Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI SEPTEMBAR 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA SEPTEMBAR 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. marta 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019)

Zakon o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. maja 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine, izuzev odredaba člana 20. stav 2. i čl. 21. do 25. ovog zakona, koji se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. decembra 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 - autentično tumačenje)

Počev od 1. septembra 2020. godine, javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari može se organizovati isključivo u obliku elektronskog javnog nadmetanja.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU PREUZIMANJA, RAZMENE PODATAKA, PRISTUPA I ZAŠTITE PODATAKA SADRŽANIH U CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA, KAO I DRUGIM TEHNIČKIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA VOĐENJE CENTRALNOG REGISTRA STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 3. oktobra 2019. godine, a odredbe čl. 6-12. ove uredbe primenjuju se od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013, 75/2013, 27/2014, 37/2014, 51/2014, 97/2014, 35/2015, 82/2015, 61/2016, 126/2016, 95/2017, 123/2018, 26/2019, 101/2019 i 65/2020)

Odredbe čl. 3, 11-17. ove odluke primenjuju se od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA DNEVNIKA RADOVA I DRUGE DOKUMENTACIJE KOJA SE VODI O ARHEOLOŠKIM ISKOPAVANJIMA I ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. maja 2020. godine, a odredba člana 3. stav 3. primenjuje se od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UNOŠENJA, RADA, VOĐENJA I KORIŠĆENJA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA I NJEGOVOJ SADRŽINI I VRSTI PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. juna 2020. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2020. godine, osim odredaba člana 9. st. 6. i 7. i člana 10. st. 7. i 8, koje se primenjuju od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA AUTOBUSKIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Ovi opšti uslovi su stupili na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. avgusta 2020. godine, a primenjuju se po isteku od 30 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2020)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Beograda", odnosno 7. avgusta 2020. godine, a primenjuje se počev od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016, 45/2018 i 106/2020)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 106/2020) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. avgusta 2020. godine, a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine, odnosno od 1. septembra 2020. godine, osim odredaba koje se odnose na pedagoškog asistenta za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje počinju da se primenjuju nakon početka primene akata Vlade kojima se uređuju katalog radnih mesta i koeficijenti za obračun i isplatu plata za tog asistenta.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015, 84/2015, 73/2016, 45/2018 i 106/2020)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 106/2020) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 15. avgusta 2020. godine, a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine, odnosno od 1. septembra 2020. godine, osim odredaba koje se odnose na pedagoškog asistenta za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje počinju da se primenjuju nakon početka primene akata Vlade kojima se uređuju katalog radnih mesta i koeficijenti za obračun i isplatu plata za tog asistenta.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018, 86/2018 i 53/2020)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 53/2020 - dalje: Odluka) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. aprila 2020. godine, osim tačke 7. ove odluke, koja se primenjuje od 1. septembra 2020. godine.

Ako ovlašćeni menjač privremeno prestane da obavlja menjačke poslove za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2020), ukupno trajanje privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova koje je propisano ovom odlukom može se produžiti za period trajanja vanrednog stanja.

Ovlašćeni menjač koji je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove za vreme trajanja vanrednog stanja dužan je da obaveštenje o privremenom prestanku obavljanja menjačkih poslova, kao i obaveštenje o produženju privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova, dostavi na način i u rokovima koji su propisani ovom odlukom.

Ovlašćeni menjač koji je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove do dana stupanja na snagu ove odluke dužan je da do 1. septembra 2020. godine obavesti Narodnu banku Srbije o trajanju i razlozima privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova na način koji je propisan ovom odlukom.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA I VREDNOVANJA NASTAVE KOD KUĆE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. avgusta 2020. godine, a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine, odnosno od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA I VREDNOVANJE NASTAVE NA DALJINU U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. avgusta 2020. godine, a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine, odnosno od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. avgusta 2020. godine, a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine, odnosno od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU REGRESIRANJA TROŠKOVA BORAVKA I UŽINE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2015, 21/2019 i 3/2020)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu regresiranja troškova boravka i užine u Predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 3/2020) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Zrenjanina", odnosno 12. marta 2020. godine, a primenjuje se od školske 2020/2021, odnosno od 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O VISINI MESEČNOG IZNOSA NAKNADE DELA TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE IZ BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA RADNU 2020/2021. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 18/2020)

Ovo rešenje je stupilo na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Čačka", odnosno 22. avgusta 2020. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine do 31. avgusta 2021. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA: • Zakonski rok za uspostavljanje Centralnog registra je 1. septembar 2020. godine. Prva faza je uspostavljanje, zatim migriranje podataka iz osnovne evidencije u centralni registar, potom faza testiranja da su oni dobro prebačeni i tačni i da sistem funkcioniše •

Zakonski rok za uspostavljanje Centralnog registra je 1. septembar 2020. godine. Prva faza je uspostavljanje, zatim migriranje podataka iz osnovne evidencije u centralni registar, potom faza testiranja da su oni dobro prebačeni i tačni i da sistem funkcioniše.

1. septembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Specijalis za carine: KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 53/2020: • Ako ovlašćeni menjač privremeno prestane da obavlja menjačke poslove za vreme trajanja vanrednog stanja, ukupno trajanje privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova može se produžiti za period trajanja vanrednog stanja •

Samostalnom tačkom 10. Odluke o izmenama i dopunama propisano je da je ovlašćeni menjač, koji je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove do dana stupanja na snagu ove odluke, dužan da, na način propisan ovom odlukom, obavesti NBS o:

- trajanju privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova;
- razlozima privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova.

Ovu obavezu pomenuti ovlašćeni menjač je dužan da ispuni do 1.9.2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UPUTSTAVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I LOKALNE VLASTI ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU: • Planiranje rashoda i izdataka, limiti, izveštaj o učinku programa •

Predlozi se unose u aplikativni softver za pripremu budžeta "BIS" od 10. jula 2020. godine, a rok za dostavljanje je 1. septembar 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: objašnjenje Uprave carina

Uprava carina: PRIMENA MULTILATERALNIH M324 I M325 ADR SPORAZUMA U VEZI SA TRANSPORTOM OPASNE ROBE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - Zakon o transportu opasne robe: član 47

Potpisivanjem od strane nadležnog organa za ADR u Republici Srbiji Multilateralni M324 i M325 sporazumi su stupili na snagu, s tim što je njihova primena privremena i to: M324 sporazuma do 1. decembra 2020. godine, a M325 sporazuma do 1. septembra 2020. godine.

1. septembar 2020. godine

Izvor: službenio mišljenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Ustanova se najkasnije do 1. septembra 2020. godine obraća nadležnoj školskoj upravi Ministarstva radi davanja saglasnosti za formiranje nove grupe pripremnog predškolskog programa.

3. septembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU: • Redovni rok do 31. jula 2020. godine je pomeren na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do 3. septembra 2020. godine •

Umesto redovnog roka za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu Agenciji do 31. jula 2020. godine, ovaj rok je pomeren na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja, što znači da je krajnji rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu 3. septembar 2020. godine.

4. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2010, 58/2010, 2/2011, 65/2011, 21/2014, 83/2016 i 14/2018)

Propis na snazi: 29/05/2010 - 04/09/2020

5. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2019)

Kozmetički proizvodi deklarisani u skladu sa propisom koji je važio do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, mogu se nalaziti na tržištu najduže 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 5. septembra 2020. godine, pod uslovom da se ovakvim načinom deklarisanja ne ugrožava bezbednost kozmetičkog proizvoda.

5. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STANDARDIMA KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU VASPITAČ U DOMU UČENIKA I ŠKOLI SA DOMOM UČENIKA I NJEGOVOG PROFESIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)

Propis na snazi: 05/09/2020

5. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU SNIMANJA NA JAVNOM MESTU I NAČINU SAOPŠTAVANJA NAMERE O TOM SNIMANJU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)

Propis na snazi: 05/09/2020

5. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENIH TARIFNIH STAVOVA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)

Propis na snazi: 05/09/2020

5. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019, 7/2020 - ispr., 50/2020 i 111/2020)

Verzija na snazi: 05/09/2020 - 31/12/2020

5. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019, 34/2019, 69/2019, 1/2020 i 111/2020)

Verzija na snazi: 05/09/2020

5. septembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA ZA PLOVIDBU I PRAVILIMA PLOVIDBE NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2014 i 111/2020)

Verzija na snazi: 05/09/2020

8. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PRODAJU SE NEKRETNINE U DRŽAVNOJ SVOJINI: • Ponude se mogu dostaviti republičkoj Direkciji za imovinu do 8. septembra •

Republička direkcija za imovinu ponudila je na prodaju 31 nepokretnost u državnom vlasništvu u više od 20 gradova i opština u Srbiji. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih zatvorenih ponuda koje se mogu dostaviti do 8. septembra a njihovo otvaranje zakazano je za 10. septembar.

9. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2018)

Propis na snazi: 16/11/2018 - 09/09/2020

10. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)

Propis na snazi: 10/09/2020

10. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O LISTI VRSTA RADNJI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI ZA KOJE SE MORA IZVRŠITI PROCENA UTICAJA NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I TRAŽITI MIŠLJENJE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019 i 112/2020)

Verzija na snazi: 10/09/2020

10. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ISPITIVANJA, ŽIGOSANJA I OBELEŽAVANJA VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/96)

Propis na snazi: 28/06/1996 - 10/09/2020

11. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA PROVERA PRILIKOM ISPITIVANJA, OBELEŽAVANJA, POJEDINAČNOG ISPITIVANJA ILI HOMOLOGACIJE ORUŽJA, KONTROLE TIPA MUNICIJE, ISPITIVANJA ONESPOSOBLJENOG ORUŽJA I ORUŽJA KOME JE TRAJNO PROMENJENA NAMENA U CIVILNO, KAO I IZGLED OZNAKA I ŽIGOVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)

Propis na snazi: 11/09/2020

11. septembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2019 i 113/2020)

Verzija na snazi: 11/09/2020

11. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014 i 98/2017)

Propis na snazi: 07/01/2015 - 11/09/2020

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU TESTA ZA IZBOR ČLANA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU TESTA ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ČLANA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020 - 31/12/2021

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA - PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020

12. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Propis na snazi: 12/09/2020

13. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA, IZGLEDU I SADRŽAJU ISPRAVA PREDVIĐENIH ZAKONOM O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 20/2020)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju zahteva za izdavanje, načinu izdavanja i oduzimanja, izgledu i sadržaju isprava predviđenih Zakonom o graničnoj kontroli ("Sl. glasnik RS", br. 20/2020) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 12. marta 2020. godine, a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 13. septembra 2020. godine.

15. septembar 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2020)

Propis objavljen: 08/05/2020 - važi do 15/09/2020

15. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVO: ZAKONSKI ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O MINIMALNOJ ZARADI ZA 2021. ISTIČE 15. SEPTEMBRA: • Ukoliko pregovori poslodavaca koji počinju sledeće nedelje budu neuspešni konačnu odluku doneće Vlada •

Kako kaže zakonski rok za donošenje odluke o visini minimalca u 2021. godini je 15. septembar i da ako se socijalni partneri oko toga ne dogovore u predviđenom roku, konačnu odluku donosi Vlada Srbije.

15. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: REPUBLIČKI ORGANI: VLADA RS: • Usvojen pravni okvir za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera i Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela •

Mikro, mali i srednji privredni subjekti, koji su osnovani počev od 16. marta zaključno sa 20. julom, treba da se prijave za korišćenje mera, s obzirom na to da nisu imali pravo na prvi paket pomoći. Njima će jednokratno biti ispaćena direktna davanja u septembru u visini od 120 odsto minimalne zarade po zaposlenom. Sve što je potrebno jeste da do 15. septembra podnesu PPP - PD obrazac na kome će kao datum dospeća poreza i doprinosa staviti 5. januar 2021. godine.

15. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PODRŠKU HOTELSKOJ INDUSTRIJI ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU USLED PANDEMIJE COVID-19: • Prijave do 15. septembra 2020. godine •

Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za korišćenje subvencija za podršku radu hotelske industrije zbog poteškoća izazvanih pandemijom COVID-19 stupio je na snagu 1. septembra i trajaće do 15. septembra 2020. godine.

16. septembar 2020. godine

Izvor: službeno mišljenje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 186

Škola je u obavezi da najkasnije do 16. septembra 2020. godine dostavi, kroz informacioni sistem ministarstva, izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga (CENUS), vezanim za zaposlene, broj učenika/polaznika, odeljenja i grupa, podatke koji se odnose na površinu školskog prostora koji se koristi, način grejanja i broj obroka za učenike, overene i potpisane od strane direktora škole (novi propisani obrasci Sektora za finansije).

17. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O UGOVORU ZA MEĐUNARODNI PREVOZ ROBE DRUMOM (CMR) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Protokol je sačinjen u Ženevi, 5. jula 1978. godine, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 3. marta 2020. godine, a stupa na snagu 17. septembra 2020. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Protokola uz Konvenciju o Ugovoru o međunarodnom drumskom prevozu robe (CMR), koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020 od 7. septembra 2020. godine.

18. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA, KAO I O SLUŽBENOJ KONTROLI IDENTIFIKACIJE, OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010)

Propis na snazi: 18/12/2010 - 18/09/2020

18. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)

Propis na snazi: 27/05/2017 - 18/09/2020

18. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010, 58/2010, 2/2011, 13/2011, 65/2011, 93/2013, 97/2015 i 44/2018 - dr. zakon)

Propis na snazi: 24/04/2010 - 18/09/2020

18. septembar 2020. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO O PRIMENI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU U DELU OGRANIČENJA ULASKA LICA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020 i 116/2020)

Verzija na snazi: 18/09/2020

18. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020, 100/2020, 106/2020, 107/2020, 108/2020 i 116/2020)

Verzija na snazi: 18/09/2020

19. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019, 86/2019, 96/2019, 57/2020 i 115/2020)

Verzija na snazi: 19/09/2020

19. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LICA ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, KAO I OBRASCIMA, SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I TRAJANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2014, 57/2015 i 115/2020)

Verzija na snazi: 19/09/2020

19. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2010 i 115/2020)

Verzija na snazi: 19/09/2020

19. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA, KAO I O SLUŽBENOJ KONTROLI OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)

Propis na snazi: 19/09/2020

19. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)

Propis na snazi: 19/09/2020

19. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)

Propis na snazi: 19/09/2020 - 31/12/2020

19. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I PASIVIZIRANJA JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)

Propis na snazi: 19/09/2020

19. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)

Propis na snazi: 19/09/2020

20. septembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: RASPISAN NOVI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE E-MOBILNOSTI UMETNIKA • Rok za podnošenje prijava je od 20. jula do 20. septembra 2020. godine •

Prijave na Konkurs se podnose na konkursnom formularu u periodu od 20. jula do 20. septembra 2020. godine i mogu se dostaviti:

- poštom - u jednom primerku, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom: "Konkurs - E/Mobilnost 2020" i
- elektronskim putem - na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs.

23. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE: • Đaci da dostave potvrde o školovanju do 23. septembra, a studenti do kraja oktobra 2020. godine •

Učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju do 23. septembra da dostave potvrde o školovanju, da im ne bi bila obustavljena isplata prinadležnosti, dok studenti potvrde treba da dostave do kraja oktobra, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije.

23. septembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA OBRAZOVANJE U 2020. GODINI KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA: • Zakonom o budžetu obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000 dinara •

Rok za dostavljanje prijava i predloga Programa je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno 23. septembar 2020. godine. Udruženja mogu podneti najviše po dva predloga.

24. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USKLAĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)

Propis na snazi: 24/09/2020

24. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016, 66/2019 - dr. odluka i 116/2020 - dr. odluka)

Verzija na snazi: 24/09/2020

24. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019, 58/2019, 41/2020, 93/2020, 97/2020 - ispr. i 116/2020)

Verzija na snazi: 24/09/2020

25. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: REPUBLIČKI ORGANI: STARTUJE PROGRAM MOJA PRVA PLATA: • Firme mogu da konkurišu do 25. septembra, a zainteresovani za rad od prvog do 15. oktobra •

Firme će za program moći da apliciraju preko sajta "Moja prva plata" do 25. septembra. Unosiće opis radnih pozicija, poslova, radnih zadataka, ali i ostale uslove koje očekuju da kandidat treba da ispuni. Za prijavu budućih radnika, Kancelarija za IT i eUpravu, kreiraće aplikaciju.

29. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje članova Disciplinske komisije. Rok za podnošenje prijava 29. septembar 2020. godine •

Rok za podnošenje prijava je 29. septembar 2020. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: ana.calovska@vss.sud.rs.

29. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinskog tužioca. Rok za podnošenje prijava 29. septembar 2020. godine •

Rok za podnošenje prijava je 29. septembar 2020. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: ana.calovska@vss.sud.rs.

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPISKU KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2019)

Propis na snazi: 28/03/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE KOJIM SE USVAJA PRAVILNIK O DODELI STIPENDIJA STUDENTIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 103/2019)

Propis objavljen: 10/12/2019 - važi do 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI FONDU ZA STIPENDIRANJE I PODSTICANJE NAPREDOVANJA DAROVITIH STUDENATA I MLADIH NAUČNIH RADNIKA I UMETNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 43/2019)

Propis na snazi: 25/09/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA I INFORMATIKE I RAČUNARSTVA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Propis na snazi: 16/03/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Propis na snazi: 16/03/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Propis na snazi: 16/03/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Propis na snazi: 16/03/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)

Propis na snazi: 25/05/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)

Propis na snazi: 01/06/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019, 62/2019 i 71/2019)

Propis na snazi: 01/06/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019, 50/2019, 55/2019, 62/2019 i 71/2019)

Propis na snazi: 01/06/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019 i 62/2019)

Propis na snazi: 01/06/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA, KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2019 i 26/2019)

Propis na snazi: 30/05/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA, KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2019)

Propis na snazi: 30/05/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA, KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, U VISOKIM ŠKOLAMA STRUKOVNIH STUDIJA, ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA, U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2019)

Propis na snazi: 30/05/2019 - 30/09/2020

30. septembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 8/2019 i 27/2020)

Odluka o izmenama Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020 - dalje: Odluka) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odosno 21. marta 2020. godine, a primenjuje se od 31. marta 2020. godine, osim tačke 1. Odluke, koja se primenjuje od 30. septembra 2020. godine.

30. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: FOND ZA RAZVOJ: • Odobreno mirovanje dospelih obaveza do 30. septembra 2020. godine •

Fond za razvoj odobrio je svim korisnicima kredita Fonda, koji su u redovnoj otplati i kojima anuiteti dospevaju u 2020. godini, period mirovanja dospelih obaveza do 30. septembra 2020. godine.

30. septembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV: • Rokovi za podnošenje zahteva za refakciju PDV pomereni do 30. septembra 2020. godine •

U skladu sa usvojenim izmenama i dopunama:

- zahtev za refakciju PDV stranom obvezniku, koji se podnosi jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini, izuzetno za 2019. godinu podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine;
- zahtev za refakciju PDV humanitarnim organizacijama, koji se podnosi jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini, izuzetno za 2019. godinu podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine;
- zahtev za refakciju PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, koji se podnosi u roku od 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku, izuzetno za kalendarsko tromesečje april-jun 2020. godine podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine;
- zahtev za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, koji se podnosi u roku od 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku, izuzetno za kalendarsko tromesečje april-jun 2020. godine podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

30. septembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU: • Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2020. godine, odnosno do 30. novembra za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja •

Prema članu 32. stav 1. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), subjekt revizije dužan je da zaključi ugovor o obavljanju zakonske revizije s društvom za reviziju najkasnije do 30. septembra odnosno do 30. novembra za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja, poslovne godine na koju se revizija odnosi, i to na osnovu odluke skupštine ili drugog nadležnog organa utvrđenog opštim aktom tog subjekta o izboru društva za reviziju.


NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex