Zastava Bosne i Hercegovine

ROKOVI AVGUST 2021.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA AVGUST 2021.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BROJ 15 KOJIM SE MENJA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2015)

Protokol je sačinjen 24. juna 2013. godine u Strazburu, ratifikovan je od strane nadležnog organa RS 11. maja 2015. godine, a stupa na snagu 1. avgusta 2021. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Protokola broj 15 kojim se menja Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2021 od 29. aprila 2021. godine. Član 4. ovog protokola stupa na snagu šest meseci nakon stupanja ovog protokola na snagu, odnosno 1. februara 2022. godine.

1. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 47/2019 - prečišćen tekst, 17/2020 i 35/2021)

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša ("Sl. list grada Niša", br. 35/2021) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Niša", odnosno 30. aprila 2021. godine, a odredbe čl. 1, 4, 5. i 6. primenjuju se od 1. avgusta 2021. godine.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 35/2021)

Član 1

U Odluci o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša ("Službeni list Grada Niša", br. 47/19 - prečišćen tekst i 17/20) u članu 4. tačka 4. menja se i glasi:

"4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče;".

Član 4

Član 15. menja se i glasi:

Član 15

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 11.000,00 dinara ostvaruje majka za svoje novorođenče, ukoliko ona ili otac deteta, na teritoriji Grada Niša imaju prebivalište.

Pravo iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti izbegla ili raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije koja imaju boravište na teritoriji Grada Niša.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče ostvaruju lica iz stava 1. i 2. ovog člana pod uslovom da imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Grada Niša najmanje šest meseci pre rođenja deteta, da dete ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Niša i da se lice koje ostvaruje ovo pravo neposredno brine o njemu.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se na osnovu zahteva majke i dokumentacije o ispunjenosti uslova za ostvarenje prava."

Član 5

Član 16. menja se i glasi:

"Član 16

Ako majka nije živa ili je napustila dete ili je iz opravdanih razloga sprečena da neposredno brine o detetu, pravo na jednokratnu novčanu pomoć umesto majke može ostvariti otac deteta, hranitelj, staratelj ili usvojitelj, ukoliko ispunjava uslove iz člana 15. ove odluke."

Član 6

Član 17. menja se i glasi:

"Član 17

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Gradskoj upravi za društvene delatnosti Grada Niša u roku od 6 (šest) meseci od dana rođenja deteta.

Gradska uprava za društvene delatnosti Grada Niša kao prvostepeni organ rešenjem odlučuje o priznavanju prava.

Protiv rešenja kojim odlučuje Gradska uprava za društvene delatnosti Grada Niša o pravu na jednokratnu novčanu pomoć, može se izjaviti žalba, koja se podnosi prvostepenom organu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Po žalbi odlučuje u drugom stepenu Gradsko veće Grada Niša."

1. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017 i 59/2021)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu korišćenja tahografa ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021 - dalje: Pravilnik) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. juna 2021. godine, osim čl. 2. i 3. Pravilnika koji se primenjuju od 1. avgusta 2021. godine.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)

Član 2

U članu 10. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Prilikom osposobljavanja kandidata za vozača teretnih vozila odnosno autobusa, instruktor vožnje i ispitivač, na prednjoj strani tahografskog listića unosi sve podatke iz stava 1. ovog člana, a na poleđini tahografskog listića instruktor upisuje: "OBUKA VOZAČA", a ispitivač upisuje: "PRAKTIČNI ISPIT".

Član 3

U članu 13. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, prilikom osposobljavanja kandidata za vozača teretnih vozila odnosno autobusa, u koje je ugrađen digitalni tahograf, instruktor vožnje i ispitivač, koristi funkciju "OUT OF SCOPE" (VAN OBLASTI PRIMENE)".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

2. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ELEMENTE SISTEMA CEVOVODA OD PLASTIČNIH MASA ZA SNABDEVANJE VODOM NAMENJENOM ZA LJUDSKU UPOTREBU, TRANSPORT ZAPRLJANE I KANALIZACIONE VODE, TRANSPORT GASOVITIH GORIVA I INSTALACIJE ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. februara 2020. godine, a primenjuje se po isteku 18 meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 2. avgusta 2021. godine.

2. avgust 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU: • Rok za dostavljanje APR-u je 2. avgust 2021. godine •

Prema članu 33. starog Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon), rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu je najkasnije do 31. jula 2021. godine, odnosno do 2.8.2021. godine imajući u vidu da zakonski rok pada u neradni dan.

Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje
Član 33

Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, dužna su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije u roku od šest meseci od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 31. jula naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje dužni su da ih dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju.

Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

Finansijski izveštaji iz st. 1-4. ovog člana i izjava iz stava 5. ovog člana, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

2. avgust 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OSNOVNIH SREDSTAVA (MAŠINA ILI OPREME) MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI: • Rok za podnošenje prijava je 2. avgust 2021. godine •

Rok za podnošenje prijava je 2. avgust 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/190721/190721-vest7.html

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2020 i 75/2021)

Verzija na snazi: 04/08/2021

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2020 i 75/2021)

Verzija na snazi: 04/08/2021

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2020 i 75/2021)

Verzija na snazi: 04/08/2021

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 139/2020 i 75/2021)

Verzija na snazi: 04/08/2021

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2020 i 75/2021)

Verzija na snazi: 04/08/2021

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "TITELSKI BREG" ("Sl. glasnik RS", br. 56/2012 i 75/2021)

Verzija na snazi: 04/08/2021

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)

Propis na snazi: 04/08/2021

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "KOVAČEVIĆA PEĆINA" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)

Propis na snazi: 04/08/2021

4. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 75/2021)

Propis na snazi: 04/08/2021

5. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2023. ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021)

Propis na snazi: 05/08/2021

5. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US, 47/2017 i 76/2021)

Verzija na snazi: 05/08/2021

5. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011, 106/2015 i 76/2021)

Verzija na snazi: 05/08/2021

5. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 58/2018, 68/2018, 102/2018, 10/2019, 48/2019, 67/2019, 20/2020, 25/2020, 78/2020, 6/2021, 10/2021, 36/2021, 67/2021 i 76/2021)

Verzija na snazi: 05/08/2021

6. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA COVID-19 PODRŠKA VLADI SRBIJE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZEĆA SREDNJE TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2021)

Propis na snazi: 06/08/2021

6. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SARADNJE REPUBLIKE ITALIJE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2021)

Propis na snazi: 06/08/2021

6. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TEČNI NAFTNI GAS I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU TEČNOG NAFTNOG GASA ("Sl. list SFRJ", br. 24/71 i 26/71 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 24/2012 i 87/2011 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 11/06/1971 - 06/08/2021

6. avgust 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: IPARD UPRAVLJAČKO TELO UPUTILO POZIV ZAINTERESOVANIMA DA DAJU MIŠLJENJA, PRIMEDBE I PREDLOGE NA SWOT ANALIZE U OKVIRU IPARD III PROGRAMA: • Rok je do 06. avgusta 2021., dostavljanje finalne verzije programa Evropskoj komisiji predviđeno je za septembar, dok se njegovo usvajanje od strane EK očekuje u novembru ove godine •

Vaše komentare, mišljenja, primedbe i predloge na navedeni materijal možete dostaviti popunjavanjem upitnika do 06. avgusta 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160721/160721-vest10.html

7. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2021)

Propis na snazi: 07/08/2021 - 31/12/2021

7. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA POSTROJENJA ZA TEČNI NAFTNI GAS I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU TEČNOG NAFTNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2021)

Propis na snazi: 07/08/2021

7. avgust 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 77/2021)

Propis na snazi: 07/08/2021

7. avgust 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik, 31/2015 - dr. pravilnik, 44/2016 - dr. pravilnik, 43/2017 - dr. pravilnik, 45/2018 - dr. pravilnik, 67/2018 - dr. pravilnik, 95/2018 - dr. zakon i 77/2021)

Verzija na snazi: 07/08/2021

7. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011, 90/2015 i 77/2021)

Verzija na snazi: 07/08/2021

7. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA PROCENE ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2020 i 77/2021)

Verzija na snazi: 07/08/2021

7. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU SKLADIŠTENJA, PAKOVANJA I OBELEŽAVANJA OPASNOG OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010 i 77/2021)

Verzija na snazi: 07/08/2021

9. avgust 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: UPUĆEN POZIV NA INFORMATIVNU IPARD RADIONICU KOJA ĆE BITI ODRŽANA 12. AVGUSTA 2021. GODINE: • Zainteresovani učesnici mogu se prijaviti najkasnije do 09.08.2021. godine •

Zainteresovani učesnici mogu se prijaviti najkasnije do 09.08.2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/210721/210721-vest3.html

9. avgust 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" - "Sl. glasnik RS", br. 74/2021: • Obaveze po osnovu Uredbe važe od 9. avgusta do 16. avgusta 2021. godine •

Uredba je na snazi od 24. jula do 16. avgusta 2021.godine, s tim da obaveze plaćanja doplatne poštanske marke po Uredbi važe od 9. avgusta do 16. avgusta 2021. godine.

9. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU OBLOGA ZA KOČNICE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠĆENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA ("Sl. list SFRJ", br. 76/90)

Propis na snazi: 08/06/1991 - 09/08/2021

10. avgust 2021. godine

Izvor: propis

NAREDBA O HOMOLOGACIJI SKLOPOVA ZAMENSKIH KOČNIH OBLOGA, KOČNIH OBLOGA DOBOŠ KOČNICA, DISKOVA I DOBOŠA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2021 i 20/2021 - ispr.)

Propis na snazi: 10/08/2021

11. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011 i 78/2021)

Verzija na snazi: 11/08/2021

11. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021)

Verzija na snazi: 11/08/2021

12. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020 i 61/2021)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vazduhoplovnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 61/2021) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. juna 2021. godine, a primenjuje se od 12. avgusta 2021. godine.

14. avgust 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2021. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Kvartalni finansijski izveštaji za 2021. godinu se dostavljaju u sledećim rokovima:
• za prvi kvartal 2020. godine (1. januar - 31. mart) najkasnije do 15. maja 2021. godine;
• za drugi kvartal 2020. godine (1. april - 30. jun) najkasnije do 14. avgusta 2021. godine; i
• za treći kvartal 2020. godine (1. jul - 30. septembar) najkasnije do 14. novembra 2021. godine.

15. avgust 2021. godine

Izvor: službeno mišljenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Za priznavanje drugačijeg broja izvršilaca od broja utvrđenog ovim Pravilnikom, srednja škola se obraća Ministarstvu - Sektoru za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, radi dobijanja saglasnosti za školsku 2021/2022. godinu, najkasnije do 15. avgusta 2021. godine.

16. avgust 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" - "Sl. glasnik RS", br. 74/2021: • Obaveze po osnovu Uredbe važe od 9. avgusta do 16. avgusta 2021. godine •

Uredba je na snazi od 24. jula do 16. avgusta 2021.godine, s tim da obaveze plaćanja doplatne poštanske marke po Uredbi važe od 9. avgusta do 16. avgusta 2021. godine.

18. avgust 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 47/2021: • Propisani su zahtevi koje mora da ispunjava Akreditaciono telo Srbije i uvodi se javni registar eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata prema vrsti akreditacije i eksperata angažovanih za postupak odlučivanja o akreditaciji •

Odluka o osnivanju ATS će se uskladiti se odredbama Izmena zakona u roku od tri meseca od dana stupanja istog na snagu. Ovaj rok ističe 18. avgusta 2021. godine.

25. avgust 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: KOMENTAR ZAKONA O SOCIJALNOJ KARTI - "Sl. glasnik RS", br. 14/2021 • Zakon počinje da se primenjuje 1. marta 2022. godine. Povezivanje socijalne karte sa odgovarajućim registrima i evidencijama biće izvršeno do 1. januara 2022. godine •

Nadzor nad primenom Zakona vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a propisani rok za donošenje podzakonskih akata jeste šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona (ovaj rok ističe 25. avgusta 2021. godine).

30. avgust 2021. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2018 i 78/2018 - Aneks I)

Propis na snazi: 30/08/2018 - 30/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2021. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Rok za sastavljanje, dostavljanje Komisiji i objavljivanje polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu (za period 1. januar - 30. jun) je najkasnije u roku od dva meseca nakon završetka polugodišta, odnosno najkasnije do 31. avgusta 2021. godine.

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

KATALOG UDŽBENIKA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU, OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020)

Propis objavljen: 17/06/2020 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)

Propis na snazi: 15/05/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NOVINAR SARADNIK ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2020, 18/2020 i 3/2021)

Propis na snazi: 25/06/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2020, 17/2020, 18/2020 i 3/2021)

Propis na snazi: 01/07/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NOVINAR SARADNIK ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2013)

Propis na snazi: 08/08/2013 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA UČENIKE SEDMOG I OSMOG RAZREDA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA OBDARENE ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 12/2019 i 3/2020 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 30/08/2019 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NOVINAR SARADNIK ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI NASTAVE FRANCUSKOG JEZIKA U OBRAZOVNO-VASPITNIM USTANOVAMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2019)

Propis objavljen: 06/09/2019 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 41/2020, 63/2020 i 15/2021)

Propis na snazi: 30/06/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 41/2020, 63/2020 i 18/2021)

Propis na snazi: 30/06/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

PODRUČJA OSNOVNIH ŠKOLA ZA UPIS DECE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2020)

Propis objavljen: 12/02/2020 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O BROJU DECE UPISANE U PRIVATNU PREDŠKOLSKU USTANOVU KOJA OSTVARUJU FINANSIJSKU PODRŠKU U RADNOJ 2020/2021. GODINI I MESEČNOM IZNOSU FINANSIJSKE PODRŠKE PO DETETU, PREMA VRSTI BORAVKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2020, 12/2021 i 27/2021)

Propis na snazi: 30/10/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRAVA NA NOVČANU POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA ZA DECU OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE, U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2020)

Propis objavljen: 03/08/2020 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA KORIŠĆENJA NEPOKRETNOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA (FISKULTURNIH SALA) NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, ZA REALIZOVANJE PROGRAMA - ŠKOLSKI SPORT TEMELJ ZA RAZVOJ SVESTRANE LIČNOSTI U 2020. GODINI - "ŠKOLSKA SPORTSKA TAKMIČENJA I SPORT U ŠKOLE" ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA OD 6 DO 14 GODINA, ZA PERIOD DRUGOG POLUGODIŠTA 2019/2020 I PRVOG POLUGODIŠTA 2020/2021 ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2020)

Propis objavljen: 27/02/2020 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

SPISAK PREDŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE, U KOJE SE MOGU UPISATI DECA ČIJI RODITELJI OSTVARE PRAVO NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA RADNU 2020/21. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2021)

Propis objavljen: 22/03/2021 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O OBEZBEĐIVANJU OBAVEZNIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 28/2020)

Propis objavljen: 03/09/2020 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DODELI STIPENDIJA U POJEDINAČNOM MESEČNOM NOVČANOM IZNOSU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 1/2021)

Propis objavljen: 12/01/2021 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNOG IZNOSA VISINE NAKNADE TROŠKOVA BORAVKA DECE U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA RADNU 2020/2021. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 6/2021)

Propis na snazi: 13/03/2021 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NATA VELJKOVIĆ" KRUŠEVAC DA U ŠKOLSKOJ 2020/21 GODINI MOŽE DA FORMIRA VASPITNE GRUPE SA CELODNEVNIM I POLUDNEVNIM OBLIKOM RADA SA POVEĆANJEM DO 20% VEĆIM BROJEM DECE OD NORMATIVA UTVRĐENIH ZAKONOM ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2020)

Propis objavljen: 02/06/2020 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI REDOVNIM UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ MATERIJALNO UGROŽENIH PORODICA SA PODRUČJA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 41/2020)

Propis na snazi: 04/11/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MANJEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NEVEN" PROKUPLJE U RADNOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. list grada Prokuplja", br. 36/2020)

Propis na snazi: 16/09/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NEVEN" PROKUPLJE U RADNOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. list grada Prokuplja", br. 36/2020)

Propis na snazi: 16/09/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA SOMBORA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. list Grada Sombora", br. 18/2020)

Propis na snazi: 30/06/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU UPISA 20% VIŠE DECE PO VASPITNOJ GRUPI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "VERA GUCUNJA" SOMBOR ZA RADNU 2020/2021. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2020)

Propis na snazi: 27/05/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU POPUSTA ZA UČENIKE I STUDENTE U JULU I AVGUSTU 2021. GODINE PRILIKOM KUPOVINE MESEČNE KARTE U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list grada Subotice", br. 21/2021)

Propis objavljen: 24/06/2021 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAČAK U RADNOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 25/2020)

Propis objavljen: 22/10/2020 - važi do 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O VISINI MESEČNOG IZNOSA NAKNADE DELA TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE IZ BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA RADNU 2020/2021. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 18/2020, 26/2020 i 1/2021)

Propis na snazi: 22/08/2020 - 31/08/2021

31. avgust 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU 20% VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA CELODNEVNOG BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU U RADNOJ 2020/21. GODINI ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 8/2020)

Propis objavljen: 09/06/2020 - važi do 31/08/2021

Izvor: Redakcija, 28.06.2021.


NERADNI DANI 2021. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex