Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI OKTOBAR 2019.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA OKTOBAR 2019.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. novembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2019. godine, izuzev odredaba čl. 44. do 52. koje počinju da se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODMORU I DODATNIM AKTIVNOSTIMA STUDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srbije", odnosno 1. juna 2019. godine, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine, odnosno od 1. oktobra 2019. godine.

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENE TOPLOTNE ENERGIJE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" BOR ("Sl. list grada Bora", br. 18/2019)

Početak primene: 01/10/2019

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 12/2017 - prečišćen tekst i 3/2019)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2019 - dalje: Odluka) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Smedereva", odnosno 2. jula 2019. godine, osim odredaba članova 1. i 2. Odluke koje počinju da se primenjuju po isteku 90 dana od dana njenog stupanja na snagu, odnosno od 1. oktobra 2019. godine.

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA URBANIZAM SMEDEREVO, SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 10/2016 i 3/2019)

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća urbanizam Smederevo, Smederevo ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2019 - dalje: Odluka) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Smedereva", odnosno 2. jula 2019. godine, osim odredaba članova 1. i 2. Odluke koje počinju da se primenjuju po isteku 90 dana od dana njenog stupanja na snagu, odnosno od 1. oktobra 2019. godine.

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE ENERGETSKE SAGLASNOSTI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2019)

Ova odluka je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Novog Sada", odnosno 14. septembra 2019. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2019. godine.

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN PRIKLJUČNE SNAGE I ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/2013, 10/2014, 15/2015, 16/2015, 16/2016, 21/2017 i 17/2018)

Izuzev objekata u kojima makar jedan korisnik ima ugrađen i tehnički primljen individualni kalorimetar, u skladu sa važećim Tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju priključnih toplovoda, kućnih termopodstanica i unutrašnjih grejnih instalacija pri priključivanju potrošača na sistem daljinskog grejanja, primena Tarifnog sistema za sve ostale objekte korisnika, odlaže se do 1. oktobra 2019. godine, a obračun naknade za isporučenu toplotnu energiju ovim korisnicima do 1. oktobra 2019. godine vršiće se prema površini grejnog prostora, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom.

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU I BLIŽOJ SADRŽINI OBRASCA ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 01/10/2019

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UPISA U REGISTAR PRUŽALACA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I VOĐENJU REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 01/10/2019

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRUŽENOJ BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI I BESPLATNOJ PRAVNOJ PODRŠCI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 01/10/2019

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ORGANA UPRAVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I BESPLATNE PRAVNE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 01/10/2019

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE ZA PRIMENU ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 01/10/2019

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UPUĆIVANJU PODNOSIOCA ZAHTEVA NA PRUŽAOCA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 01/10/2019

 

1. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: • Rok za registraciju elektronske pošte 1. oktobar 2019. godine. Uz registracionu prijavu ne dostavlja se druga dokumentacija i ova registracija je besplatna •

APR podseća već registrovane privredne subjekte da je, po Zakonu o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte 1. oktobar 2019. godine.

 

2. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 104/2015)

Propis na snazi: 25/12/2015 - 02/10/2019

 

2. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)

Propis na snazi: 15/07/2016 - 02/10/2019

 

2. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 96/2016 i 120/2017)

Propis na snazi: 01/01/2016 - 02/10/2019

 

2. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA POD KOJIMA STRANA PLOVILA MOGU DA PLOVE I DRŽAVNIM VODNIM PUTEVIMA RADI ULASKA U DOMAĆE LUKE OTVORENE ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 69/2013)

Propis na snazi: 10/08/2013 - 02/10/2019

 

2. oktobar 2019. godine

Izvor: stučni komentar

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: USKLAĐIVANJE STATUTA GRADSKIH OPŠTINA GRADA BEOGRADA SA ODLUKOM O PROMENI STATUTA GRADA BEOGRADA - "Službeni list Grada Beograda" br. 60/2019: • Rok 2. oktobar 2019. godine •

Odluka o promeni Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2019) sadrži značajan broj odredbi koje utvrđuju potrebu za izmenama statuta gradskih opština Grada Beograda. Obaveza usklađivanja statuta gradskih opština sa odredbama Odluke o promeni statuta grada Beograda (dalje: Odluka) utvrđena je u članu 58. Odluke, kojim je predviđen i rok od 60 dana za usklađivanje statuta gradskih opština. Imajući u vidu da je Odluka usvojena od strane Skupštine grada Beograda 25. jula 2019. godine, kao i da je u članu 64. Odluke precizirano da odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda", gradske opštine Grada Beograda imaju obavezu da svoje statute usklade sa sadržajem odluke najkasnije do 2. oktobra 2019. godine.

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2017 i 68/2019)

Verzija na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 i 68/2019)

Verzija na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019 i 68/2019)

Verzija na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UPRAVLJANJA TUNELOM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA DEONICA NAJVEĆEG RIZIKA I IDENTIFIKACIJE I RANGIRANJA OPASNIH MESTA, SASTAVU STRUČNOG TIMA ZA MAPIRANJE RIZIKA I USLOVIMA ZA ČLANOVE TOG TIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013 i 68/2019)

Verzija na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI AKTIVNOSTI KOJE MOGU DA BUDU UZROK ZAGAĐENJA I DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA, POSTUPKU, SADRŽINI PODATAKA, ROKOVIMA I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MONITORING ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O KATEGORIZACIJI MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016 i 68/2019)

Verzija na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU PREUZIMANJA, RAZMENE PODATAKA, PRISTUPA I ZAŠTITE PODATAKA SADRŽANIH U CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA, KAO I DRUGIM TEHNIČKIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA VOĐENJE CENTRALNOG REGISTRA STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Propis na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016 i 68/2019)

Verzija na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 - ispr., 13/2018, 15/2018 - ispr. i 68/2019)

Verzija na snazi: 03/10/2019

 

3. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija u privrednim sudovima u više gradova. Rok za prijavu 3. oktobar 2019. godine •

Tekst oglasa je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 66/19 od 18. septembra 2019. godine. Poslednji dan za podnošenje prijava je 3. oktobar 2019. godine.

 

4. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA OSTALO - LIČNE USLUGE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2019)

Propis na snazi: 04/10/2019

 

4. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA OSTALO - LIČNE USLUGE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2019)

Propis na snazi: 04/10/2019

 

4. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU OVLAŠĆENIH I OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2018)

Propis na snazi: 13/04/2018 - 04/10/2019

 

5. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)

Propis na snazi: 05/10/2019

 

5. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2018, 91/2018 i 69/2019)

Verzija na snazi: 05/10/2019

 

5. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018, 29/2019 i 69/2019)

Verzija na snazi: 05/10/2019

 

5. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019 i 69/2019)

Verzija na snazi: 05/10/2019

 

5. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJUMA I NAČINA AKREDITACIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGIONALNOG RAZVOJA I ODUZIMANJA AKREDITACIJE PRE ISTEKA ROKA NA KOJI JE IZDATA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2010, 4/2012, 44/2018 - dr. zakon i 69/2019)

Verzija na snazi: 05/10/2019

 

5. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019 i 69/2019)

Verzija na snazi: 05/10/2019

 

6. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE, KAO I NAČINU DOBIJANJA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 30/2012 , 72/2018 i 94/2018)

Zahtev iz člana 92b Pravilnika nosilac dozvole primenjuje najkasnije 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 6. oktobra 2019. godine.

Član 92b

Nosilac dozvole za lek kome je dozvola izdata u skladu sa ovim pravilnikom ili za lek koji je odobren centralizovanim postupkom u EU i dozvola za lek u EU važi na neograničeno vreme, uz zahtev za izdavanje dozvole na neograničeno vreme podnosi:

1) Administrativne podatke u vidu konsolidovane dokumentacije Modula 1, tač. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i podtačka 1.8.2 u skladu sa čl. 12-28. ovog pravilnika, koja sadrži poslednju važeću verziju RMP, odnosno EU RMP dokumenta ili obrazloženje o nedostavljanju RMP dokumenta koje sadrži i izjavu da za lek nije izrađen EU RMP za jednu ili više zemalja članica EU u Modulu 1 podtačka 1.8.2.;
2) Dodatke ekspertskim izveštajima u Modulu 2 tač. 2.3, 2.4 i 2.5 u skladu sa čl. 24. i 85. ovog pravilnika;
3) Spisak svih izmena i dopuna dozvole (varijacija) podnetih i odobrenih u Republici Srbiji, zemlji proizvođača, zemlji EU ili zemlji ICH ili odobrenih od strane Evropske agencije za lekove (EMA) sa datumom odobrenja, od dana izdavanja poslednje dozvole u Republici Srbiji zaključno sa 90-im danom pre roka propisanog za podnošenje zahteva;
4) Izuzetno dokumentaciju Modula 3, Modula 4, odnosno Modula 5, na zahtev Agencije.

 

6. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA VRŠENJE NADZORA PO ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2009)

Propis na snazi: 20/05/2009 - 06/10/2019

 

6. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA : • Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 6. oktobra 2019. godine •

Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 6. oktobra 2019. godine.

 

6. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA : • Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 6. oktobra 2019. godine •

Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 6. oktobra 2019. godine.

 

7. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA PO ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" odnosno 6. septembra 2019. godine, a primenjuje se po isteku jednog meseca od dana stupanja na snagu, odnosno od 7. oktobra 2019. godine.

 

7. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2014)

Propis na snazi: 01/05/2014 - 07/10/2019

 

7. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2019: • Policijski službenici dužni su da do 7. oktobra 2019. godine dostave neposrednom rukovodiocu izjavu na Obrascu 2 zajedno sa odgovarajućim dokazima ili da podnesu zahtev na Obrascu 1 •

Policijski službenici dužni su da do 7. oktobra 2019. godine dostave neposrednom rukovodiocu izjavu na Obrascu 2 zajedno sa odgovarajućim dokazima ili da podnesu zahtev na Obrascu 1 .

 

7. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2019. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 64/2019: • Obaveze po osnovu Uredbe važe od 7. do 13. oktobra 2019. godine •

Odredbama člana 4. Uredbe precizirano je da se sredstva koriste za realizaciju Programa aktivnosti za vreme trajanja "Dečije nedelje" u vremenu od 7. do 13. oktobra 2019. godine (dalje: Program), u skladu sa obezbeđenim sredstvima u budžetu prema Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) i to:

- 40% za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa Programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica, a najviše do iznosa od 4.000.000 dinara i
- 60% za aktivnosti na nivou jedinica lokalne samouprave u skladu sa Programom, a najviše do 6.000.000 dinara.

 

8. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. septembra 2019. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 8. oktobra 2019. godine.

 

8. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OBRAZOVANJU CENA ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE KOJE PRIMENJUJE JKP "ENERGANA" SOMBOR ZA GREJNU SEZONU 2019/2020. GODINE ("Sl. list grada Sombora", br. 17/2019)

Propis na snazi: 08/10/2019

 

9. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018 i 104/2018)

Propis na snazi: 12/05/2018 - 09/10/2019

 

9. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 32/2015, 43/2016, 103/2018 i 27/2019)

Propis na snazi: 22/02/2013 - 09/10/2019

 

9. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2019 i 15/2019)

Propis na snazi: 24/01/2019 - 09/10/2019

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA POVLAŠĆENE KORISNIKE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 46/2019)

Propis na snazi: 10/10/2019

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE REDOVNE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 70/2019)

Propis na snazi: 10/10/2019 - 31/12/2020

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2019)

Propis na snazi: 10/10/2019

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2019)

Propis na snazi: 10/10/2019

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2019)

Propis na snazi: 10/10/2019

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI : • Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 10. oktobra 2019. godine •

Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 10. oktobra 2019. godine.

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU : • Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 10. oktobra 2019. godine •

Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 10. oktobra 2019. godine.

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: • Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 10. oktobra 2019. godine •

Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 10. oktobra 2019. godine.

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2019. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. oktobra, a za direktne korisnike i RFZO - do 21. oktobra 2019. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. oktobra, a za direktne korisnike i RFZO - do 21. oktobra 2019. godine.

 

10. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2019. GODINE: • Izveštaj za treći kvartal 2019. godine naručioci dostavljaju putem jedinstvenog softvera Uprave za javne nabavke do 10. oktobra 2019. godine •

Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Pravilnikom o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013) propisana je obaveza naručilaca da dostavljaju tromesečne izveštaje o javnim nabavkama najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja.

 

11. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2013)

Propis na snazi: 13/04/2013 - 11/10/2019

 

11. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O PRISTANKU PRIMAOCA ORGANA ZA PRESAĐIVANJE ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2012)

Propis na snazi: 22/09/2012 - 11/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU ELEKTRONSKE NAPLATE PUTARINE, POSEBNIM USLOVIMA I TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA EVROPSKU ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE I ELEMENTIMA INTEROPERABILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITA ZA PROVERU ZNANJA I SADRŽINI I IZGLEDU LICENCE ZA REVIZORA, ODNOSNO PROVERAVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME, KADRA I STANDARDA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA DARIVANJE LJUDSKIH ORGANA, ODNOSNO ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA TESTIRANJE DAVAOCA I PRIMAOCA LJUDSKIH ORGANA, KAO I U CENTRIMA ZA PRESAĐIVANJE LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I MEDICINSKIM KRITERIJUMIMA ZA PROCENU ZDRAVSTVENOG STANJA ŽIVOG DAVAOCA, PROCENI RIZIKA I DOŽIVOTNOM PRAĆENJU ZDRAVSTVENOG STANJA ŽIVIH DAVALACA NAKON PRESAĐIVANJA LJUDSKOG ORGANA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ŽIVIM DAVAOCIMA LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA TESTIRANJA DAVAOCA I PRIMAOCA LJUDSKIH ORGANA I NAČINU PROCENJIVANJA PODOBNOSTI DAVAOCA LJUDSKIH ORGANA, KAO I PODOBNOSTI LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU IZVEŠTAVANJA O OZBILJNIM NEŽELJENIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM NEŽELJENIM REAKCIJAMA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, KAO I NAČINU IZVEŠTAVANJA U SLUČAJU MEĐUNARODNE RAZMENE LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O PRISTANKU PRIMAOCA NA PRESAĐIVANJE LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE VISOKE ŠKOLE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O AKREDITACIJI, NAČINU ANGAŽOVANJA I NAKNADAMA REALIZATORA I SPROVODILACA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 90/2018 i 71/2019)

Verzija na snazi: 12/10/2019

 

12. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UDELU BIOGORIVA NA TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019)

Propis na snazi: 12/10/2019

 

13. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)

Propis na snazi: 07/09/2019 - 13/10/2019

 

14. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)

U roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona o elektronskoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 - dalje: Zakon), odnosno do 14. oktobra 2019. godine, organi su dužni:

- da omoguće prijem svih vrsta podnesaka u skladu sa članom 39. Zakona preko Portala eUprava ili drugog veb portala; a
- organi čiji su registri i nalozi elektronske pošte pre stupanja na snagu Zakona smešteni na serverima van Republike Srbije da te registre i naloge u skladu sa članom 10. Zakona smeste na servere u Republici Srbiji.

Uspostavljanje i vođenje registara i evidencija u elektronskom obliku

Član 10

Organi uspostavljaju i vode registre i evidencije u elektronskom obliku u skladu sa zakonom.

Organ prikuplja, obrađuje i čuva podatke u registrima i evidencijama u elektronskom obliku.

Registri i evidencije u elektronskom obliku, kao i nalozi za elektronsku komunikaciju, mogu se nalaziti samo u Republici Srbiji, a izuzetno nalozi za elektronsku komunikaciju organa koji obavljaju delatnost izvan Republike Srbije, uz propisane mere bezbednosti, mogu se nalaziti van Republike Srbije.

Organ je dužan da uredi način prikupljanja, upravljanja, čuvanja, korišćenja podataka, upotrebu identifikacione oznake i druga pitanja od značaja za vođenje registara i evidencija koje se vode u elektronskom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prijem elektronskog podneska

Član 39

Organ je dužan da omogući prijem elektronskog podneska preko Portala eUprava, drugog elektronskog jedinstvenog upravnog mesta ili drugim putem dostavljanja između organa i korisnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Prijem elektronskog podneska evidentira se u elektronskoj pisarnici.

Potvrda o prijemu elektronskog podneska šalje se podnosiocu odmah, na isti način na koji je podnesak poslat.

Potvrda iz stava 3. ovog člana sadrži obaveštenje o prijemu elektronskog podneska, datum i vreme prijema i napredni elektronski pečat organa.

Vreme prijema elektronskog podneska je vreme određeno kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

 

14. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" - "Sl. glasnik RS", br. 65/2019: • Obaveze po osnovu Uredbe važe od 14. oktobra do 14. decembra 2019. godine •

Uredba je na snazi od 14. septembra do 14. decembra 2019. godine, s tim da obaveze plaćanja doplatne poštanske marke po Uredbi važe od 14. oktobra do 14. decembra 2019. godine.

 

14. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČELIMA I KRITERIJUMIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2008)

Propis na snazi: 26/11/2008 - 14/10/2019

 

15. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn. i 72/2019)

Verzija na snazi: 15/10/2019

 

15. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČELIMA I KRITERIJUMIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2019)

Propis na snazi: 15/10/2019

 

15. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O DUVANU: • 15. oktobar 2019. godine rok za dostavljanje izveštaja proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana, za treći kvartal •

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (od obrasca broj 1 do obrasca broj 7), najkasnije do 15. oktobra 2019. godine.

 

18. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UPRAVLJANJU VAZDUŠNIM PROSTOROM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)

Ovlašćeni pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi dužan je da obezbedi tehničke sisteme podrške za rad AMC u skladu sa članom 11. Uredbe o upravljanju vazdušnim prostorom ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017 - dalje: Uredba) u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Uredbe, odnosno do 18. oktobra 2019. godine.

Obuka, uslovi za rad i tehnički sistemi podrške za potrebe AMC

Član 11

AMC je funkcionalno u sastavu ovlašćenog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi.

Ovlašćeni pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi dužan je da AMC obezbedi odgovarajuću obuku, uslove za rad i neophodne tehničke sisteme podrške za potrebe:

1) podnošenja i prijema zahteva za alokaciju vazdušnog prostora;
2) efikasne procene različitih zahteva za alokaciju vazdušnog prostora u cilju donošenja odluke;
3) blagovremenog obaveštavanja o donetim odlukama o alokaciji vazdušnog prostora, odgovarajućih jedinica za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju u okviru ovlašćenog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi, drugih AMC i Menadžera mreže;
4) pravovremenog i tačnog prikaza trenutnog i budućeg statusa vazdušnog prostora uključujući informacije o raspoloživosti uslovnih ruta i privremeno izdvojenih i/ili privremeno rezervisanih delova vazdušnog prostora, kao i prikaza istorijata statusa vazdušnog prostora;
5) arhiviranja i analiziranja podataka u vezi podnetih zahteva za korišćenje vazdušnog prostora, alokacije, stvarnog korišćenja, realokacije, odbijanja zahteva za korišćenjem vazdušnog prostora i poništenja planiranog aktiviranja, planiranog skraćenja ili drugih izmena trajanja aktivnosti ili završetka aktivnosti pre isteka planiranog vremena objavljenog u AUP.

 

19. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O SISTEMATSKOM PRAĆENJU STANJA I KVALITETA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

Propis na snazi: 19/10/2019

 

19. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

Propis na snazi: 19/10/2019

 

19. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

Propis na snazi: 19/10/2019

 

19. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015, 51/2017 i 73/2019)

Verzija na snazi: 19/10/2019

 

19. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

Propis na snazi: 19/10/2019

 

20. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 16/2019)

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju limo servis, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama čl. 47, 48. i 49. stav 1. ove odluke u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno do 20. oktobra 2019. godine.

 

21. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2019. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. oktobra, a za direktne korisnike i RFZO - do 21. oktobra 2019. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. oktobra, a za direktne korisnike i RFZO - do 21. oktobra 2019. godine.

Napomena: Propisan krajnji rok za predaju periodičnog izveštaja o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2019. godine za direktne korisnike je 20. oktobar 2019. godine. Međutim, odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) uređeno je da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi. S obzirom na to da poslednji dan roka za predaju navedenog izveštaja pada u nedelju, krajnji rok za predaju periodičnih izveštaja direktnih korisnika za period januar-septembar 2019. godine pomera se za ponedeljak, 21. oktobar 2019. godine.

 

22. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI : • Rasprava će trajati do 22. oktobra 2019. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se do 22. oktobra 2019. godine.

 

26. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019)

Propis na snazi: 28/06/2019 - 26/10/2019

 

27. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u privredi: KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I USLOVIMA ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 51/2019: • Ublaženi uslovi za obavljanje postojećih i proširen krug komunalnih delatnosti na koje se odnosi Uredba

Za vršioce komunalnih delatnosti koji su do stupanja na snagu ove Uredbe obavljali navedene komunalne delatnosti, čini se ne postoji obaveza da podnose zahtev odnosno čitajući odredbe Uredbe ne postoji ni obaveza da usklade svoje poslovanje odnosno kadrove i tehničke kapacitete sa uslovima koje postavlja ova uredba. Međutim ukoliko pođemo od odredbi Zakona koji članom 4. stav 3. tačka 2) propisuje donošenje ovog akta, uvidećemo da je dužnost usklađivanja poslovanja nametnuta samostalnim članom 22. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) koji glasi: " Vršioci komunalnih delatnosti dužni su da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 4. stav 3. tačka 2) ovog zakona usklade svoje poslovanje sa tim podzakonskim aktom."

Dakle, vršioci komunalnih delatnosti koji su do stupanja na snagu ove Uredbe obavljali navedene komunalne delatnosti dužni su da usklade svoje poslovanje sa Uredbom do 27. 10. 2019. godine.

 

28. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE I AKCIONOM PLANU ZA PERIOD OD 2019. DO 2022. GODINE: • Rasprava će trajati do 28. oktobra 2019. godine •

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje razvoj elektronske uprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022. godine u Republici Srbiji.

Javna rasprava o Predlog programa održaće se do 28. oktobra 2019. godine.

 

28. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMЕNAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRЕTVARANJU PRAVA KORIŠĆЕNJA U PRAVO SVOJINЕ NA GRAĐЕVINSKOM ZЕMLJIŠTU UZ NAKNADU: • Rasprava će trajati do 28. oktobra 2019. godinе •

U postupku priprеmе Nacrta zakona o izmеnama i dopunama Zakona o prеtvaranju prava korišćеnja u pravo svojinе na građеvinskom zеmljištu uz naknadu Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovеšćе sе u pеriodu do 28. oktobra 2019. godinе.

 

28. oktobar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA I ADRESNOM REGISTRU: • Rasprava će trajati do 28. oktobra 2019. godinе •

U postupku priprеmе Nacrta zakona o rеgistru prostornih jеdinica i adrеsnom rеgistru Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o rеgistru prostornih jеdinica i adrеsnom rеgistru, koji jе sastavni dеo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o rеgistru prostornih jеdinica i adrеsnom rеgistru sprovеšćе sе u pеriodu do 28. oktobra 2019. godinе.

 

30. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u privredi: POSTAVLJANJE BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: • Izmene i dopune Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda - "Sl. list grada Beograda", br. 26/2019 •

Plan za postavljanje pokretnih objekata JP "Beogradska tvrđava" doneće najkasnije do 30.10.2019. godine.

 

30. oktobar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2019. GODINE: • Rok predaje 30. oktobar 2019. godine •

Periodični izveštaj za period od 1. januara do 30. septembra 2019. godine, subjekti dostavljaju najkasnije do 30. oktobra 2019. godine.

 

31. oktobar 2019. godine

Izvor: propis

SMERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016 i 56/2017)

Rok za sprovođenje plana integriteta je do 31. oktobra 2019. godine.

 NERADNI DANI 2019. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex