Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI JUL 2019.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JUL 2019.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


1. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018 i 86/2018)

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 10. novembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, osim odredaba tačke 40. i tač. od 42. do 45, koje se primenjuju od 1. jula 2019. godine.

Korišćenje softvera za obavljanje menjačkih poslova

40. Za obavljanje menjačkih poslova ovlašćeni menjač koristi softver jedne od banaka s kojima ima zaključen ugovor ili softver Narodne banke Srbije koji treba da obezbedi beleženje, čuvanje i dostavljanje Narodnoj banci Srbije svih podataka na nivou pojedinačne transakcije o obavljenim menjačkim poslovima ovlašćenog menjača koji su propisani ovom odlukom.

Za obavljanje menjačkih poslova banka i javni poštanski operator koriste sopstveni softver, koji treba da obezbedi beleženje, čuvanje i stavljanje na uvid Narodnoj banci Srbije pri vršenju kontrole menjačkog poslovanja svih podataka na nivou pojedinačne transakcije o obavljenim menjačkim poslovima banke, odnosno javnog poštanskog operatora koji su propisani ovom odlukom.

Izveštavanje

42. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije svakodnevno - u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije - elektronski dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, s podacima koji su dati u Prilogu 1.

Izveštaj iz stava 1. ove tačke obuhvata i podatke o menjačkim poslovima koji su obavljeni na osnovu naloga koje fizičko lice dostavlja elektronski, podatke o otkupu efektive i čekova od javnog poštanskog operatora i ovlašćenog menjača, kao i podatke o prodaji efektive i čekova javnom poštanskom operatoru i ovlašćenom menjaču s kojima banka ima zaključene ugovore.

U slučaju prekida rada elektronskog sistema, banka je dužna da izveštaj iz stava 1. ove tačke dostavi odmah posle uspostavljanja rada tog sistema.

43. Ovlašćeni menjač koji koristi softver Narodne banke Srbije dužan je da Narodnoj banci Srbije svakodnevno elektronski dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, s podacima koji su dati u Prilogu 2.

Ovlašćeni menjač koji koristi softver banke dužan je da toj banci svakodnevno elektronski dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, s podacima koji su dati u Prilogu 2.

Banka je dužna da svakodnevno elektronski dostavlja Narodnoj banci Srbije izveštaje iz stava 2. ove tačke, kao i sve podatke o obavljenim menjačkim poslovima menjača iz tog stava, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, radi jednoobraznog postupka kontrole obavljanja menjačkih poslova.

U slučaju prekida rada elektronskog sistema, ovlašćeni menjači iz st. 1. i 2. ove tačke i banka iz stava 3. ove tačke - dužni su da, odmah posle uspostavljanja rada tog sistema, Narodnoj banci Srbije, odnosno banci dostave izveštaje i podatke iz st. 1, 2. i 3. ove tačke.

44. Javni poštanski operator dužan je da banci iz tačke 8. stav 5. ove odluke svakodnevno elektronski dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, s podacima koji su dati u Prilogu 3.

Banka iz stava 1. ove tačke Narodnoj banci Srbije svakodnevno elektronski dostavlja izveštaj iz tog stava, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.

U slučaju prekida rada elektronskog sistema, javni poštanski operator, odnosno banka iz stava 1. ove tačke dužni su da, odmah posle uspostavljanja rada tog sistema, banci, odnosno Narodnoj banci Srbije dostave izveštaje i podatke iz tog stava.

45. Prilozi iz ove odluke odštampani su uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015, 3/2016 i 84/2018 - dr. odluka)

Propis na snazi: 01/07/2015 - 01/07/2019

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015, 3/2016 i 84/2018 - dr. odluka)

Propis na snazi: 01/07/2015 - 01/07/2019

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2018 i 87/2018)

Pravilnik o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova ("Sl. glasnik RS", br. 74/2018 i 87/2018) se primenjuje od 1. jula 2019. godine u domovima zdravlja u privatnoj svojini i privatnoj praksi i apotekama sa kojima Republički fond nema zaključene ugovore radi pružanja usluge propisivanja i izdavanja lekova.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.)

Odredbe čl. 9, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24. i 25. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), koje se odnose na prihod od ugostiteljskih usluga, primenjivaće se počev od 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ZAMENE, SADRŽINI I OBRASCU BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANJE, LICIMA I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA UNOŠENJE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013 i 13/2019)

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izdavanja i zamene, sadržini i obrascu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasnik RS", odnosno 8. marta 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 - dr. zakon i 17/2019 - dr. zakon)

Propis na snazi: 23/05/2009 - 01/07/2019

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. marta 2019. godine, osim odredaba čl. 30-36. i člana 72. stav 1. ovog zakona koje se primenjuju od 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA I POSTUPKU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA I PRIVREMENE LIČNE KARTE ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. marta 2019. godine, a počinje da se primenjuje 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O AKTIVNOSTIMA FRANCUSKE AGENCIJE ZA RAZVOJ I INSTITUCIJE PROPARCO U SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)

Sporazum je sačinjen u Beogradu, 25. februara 2019. godine, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 29. aprila 2019. godine, a stupa na snagu 1. jula 2019. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019 od 23. maja 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Subotice", br. 8/2019)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Subotice", odnosno 10. aprila 2019. godine, a primenjuje se počev od 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA EVIDENCIJU OBVEZNIKA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI, OBRASCU MESEČNOG I GODIŠNJEG OBRAČUNA KOLIČINA ENERGIJE/ENERGENATA ISPORUČENIH POTROŠAČIMA ILI STAVLJENIH U PROMET NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO UVEZENIH NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE, OBRASCU MESEČNOG I GODIŠNJEG OBRAČUNA OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE, OBRASCU IZVEŠTAJA O UPLATI, KAO I NAČINU DOSTAVLJANJA OVIH OBRAZACA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. juna 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 20/2019 i 43/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. juna 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. juna 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA: • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 1. jul 2019. godine •

Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 1. jul 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI: • Za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu •

Napominjemo da se poreska prijava podnosi u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez, što znači da se poreska prijava za 2018. godinu podnosi najkasnije do 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: • Do 1. jula 2019. godine poreznici neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke ukoliko oni ne utiču na iznos poreske obaveze •

Do 1. jula 2019. godine poreznici neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke ukoliko oni ne utiču na iznos poreske obaveze.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O UGOSTITELJSTVU: • Od 1. jula 2019. godine paušalno oporezivanje fizičkih lica koja pružaju usluge smeštaja. U toku je izrada pravilnika koji će precizno utvrditi kako će se visina poreza izračunavati •

U Srbiju svake godine dolazi sve više turista, od kojih mnogi ne žele da odsednu u hotelima, pa je zbog toga sve veća ponuda stanova, soba, kuća, apartmana, koji se mogu iznajmiti i na samo jedan dan.

Oni koji se bave tim poslom, od 1. jula će plaćati paušalni porez, a u toku je izrada pravilnika koji će precizno utvrditi kako će se on izračunavati.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: POTPISAN REGIONALNI SPORAZUM O ROMINGU : • Od 1. jula 2019. godine cene niže za 27 odsto •

Regionalni sporazum o romingu, koji će od 1. jula omogućiti znatno niže cene rominga u zemljama Zapadnog Balkana, potpisan je na drugom Digitalnom samitu ZB u Beogradu.

Sporazum su potpisali predstavnici zapadnobalkanske šestorke, a ispred Srbije ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Cene rominga će u prvoj fazi od 1. jula, biti smanjene za 27 odsto, a od 1. jula 2021. godine se očekuje potpuno ukidanje rominga za Zapadni Balkan.

Prema sporazumu, cene za minut razgovora ne mogu biti veće od 22,4 dinara, cene poruke od sedam dinara, dok će maksimalna cena za prenos podataka biti 21,4 dinara, sve bez PDV-a.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OD 1. JULA 2019. GODINE VOZAČKE DOZVOLE STIŽU NA KUĆNU ADRESU: • U saradnji sa MUP-om, putem portala e-uprava, biće obezbeđena i usluga poručivanja uverenja o nekažnjavanju •

Građani Srbije moći će od 1. jula putem portala e-uprave da naruče nove vozačke dozvole, koje će im poštom stizati na kućnu adresu, rekao je direktor vladine Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: ODLUKA ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA) BROJ 3/2015: • Primena Odluke počinje 1. jula 2019. godine

Primena Odluke počinje 1. jula 2019. godine.

 

1. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O RAČUNOVODSTVU: • Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja ističe u ponedeljak 1. jula 2019. godine •

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava pravna lica, odnosno preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2018. godinu u skladu sa članom 33. i 34. ovog Zakona, da rok za dostavljanje ovih izveštaja ističe u ponedeljak 01. jula 2019. godine (svi izveštaji poslati do 24 časa tog dana, smatraju se primljenim u roku).

Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje

Član 33

Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, dužna su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije u roku od šest meseci od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 31. jula naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje dužni su da ih dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju.

Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

Finansijski izveštaji iz st. 1-4. ovog člana i izjava iz stava 5. ovog člana, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje

Član 34

Pravna lica dužna su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz člana 33. ovog zakona, dostave u originalu Agenciji:

1) odluku o usvajanju redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja;

2) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

3) godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom.

Pravna lica, koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužna su da, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostave u originalu Agenciji revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

 

2. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NOVA VERZIJA RADNOG TEKSTA NACRTA NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA ZA PERIOD 2019-2025. GODINE I RADNI TEKST NACRTA AKCIONOG PLANA ZA PRVE TRI GODINE SPROVOĐENJA STRATEGIJE: • Rok za komentare 2. jul 2019. godine •

U cilju doprinošenja izradi nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela i Akcionog plana za prve tri godine sprovođenja Strategije, Ministarstvo pravde poziva stručnu javnost da u okviru novog konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na novu verziju radnog teksta nacrta Strategije, kao i na radni tekst nacrta Akcionog plana za prve tri godine sprovođenja Strategije.

Komentari se mogu dostaviti putem elektronske pošte na adresu: iva.kovacevic@mpravde.gov.rs do utorka, 2. jula 2019. godine.

 

3. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

Propis na snazi: 15/05/2010 - 03/07/2019

 

3. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018 i 8/2019)

Propis na snazi: 01/01/2019 - 03/07/2019

 

3. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2008)

Propis na snazi: 08/03/2008 - 03/07/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013, 102/2017, 86/2018 i 46/2019)

Verzija na snazi: 04/07/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE, PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA, USLOVIMA, METODOLOGIJI, NAČINU RADA I ODLUČIVANJA REVIZIONE KOMISIJE I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O STRUČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Propis na snazi: 04/07/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA NEZAVISNE OCENE DOPRINOSA JAVNOG PUTA NASTANKU, ODNOSNO POSLEDICAMA SAOBRAĆAJNE NEZGODE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Propis na snazi: 04/07/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Propis na snazi: 04/07/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Propis na snazi: 04/07/2019 - 31/12/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Propis na snazi: 04/07/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Propis na snazi: 04/07/2019 - 31/12/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Propis na snazi: 04/07/2019

 

4. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Propis na snazi: 04/07/2019

 

6. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016, 50/2018 i 47/2019)

Verzija na snazi: 06/07/2019

 

6. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, IZMENU ILI OBNOVU DOZVOLE ZA PROIZVODNJU, ODNOSNO PROMET PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019)

Propis na snazi: 06/07/2019

 

6. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZOSTAVLJANJU I ZAMENI (ANONIMIZACIJI I PSEUDONIMIZACIJI) PODATAKA U ODLUKAMA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019)

Propis na snazi: 06/07/2019

 

6. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ALMAŠKOG KRAJA U NOVOM SADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019)

Propis na snazi: 06/07/2019

 

6. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETOG DIMITRIJA SA STARIM GROBLJEM U MITROVOJ RECI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019)

Propis na snazi: 06/07/2019

 

7. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: • Blizu 80 odsto zaduženih prihvatilo konverziju kredita •

Prema Zakonu o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019 - dalje: Zakon), korisnik stambenog kredita indeksiranog u francima ima rok od 30 dana od dana prijema ponude da se izjasni da li prihvata konverziju svojih obaveza u evro, sa otpisom dela duga.

Ukoliko prihvata, sa svojom bankom sklapa sporazum o konverziji. Za klijente koji ne prihvate konverziju ostaće na snazi uslovi koje su imali pre stupanja Zakona na snagu.

Prema Zakonu, poslednji rok u kome se mora realizovati konverzija dugovanja ističe 7. jula. Nakon toga, UBS objaviće konačne objedinjene podatke, zaključuje se u saopštenju.

 

7. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SOCIJALNOJ KARTI: • Rasprava će trajati od 17. juna do 7. jula 2019. godinе •

Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja poziva zaintеrеsovanе građanе, kao i stručnu javnost da sе upoznaju sa tеkstom Nacrta zakona o socijalnoj karti i da daju svojе komеntarе, sugеstijе i prеdlogе.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaćе sе od 17. juna do 7. jula 2019. godinе.

 

7. jul 2019. godine

Izvor: propis

KODEKS POSLOVNE ETIKE POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019)

Ovaj kodeks se primenjuje po isteku osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno od 7. jula 2019. godine.

 

8. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija u Viši sud u Beogradu. Rok za prijavu 8. jul 2019. godine •

Poslednji dan za podnošenje prijava je 08. jul 2019. godine.

 

10. jul 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2019. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. jula, a za direktne korisnike i RFZO - do 22. jula 2019. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. jula.

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ENZIMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2018)

Subjekti u poslovanju hranom koji stavljaju na tržište prehrambene enzime, preparate prehrambenih enzima ili hranu koja sadrži prehrambene enzime, u obavezi su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovoga pravilnika najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o prehrambenim enzimima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2018 - dalje: Pravilnik), odnosno do 11. jula 2019. godine. Prehrambeni enzimi, preparati prehrambenih enzima ili hrana koja sadrži prehrambene enzime, a koja je stavljena na tržište u periodu od najviše 12 meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika i čije označavanje nije u skladu sa odredbama čl. 10-12. Pravilnika, može se nalaziti na tržištu do isteka deklarisanog roka upotrebe.

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 14/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 11/2017, 13/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2018, 15/2018, 4/2019 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA OSNOVNO BALETSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2019)

Propis na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 18/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

11. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA IZ OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - ispr., 13/2016, 2/2017, 13/2018 i 7/2019)

Verzija na snazi: 11/07/2019

 

12. jul 2019. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2017, 10/2018, 56/2018, 7/2019, 19/2019 i 30/2019)

Verzija na snazi: 12/07/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ČUVANJU, ZAŠTITI I SIGURNOSTI PODATAKA U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU ODREĐIVANJA I DODELJIVANJA JEDINSTVENOG BROJA ZA POTREBE SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRENOSA PODATAKA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA - POSLODAVCIMA I ISPLATIOCIMA PRIHODA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019 - 31/12/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 58/2018, 68/2018, 102/2018, 10/2019 i 48/2019)

Verzija na snazi: 13/07/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019 - 31/12/2035

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU I MODALITETIMA IZRAČUNAVANJA TROŠKOVA KOJI SU NASTALI KAO DIREKTAN REZULTAT SAOBRAĆANJA VOZA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019

 

13. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Propis na snazi: 13/07/2019 - 31/12/2019

 

15. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: OBJAVLJEN RADNI TEKST NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2019-2024. GODINE: • Rok za komentare 15. jul 2019. godine •

U cilju doprinošenja izradi nacrta Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, Ministarstvo poziva stručnu javnost da u okviru konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na radni tekst Strategije, na adresu Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26, ili putem elektronske pošte na adresu: vida.stepanovic@mpravde.gov.rs, najkasnije do 15. jula 2019. godine.

 

15. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 78/2010 i 48/2019 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 02/11/2010 - 15/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ELEMENTIMA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I ŽELEZNIČKOG PREVOZNIKA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENIH LICA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA O INDUSTRIJSKOM KOLOSEKU I SADRŽINI AKTA O INDUSTRIJSKOJ ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BOJI I SASTAVNIM DELOVIMA UNIFORME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O FONDU ZA SOLIDARNU POMOĆ ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATA) O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI, IZGLEDU OBRASCA MEĐUNARODNE POTVRDE, KAO I EVIDENCIJI O IZDATIM POTVRDAMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI (ENG. HEALTH CERTIFICATE) I POTVRDE O SLOBODNOJ PRODAJI (ENG. FREE SALE CERTIFICATE) PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA FARMACEUTSKIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 49/2019)

Verzija na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O NAUCI I ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

16. jul 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761, DEONICA POJATE-PRELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Propis na snazi: 16/07/2019

 

19. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2018)

Subjekti u poslovanju hranom koji posluju sa aditivima za hranu i hranom koja sadrži aditive, moraju da usklade svoje poslovanje u roku od najviše 12 meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o prehrambenim aditivima („Sl. glasnik RS”, br. 53/2018), odnosno do 19. jula 2019. godine.

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTISKIVANJU IDENTIFIKACIONIH OZNAKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. juna 2019. godine, a počinje da se primenjuje istekom 30 dana od njegovog stupanja na snagu, odnosno 20. jula 2019. godine.

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018, 47/2019 i 50/2019)

Verzija na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU SOPSTVENIH AKCIJA KOJE STEKNE BEZ NAKNADE ILI PO POVLAŠĆENOJ CENI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA I EVIDENCIJI O POLOŽENIM ISPITIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZUZIMANJA KVALIFIKOVANIH PRIHODA IZ OSNOVICE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKI KREDIT ZA ULAGANJE U KAPITAL NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE OBAVLJA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIZNAVANJE TROŠKOVA KOJI SU NEPOSREDNO POVEZANI SA ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM U PORESKOM BILANSU U DVOSTRUKO UVEĆANOM IZNOSU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU UDESA I OZBILJNIH NEZGODA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015 i 50/2019)

Verzija na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA, ODGOVORNOG PROJEKTANTA I ODGOVORNOG IZVOĐAČA, KAO I PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NEPOKRETNIM REZERVOARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019 i 50/2019)

Verzija na snazi: 20/07/2019 - 30/09/2020

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ULICE BRAĆE RADIĆ U SUBOTICI ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O DAVANJU U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJIN ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA KOJE PRIPADAJU JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2018, 34/2019 i 50/2019)

Verzija na snazi: 20/07/2019 - 31/12/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANJU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA I OSOBLJA KOJI SE BAVE OVIM POSLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2019 i 50/2019)

Verzija na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019 i 50/2019)

Verzija na snazi: 20/07/2019

 

20. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI PRAVNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019 i 50/2019)

Verzija na snazi: 20/07/2019

 

22. jul 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2019. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. jula, a za direktne korisnike i RFZO - do 22. jula 2019. godine •

Rok predaje za direktne korisnike i RFZO - do 22. jula 2019. godine.

 

23. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 59/2018, 31/2019 i 35/2019)

Verzija na snazi: 23/07/2019 - 31/12/2019

 

23. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSTVARIVANJU POTREBA I INTERESA MLADIH U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2019 i 35/2019)

Verzija na snazi: 23/07/2019

 

23. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 31/2019 i 35/2019)

Verzija na snazi: 23/07/2019

 

24. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK ZA REALIZACIJU AKCIJE "PRAVO NA PRVU ŠANSU" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 30/2018)

Propis na snazi: 28/06/2018 - 24/07/2019

 

25. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK ZA REALIZACIJU AKCIJE "PRAVO NA PRVU ŠANSU" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 32/2019)

PropisPropis na snazi: 25/07/2019

 

26. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBELEŽAVANJU I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA UPOTREBU MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu danom objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. januara 2019. godine, osim člana 14. ovog pravilnika koji se primenjuje najkasnije po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno najkasnije od 26. jula 2019. godine.

 

26. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OSNOVNIM USLOVIMA KOJE TUNEL NA JAVNOM PUTU MORA DA ISPUNJAVA SA GLEDIŠTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PODOBNOSTI PUTA ZA ODVIJANJE SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012)

Propis na snazi: 01/01/2013 - 26/07/2019

 

26. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU RADA, POSTUPKU, SASTAVU, NAČINU IZBORA I RAZREŠENJA SUDIJA SUDA ČASTI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012)

Propis na snazi: 15/03/2012 - 26/07/2019

 

26. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI I O IZDAVANJU I ODUZIMANJU LICENCE ZA ODGOVORNOG URBANISTU, PROJEKTANTA, IZVOĐAČA RADOVA I ODGOVORNOG PLANERA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015 i 92/2015)

Propis na snazi: 19/03/2015 - 26/07/2019

 

26. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA REGISTRA INŽENJERA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)

Propis na snazi: 25/04/2015 - 26/07/2019

 

26. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Propis na snazi: 26/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SMERNICAMA DOBRE PRAKSE ZA OSTVARIVANJE UČEŠĆA JAVNOSTI U PRIPREMI NACRTA ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Propis na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017 i 51/2019)

Verzija na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019 i 51/2019)

Verzija na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MINIMALNIM BEZBEDNOSNIM ZAHTEVIMA KOJE TUNEL NA JAVNOM PUTU MORA DA ISPUNJAVA SA GLEDIŠTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Propis na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA ODGOVORNA LICA I REGISTRU LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Propis na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2010, 7/2019 i 51/2019)

Verzija na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - dr. pravilnik, 1/2012 - dr. pravilnik i 51/2019)

Verzija na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Propis na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KULTURNO-INFORMATIVNOG CENTRA REPUBLIKE SRBIJE U LONDONU, UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Propis na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019 i 51/2019)

Verzija na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU I USLOVIMA ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, 66/2018 i 51/2019)

Verzija na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KULTURNI PREDEO TRŠIĆ-TRONOŠA" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Propis na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

Propis na snazi: 27/07/2019

 

27. jul 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE GODIŠNJEG IZNOSA BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKO LICE KOJE PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU, KAO I NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019 i 51/2019)

Verzija na snazi: 27/07/2019

 

29. jul 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019-2023. GODINE: • Rasprava će trajati do 29. jula 2019. godine •

Uprava za javne nabavke, u okviru postupka izrade Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine, sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine.

Javna rasprava o Predlogu strategije sprovodi se u periodu do 29. jula 2019. godine..

 

30. jul 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2019. GODINE: • Rok predaje 30. jul 2019. godine •

Periodični izveštaj za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine, subjekti dostavljaju najkasnije do 30. jula 2019. godine.

 

31. jul 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU: • Rok 31. jul 2019. godine •

Matična pravna lica, koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje dužna su da konsolidovane finansijske izveštaje radi javnog objavljivanja za 2018. godinu dostave Agenciji najkasnije do 31. jula 2019. godine.

 

31. jul 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2006 i 110/2006 - ispr.)

Propis na snazi: 25/11/2006 - 31/07/2019

Sastav ove komisije izmenjen je Rešenjem o razrešenju i imenovanju članova Komisije za izradu Građanskog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2009) i Rešenjem o razrešenju i imenovanju članova Komisije za izradu Građanskog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013).

Ova odluka prestala je da važi na osnovu Odluke o prestanku rada Komisije za izradu Građanskog zakonika, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 51/2019 od 19. jula 2019. godine.

 NERADNI DANI 2019. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex