Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI AVGUST 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA AVGUST 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ROKU ZA ODGOVOR NA ZAHTEV ZA PRISTUP I PRUŽANJE USLUGA U USLUŽNOM OBJEKTU U VEZI SA OBAVLJANJEM ŽELEZNIČKOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE KONTROLE PRISTUPA, PREGLEDA OBEZBEĐIVANJA, NADGLEDANJE I PATROLIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU PROJEKTA PRETVARANJA NEOBRADIVOG U OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020 - 31/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020 - 31/12/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RADU POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I KRITERIJUMIMA ZA NJIHOVO IMENOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA PRI SKLADIŠTENJU I DRŽANJU ULJA ZA LOŽENJE I GASNIH ULJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI AKTIVNOSTI KOJE MOGU DA BUDU UZROK ZAGAĐENJA I DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA, POSTUPKU, SADRŽINI PODATAKA, ROKOVIMA I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MONITORING ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2018 i 102/2020)

Verzija na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA AUTOBUSKIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O UTVRĐENIM PROMENAMA NA OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZAVODOM ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O SADRŽAJU, NAČINU IZRADE I OBAVEZAMA SUBJEKATA U VEZI SA IZRADOM PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNI KONTROLNA ORGANIZACIJA, KAO I NAČINU I POSTUPKU RADA KONTROLNE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. aprila 2017. godine, a primenjuje se od 1. maja 2017. godine, osim odredbe člana 4. tačka 2) ovog pravilnika koja se primenjuje od 1. avgusta 2020. godine.

Tehnički uslovi

Član 4

Tehnički uslovi koje treba da ispuni kontrolna organizacija koja obavlja poslove vezane za geografsko poreklo su da:

1) ima registrovanu pretežnu delatnost vezanu za tehničko ispitivanje i analizu u Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata;
2) je akreditovana od strane nadležnog akreditacionog tela Republike Srbije u skladu sa standardom za ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge;
3) ima na raspolaganju najmanje jedan GPS (Global Positioning System) uređaj visoke preciznosti;
4) ima najmanje jedan automobil za obavljanje poslova u skladu sa ovim pravilnikom.

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/2018, 26/2019, 52/2019 i 65/2020)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2020) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Beograda", odnosno 6. juna 2020. godine, a primenjuje se počev od 1. avgusta 2020. godine.

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)

Propis na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)

Početak primene: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr. i 98/2020 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/08/2020

1. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: • Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za pokrajinske poslanike ističe 1. avgusta, a za narodne poslanike 4. avgusta 2020. godine •

Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine ističe 01. avgusta 2020. godine.

2. avgust 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA - "Sl. glasnik RS", br. 60/2020: • Postupak i uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad sportskim stručnjacima. Pravilnik se primenjuje od 2. maja 2020. godine •

Nadležni nacionalni sportski savezi dužni su da donesu sportska pravila (iz člana 4. stav 1. Pravilnika) kojima uređuju način i bliže uslove za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad sportskim stručnjacima, uključujući i stručno usavršavanje sportskih stručnjaka, nivoe dozvole za rad i stručne poslove koji se mogu obavljati u organizacijama u oblasti sporta na osnovu određenog nivoa dozvole za rad, u skladu sa Zakonom o sportu, Pravilnikom i sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, u roku od tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno do 2. avgusta 2020. godine.

4. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: APR: APR: • Novi rokovi za dostavlјanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu i ostale postupke Agencije po ukidanju vanrednog stanja •

Rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe 4. avgusta 2020. godine, umesto 30. juna 2020. godine. Rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine ističe 4. avgusta 2020. godine, pod uslovom da je rok za dostavlјanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja, odnosno ističe do 31. maja 2020. godine.

4. avgust 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: • Prihodi od ostvarenog roditeljskog dinara se ne uključuju u poresku osnovicu •

Krajnji rok za predaju poreskog bilansa za 2019. godinu je 4. avgust 2020. godine.

4. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU: • Privatna i javna preduzeća dobijaju nove mogućnosti da dođu do sredstava za finansiranje poslovanja putem izdavanja i prodaje obveznica •

Zbog vanrednog stanja rok za dostavljanje finansijskih izveštaja produžen je sa 30. juna na 4. avgust.

4. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: • Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za pokrajinske poslanike ističe 1. avgusta, a za narodne poslanike 4. avgusta 2020. godine •

Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije ističe 04. avgusta 2020. godine.

5. avgust 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2020. GODINI: • Rok za podnošenje prijave je 5. avgust 2020. godine •

Rok za dostavljanje predloga je 5. avgust 2020. godine do 12 časova. Potpisane i overene predloge udruženja dostavljaju isključivo preporučenom poštom, kurirskim putem ili ličnom dostavom Ministarstvu, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na adresu: Nemanjina 22 - 26, sa podacima: puno ime i adresa pošiljaoca, naziv programa sa napomenom "Ne otvarati pre završetka konkursa". Ministarstvo će sa odabranim predlagačem zaključiti Ugovor o finansiranju Programa u 2020. godini.

6. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI DOZVOLA ZA PRIVREDNI RIBOLOV I RIBOLOV "BUĆKOM" ZA 2021. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2020)

Propis na snazi: 06/08/2020 - 31/12/2021

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTISKIVANJU IDENTIFIKACIONIH OZNAKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020)

Pravna lica koja su vršila utiskivanje na način i prema uslovima koji su se primenjivali do početka primene Pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019), odnosno do 8. februara 2020. godine, mogu da nastave da vrše utiskivanje, do dobijanja ovlašćenja u skladu sa odredbama ovog pravilnika, a najkasnije šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 8. avgusta 2020. godine.

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)

Propis na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE TROŠKOVA OVERAVANJA MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017 i 104/2020)

Verzija na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019 i 104/2020)

Verzija na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA I DOSTAVE PODATAKA NEOPHODNIH ZA IZRADU CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)

Propis na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD-POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)

Propis na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TURISTIČKE DESTINACIJE KUČAJSKE PLANINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)

Propis na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE VISOKE ŠKOLE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019 i 104/2020)

Verzija na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROFESORSKE KOLONIJE U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)

Propis na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)

Propis na snazi: 08/08/2020

8. avgust 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE - MARINE U GOLUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)

Propis na snazi: 08/08/2020

10. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NBS: GRAĐANI DO 10. AVGUSTA MOGU DA ODBIJU MORATORIJUM NA OTPLATU KREDITA: • Ukoliko to ne urade smatraće se da su prihvatili pauzu u otplati obaveza •

Građani koji žele da nastave sa plaćanjem rata kredita do 10. avgusta mogu da se jave matičnim bankama i odbiju moratorijum, odnosno pauzu u otplati obaveza.

10. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020)

Plan primene mera iz člana 3. ovog pravilnika poslodavci su dužni da donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 10. avgusta 2020. godine.

10. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EKONOMIJA: NAJAVLJENA NOVA POMOĆ PRIVREDNICIMA U VISINI 60 ODSTO MINIMALCA : • Prva isplata do 10. avgusta, druga u septembru 2020. godine. Za jedan mesec će biti odloženi i porezi i doprinosi na zarade •

Svi zaposleni kod preduzetnika, u malim i srednjim preduzećima dobiće od države 60 odsto minimalne zarade već do 10. avgusta, a zatim i u septembru, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

10. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: REPUBLIČKI ORGANI: VLADA RS: • Usvojen pravni okvir za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera i Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela •

Pomenute mere počeće da se sprovode odmah, tako da će prvih 155 evra biti uplaćeno na poseban kovid račun poslodavaca do 10. avgusta, dok će druga isplata biti u septembru. Reč je o približno milion i pedeset hiljada zaposlenih u 235.000 privrednih subjekat.

10. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: GRADSKI ORGANI: SAVREMENA OPREMA ZA KONTROLISANJE NEPROPISNOG PARKIRANJA U BEOGRADU: • Od 10. avgusta 2020. godine vozila komunalne milicije snimaće nepropisno parkiranje •

U Beogradu su predstavljena nova vozila komunalne milicije iz sistema "Oko sokolovo" koja će od 10. avgusta snimati sve nepropisno parkirane vozače - u žutim trakama ili na tramvajskim šinama, a cilj tog sistema je da se uvede red na beogradskim ulicama i da vozila Hitne pomoći ili vatrogasci više ne moraju da zaostaju zbog "bahatih" vozača.

10. avgust 2020. godine

Izvor: pitanje i odgovor

Pitanje i odgovor - Specijalis za carine: PRIMENA ODLUKE O POSTUPANJU S NOVCEM ZA KOJI POSTOJI SUMNJA DA JE FALSIFIKOVAN - MENJAČI I PLATNE INSTITUCIJE POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ PRVI PUT DOSTAVLJAJU NBS ZA PRVU POLOVINU 2020. GODINE DO 10. AVGUSTA

Prelaznim i završnim odredbama, odnosno članom 34. stav 5. Odluke o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan ("Sl. glasnik RS", br. 111/2017) propisano je da su ovlašćeni subjekti dužni da polugodišnje izveštaje iz tačke 30. ove odluke prvi put dostave Narodnoj banci Srbije za prvu polovinu 2020. godine, i to najkasnije 10. avgusta te godine.

11. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA UMETNIČKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2020)

Propis na snazi: 11/08/2020

11. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019, 1/2020, 6/2020 i 8/2020)

Verzija na snazi: 11/08/2020

11. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 i 8/2020)

Verzija na snazi: 11/08/2020

11. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OSNOVNOJ BALETSKOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 18/2013, 7/2020 i 8/2020)

Verzija na snazi: 11/08/2020

12. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O HIDROGRAFSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)

Pravna lica koja vrše hidrografski premer na unutrašnjim vodnim putevima, kao i snimanje objekata u rečnom koritu dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama Zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 12. avgusta 2020. godine.

13. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI NAMENE ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)

Propis na snazi: 13/08/2020

13. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MERAMA USKLAĐENOG DELOVANJA KOJE SE MOGU PREDUZETI U MEĐUNARODNOM POMORSKOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)

Propis na snazi: 13/08/2020

13. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE IZDAJE AKREDITACIJA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA POJEDINE STRUČNE OBLASTI, USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA LICENCIRANIH I DRUGIH ZAINTERESOVANIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)

Propis na snazi: 13/08/2020

13. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016, 50/2018, 47/2019, 6/2020 i 105/2020)

Verzija na snazi: 13/08/2020

13. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOĐENJU POSEBNE CENTRALIZOVANE EVIDENCIJE O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU SAČINJENI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA I UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU ZAKLJUČENI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKI POTVRĐENE (SOLEMNIZOVANE) ISPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)

Propis na snazi: 13/08/2020

13. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014, 88/2018 i 105/2020)

Verzija na snazi: 13/08/2020

13. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM RADIO-DIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2016 i 105/2020)

Verzija na snazi: 13/08/2020

13. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI, ODNOSNO UNIFORMI ČUVARA U NACIONALNIM PARKOVIMA I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)

Propis na snazi: 13/08/2020

14. avgust 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2020. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Kvartalni finansijski izveštaji za 2020. godinu se dostavljaju u sledećim rokovima:

• za drugi kvartal 2020. godine (1. april - 30. jun) najkasnije do 14. avgusta 2020. godine i • za treći kvartal 2020. godine (1. jul - 30. septembar) najkasnije do 14. novembra 2020. godine.

14. avgust 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UČEŠĆE U INICIJATIVI PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: • Produžen rok lokalnim samoupravama za prijavu do 14. avgusta 2020. godine •

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo 13. jula 2020. godine na svom sajtu mduls.gov.rs Obaveštenje o produženju roka za prijavu lokalnih samouprava za učešće u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu. U Obaveštenju je precizirano da se zbog nepovoljne epidemiološke situacije, krajnji rok za prijavu lokalnim samoupravama pomera sa 17. jula na 14. avgust 2020. godine.

15. avgust 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KOMENTAR DOPUNA UREDBE O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 - "Sl. glasnik RS", br. 60/2020

U skladu sa novim stavom 7. člana 9. Uredbe i novim stavom 7. člana 10. Uredbe, privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoriste najkasnije do 15. avgusta 2020. godine.

15. avgust 2020. godine

Izvor: službeno mišljenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Za priznavanje drugačijeg broja izvršilaca od broja utvrđenog Pravilnicima o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova koje obavlja delatnost osnovnog odnosno srednjeg obrazovanja i vaspitanja, škole se obraćaju Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti za svaku školsku godinu, najkasnije do 15. avgusta 2020. godine.

15. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: REPUBLIČKI ORGANI: VLADA RS: • Usvojen pravni okvir za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera i Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela •

Što se tiče velikih pravnih lica, koja su tako razvrstana po finansijskim izveštajima za 2018. godinu, biće im isplaćena direktna davanja ukoliko do 15. avgusta dostave spisak lica za koja se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava za jun i jul.

17. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI ORGANI VRŠE UVID, PRIBAVLJAJU, OBRAĐUJU I USTUPAJU, ODNOSNO DOSTAVLJAJU PODATKE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA IZ REGISTARA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, A KOJI SU NEOPHODNI ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Organ nadležan za vođenje registra iz člana 4. ovog pravilnika je dužan da omogući uvid, pribavljanje, obrađivanje i ustupanje, odnosno dostavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 17. avgusta 2020. godine.

17. avgust 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O KRIPTOBEZBEDNOSTI I ZAŠTITI OD KOMPROMITUJUĆEG ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2019)

Registri i evidencije iz čl. 22-35. ove uredbe ustrojiće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, odnosno do 17. avgusta 2020. godine.

17. avgust 2020. godine

Izvor: propis

NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2020 i 81/2020)

Vlasnici oružja iz kategorije B i C, koji na dan stupanja na snagu ove naredbe nemaju ispravu izdatu od nadležnog organa, mogu, u roku od 16. marta 2020. godine do 17. avgusta 2020. godine, podneti zahtev za izdavanje odgovarajuće isprave.

17. avgust 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: OBAVEŠTENJE ZA PDV OBVEZNIKE - PRETEŽNE IZVOZNIKE

Ukoliko mesečni PDV obveznici finansijski izveštaj podnesu najkasnije do 31. jula, obrazac PID PDV sa PDV prijavom za obračunski period 1. juli do 31. juli treba da podnesu najkasnije do 17. avgusta.

25. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018 i 101/2020)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 101/2020) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. jula 2020. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 25. avgusta 2020. godine.

29. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA KERAMIČKE PLOČICE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 28. decembra 2019. godine, a počinje da se primenjuje po isteku osam meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 29. avgusta 2020. godine.

30. avgust 2020. godine

Izvor: objašnjenje Uprave carina

Uprava carina: PRIMENA MULTILATERALNIH M324 I M325 ADR SPORAZUMA U VEZI SA TRANSPORTOM OPASNE ROBE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - Zakon o transportu opasne robe: član 47

Multilateralni sporazum M325 predviđa da svi ADR sertifikati o odobrenju za vozilo čiji rok važenja ističe između 1. marta i 1. avgusta 2020. godine, ostaju važeći do 30. avgusta 2020. godine.

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/96)

Propis na snazi: 29/03/1996 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU STANOVNIŠTVA ("Sl. list SFRJ", br. 24/86 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Propis na snazi: 10/05/1986 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje, 8/2015 - odluka US i 88/2019)

Propis na snazi: 04/11/2008 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PODRUČJA OSNOVNIH ŠKOLA ZA UPIS DECE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019)

Propis objavljen: 14/02/2019 - važi do 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐURĐEVDAN" KRAGUJEVAC ZA RADNU 2019/2020. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2019)

Propis objavljen: 28/03/2019 - važi do 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NADA NAUMOVIĆ" KRAGUJEVAC ZA RADNU 2019/2020. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2019)

Propis objavljen: 28/03/2019 - važi do 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019, 13/2019 i 3/2020)

Propis na snazi: 04/06/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019, 13/2019 i 3/2020)

Propis na snazi: 04/06/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2018, 8/2019 i 4/2020 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 13/07/2018 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019, 94/2019 - dr. uredba, 8/2020 - izm. dr. uredbe i 63/2020 - izm. dr. uredbe)

Propis na snazi: 10/08/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O PRIZNAVANJU PRAVA NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE U RADNOJ 2019/20. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2019 i 33/2019)

Propis objavljen: 05/07/2019 - važi do 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2019 i 30/2020)

Propis na snazi: 06/06/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2019 i 30/2020)

Propis na snazi: 06/06/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA SOMBORA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2019)

Propis na snazi: 18/06/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA RADNU 2019/2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2019, 35/2020 i 50/2020)

Propis na snazi: 02/08/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAČAK U RADNOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2019)

Propis objavljen: 28/06/2019 - važi do 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE VREMENSKE ŽIGOVE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)

Izdavaoci vremenskog žiga koji su registrovani na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009) mogu da izdaju kvalifikovane vremenske žigove u skladu sa Pravilnikom o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009) najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 31. avgusta 2020. godine.

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZDAVANJU VREMENSKOG ŽIGA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)

Propis na snazi: 07/01/2010 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE KOJIM SE USVAJA PRAVILNIK O DODELI STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 103/2019)

Propis na snazi: 10/12/2019 - važi do 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O VISINI MESEČNOG IZNOSA NAKNADE TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE IZ BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA RADNU 2019/2020. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2019 i 18/2019)

Propis na snazi: 31/08/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NEVEN" PROKUPLJE U RADNOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. list grada Prokuplja", br. 27/2019)

Propis na snazi: 24/10/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI REDOVNIM UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ MATERIJALNO UGROŽENIH PORODICA SA PODRUČJA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/2019)

Propis na snazi: 24/10/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O BROJU DECE UPISANE U PRIVATNU PREDŠKOLSKU USTANOVU KOJA OSTVARUJU FINANSIJSKU PODRŠKU U RADNOJ 2019/2020. GODINI I MESEČNOM IZNOSU FINANSIJSKE PODRŠKE PO DETETU, PREMA VRSTI BORAVKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2019)

Propis na snazi: 10/12/2019 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: propis

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA AUTOBUSKIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008 i 68/2012 - odluka US)

Propis na snazi: 22/03/2008 - 31/08/2020

31. avgust 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2020. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Rok za sastavljanje, dostavljanje Komisiji i objavljivanje polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu (za period 1. januar - 30. jun) je najkasnije u roku od dva meseca nakon završetka polugodišta, odnosno najkasnije do 31. avgusta 2020. godine.

31. avgust 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ INOVACIJA: • Javni poziv je otvoren od 15. juna 2020. godine do 31. avgusta 2020. godine •

Maksimalno trajanje projekta je 24 meseca, dok je krajnji rok za podnošenje prijava 31. avgust 2020. godine do 15 časova.


NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex