Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI APRIL 2019.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA APRIL 2019.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EKONOMIJA: REPUBLIKA SRBIJA DEPONOVALA INSTRUMENT POTVRĐIVANJA (ZAJEDNO SA, KONAČNIM, REZERVAMA I OBAVEŠTENJIMA) "MULTILATERALNE KONVENCIJE O PRIMENI MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE" (MULTILATERALNA KONVENCIJA)

UIDO sa Austrijom, Poljskom i Slovenijom, Multilateralna konvencija se, u odnosu na ostale poreze, u Republici Srbiji primenjuje od 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PREDAJA UPITNIKA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU: • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2018. godinu predaju svi korisnici javnih sredstava najkasnije do 1. aprila 2019. godine •

Obrazac Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2018. godinu Centralna jedinica za harmonizaciju je sačinila u formi upitnika, koje korisnici javnih sredstava dostavljaju u elektronskom i pisanom obliku. Propisani rok za predaju je 31. mart 2019. godine, ali s obzirom da je poslednji dan roka neradni dan, rok za podnošenje navedene prijave je 1. april 2019. godine, u skladu sa odredbom člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), gde je precizirano da ukoliko poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan

 

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: ROK ZA PRIJAVU PROJEKTA ZA SREDSTAVA IZ FONDA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE 1. APRIL 2019. GODINE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, pozvao je gradove i opštine da konkurišu za sredstva iz Fonda za lokal, koja ukupno iznose skoro 500 miliona dinara, i podsetio da  rok za prijavu ističe 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018, 78/2018 i 20/2019)

Na banku koja je najkasnije do dana početka primene Odluke dostavila Narodnoj banci Srbije obaveštenje i odluku nadležnog organa banke da planira migraciju podataka na novi sistem glavnih poslovnih aplikacija u smislu odluke kojom se uređuju minimalni standardi upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije - odredbe Odluke primenjivaće se od 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018, 78/2018 i 20/2019)

Odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. septembra 2018. godine, a primenjuje se od 22. oktobra 2018. godine, osim tačke 20. stav 1. Odluke, koja se primenjuje od 1. aprila 2019. godine.

tačka 20 stav 1

20. Ako pružalac platnih usluga platiocu izdaje platnu karticu čijom se upotrebom može inicirati domaća platna transakcija na prodajnom mestu trgovca, odnosno ako trgovcu omogućava prihvatanje takve platne kartice - ovaj izdavalac, odnosno prihvatilac, dužan je da svom korisniku platnih usluga ponudi i izdavanje, odnosno prihvatanje platnog instrumenta čijom se upotrebom na prodajnom mestu trgovca može izdati zahtev za plaćanje na prodajnom mestu.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018, 78/2018 i 20/2019)

Odredba tačke 3. stav 3. ove odluke u delu koji se odnosi na obavezu izvršavanja instant transfera odobrenja kao platiočevog pružaoca platnih usluga primenjuje se od 1. aprila 2019. godine na sve načine dostavljanja platnog naloga kojima se na taj dan može inicirati transfer odobrenja, a ne primenjuje se u delu koji se odnosi na obavezu izvršavanja instant transfera odobrenja kao platiočevog pružaoca platnih usluga na banku kod koje se na dan početka primene ove odluke vodi manje od 10.000 tekućih računa - u roku od dve godine od tog dana.

tačka 3

3. Instant transfer odobrenja pružalac platnih usluga izvršava u skladu sa ovom odlukom kao platiočev pružalac platnih usluga i/ili primaočev pružalac platnih usluga.

Pružalac platnih usluga koji vodi tekuće račune dužan je da izvršava instant transfer odobrenja najmanje kao primaočev pružalac platnih usluga radi obezbeđivanja dostupnosti primaočevog tekućeg računa za odobrenje novčanih sredstava po osnovu instant transfera odobrenja.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, ako je pružalac platnih usluga banka, dužan je da izvršava instant transfer odobrenja kao platiočev i primaočev pružalac platnih usluga.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PRIVREMENOJ IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA POTREBE RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2018/2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 46/2018)

Propis objavljen: 31/10/2018 - važi do 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2018/2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2018)

Propis objavljen: 16/11/2018 - važi do 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015, 101/2016, 44/2018 - dr. zakon i 8/2019)

Odredbe Pravilnika o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016) koje se odnose na podnošenje poreske prijave propisane ovim pravilnikom u slučaju obustave postupka likvidacije, odnosno obustave postupka stečaja, primenjuju se od 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)

Rok za dostavljanje predloga nacionalnih saveta iz člana 6. ove uredbe u 2019. godini je 1. april 2019. godine.

Dostavljanje dokumentacije od strane nacionalnog saveta

Član 6

Nacionalni saveti su u postupku raspodele sredstava u obavezi da dostave svoje predloge za dodelu sredstava.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana, nacionalni savet dostavlja i dokumentaciju i akte kojima se dokazuje ispunjenost kriterijuma za raspodelu sredstava iz člana 3. ove uredbe kao i potrebne podatke iz člana 4. ove uredbe koji se odnose na obavljanje delatnosti određene ustanove, fondacije ili privrednog društva u prethodnom periodu u okviru koga se mogu sagledati aktivnosti određene ustanove, fondacije ili privrednog društva.

Predlog mora biti potpisan od strane predsednika nacionalnog saveta, odnosno drugog odgovornog lica, u skladu sa zakonom.

 

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA OGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH USLUGA : • Od 1. aprila 2019. godine banke i finansijske institucije moraće da prilagode veličinu slova na svojim novim reklamama, koje objavljuju u novinama, na televiziji, portalima, društvenim mrežama, aplikacijama •

Od 1. aprila 2019. godine banke i finansijske institucije moraće da prilagode veličinu slova na svojim novim reklamama, koje objavljuju u novinama, na televiziji, portalima, društvenim mrežama, aplikacijama.

 

1. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2018. GODINU: • Rok za podnošenje izveštaja Upravi za trezor je 1. april 2019. godine •

Rok za podnošenje izveštaja Upravi za trezor je 1. april 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2018. GODINU: • Obaveze direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti •

Za izveštaje za 2018. godinu propisan krajnji rok za predaju je 31. mart 2019. godine i isti se pomera na 1. april 2019. godine, s obzirom da je odredbom člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) uređeno da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi. Kako poslednji dan roka za predaju izveštaja pada u subotu, 31. marta 2019. godine, krajnji rok za predaju pomera se za ponedeljak, 1. april 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA OGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Propis na snazi: 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. marta 2019. godine, a primenjuje se od 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 17/2019 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 01/04/2019

 

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor predsednika sudova. Rok za prijavu 1. april 2019. godine •

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor predsednika sudova".

Tekst oglasa je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 18/2019 od 15. marta 2019. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava ističe 1. aprila 2019. godine.

 

1. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RASPODELU DELA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE: • Rok za prijavu projekta 1. april 2019. godine •

Rok za prijavu projekta je 1. april 2019. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledati i razmotriti prispele prijave u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

 

3. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

Operater aerodroma, luke, putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj i upravljač železničke infrastrukture dužan je da obaveze u pogledu uređenja i opremanja graničnih prelaza ispuni u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 3. aprila 2019. godine.

 

3. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 20/2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. marta 2019. godine, a primenjuje se od 3. aprila 2019. godine.

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019 - 31/12/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

STATUT GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "SIĆEVAČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "GOLIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "STARA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "KAMENA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "LEPTERIJA - SOKOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "OZREN-JADOVNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JELAŠNIČKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "RADAN" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "LAZAREV KANJON" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "PRERASTI U KANJONU VRATNE" ("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Propis na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019)

Verzija na snazi: 04/04/2019

 

4. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017, 114/2017, 52/2018 i 21/2019)

Verzija na snazi: 04/04/2019

 

5. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O TAKSI PREVOZU NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2019 i 13/2019 - ispr.)

Propis na snazi: 05/04/2019

 

5. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 59/2018 i 12/2019)

Verzija na snazi: 05/04/2019 - 31/12/2019

 

5. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROCEDURE KOJE SE ODNOSE NA PLANOVE LETA U PREDPOLETNOJ FAZI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012, 87/2017 i 22/2019)

Verzija na snazi: 05/04/2019

 

5. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA I OBJEKATA JAVNE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019)

Propis na snazi: 05/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI VODNIH PUTEVA ZA PLOVIDBU PLOVILA ZA REKREACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2019)

Propis na snazi: 06/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RADOVIMA NA REHABILITACIJI JAVNOG PUTA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2019)

Propis na snazi: 06/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018 i 23/2019)

Verzija na snazi: 06/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U STOČARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018 i 23/2019)

Verzija na snazi: 06/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O CENI OBRASCA I TROŠKOVIMA TEHNIČKE IZRADE LIČNE KARTE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2008, 4/2019 i 23/2019)

Verzija na snazi: 06/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SPECIJALNA POMAGALA ZA ČITANJE I PISANJE KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018 i 23/2019)

Verzija na snazi: 06/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2014, 56/2015 i 23/2019)

Verzija na snazi: 06/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2017 i 23/2019)

Verzija na snazi: 06/04/2019

 

6. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U KANJIŽI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2019)

Propis na snazi: 06/04/2019

 

8. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudije u Prekršajnom sudu u Ar class="text-center"anđelovcu. Rok za prijavu 8. april 2019. godine •

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudije za Prekršajni sud u Aranđelovcu ".

Poslednji dan za podnošenje prijava je 8. april 2019. godine.

 

9. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE PISMA O ZAINTERESOVANOSTI SA OBAVEZUJUĆOM PONUDOM RADI JEDINSTVENE PRODAJE PAKETA OD 28,51% AKCIJSKOG KAPITALA JUBMES BANKE A.D. BEOGRAD

Rok za dostavljanje Pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom, kojom će biti izražena ozbiljna spremnost za kupovinu akcija na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi je 9. april 2019. godine.

 

9. april 2019. godine

Izvor: vest

PRAVILNIK O KAKAO I ČOKOLADNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2019)

Propis na snazi: 09/04/2019

 

9. april 2019. godine

Izvor: vest

PRAVILNIK O PROIZVODIMA SLIČNIM ČOKOLADI, KREM PROIZVODIMA I BOMBONSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2019)

Propis na snazi: 09/04/2019

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM POKAZATELJIMA BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015 i 89/2016)

Propis na snazi: 16/07/2015 - 10/04/2019

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011)

Propis na snazi: 15/12/2011 - 10/04/2019

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon)

Propis na snazi: 10/12/2005 - 10/04/2019

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon)

Propis na snazi: 10/12/2005 - 10/04/2019

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA OSIGURANIH LICA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2013)

Propis na snazi: 09/08/2013 - 10/04/2019

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2008 i 49/2009)

Propis na snazi: 03/12/2008 - 10/04/2019

 

10. april 2019. godine

Izvor: propis

PRIVREMENO REŠENJE O OBEZBEĐIVANJU BESPLATNOG PREVOZA GRAĐANA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 1/2019)

Propis na snazi: 11/01/2019 - 10/04/2019

 

10. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR-MART 2019. GODINE: • Izveštaj za prvi kvartal 2019. godine naručioci dostavljaju putem jedinstvenog softvera Uprave za javne nabavke do 10. aprila 2019. godine •

Odredbama čl. 132. i 133. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) propisano je da je naručilac dužan da:
- prikuplja i evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama;
- dostavi kvartalni (tromesečni) izveštaj Upravi - najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja, odnosno za izveštajni period JANUAR - MART 2019. godine - do 10. APRILA 2019. godine;
- dostavi, na osnovu posebnog zahteva Uprave, izveštaj sa dodatnim podacima, o svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana od prijema zahteva;
- kvartalni (tromesečni) izveštaj o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima nabavki dostavi isključivo u elektronskoj formi, koristeći jedinstveni softver.

Kvartalni izvestaj se šalje na e-mail adresu: izvestaj@ujn.gov.rs.

 

10. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - MART 2019. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. aprila, a za direktne korisnike i RFZO - do 22. aprila 2019. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. aprila, a za direktne korisnike i RFZO - do 22. aprila 2019. godine.

 

11. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM POKAZATELJIMA BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Propis na snazi: 11/04/2019

 

11. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 i 25/2019 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 11/04/2019

 

11. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Propis na snazi: 11/04/2019

 

11. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 25/2019)

Verzija na snazi: 11/04/2019

 

11. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 11/04/2019

 

11. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Propis na snazi: 11/04/2019

 

11. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Propis na snazi: 11/04/2019

 

11. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZRADE DEKLARACIJE O PERFORMANSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Propis na snazi: 11/04/2019

 

12. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU : • Rasprava će trajati do 12. aprila 2019. godine •

Rasprava će trajati do 12. aprila 2019. godine.

 

12. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU AKTA O OSNIVANJU AZIJSKE INFRASTRUKTURNE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2019)

Propis na snazi: 12/04/2019

 

12. april 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LITVANIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2019)

Propis na snazi: 12/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REGISTRU FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 92/2011 i 26/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA UPOTREBU CEMENTA I PROIZVODA NA BAZI CEMENTA U IZGRADNJI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA I ZEMLJANIM RADOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Propis na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU STRATEGIJE NISKOUGLJENIČNOG RAZVOJA SA AKCIONIM PLANOM ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018 i 26/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "CARSKA BARA" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Propis na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KRIVIČNIH DELA ZA ČIJU OSUDU DRŽAVNI SLUŽBENIK POSTAJE NEDOSTOJAN ZA OBAVLJANJE POSLOVA, ODNOSNO VRŠENJE DUŽNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Propis na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2017, 106/2017 i 26/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU PROIZVODA I USLUGA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2008 i 26/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 35/2015, 86/2016, 53/2017 i 26/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE VASPITAČKO-MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Propis na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MANASTIRA SV. VARVARE NA RELJINOJ GRADINI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Propis na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMENIKA "SLOBODA" NA IRIŠKOM VENCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Propis na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA U REPUBLIČKOM GEODETSKOM ZAVODU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Propis na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019, 4/2019 i 26/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018 i 26/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018, 60/2018 i 26/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

13. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNOJ POVRŠINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018 i 15/2019)

Verzija na snazi: 13/04/2019

 

14. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 27/2018: • Zakon stupa na snagu 14. aprila 2018. godine •

Rok za uspostavljanje Servisne magistrale organa je 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 14. aprila 2019. godine.

 

15. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: APR: APR : • Od 15. aprila 2019. godine dostupne usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu •

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu biti dostupne počev od ponedeljka, 15. aprila 2019. godine.

 

15. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: • Godišnji finansijski izveštaji političkih subjekata podnose se do 15. aprila 2019. godine •

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke dužni su da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Rok za podnošenje GFI za 2018. godinu ističe u ponedeljak 15. aprila 2019. godine.

 

15. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: • Rok Ustavnom sudu da class="text-center" se izjasni o zakonu 15. april 2019. godine, penzioneri nakon toga podnose prijave •

Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) ponovo je pred Ustavnim sudom.

Ovog puta sa potpisima 31 opozicionog poslanika i oročena na 15. april 2019. godine. Ukoliko se do tada sud ne izjasni, iz Udruženja Sindikata penzionera Srbije obećavaju da će podneti krivične prijave protiv sudija Ustavnog suda. Dužni, kažu, neće ostati ni PIO fondu, ni državi koju će goniti do Strazbura.

 

17. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA: • Rasprava će trajati do 17. aprila 2019. godine •

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o alternativnim investicionim fondovima, koja će trajati do 17. aprila 2019. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o alternativnim investicionim fondovima" ili elektronskim putem na sledeće e-mail adrese: aleksandra.dragovicdelic@mfin.gov.rs, sanja.stankovic@mfin.gov.rs i vesna.radivojevic@mfin.gov.rs.

 

17. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA, KORISNIKA USLUGA SMEŠTAJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI: • Rasprava će trajati do 17. aprila 2019. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prava lica sa mentalnim smetnjama, korisnika usluga smeštaja u socijalnoj zaštiti trajaće do 17. aprila 2019. godine.

 

17. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2009, 3/2011 - dr. pravilnik, 8/2013, 11/2016, 12/2018 i 3/2019)

Verzija na snazi: 17/04/2019

 

17. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2018, 18/2018 i 3/2019)

Verzija na snazi: 17/04/2019

 

17. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2018 i 3/2019)

Verzija na snazi: 17/04/2019

 

18. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU : • Rasprava će trajati do 12. aprila 2019. godine •

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, kao i da daju svoje predloge i sugestije, do 18. aprila 2019. godine.

 

19. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU: • Rasprava će trajati do 19. aprila 2019. godine •

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o studentskom organizovanju, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu do 19. aprila 2019. godine.

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA IZJAŠNJENJE O DALJEM POSTUPANJU SA NEUPOTREBLJENIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA, ODNOSNO NEUPOTREBLJENIM RANIM EMBRIONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)

Propis na snazi: 02/05/2013 - 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA OBAVEŠTENJA ZA LICA KOJA SE PODVRGAVAJU POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)

Propis na snazi: 02/05/2013 - 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAVANJE I KORIŠĆENJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, KAO I POTVRDI O POVLAČENJU PRISTANKA I UNIŠTENJU DATIH REPRODUKTIVNIH ĆELIJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)

Propis na snazi: 02/05/2013 - 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE DONORA O DAVANJU I KORIŠĆENJU REPRODUKTIVNIH ĆELIJA U POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)

Propis na snazi: 02/05/2013 - 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O JEDINSTVENOM REGISTRU DONORA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013)

Propis na snazi: 05/10/2013 - 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)

Propis na snazi: 20/06/2013 - 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR I LABORATORIJSKO TESTIRANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)

Propis na snazi: 18/05/2013 - 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA LICA ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA, NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)

Propis na snazi: 03/09/2015 - 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2019)

Propis na snazi: 19/04/2019

 

19. april 2019. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ŽALBENOJ KOMISIJI AUTONOMNE POKRAJINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2019)

Propis na snazi: 19/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "ŠARGAN - MOKRA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 20/2018 i 27/2019)

Verzija na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBUCI, OSPOSOBLJAVANJU I STRUČNOM ISPITU ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA, TESTIRANJA I PROCENE DAVAOCA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA I EMBRIONA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OBAVLJANJE BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, KAO I USLOVE U POGLEDU KADRA, PROSTORA I OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DRŽAVNOM REGISTRU POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU SAOPŠTAVANJA PODATAKA DAVAOCU O PRAVNIM POSLEDICAMA DAROVANJA I SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE DAVAOCA O DAROVANJU REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO EMBRIONA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NEŽELJENIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM NEŽELJENIM REAKCIJAMA U POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, KAO I OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 32/2015, 43/2016, 103/2018 i 27/2019)

Verzija na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAROVANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO EMBRIONA, POTVRDI O POVLAČENJU IZJAVE O PRISTANKU, KAO I POTVRDI O UNIŠTAVANJU REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO SPONTANOJ RAZGRADNJI I UNIŠTAVANJU EMBRIONA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA OBAVEŠTENJA ZA LICA KOJA SE PODVRGAVAJU POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA IZJAŠNJENJE O DALJEM POSTUPANJU SA REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA, ODNOSNO NEUPOTREBLJENIM RANIM EMBRIONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI UVOZA I IZVOZA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, KAO I NAČIN PROVERE USLOVA KVALITETA I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Propis na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SEZONSKIM STOPAMA CARINE NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019 i 29/2019)

Verzija na snazi: 20/04/2019

 

20. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019 i 29/2019)

Verzija na snazi: 20/04/2019

 

22. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - MART 2019. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. aprila, a za direktne korisnike i RFZO - do 22. aprila 2019. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. aprila, a za direktne korisnike i RFZO - do 22. aprila 2019. godine.

 

22. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: • Rasprava će trajati do 22. aprila 2019. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi sprovodi se do 22. aprila 2019. godine. Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani, svoje komentare mogu dostaviti poštom Ministarstvu kulture i informisanja 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3, sa naznakom "Za Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi ", ili na elektronsku adresu: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs.

 

24. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

Propis na snazi: 13/12/2010 - 24/04/2019

 

24. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I AKTIVNOSTIMA KOJE INVESTITOR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TREBA DA IZVRŠI TOKOM PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, IZGRADNJE I EKSPLOATACIJE KROZ PRUŽNI POJAS ("Sl. glasnik RS", br. 23/2016)

Propis na snazi: 15/03/2016 - 24/04/2019

 

24. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2018)

Propis na snazi: 19/12/2018 - 24/04/2019

 

24. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)

Propis na snazi: 17/03/2018 - 24/04/2019

 

24. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012 i 119/2017)

Propis na snazi: 28/04/2012 - 24/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Propis na snazi: 25/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK TARA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Propis na snazi: 25/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "PAŠNJACI VELIKE DROPLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Propis na snazi: 25/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRIBAVLJANJU SAGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I EKSPLOATACIJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KROZ ŽELEZNIČKI PRUŽNI POJAS ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Propis na snazi: 25/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Verzija na snazi: 25/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Propis na snazi: 25/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO O METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE I ANALIZIRANJE STANJA U VEZI SA ODLIVOM KADROVA I NJEGOVIM UTICAJEM NA RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Propis na snazi: 25/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Propis na snazi: 25/04/2019

 

25. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Propis na snazi: 25/04/2019

 

26. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EU: EVROPSKA CENTRALNA BANKA: • Od 27. januara 2019. godine novčanica u apoenu od 500 evra prestaje da se štampa •

Da bi se osigurala nesmetana tranzicija i iz logističkih razloga, Centralna banka Nemačke (Bundesbanka) i Centralna banka Austrije nastaviće da do 26. aprila 2019. godine izdaju tu novčanicu, navodi se na zvaničnom sajtu ECB-a.

 

26. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2012, 1/2013 - ispr., 15/2015 i 4/2019)

Verzija na snazi: 26/04/2019

 

26. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 2/2013, 6/2014, 10/2014, 8/2015, 14/2015, 4/2016, 13/2016, 5/2017, 1/2018, 2/2018, 5/2018 i 4/2019)

Verzija na snazi: 26/04/2019

 

26. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 3/2014, 8/2014, 13/2015, 18/2015, 2/2016 i 4/2019)

Verzija na snazi: 26/04/2019

 

26. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2014, 12/2015, 3/2018 i 4/2019)

Verzija na snazi: 26/04/2019

 

26. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2014, 6/2015, 16/2015, 3/2016, 8/2016, 3/2018 i 4/2019)

Verzija na snazi: 26/04/2019

 

26. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2015, 12/2015, 5/2017, 4/2018 i 4/2019)

Verzija na snazi: 26/04/2019

 

26. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2018, 15/2018 i 4/2019)

Verzija na snazi: 26/04/2019

 

26. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018 i 4/2019)

Verzija na snazi: 26/04/2019

 

27. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018 i 29/2019)

Verzija na snazi: 27/04/2019

 

27. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RIBARSKOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)

Propis na snazi: 27/04/2019

 

27. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)

Propis na snazi: 27/04/2019

 

27. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMENIKA SA SPOMEN-GROBNICOM STRELJANIH RANJENIKA NA ZLATIBORU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)

Propis na snazi: 27/04/2019

 

27. april 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMEN PARKA POPINA U ŠTULCU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)

Propis na snazi: 27/04/2019

 

27. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018 i 29/2019)

Verzija na snazi: 27/04/2019

 

27. april 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018, 59/2018, 91/2018 i 29/2019)

Verzija na snazi: 27/04/2019

 

29. april 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Svi postojeći ugostiteljski objekti moraju sprovesti organizacione mere iz čl. 48-51. Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019 - dalje: Pravilnik) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 29. aprila 2019. godine.

 

30. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PRODUŽITI ROK ZA AKREDITOVANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (NSVO) prof. dr Miodrag Popović zatražio je da se rok za prijem zahteva za novi ciklus akreditacije fakulteta produži do 30. juna, jer nisu pripremljeni elektronski formulari potrebni za ovaj postupak. Rok je, inače, već jednom produžen, pa fakulteti koji ulaze u novi ciklus akreditacija dokumentaciju umesto do 30. marta mogu da predaju do 30. aprila.

 

30. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA: • Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vršiće se od 1. marta do 30. aprila 2019. godine •

Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vršiće se od 1. marta do 30. aprila 2019. godine.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

30. april:

- organizacije za obavezno socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor,

- RFZO kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koji podnosi Upravi za trezor.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: SPECIFIČNOSTI IZRADE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU: • Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje •

Na osnovu primljenih izveštaja, RFZO vrši kontrolu, usaglašava podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju prihoda i primanja, rashoda i izdataka korisnika sredstava iz svoje nadležnosti i potvrđuje prijem ispravnih obrazaca i sastavlja Konsolidovani godišnji izveštaj, koji dostavlja Upravi za trezor do 30. aprila 2019. godine.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - MART 2019. GODINE: • Rok predaje 30. april 2019. godine •

Obavezu periodičnog izveštavanja imaju subjekti po isteku svakog tromesečja u roku od 30 dana od isteka tromesečja.

Periodični izveštaj za period od 1. januara do 31. marta 2019. godine, subjekti dostavljaju najkasnije do 30. aprila 2019. godine.

 

30. april 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA: • Rasprava će trajati do 30. aprila 2019. godine •

U postupku pripreme Nacrta zakona o predmetima od dragocenih metala, Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 30. aprila 2019. godine.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravnik u privredi: NOVINE KOJE SE ODNOSE NA PODSTICAJE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ U 2019. GODINI: • Primena Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini •

Osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju i proizvodno vezane podsticaje koji se ostvaruju po površini biljne proizvodnje - uveden je ove godine regres za dizel gorivo koji iznosi 1.200 dinara po hektaru za površine do 20ha. Regresira se 20 dinara po litru dizela, a maksimalno 60 litara dizela po hektaru. Zahtev se podnosi jedanput godišnje od 1. marta do 30. aprila tekuće godine.

 

30. april 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBAVEZA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2018. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: • Rok 30. april 2019. godine •

Rok za dostavljanje, usvajanje i objavljivanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu je četiri meseca od dana završetka poslovne godine, odnosno do 30. aprila 2019. godine.NERADNI DANI 2019. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex