Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI JANUAR 2021.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JANUAR 2021.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


1. januar 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O USKLAĐIVANJU PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA, NAJNIŽEG IZNOSA PENZIJE NOVČANIH NAKNADA, NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA I NAKNADA PO OSNOVU INVALIDNOSTI OD JANUARA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)

Isplata usklađenih penzija i novčanih naknada po ovom rešenju vrši se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UMANJENJE OBAVEZA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DECE U 2021. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 59/2020)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Novog Sada", odnosno 27. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU : • Primena Odluke počinje 1. januara 2021. godine •

Primena odluke počinje 1. januara 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/301220/301220-vest16.html

1. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJE IZNOSA POSEBNIH DAŽBINA: • Primena Odluke počinje 1. januara 2021. godine •

Primena odluke počinje 1. januara 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/301220/301220-vest14.html

1. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2021. GODINI : • Primena Odluke od 1. januara 2021. godine •

Primena odluke počinje 1. januara 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/301220/301220-vest15.html

1. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021. GODINU : • Primena Uredbe počinje 1. januara 2021. godine •

Primena uredbe počinje 1. januara 2021. godine

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/301220/301220-vest12.html

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019 i 156/2020)

Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 71/2019) je stupio na snagu 12. oktobra 2019. godine, a Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020) 26. decembra 2020. godine. Odredbe čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. i 12, člana 13. st. 2. i 3, člana 14. st. 3. i 4, čl. 15, 16, 17. i 18, u delu koji se odnosi na ugovorno založno pravo na pokretnim stvarima i pravima sa predajom u državinu poverioca i ugovor o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine se primenjuju od 1. januara 2021. godine, a odredbe člana 20. kojima je uređeno podnošenje elektronske prijave se primenjuju od 1. jula 2022. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. iznosi i 156/2020 - usklađeni din. iznosi)

Verzija na snazi: 01/01/2021

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn., 119/2017 - usklađeni din. izn., 104/2018 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - usklađeni din. izn. i 156/2020 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/01/2021

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020 i 156/2020 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/01/2021

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 26. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 39/2020)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku grada Vranja", odnosno 15. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 66/2020)

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Sl. listu AP Vojvodine", odnosno 17. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 66/2020)

Ova pokrajinska skupštinska odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Sl. listu AP Vojvodine", odnosno 17. decembra 2020. godine a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

KADROVSKI PLAN GRADSKIH UPRAVA, POSEBNIH ORGANIZACIJA I SLUŽBI GRADA NOVOG SADA ZA 2021. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2020)

Kadrovski plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Novog Sada", odnosno 26. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2021. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2020)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Novog Sada", odnosno 26. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

KADROVSKI PLAN ZAPOSLENIH U GRADSKIM UPRAVAMA I STRUČNIM SLUŽBAMA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 38/2020)

Kadrovski plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. lista grada Kragujevca", odnosno 24. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 38/2020)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Kragujevca", odnosno 24. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI VODE, KANALIZACIJE I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA, JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 38/2020)

Odluka o ceni vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda po kategorijama potrošača se primenjuje od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr., 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. maja 2019. godine, a odredbe člana 3. i člana 25. st. 3. i 4. ovog zakona, primenjuju se od 1. januara 2021. godine.

Član 3

U članu 4. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Poverilac koji je stekao založno pravo predajom stvari u državinu ili na drugi zakonom određeni način, može zahtevati upis svog prava zaloge u Registar zaloge, radi sticanja prava prvenstva naplate u skladu sa ovim zakonom."

Član 25

U članu 56. stav 1. posle reči: "stvarima" dodaju se reči: "i pravima".

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"U Registar zaloge može se upisati i zadržavanje prava svojine iz ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

Zadržavanje prava svojine iz stava 2. ovog člana ima dejstva prema kupčevim poveriocima ako je upisano u Registar zaloge pre kupčevog stečaja ili pre plenidbe stvari."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. maja 2019. godine, osim odredaba člana 13. st. 3. i 4. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

Odredbe člana 4. stav 4, člana 14. stav 2, člana 52, člana 55. stav 2, člana 60. st. 1. i 2, člana 98. stav 4, člana 101. stav 1, člana 105. stav 4. tačka 1), člana 126, člana 133. stav 1, člana 135, člana 136. stav 1. tač. 2) i 3), člana 139. stav 5, člana 140. stav 1, člana 143. stav 2, člana 176. stav 1. tačka 1), člana 177. stav 2, čl. 179. do 184, člana 185. stav 1. tačka 4), člana 207. stav 2, člana 211. stav 5, člana 221. stav 7. tačka 1), člana 222. st. 1. do 5. i stav 7, člana 256. stav 1. tačka 24) i člana 259. stav 1. tač. 16), 48) i 49) Zakona počinju da se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)

Podnosioci jedinstvene prijave su dužni da u roku od dve godine od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018), odnosno do 1. januara 2021. godine, u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11-13. ovog zakona.

VII JEDINSTVENA BAZA PODATAKA

Član 11

Centralni registar vodi Jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa.

Jedinstvena baza podataka iz stava 1. ovog člana uspostavljena je na osnovu postojećih baza podataka koje vode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i Poreska uprava.

Podaci o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima uplate doprinosa unose se u jedinstvenu bazu Centralnog registra registracijom osiguranika i osiguranih lica podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku i ažuriranjem podataka iz postojećih nadležnih registara, baza podataka i službenih evidencija, koje se vode u Republici Srbiji.

Registar osiguranika, odnosno osiguranih lica, kao i evidencija obveznika doprinosa u jedinstvenoj bazi podataka sadrži sledeće podatke:

1) za osiguranike:

- jedinstveni matični broj građana;

- lični broj osiguranika;

- prezime i ime;

- pol;

- ime jednog roditelja;

- evidencioni broj za strane državljane;

- jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

- dan, mesec i godinu rođenja;

- opštinu, mesto i adresu prebivališta;

- državljanstvo;

- zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

- vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

- vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koje lice ima;

- datum početka osiguranja;

- osnov osiguranja;

- broj časova provedenih na radu nedeljno;

- vrstu radnog angažovanja (radni odnos i rad van radnog odnosa);

- podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

- datum dejstva promene u toku osiguranja;

- datum i osnov prestanka osiguranja;

- posebne podatke o osiguraniku;

- da li je osiguranik korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- prekid osiguranja zbog mirovanja;

- osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, visinu uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i period na koji se ta uplata odnosi;

- podatke o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade;

- podatke o porezu na dohodak građana;

2) za osigurana lica:

- prezime i ime;

- jedinstveni matični broj građana;

- lični broj osiguranog lica;

- jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

- pol;

- dan, mesec i godinu rođenja;

- srodstvo sa osiguranikom;

- adresu prebivališta;

3) za obveznike doprinosa:

- naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa;

- jmbg preduzetnika/fizičkog lica;

- opštinu sedišta pravnog lica, preduzetnika, adresu fizičkog lica;

- sedište i adresu mesta rada;

- šifru delatnosti;

- matični broj registra i poreski identifikacioni broj poslodavca;

- opštinu u kojoj se nalazi nepokretnost;

- jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

- adresu elektronske pošte obveznika podnošenja prijave (imejl);

- datum početka, prestanka i promene u poslovanju.

Jedinstvena baza podataka Centralnog registra vodi se po propisanim jedinstvenim metodološkim principima, a podaci se unose u bazu prema propisima o jedinstvenom kodeksu šifara.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020)

Odredbe člana 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) primenjuju se od 1. januara 2021. godine.

Član 34

U članu 50. stav 1. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5) da ima licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica, ako je obveznik u skladu s propisom iz stava 3. ovog člana dužan da obezbedi da njegovo ovlašćeno lice ima ovu licencu.".

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"Uprava izdaje licencu ovlašćenom licu i zameniku ovlašćenog lica. Licenca se izdaje na osnovu rezultata stručnog ispita. Ministar, na predlog direktora Uprave, a po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnih za vršenje nadzora iz člana 104. ovog zakona, propisuje sadržinu i način polaganja stručnog ispita, kao i kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje da li je obveznik dužan da obezbedi da njegovo ovlašćeno lice i zamenik imaju licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica.".

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009, 67/2012 - odluka US i 18/2020 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/01/2021

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020)

Odredbe člana 3. stav 5. i člana 21. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020 - dalje: Zakon) u vezi sa podnošenjem zahteva u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave primenjuju se počev od 1. januara 2021. godine. Odredba člana 21. stav 3. Zakona primenjuje se počev od kalendarske godine u kojoj je Zakon stupio na snagu.

Član 3

U članu 10. stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči: "pravnog lica" dodaju se zapeta i reči: "kao i otvorenog investicionog fonda, odnosno alternativnog investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: fond)".

U tački 1) posle reči: "pravnog lica" dodaju se zapeta i reči: "kao i fonda".

U tački 2) posle reči: "pravnog lica" dodaju se zapeta i reči: "kao i fonda".

U stavu 2. u uvodnoj rečenici posle reči: "pravno lice" dodaju se zapeta i reči: "kao i fond".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Zahtev iz stava 3. ovog člana poreski obveznik može podneti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.".

Dosadašnji st. 6-8. postaju st. 7-9.

Član 21

U članu 73. stav 8. reči: "elektronskim putem" zamenjuju se rečima: "u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave".

U stavu 9. reči: "elektronskim putem" zamenjuju se rečima: "u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave,".

Dodaje se stav 10, koji glasi:

"Izuzetno, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih pandemijom, višom silom, odnosno drugim vanrednim događajem nastalim u toku kalendarske godine, odlaganje plaćanja dugovanog poreza, odnosno nedospelih poreskih obaveza odobrava se na način i pod uslovima koje utvrdi Vlada.".

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020)

Verzija na snazi: 01/01/2021

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 149/2020 - dalje: Zakon), je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 12. decembra 2020. godine, a odredbe člana 3. Zakona primenjuju se od 1. januara 2021. godine.

Član 3

Posle člana 27j dodaje se naziv iznad člana i član 27k, koji glasi:

"Novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Član 27k

U periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine korisnicima javnih sredstava dozvoljeno je da bez posebnih dozvola i saglasnosti u tekućoj kalendarskoj godini prime u radni odnos na neodređeno vreme i radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika do 70% ukupnog broja lica kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini (umanjen za broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u toj kalendarskoj godini), dok o prijemu novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta odlučuje telo Vlade, na predlog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, telo Vlade iz stava 1. ovog člana može jednim aktom dati saglasnost novoosnovanom korisniku javnih sredstava na broj lica koji taj korisnik može primiti u radni odnos na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u kalendarskoj godini u kojoj je osnovan.

Zapošljavanje iz st. 1. i 2. ovog člana može se realizovati ukoliko korisnik javnih sredstava ima obezbeđena sredstva za plate, odnosno zarade, sa pripadajućim porezom i doprinosima za novozaposlene, kao i pod uslovima i u skladu sa procedurama predviđenim posebnim propisima.

Počev od 1. januara 2021. godine ukupan broj zaposlenih na određeno vreme (izuzev u svojstvu pripravnika), lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge, kao i posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, osim izuzetno, uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

U ograničenje iz stava 4. ovog člana ne ubrajaju se lica u radnom odnosu na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka, lica radno angažovana posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje u cilju sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja (javni radovi i dodatno obrazovanje i obuke), lica angažovana radi realizacije projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije ili sredstvima donacija, ukoliko se naknade za njihov rad, sa pripadajućim porezima i doprinosima, finansiraju iz ovih izvora, kao i lica angažovana od strane korisnika programa obuke, akreditovanih realizatora obuke koji su upisani u Stalnu listu predavača i drugih realizatora obuka koju vodi Nacionalna akademija za javnu upravu.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, korisnik javnih sredstava koji ima manje od 50 zaposlenih na neodređeno vreme može da ima najviše do sedam zaposlenih, odnosno angažovanih lica u smislu stava 4. ovog člana.

Aktom Vlade bliže će se urediti postupak za pribavljanje saglasnosti iz st. 1, 2. i 4. ovog člana.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, nastavno osoblje visokoškolske ustanove i naučno i istraživačko osoblje naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa zakonom, na izabrana, postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na direktore javnih preduzeća, društava kapitala, ustanova i javnih agencija čiji su osnivači Republika Srbija ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, kao i na osobe sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

O zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme i radnog odnosa na određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad procenta iz stava 1. ovog člana u službama Narodne skupštine, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Državne revizorske institucije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za sprečavanje korupcije, Komisije za kontrolu državne pomoći, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisije za zaštitu konkurencije, Komisije za hartije od vrednosti, Fiskalnog saveta, Regulatornog tela za elektronske medije i Agencije za energetiku Republike Srbije, kao i o tome da ukupan broj zaposlenih, odnosno radno angažovanih iz stava 4. ovog člana kod tih korisnika bude veći od procenta, odnosno broja iz st. 4. i 6. ovog člana odlučuje odbor Narodne skupštine nadležan za administrativno-budžetska pitanja.".

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 149/2020)

Ovaj zakon je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 12. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn. i 153/2020)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe člana 3. Zakona koja se primenjuje od dana stupanja na snagu Zakona.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020)

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O MEMORIJALNOM CENTRU "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 3. marta 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredaba čl. 16-19, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe člana 8. stav 1. Zakona koja se primenjuje od dana početka primene zakona kojim se uređuje digitalna imovina, Zakon o digitalnoj imovini (Sl. glasnik RS", br. 153/2020), odnosno od 30. juna 2021. godine, i odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta koja se primenjuje od dana stupanja na snagu Zakona.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredaba čl. 10, 12, 14, 15, 19. i 22. Zakona, u delu koji se odnosi na digitalnu imovinu, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina (Zakon o digitalnoj imovini ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 30. juna 2021. godine).

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 11. marta 2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2019 i 151/2020)

Verzija na snazi: 01/01/2021

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 149/2020)

Propis na snazi: 01/01/2021 - 31/12/2021

1. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2020 i 108/2020 - ispr.)

Propis na snazi: 01/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA RAZVOJ STANDARDA KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Propis na snazi: 02/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

STATUT FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Propis na snazi: 02/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USVAJANJU KODEKSA PONAŠANJA NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Propis na snazi: 02/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2010, 111/2012, 8/2013, 50/2013, 101/2013, 28/2014, 82/2017, 10/2018 i 156/2020)

Verzija na snazi: 02/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2015, 91/2016, 78/2017 i 156/2020)

Verzija na snazi: 02/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019, 96/2019 - ispr. i 156/2020)

Verzija na snazi: 02/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE MOGU OTUĐITI NEPOSREDNOM POGODBOM, ISPOD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Propis na snazi: 02/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON) ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Propis na snazi: 02/01/2021

2. januar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Propis na snazi: 02/01/2021

4. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 : • Odlaže se plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04.01.2021. godine. Plaćanje ove obaveze će početi od januara sledeće godine i to na najviše 24 mesečne rate, bez plaćanja kamate •

Odlaže se plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04.01.2021. godine. Plaćanje ove obaveze će početi od januara sledeće godine i to na najviše 24 mesečne rate, bez plaćanja kamate.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/140420/140420-vest3.html

5. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE KOJI ŽIVE U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU SA ČLANOVIMA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)

Propis na snazi: 05/01/2021

5. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SARADNJI U OBLASTI SPROVOĐENJA PRIORITETNIH PROJEKATA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)

Propis na snazi: 05/01/2021

5. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA KOJE SE PRUŽAJU U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI SEVERNOJ MAKEDONIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2020)

Propis na snazi: 05/01/2021

5. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOM PUTOVANJU DRŽAVLJANA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)

Propis na snazi: 05/01/2021

5. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA RUMA-ŠABAC-LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)

Propis na snazi: 05/01/2021

6. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013, 92/2018 i 158/2020)

Verzija na snazi: 06/01/2021

6. januar 2021. godine

Izvor: propis

NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)

Propis na snazi: 06/01/2021 - 31/12/2021

6. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 i 19/2020)

Verzija na snazi: 06/01/2021

6. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)

Propis na snazi: 07/01/2015 - 06/01/2021

6. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017)

Propis na snazi: 16/03/2016 - 06/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI VRHUNSKIH SPORTISTA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012 i 159/2020)

Verzija na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA PRIPREMU I SPROVOĐENJE LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2019 i 159/2020)

Verzija na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018, 64/2020 i 159/2020)

Verzija na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI PODZEMNOJ I POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2010 i 159/2020)

Verzija na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OBRASCU SERTIFIKATA O POSTUPANJU U SKLADU SA SMERNICAMA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Propis na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI I RANGIRANJU NAUČNIH ČASOPISA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Propis na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STICANJU ISTRAŽIVAČKIH I NAUČNIH ZVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Propis na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD RADOM POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Propis na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRISTUPU POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Propis na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA UZ ULICU KNEZA MILOŠA U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Propis na snazi: 07/01/2021

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. januara 2021. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2021. godine.

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. januara 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

7. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU SIROVE KAFE, PROIZVODA OD KAFE, ZAMENA ZA KAFU, KAO I SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. januara 2021. godine, a primenjuje se od 31. maja 2022. godine, osim člana 35. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BANJSKO-KLIMATSKOM OPORAVKU ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DODATKU ZA NEGU PO ZAKONU O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LEGITIMACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA I KORIŠĆENJA PRAVA NA BESPLATNU I POVLAŠĆENU VOŽNJU ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORTOPEDSKOM DODATKU VOJNIH INVALIDA I CIVILNIH INVALIDA RATA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OŠTEĆENJIMA ORGANIZMA PO OSNOVU KOJIH VOJNI INVALID IMA PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA NABAVKU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RADU LEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO ZAKONU O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Propis na snazi: 08/01/2021

8. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI OD 2021. DO 2023. GODINE STAVLJEN NA UVID JAVNOSTI: • Rok za sugestije 8. januar 2021. godine •

Vlada Republike Srbije saopštila je da se Nacrt Programa ekonomskih reformi 2021-2023. (ERP) stavlja na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 18. decembra 2020. do 8. januara 2021. godine. Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa ekonomskih reformi 2021-2023. dostave na imejl erp@mfin.gov.rs do 8. januara 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/241220/241220-vest11.html

10. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Specijalis za carine: IZVEŠTAVANJE U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM ZA ČETVRTO TROMESEČJE 2020. GODINE: • Obveznici dostavljaju izveštaje na obrascima DI-1, DI-2, GRU i RN najkasnije do 10. januara 2021. godine •

Uputstvom za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka) je propisan rok za dostavlјanje obrazaca DI-1 i DI-2 deset dana po isteku tromesečja za koje se dostavlјa. Dakle, propisani rok u kom su rezidenti dužni da dostave NBS pomenute obrasce je najkasnije do 10. januara za četvrto tromesečje. Drugim rečima, rezidenti - pravna lica u kojima nerezidenti imaju udeo u vlasništvu, kao i rezidenti - pravna i fizička lica koji imaju udeo u vlasništvu u nerezidentnom pravnom licu, imaju obavezu da obrasce DI-1 i DI-2 za četvrto tromesečje 2020. godine dostave NBS najkasnije do 10.1.2021. godine.

10. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Specijalis za carine: IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM IZ ČLANA 4. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU: • Rok za dostavljanje obrazaca P-1 i O-1 Narodnoj banci Srbije za četvrto tromesečje do 10. januara 2021. godine •

Rok za dostavljanje obrazaca P-1 i O-1 Narodnoj banci Srbije za četvrto tromesečje do 10. januara 2021. godine.

11. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2015 i 32/2017 - dr. odluka)

Propis na snazi: 08/12/2015 - 11/01/2021

11. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: POČETAK RADA REGISTRA ZDRAVSTVENIH USTANOVA: • U cilju objedinjavanja podataka o svim pružaocima usluga zdravstvene zaštite u javnoj i privatnoj svojini, sve postojeće ustanove dužne su da podnesu registracionu prijavu za upis usklađivanja Agenciji za privredne registre; registracija postupka usklađivanja će se do 11. januara 2021. godine sprovoditi besplatno, a nakon toga plaćaće se naknada od 4.900 dinara •

APR će postupak usklađivanja u naredna tri meseca sprovoditi besplatno, a od 11. januara 2021. godine podnosilac će, uz prijavu, morati da podnese i dokaz o uplati naknade od 4.900 dinara za registraciju.

12. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 41/2020)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Kraljeva", odnosno 13. oktobra 2020. godine, a primenjuje se istekom 90 dana od dana stupanja na snagu, odnosno 12. januara 2021. godine, osim odredaba člana 3. stav 3. i 5; člana 4, člana 5, člana 6, člana 7, 44. stav 1. i 47. koji se primenjuje stupanjem na snagu ove odluke.

14. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I FUNKCIONALNIM KARAKTERISTIKAMA I TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2010 i 44/2018 - dr. zakon)

Propis na snazi: 18/03/2010 - 14/01/2021

14. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OPREMLJENOSTI ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA I POPRAVKE AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2010)

Propis na snazi: 18/03/2010 - 14/01/2021

15. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: MOGUĆNOST PROMENE PORESKOG PERIODA ZA OBRAČUN PDV IZ KALENDARSKOG TROMESEČJA U KALENDARSKI MESEC NA POČETKU 2021. GODINE, NA OSNOVU ZAHTEVA OBVEZNIKA • Zahtev za promenu poreskog perioda podnosi se do 15. januara 2021. godine •

Zahtev za promenu poreskog perioda podnosi se do 15. januara 2021. godine

18. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 - ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 - ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 - ispr., 96/2012, 98/2012 - ispr., 114/2012, 110/2013, 71/2014, 17/2015 - odluka US, 91/2015, 98/2016 i 44/2018 - dr. zakon)

Propis na snazi: 17/08/2006 - 18/01/2021

19. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ISPRAVI O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2021)

Propis na snazi: 19/01/2021

19. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SPROVOĐENJE OSNOVNE I SPECIJALIZOVANE OBUKE POSREDNIKA I NADZORU NAD SPROVOĐENJEM OBUKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2015 i 1/2021)

Verzija na snazi: 19/01/2021

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SPROVOĐENJE OSNOVNE I SPECIJALIZOVANE OBUKE POSREDNIKA I NADZORU NAD SPROVOĐENJEM OBUKE

("Sl. glasnik RS", br. 1/2021)

Član 1

U Pravilniku o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke ("Službeni glasnik RS", broj 13/15) član 8. menja se i glasi:

"Član 8

Zahtev za izdavanje dozvole državnim organima, drugim organima, organizacijama i pravnim licima za sprovođenje programa obuke posrednika (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: podatke o podnosiocu zahteva, o vrsti programa obuke koja se sprovodi, potpisanu izjavu o ispunjenosti uslova u pogledu prostora, podatke o poslovnom prostoru, potpisanu izjavu podnosioca zahteva u vezi pribavljanja podataka po službenoj dužnosti i potpis podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se sledeći prilozi:

1) izvod iz lista nepokretnosti za uknjižene nepokretnosti, ako je osnov korišćenja prostora za držanje obuke svojina;

2) ugovor o zakupu prostora u kome se održava obuka, ako je osnov korišćenja prostora zakup, ili druga vrsta ugovora kojim se dokazuje osnov korišćenja prostora;

3) biografija i dokaz o završenoj obuci ili stručnom usavršavanju (sertifikat, potvrda, uverenje i dr.) lica koje sprovodi obuku;

4) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Obrazac zahteva je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz stava 3. tačka 1) ovog člana, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Obrazac zahteva dostupan je na internet stranici Ministarstva."

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

19. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019 i 1/2021)

Verzija na snazi: 19/01/2021

20. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: PODNOŠENJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKU O PRIMENI ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: • U periodu od 01. do 20. januara 2021. godine, godišnji izveštaj za 2020. godinu potrebno je dostaviti Povereniku isključivo putem Portala za dostavljanje godišnjih izveštaja organa vlasti •

Poverenik je u svom Obaveštenju od 16. decembra 2020. godine ukazao na to da je u periodu od 01. do 20. januara 2021. godine, godišnji izveštaj za 2020. godinu potrebno dostaviti Povereniku isključivo putem Portala za dostavljanje godišnjih izveštaja organa vlasti https://izvestaji.poverenik.rs/.

Bliže informacije o dostavljanju godišnjih izveštaja su dostupne na https://izvestaji.poverenik.rs/Uputstvo.

20. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: KOMENTAR NOVE ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 - "Sl. glasnik RS", br. 150/2020: • Davalac lizinga je dužan da do 22.12.2020. godine na početnoj strani svoje internet prezentacije i u svojim poslovnim prostorijama objavi obaveštenje o uslovima pod kojima primaoci lizinga mogu podneti davaocu lizinga zahtev za odobravanje olakšice •

Prvi izveštaj, davalac lizinga je dužan da dostavi do 20.1.2021. godine, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

20. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE : • Rasprava će trajati do 20. januara 2021. godine •

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije pokrenulo je javnu raspravu o Predlogu akcionog plana Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2021. do 2022. godine, koja je usvojena u februaru 2020. godine. Javna rasprava će se sprovesti do 20. januara 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050121/050121-vest6.html

20. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU AKCIONOG PLANA STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE : • Rasprava će trajati do 20. januara 2021. godine •

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije pokrenulo je javnu raspravu o Predlogu akcionog plana Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2021. do 2022. godine, koja je usvojena u februaru 2020. godine. Javna rasprava će se sprovesti do 20. januara 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050121/050121-vest6.html

20. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA, ODGOVORNOG PROJEKTANTA I ODGOVORNOG IZVOĐAČA, KAO I PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Propis na snazi: 20/07/2019 - 20/01/2021

20. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: DOSTAVLJANJE OPERATIVNOG PLANA RADA ŠKOLE ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE I PLANOVA PODRŠKE ZA UČENIKE KOJI SU NEOCENJENI: • Operativni plan rada škole za drugo polugodište dostavlja se školskoj upravi do 20.01.2021. godine. Škole će izraditi planove podrške za svakog neocenjenog učenika i dostaviti ih na nivou škole •

Operativni plan rada škole za drugo polugodište, škole dostavljaju školskoj upravi do 20.01.2021. godine. Takođe, škole će školskoj upravi, i to na e-mail prosvetnog savetnika dostaviti planove podrške za učenike koji su neocenjeni na nivou škole.

21. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA PROSTORNOG PLANERA, URBANISTU, ARHITEKTU URBANISTU, INŽENJERA, ARHITEKTU, PEJZAŽNOG ARHITEKTU I IZVOĐAČA I REGISTRIMA LICENCIRANIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)

Propis na snazi: 21/01/2021

21. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA ODGOVORNA LICA I REGISTRU LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019 i 2/2021 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 21/01/2021

21. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZBOR, NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LICENCIRANIH LICA, KAO I PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)

Propis na snazi: 21/01/2021

24. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2019: • Uredba stupa na snagu 27. jula 2019. godine, a počinje da se primenjuje od 24. januara 2020. godine •

Ministarstvo finansija je u obavezi da obezbedi tehničke preduslove za pristup informacionom sistemu, koji treba da bude kompatibilan sa svim postojećim i budućim informacionim sistemima iz oblasti kapitalnih projekata u roku od godinu dana od dana početka primene Uredbe, odnosno do 24. januara 2021. godine. Do uspostavljanja baza kapitalnih projekata, ovlašćeni predlagač neophodnu investicionu dokumentaciju propisanu odredbama člana 9. Uredbe dostavlja Ministarstvu, odnosno organu autonomne pokrajine i organu lokalne samouprave nadležnom za finansije, u pisanoj i elektronskoj formi.

25. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Propisi koji uređuju aktivnost vršenja popisa •

Usaglašavanje finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza vrši se na dan 31. decembra 2020. godine, na sledeći način: poverilac je dužan da dostavi svom dužniku popis nenaplaćenih potraživanja do 25. januara 2021. godine sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, a dužnik je obavezan da u roku od pet dana od dana prijema popisa neizmirenih obaveza, proveri svoju obavezu i o tome obavesti poverioca.

25. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: • Do 25. januara svi preduzetnici - paušalci dobiće rešenje o utvrđenim obavezama za 2021. godinu •

Poreska uprava će tokom nedelje od 18. do 25. januara svim preduzetnicima - paušalcima dostaviti elektronska rešenja o utvrđenim poreskim obavezama za 2021. godinu.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/180121/180121-vest1.html

25. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Propisi koji uređuju aktivnost vršenja popisa •

Izveštaji o izvršenom popisu dostavljaju se Centralnoj popisnoj komisiji: 25. januara 2021. godine za nefinansijsku imovinu i 15. februara 2021. godine za finansijsku imovinu i obaveze.

27. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU SISTEMA BEZBEDNOSNIH GARANCIJA ZA RAČUNARSKE PROGRAME PRUŽALACA USLUGA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2011 i 54/2012)

Propis na snazi: 26/01/2011 - 27/01/2021

27. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA I VAŽENJA SERTIFIKATA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011, 54/2012 i 24/2013)

Propis na snazi: 21/05/2011 - 27/01/2021

27. januar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRUŽANJU VAZDUHOPLOVNIH METEOROLOŠKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)

Propis na snazi: 01/10/2016 - 27/01/2021

28. januar 2021. godine

Izvor: props

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRUŽAOCI USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2020 i 154/2020)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi ("Sl. glasnik RS", br. 26/2020) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. marta 2020. godine, a primenjuje se od 28. januara 2021. godine.

29. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2020. GODINU

Krajnji rok za predaju izveštaja o redovnom popisu za 2020. godinu na usvajanje je 29. januar 2021. godine.

29. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2020. GODINU

Krajnji rok za donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom redovnom popisu za 2020. godinu je 29. januar 2021. godine.

31. januar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2019)

Propis objavljen: 31/10/2019 - važi do 31/01/2021

31. januar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: IZJAVE O SPREMNOSTI POSLODAVACA ZA UKLJUČIVANJE U DUALNO OBRAZOVANJE : • Prijave poslodavaca do 31. januara 2021. godine •

Da biste se uspešno prijavili za realizaciju dualnog obrazovanja, neophodno je da najkasnije do 31. januara 2021. godine, putem portala, podnesete:

1. Zahtev za akreditaciju za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani;

2. Izjavu o spremnosti za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/111220/111220-vest18.html

31. januar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O SPROVEDENIM PROGRAMIMA POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U PRETHODNOJ GODINI: • Državni organi su dužni da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave do kraja januara 2021. godine dostave izveštaj o sprovedenim programima posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika u 2020. godini •

Do kraja januara meseca 2021. godine državni organi su dužni da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave dostave izveštaj o sprovedenim programima posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika u 2020. godini, sa spiskom lica koja su prijavljena i koja su pohađala obuke i dodeljenim potvrdama/sertifikatima.

Izvor: Redakcija, 29.12.2020.


NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex