Zastava Bosne i Hercegovine

ROKOVI MAJ 2021.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MAJ 2021.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STATUSU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O AKCIJAMA KOJE SPROVODI EVROPSKA AGENCIJA ZA GRANIČNU I OBALSKU STRAŽU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2021)

Sporazum je potpisan u Beogradu 18. novembra 2019. godine i u Skoplju 19. novembra 2019. godine, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 1. marta 2021. godine, a stupa na snagu 1. maja 2021. godine u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Sporazuma o statusu između Republike Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2021 od 17. marta 2021. godine.

1. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PORESKA UPRAVA OMOGUĆILA DAVANJE IZJAVA O PRIHVATANJU DIREKTNIH DAVANJA I O IZBORU BANKE KOD KOJE ĆE SE OTVORITI COVID RAČUN

Izjava za davanja za mesec jun se daje u periodu 01.05. - 31.05.2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010321/010321-vest11.html

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ELEMENTIMA REGISTRA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM I ELEMENTIMA REGISTRA DODATNIH UVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)

Propis na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O DODELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)

Propis na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)

Propis na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MERAMA BEZBEDNOSTI U LOVIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011 i 41/2021)

Verzija na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DRUMSKIM I ŽELEZNIČKIM CISTERNAMA SA MERENJEM NIVOA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)

Propis na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA, TESTIRANJA I PROCENE DAVAOCA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA I EMBRIONA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019 i 41/2021)

Verzija na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 161/2020 i 41/2021)

Verzija na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO NOVČANOG RAČUNA PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA POSLOVE KLIRINGA I SALDIRANJA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)

Propis na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020 i 41/2021)

Verzija na snazi: 01/05/2021

1. maj 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O VRSTAMA PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA KOJE JE NEOPHODNO OZNAČAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE I DRUGIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2013, 80/2016 i 41/2021)

Verzija na snazi: 01/05/2021

5. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudije u Prekršajni sud u Preševu. Rok za prijavu 5. maj 2021. godine •

Tekst oglasa je u prilogu i objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 38/21 od 16. aprila 2021. godine. Poslednji dan za podnošenje prijava je 5. maj 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/220421/220421-vest3.html

5. maj 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PRVI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU U 2021. GODINI: • Prijave se podnose u roku od 5. maja do 4. juna 2021. godine, zaključno •

• Prijave se podnose u roku od 5. maja do 4. juna 2021. godine, zaključno •

5. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU: • Javni uvid traje do 5. maja 2021. godine •

Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu, održaće se do 5. maja 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/280421/280421-vest12.html

5. maj 2021. godine

Izvor: propis

ETIČKI KODEKS JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2021)

Početak primene: 05/05/2021

6. maj 2021. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020 i 43/2021)

Verzija na snazi: 06/05/2021

UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2021)

Član 1

U Uputstvu za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Službeni glasnik RS", broj 145/20), u Odeljku Praćenje donošenja i sprovođenja plana integriteta od strane Agencije, menja se član 20. i glasi:

"Treći ciklus izrade i sprovođenja plana integriteta počinje 1. novembra 2021. godine, kada će biti puštena u rad elektronska aplikacija.

Rok za donošenje odluke o određivanju lica koje će obavljati poslove koordinacije u vezi sa donošenjem, sprovođenjem i izveštavanjem o sprovođenju plana integriteta i njeno dostavljanje Agenciji je do 31. januara 2022. godine.

Rok za dostavljanje plana integriteta i odluke o njegovom usvajanju Agenciji je do 31. oktobra 2022. godine.

Rok za sprovođenje plana integriteta je do 30. septembra 2024. godine.

Rok za dostavljanje izveštaja o sprovođenju plana integriteta i odluke o njegovom usvajanju Agenciji je do 31. oktobra 2024. godine."

Član 2

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn. i 44/2021)

Verzija na snazi: 07/05/2021

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)

Član 1

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20), posle člana 64b dodaje se član 64v, koji glasi:

"Član 64v

Doprinosi za lica iz člana 57. stav 2. ovog zakona, koja u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, utvrđuju se rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje se odnose na ugovorenu naknadu na koju se porez plaća samooporezivanjem, ostvarenu u tom periodu.".

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2021)

Verzija na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn. i 44/2021)

Verzija na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)

Propis na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA 1 SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SARADNJI U OBLASTI SPROVOĐENJA PRIORITETNIH PROJEKATA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2021)

Propis na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU PROGRAMA AEO UPRAVE CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE I PROGRAMA ZA UPRAVLJANJE KREDITIMA PREDUZEĆA GENERALNE CARINSKE ADMINISTRACIJE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2021)

Propis na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PODSTICANJU INVESTICIJA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2021)

Propis na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)

Propis na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 i 44/2021 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR DRUŠTVENIH NAUKA, NOVINARSTVA I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019, 32/2021 i 44/2021)

Verzija na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019, 17/2020 i 44/2021)

Verzija na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD MUZEJOM NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO OD OPŠTINE ČAJETINA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)

Propis na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O SPROVOĐENJU PILOT OBUKE ZA TRŽIŠTE RADA NA OSNOVU VAUČERA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)

Propis na snazi: 07/05/2021

7. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O AKCIZAMA: • Rok za sugestije 7. maj 2021. godine •

Sugestije i primedbe mogu da se dostave najkasnije do 7. maja 2021. godine, do 15.30 sati.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/280421/280421-vest8.html

10. maj 2021. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)

Član 20 stav 1

Treći ciklus izrade i sprovođenja plana integriteta počinje 10. maja 2021. godine, kada će biti puštena u rad elektronska aplikacija.

10. maj 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PROGRAM IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU: • Uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom, nabavka nove opreme za navodnjavanje, iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom •

Stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom - Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 10.5.2021. godine.

15. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012, 22/2013, 84/2019 i 46/2021)

Verzija na snazi: 15/05/2021

15. maj 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2021)

Propis na snazi: 15/05/2021

15. maj 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O PODSTICAJNIM MERAMA ZA IMUNIZACIJU I SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2021)

Propis na snazi: 15/05/2021

15. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: • Vanredno prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera do 15. maja tekuće godine •

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019), koji je u primeni od 01.09.2020. godine, rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010221/010221-vest4.html

15. maj 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2021. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Kvartalni finansijski izveštaji za 2021. godinu se dostavljaju za prvi kvartal 2020. godine (1. januar - 31. mart) najkasnije do 15. maja 2021. godine.

17. maj 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020. GODINU: • Poreska prijava podnosi se najkasnije do 17. maja 2021. godine •

Poreska prijava podnosi se najkasnije do 17. maja 2021. godine. Kako je poslednji dan zakonskog roka 15. maj 2021. godine subota, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan (ponedeljak 17. maj 2021. godine).

17. maj 2021. godine

Izvor: propis

POSEBAN-TERITORIJALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2015, 9/2017 - Aneks I i 2/2018 - Aneks II)

Propis na snazi: 26/05/2015 - 17/05/2021

17. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU SPORAZUMA O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG - TERITORIJALNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/2018)

Propis na snazi: 27/04/2018 - 17/05/2021

17. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 15/2016)

Propis na snazi: 04/06/2011 - 17/05/2021

17. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE LICA OVLAŠĆENOG ZA VRŠENJE NADZORA NAD PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)

Propis na snazi: 25/04/2013 - 17/05/2021

17. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA OVLAŠĆENJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ISPITIVANJA DRAGOCENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013)

Propis na snazi: 03/01/2014 - 17/05/2021

17. maj 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I STEPENU FINOĆE ZLATNIH POLUFABRIKATA ZA ZUBNO-PROTETSKE PREDMETE ("Sl. list SRJ", br. 8/95)

Propis na snazi: 13/02/1995 - 17/05/2021

17. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA KORISNIKA USLUGA PRIVRЕMЕNOG SMЕŠTAJA I PRЕDLOGU STRATЕGIJЕ DЕINSTITUCIONALIZACIJЕ: • Rasprava će trajati do 17. maja 2021. godinе •

Javnе raspravе o ova dva akta trajaćе do 17. maja 2021. godinе, do kada ćе zaintеrеsovani moći da na adrеsu Ministarstva dostavе svojе prеdlogе, sugеstijе, inicijativе i mišljеnja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050521/050521-vest5.html

17. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: • Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu 17. maj 2021. godine •

Rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 17. maj, saopštio je Sekretarijat za javne prihode.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/130521/130521-vest6.html

18. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O AKREDITACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 47/2021)

Verzija na snazi: 18/05/2021

18. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020 i 47/2021)

Verzija na snazi: 18/05/2021

18. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2014 i 47/2021)

Verzija na snazi: 18/05/2021

18. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA ZA IZMENU I DOPUNU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O NAUČNOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2021)

Propis na snazi: 18/05/2021

18. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2021)

Propis na snazi: 18/05/2021

18. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KVEBEKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2021)

Propis na snazi: 18/05/2021

18. maj 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)

Propis na snazi: 18/05/2021

18. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: • Rasprava će trajati do 18. maja 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Zaštitniku građana sprovodi se u periodu do 18. maja 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050521/050521-vest6.html

20. maj 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020 i 21/2021)

Davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije izveštaj o merama i aktivnostima preduzetim u cilju omogućavanja olakšice, kao i njihovim rezultatima. Davalac lizinga izveštaj dostavlja zaključno sa stanjem na dan 30. aprila 2021. godine do 20. maja 2021. godine.

20. maj 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020 i 21/2021)

Banka dostavlja Narodnoj banci Srbije izveštaj o merama i aktivnostima preduzetim u cilju omogućavanja olakšica, kao i njihovim rezultatima. Banka izveštaj dostavlja zaključno sa stanjem na dan 30. aprila 2021. godine do 20. maja 2021. godine.

21. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJI SPROVODE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: • Rok za podnošenje prijava 21. maj 2021. godine •

Rok za podnošenje prijava je 21. maj 2021. godine do 15 časova.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/270421/270421-vest12.html

24. maj 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PROGRAM IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU: • Uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom, nabavka nove opreme za navodnjavanje, iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom •

Nabavka nove opreme za navodnjavanje - Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 24.5.2021. godine.

24. maj 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PROGRAM IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU: • Uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom, nabavka nove opreme za navodnjavanje, iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom •

Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja - Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 24.5.2021. godine.

25. maj 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: JAVNI POZIV NSZ ZA IZVOĐAČE OBUKA RADI REALIZACIJE PILOT OBUKE ZA TRŽIŠTE RADA

Svi zainteresovani izvođači obuka prijavu mogu dostaviti najkasnije do 25.5.2021. godine.

30. maj 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE I PRAVU NA REGRESIRANJE BESPLATNOG BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Niša", br. 105/2015, 115/2016, 39/2017, 112/2017, 118/2018 i 17/2020)

Propis na snazi: 05/01/2016 - 30/05/2021

31. maj 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Niša", br. 35/2021)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Niša", odnosno 30. aprila 2021. godine, a primenjuje se nakon 30 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 31. maja 2021. godine.

31. maj 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PORESKA UPRAVA OMOGUĆILA DAVANJE IZJAVA O PRIHVATANJU DIREKTNIH DAVANJA I O IZBORU BANKE KOD KOJE ĆE SE OTVORITI COVID RAČUN

Izjava za davanja za mesec jun se daje u periodu 01.05. - 31.05.2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010321/010321-vest11.html

Izvor: Redakcija, 29.04.2021.


NERADNI DANI 2021. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex