Zastava Bosne i Hercegovine
ROKOVI JUN 2024.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JUN 2024.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji iJUNu odredbe o čuvanju dokumenata.

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn., 15/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023 i 120/2023 - usklađeni din. izn.)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023 - dalje: Zakon) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 4. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine, osim odredaba člana 17, čl. 29 do 34, čl. 93, 94, 95. i 98. Zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona, kao i odredaba člana 41. stav 5. i člana 43. stav 1. Zakona koje se primenjuju od 1. juna 2024. godine.

Član 41 stav 5

Posle stava 12. dodaju se novi st. 13. i 14, koji glase:

"Za IA kategoriju vozila nije predviđena usluga elektronske naplate putarine.

Korisnici motornih vozila IV kategorije dužni su da plaćaju putarinu isključivo upotrebom uređaja za ENP.".

Član 43 stav 1

U članu 199. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:
"Vozila iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, koja nisu vidno obeležena, u obavezi su da kroz naplatne stanice prolaze isključivo pomoću uređaja za ENP.".

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RAZMENI DOKUMENATA I PODNESAKA TOKOM SPROVOĐENJA POSTUPAKA U VEZI SA ENERGETSKOM DOZVOLOM, LICENCOM ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SAGLASNOŠĆU ZA SKLADIŠTENJE I SNABDEVANJE ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2022, 117/2022 i 116/2023)

Odredbe čl. 2-7. ovog pravilnika se primenjuju od 1. juna 2024. godine.

Član 2

Podnesci i dokumenti koji su predmet razmene iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) zahtev kojim se pokreće postupak, a koji može biti:
(1) zahtev za izdavanje, produženje, izmenu ili ukidanje energetske dozvole,
(2) zahtev za izdavanje, izmenu ili ukidanje licence ili za obavljanje energetske delatnosti,
(3) zahtev za izdavanje ili izmenu saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe,

2) dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost uslova za izdavanje, produženje ili izmenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, propisani aktom kojim se uređuje postupak,

3) upravni akt koji izdaje nadležni organ (energetska dozvola, licenca za obavljanje energetske delatnosti ili saglasnost za skladištenje i snabdevanje za sopstvene u daljem tekstu: upravni akt),

4) pozivi, obaveštenja i drugi pravni akti koje nadležni organ dostavlja podnosiocu zahteva za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta, u toku postupka,

5) drugi podnesci koji nisu obuhvaćeni stavom 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, a kojim se stranka pisano obraća nadležnom organu u vezi sa postupcima iz člana 1. ovog pravilnika.

Administrativnu taksu za zahtev za izdavanje rešenja i za izdavanje rešenja, utvrđenu zakonom kojim se propisuju republičke administrativne takse, podnosilac zahteva plaća elektronskim putem preko Portala eUprava.

Član 3

Podnesci i dokumenti iz člana 2. ovog pravilnika dostavljaju se elektronski u formatu propisanim aktom kojim se uređuju uslovi za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podnesci i dokumenti iz člana 2. ovog pravilnika koje dostavlja strano pravno lice, dostavljaju se u papirnoj formi, predajom na adresu pisarnice nadležnog organa ili preporučenom pošiljkom putem poštanskog operatora.

Dostava i čuvanje elektronskih dokumenata i podnesaka koji nose oznaku tajnosti, odnosno poverljivosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka, kao i žalbi i drugih pravnih lekova i dokaza koji se uz njih prilažu, vrši se van Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i informacionog sistema nadležnog organa.

Dokumenti i podnesci iz stava 2. ovog člana, dostavljaju se u papirnoj formi, predajom na adresu pisarnice nadležnog organa ili preporučenom pošiljkom putem poštanskog operatora, obeleženi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka.

Član 4

Postupci iz člana 1. ovog pravilnika vode se elektronskim putem u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava i kancelarijsko poslovanje.

Postupci iz člana 1. ovog pravilnika započinju podnošenjem zahteva u elektronskom obliku preko Portala eUprava.

Podnosilac zahteva prijavljuje se na Portalu eUprava šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Zahtev iz stava 2. ovog člana popunjava se u formi opšteg i posebnih obrazaca koji su prilog akta kojim se uređuje postupak i podnosi se zajedno sa dokumentima koji su aktom kojim se uređuje postupak, propisani kao dokaz o ispunjenosti uslova za izdavanje, produženje, ili izmenu upravnog akta.

Član 5

Uredna dostava podnesaka i dokumenata se dokazuje elektronskom potvrdom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Po zahtevu za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta nadležni organ donosi upravni akt u formi elektronskog dokumenta.

Upravni akt i druga dokumenta sačinjena u elektronskom obliku, u vezi sa postupcima iz člana 1. ovog pravilnika, nadležni organ dostavlja podnosiocu zahteva iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika u Jedinstveni elektronski sandučić, koji je podnosiocu zahteva otvoren nakon registracije na Portalu eUprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Nadležni organ upravni akt iz stava 3. ovog člana, objavljuje na svojoj internet stranici, istovremeno sa ekspedovanjem upravnog akta podnosiocu zahteva.

Uredna dostava upravnog akta i drugih dokumenata iz stava 3. ovog člana se dokazuje potvrdom prijema od strane podnosioca zahteva nadležnom organu, otvaranjem elektronske povratnice koja se automatski izrađuje nakon prijema upravnog akta i drugih dokumenata u Jedinstveni elektronski sandučić, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Član 6

Nadležni organ po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje o ispunjenosti uslova za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta, preko servisne magistrale organa, u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu.

Podnosilac zahteva može da dostavi dokumente koji sadrže podatke o činjenicama koje je organ dužan da pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko u zahtevu kojim pokreće postupak iz člana 1. ovog pravilnika izričito izjavi da će ove dokumente dostaviti sam.

Dokumente iz stava 2. ovog člana podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev kojim pokreće postupak iz člana 1. ovog pravilnika, preko Portala eUprava.

Član 7

Nadležni organ je odgovoran za čuvanje, zaštitu i sigurnost podataka sadržanih u podnescima i dokumentima podnetim u obliku elektronskog dokumenta u postupcima iz člana 1. ovog pravilnika u okviru svog informacionog sistema, u skladu sa propisima iz oblasti informacione bezbednosti.

Verzija na snazi: 01/05/2024

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 i 63/2023)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 63/2023) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 5. avgusta 2023. godine, osim odredaba člana 1. (član 2. tačka 4) Pravilnika), člana 2. (član 4. tačka 7) Pravilnika), člana 3. stav 1. (član 5. stav 1. tačka 3) Pravilnika), člana 4. stav 3. (član 6. stav 3. Pravilnika) i člana 5. stav 4. (član 9. stav 9. Pravilnika) ovog pravilnika, koje se primenjuju od 1. juna 2024. godine.

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2024)

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. juna 2024. godine, zaključuje se na period od jedne godine i prestaje da važi 1. juna 2025. godine.

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA LOKALNE GREJAČE PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2024)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. juna 2024. godine, a primenjuje se od 1. juna 2025. godine.

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE MOŽE PODNETI ZAHTEV, DOZVOLJENIM POSTUPCIMA I TEHNOLOGIJAMA TRETMANA ZA VRSTE OTPADA I DRUGIM POSEBNIM ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE PRESTANKA STATUSA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2024 i 47/2024)

Verzija na snazi: 01/06/2024

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE MOŽE PODNETI ZAHTEV, DOZVOLJENIM POSTUPCIMA I TEHNOLOGIJAMA TRETMANA ZA VRSTE OTPADA I DRUGIM POSEBNIM ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE PRESTANKA STATUSA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2024)

Član 1

U Pravilniku o vrstama otpada za koje se može podneti zahtev, dozvoljenim postupcima i tehnologijama tretmana za vrste otpada i drugim posebnim elementima za određivanje prestanka statusa otpada ("Službeni glasnik RS", broj 19/24), u Prilogu 1. - Kriterijumi za ukidanje statusa otpada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, u Odeljku 2. Gvožđe i čelik, pododeljak 2.3.2. menja se i glasi:

"Svi postupci mehaničke obrade (kao što su rezanje, sečenje, drobljenje ili granuliranje, razvrstavanje, odvajanje, pranje, uklanjanje zagađujućih supstanci) potrebni za pripremu otpadnog metala za direktno stavljanje u konačnu upotrebu u čeličanama i livnicama su završeni. Mehanička obrada otpada ne smatra se operacijom koja je dovoljna za prestanak statusa otpada. Postupak tretmana otpada radi prestanka statusa otpada, odvija se isključivo u čeličanama i livnicama.".

Tačka 2.4 menja se i glasi:

"Zahtevani postupak ponovnog iskorišćenja u dozvoli za upravljanje otpadom jeste operacija R4 Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala. Postupak tretmana otpada operacijom R4 odvija se isključivo u čeličanama i livnicama".

U Odeljku 5. Kompost, Odeljak 5.1. Vrste otpada koje se koriste kao ulazna sirovina za operacije reciklaže/ponovnog iskorišćenja, pododeljak 5.1.1. Za kompost klase I, II i III, stav 1. alineja 7, reči: "nuspropizvodi životinjskog porekla" zamenjuju se rečima: "sporedni proizvodi životinjskog porekla".

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RADIO-OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. marta 2024. godine, a primenjuje se od 1. juna 2024. godine, izuzev odredaba člana 4. st. 5. do 9. koje se primenjuju od 1. avgusta 2025. godine i odredaba člana 4. stav 4, člana 5, člana 12. stav 1. tačka 9), člana 14. stav 1. tačka 3), člana 15. stav 1. tačka 2) i člana 28. stav 1. tač. 7) do 9), 11) i 13) koje se primenjuju od 28. decembra 2024. godine za kategorije ili klase radio-opreme iz Priloga 11. deo I tač. 1.1-1.12. i od 28. aprila 2026. godine za kategorije ili klase radio-opreme iz Priloga 11. deo I tačka 1.13. ovog pravilnika.

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA U DOMAĆINSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2023)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 10. juna 2023. godine, a primenjuje se od 1. juna 2024. godine.

1. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA MAŠINE ZA PRANJE VEŠA U DOMAĆINSTVU I MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA U DOMAĆINSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2023)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 10. juna 2023. godine, a primenjuje se od 1. juna 2024. godine.

6. JUN 2024. godine

Izvor: vest

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA KORIŠĆENJE POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA POVLAŠĆENE KORISNIKE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2023 i 27/2024)

Verzija na snazi: 06/06/2024

8. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2024)

Propis na snazi: 08/06/2024 - 31/08/20254

8. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2024)

Propis na snazi: 08/06/2024

8. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019, 78/2020 i 48/2024)

Verzija na snazi: 08/06/2024

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2024)

Član 1

U Pravilniku o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava ("Službeni glasnik RS", br. 43/19 i 78/20) član 9. stav 1. menja se i glasi:

"Zahtev za isplatu solidarne pomoći u slučajevima i pod uslovima predviđenim posebnim kolektivnim ugovorom koji se primenjuje u državnim organima razmatra Komisija za razmatranje zahteva za isplatu solidarne pomoći i proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći zaposlenima u Poreskoj upravi (u daljem tekstu: Komisija) sa sedištem u Centrali Poreske uprave, Beograd, koja se sastoji od pet članova, od kojih je jedan član lekar specijalista opšte medicine, jedan član predstavnik reprezentativnog sindikata i tri člana iz redova poreskih službenika."

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

8. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA ODVOJENOG RAČUNOVODSTVA I PROVERE VERODOSTOJNOSTI REGULATORNIH IZVEŠTAJA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020 i 48/2024)

Verzija na snazi: 08/06/2024

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA ODVOJENOG RAČUNOVODSTVA I PROVERE VERODOSTOJNOSTI REGULATORNIH IZVEŠTAJA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2024)

Član 1

U Pravilniku o načinu vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti regulatornih izveštaja javnog poštanskog operatora ("Službeni glasnik RS", broj 126/20), u članu 30. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"U slučaju kada između dana obračuna, tj. između poslednjeg dana u godini za koju se uzimaju podaci u proračunu i dana podnošenja predloga cenovnika, dođe do značajnog porasta troškova poslovanja uzrokovanih inflacijom, u obračun se mogu uključiti i ti efekti inflacije, tako da se formiranje prodajne cene poštanskih usluga vrši na osnovu ciljanog prihoda pojedinačnih poštanskih usluga iz stava 1. ovog člana, koji se obračunava prema sledećem obrascu:

R = (O + Am) *(1+I) + K * WACC

u kome simboli, pored navedenih u stavu 2. ovog člana, imaju sledeće značenje:

I - ukupna stopa inflacije, računa se za ukupan period koji je protekao od poslednjeg dana obuhvata obračuna, pa do dana predloga cenovnika. Ukupna stopa inflacije računa se kao kumulativna inflacija na osnovu podataka o visini mesečnih stopa inflacije koje objavljuje Republički zavod za statistiku Srbije."

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

10. JUN 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMЕNAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU: • Rasprava će trajati do 10. juna 2024. godinе •

Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, obavеštava javnost da ćе u pеriodu do 10. juna 2024. godinе, sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmеnama i dopunama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/230524/230524-vest9.html

10. JUN 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMЕNAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU NЕSRЕĆA U VAZDUŠNOM, ŽЕLЕZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU: • Rasprava će trajati do 10. juna 2024. godinе •

Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, obavеštava javnost da ćе u pеriodu od do 10. juna 2024. godinе, sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmеnama i dopunama Zakona o istraživanju nеsrеća u vazdušnom, žеlеzničkom i vodnom saobraćaju.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/240524/240524-vest9.html

10. JUN 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMЕNAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU: • Rasprava će trajati do 10. juna 2024. godinе •

Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, obavеštava javnost da ćе u pеriodu do 10. juna 2024. godinе, sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmеnama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/240524/240524-vest8.html

10. JUN 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Javni konkurs za izbor sudija. Rok za prijavu 10. jun 2024. godine •

Poslednji dan za podnošenje prijava je 10. jun 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/300524/300524-vest3.html

12. JUN 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE: • Rasprava će trajati od 24. maja do 12. juna 2024. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 24. maja do 12. juna 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/230524/230524-vest10.html

14. jun 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU OBRAČUNA I NAČINU RASPODELE PRIKUPLJENIH SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

Propis na snazi: 02/02/2013 - 14/06/2024

14. jun 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019 - 14/06/2024

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA, VOĐENJA EVIDENCIJA, IZGLEDU I NAČINU POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)

Član 6

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022, 139/2022, 143/2022, 25/2023, 39/2023, 6/2024 i 50/2024)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. juna 2024. godine, a primenjuje se od 1. jula 2024. godine.

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

TARIFA NAKNADE ZA DAVANJE NA POSLUGU ORIGINALA I UMNOŽENIH PRIMERAKA AUTORSKIH DELA IZDATIH U ŠTAMPANOJ FORMI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. juna 2024. godie, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA O INTERFEJSIMA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA U TERMINALNIM TAČKAMA MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Propis na snazi: 15/06/2024

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I OBRASCU LIČNOG LISTA NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE I OSOBLJA ZAPOSLENOG U JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Propis na snazi: 15/06/2024

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Propis na snazi: 15/06/2024 - 30/09/2025

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Propis na snazi: 15/06/2024 - 30/09/2025

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Propis na snazi: 15/06/2024 - 30/09/2025

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, OSNOVNIH AKADEMSKIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Propis na snazi: 15/06/2024 - 30/09/2025

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Propis na snazi: 15/06/2024 - 30/09/2025

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)

Propis na snazi: 15/06/2024

15. jun 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENTRA ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO U ČAČKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2001 i 50/2024)

Verzija na snazi: 15/06/2024

15. JUN 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2024: • Uredba stupa na snagu od 17. maja 2024. godine •

Direktor Kancelarije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe, odnosno do 15. juna 2024. godine donosi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji.

18. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BETON I ARMIRANI BETON ("Sl. list SFRJ", br. 11/87 i "Sl. glasnik RS", br. 89/2019 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 24/05/1987 - 18/06/2024

18. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA BETON ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. juna 2023. godine, a primenjuje se po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 18. juna 2024. godine.

21. JUN 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U OKVIRU IPARD III PROGRAMA: • Produžen rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje do 21. juna 2024. godine •

Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada, u okviru IPARD III programa, objavljen 23. februara 2024. godine, menja se u delu koji se odnosi na rok za podnošenje zahteva.

U skladu sa ovim Javnim pozivom Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se do 21. juna 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290524/290524-vest8.html

28. JUN 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2023. GODINU: • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave - 28. jun 2024. godine •

Obveznici kojima je poslovna godina kalendarska godina, poresku prijavu i poreski bilans za 2023. godinu podnose se najkasnije do 28. juna 2024. godine, isključivo elektronskim putem.

28. JUN 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2023. GODINU NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA: • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 28. jun 2024. godine •

Poreska prijava za 2023. godinu podnosi se do 28. juna 2024. godine.

28. JUN 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2023. GODINU KOD NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Krajnji rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 28. jun 2024. godine •

Krajnji rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 28. jun 2024. godine.

29. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZIKOM LIKVIDNOSTI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016)

Propis na snazi: 30/12/2016 - 29/06/2024

30. JUN 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O RAČUNOVODSTVU: • Do 30. juna 2024. godine potrebno je podneti godišnji izveštaj sa nefinansijskim izveštajem za prethodnu poslovnu godinu

Do 30. juna 2024. godine potrebno je podneti godišnji izveštaj sa nefinansijskim izveštajem za prethodnu poslovnu godinu.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290224/290224-vest4.html

30. JUN 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: • Mere zvučne zaštite obavezne u svim građevinskim fazama •

Strateške karte buke za aglomeracije, glavne puteve, glavne železničke pruge i za glavne aerodrome, biće izrađene najkasnije do 30. juna 2024. godine i revidiraće se najkasnije do 30. juna 2027. godine, kako bi bili usaglašeni sa rokovima u državama EU i kako bi se podaci mogli porediti.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/011121/011121-vest5.html

30. JUN 2024. godine

Izvor: objašnjenje Uprave carina

Uprava carina: LIBERALIZACIJA PREVOZA ZA/IZ TREĆIH ZEMALJA ZA BUGARSKE PREVOZNIKE - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 4

Bugarskim prevoznicima nije potrebna dozvola kada obavljaju prevoze tereta za/iz trećih zemalja do 30. juna 2024. godine.

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA ENERGETSKE TRANSFORMATORE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Na energetske transformatore koji su stavljeni na lager, odnosno u skladište do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 3. februara 2024. godine, kao i na energetske transformatore koji će biti stavljeni na lager, odnosno u skladište od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 30. juna 2024. godine, ne primenjuju se zahtevi ovog pravilnika.
Ovaj pravilnik ne primenjuje se na energetske transformatore čija nabavka je započeta a nije okončana do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

NAREDBA O OBAVEZNOM ATESTIRANJU REGULATORA PRITISKA ZA TEČNE PLINOVE PROPAN-BUTAN ("Sl. list SFRJ", br. 20/86)

Propis na snazi: 11/12/1986 - 30/06/2024

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA PRISTUPA I KORIŠĆENJU PODATAKA IZ JAVNOG TELEFONSKOG IMENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2011)

Propis na snazi: 19/11/2011 - 30/06/2024

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZRADU I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI GASNIH APARATA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015 i 44/2018 - dr. zakon)

Propis na snazi: 16/05/2015 - 30/06/2024

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA BEOGRADA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2024. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2024)

Propis na snazi: 29/03/2024 - 30/06/2024

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU OBIMA SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I PRIVREMENOM ODREĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2024. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2024)

Propis na snazi: 29/03/2024 - 30/06/2024

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE IZNOSA NEPROFITNE ZAKUPNINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 14/2023)

Propis objavljen: 16/06/2023 - važi do 30/06/2024

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA LOZNICE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2024. GODINE ("Sl. list grada Loznice", br. 4/2024)

Propis na snazi: 27/03/2024 - 30/06/2024

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019, 27/2020, 67/2020, 67/2020 - dr. odluka, 137/2020, 137/2020 - dr. odluka, 59/2021, 59/2021 - dr. odluka, 60/2021 - ispr., 67/2022, 67/2022 - dr. odluka, 48/2023 i 100/2023)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 30. juna 2024. godine.

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018, 8/2019 i 10/2024)

Odluka o izmeni Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. februara 2024. godine, a primenjuje se od 30. juna 2024. godine.

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZIKOM LIKVIDNOSTI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 30. juna 2024. godine.

30. JUN 2024. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE STATUSA NEIZMIRENJA OBAVEZA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2017, 149/2020 i 10/2024)

Uputstvo o izmeni Uputstva za utvrđivanje statusa neizmirenja obaveza ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024) je stupilo na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. februara 2024. godine, a primenjuje se od 30. juna 2024. godine.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 12.06.2024.


NERADNI DANI 2024. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex