1, posle odredbe pod 2) dodaju se odredbe pod 2a) i 2b), koje glase:

„2a) uverenja nadležnih organa iz svih evidencija o neosuđivanosti tih lica za krivična i druga kažnjiva dela, uključujući i stvarnog vlasnika tih lica, kao i uverenja da protiv tih lica, uključujući i stvarnog vlasnika tih lica, nije pokrenut postupak za neko od kažnjivih dela;

2b) spisak saradnika iz tačke 4. ove odluke s dokazima o njihovoj neosuđivanosti;”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Ako iz opravdanih razloga ne može da pribavi dokaze o neosuđivanosti iz stava 1. odredba pod 2b) ove tačke, osnivač može dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da njegovi saradnici nisu osuđivani. Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od osnivača da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti tih lica ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.

Ako je osnivač banke pravno lice koje je osnivač i/ili član privatnog investicionog fonda ili lica stranog prava, pored dokumentacije iz stava 1. ove tačke, on dostavlja i dokumentaciju iz tačke 15. stav 3. ove odluke.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

8. U tački 17, reči: „lice iz tačke 5. stav 8. ove odluke” zamenjuju se rečima: „lice iz tačke 5. stav 9. ove odluke”.

9. U tački 32, reči: „tačkom 4. st. 2. i 3. ove odluke” zamenjuju se rečima: „tačkom 4. st. 2, 3. 6. i 7. ove odluke”.

10. U tački 36. stav 1, posle odredbe pod 4) dodaje se odredba pod 4a), koja glasi:

„4a) spisak saradnika člana upravnog odbora iz tačke 4. ove odluke, s dokazima o njihovoj neosuđivanosti;”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Ako iz opravdanih razloga ne može da pribavi dokaze o neosuđivanosti iz stava 1. odredba pod 4a) ove tačke, banka može dostaviti i izjavu člana upravnog odbora datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da saradnici tog člana nisu osuđivani. Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od banke da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti tih lica ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

11. U tački 42, stav 4. menja se i glasi:

„Podnosilac zahteva iz stava 1. ove tačke dužan je da uz taj zahtev Narodnoj banci Srbije dostavi i dokumentaciju iz tačke 14. stav 1. odredba pod 6) i stav 3. i tač. 15. do 20. ove odluke, kao i ugovor kojim se utvrđuju prava i obaveze učesnika u postupku sticanja učešća u banci koji, između ostalog, sadrži: odredbe u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, podatke o toku transakcije i njenoj realizaciji, podatak iz kog izvora potiču novčana sredstava namenjena za planirano ulaganje (dokapitalizaciju), kao i ugovor sa ovlašćenom bankom o deponovanju sredstava namenjenih realizaciji te transakcije, ako je podnosilac zahteva lice čija sredstva potiču iz privatnog investicionog fonda ili lica stranog prava.”.

12. Prilozi 2, 3 i 5 koji su odštampani uz Odluku zamenjuju se novim prilozima 2, 3 i 5, koji su odštampani uz ovu odluku.

13. Postupci započeti u skladu sa Odlukom okončaće se prema odredbama Odluke.

14. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. juna 2018. godine.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print