Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI MART 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MART 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. marta 2019. godine, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine, osim odredbe člana 10. stav 3. koja se primenjuje počev od 1. marta 2020. godine.

Član 10

U jedinici za internu reviziju korisnika javnih sredstava vodi se evidencija o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora zaposlenih u jedinici interne revizije. Evidencija o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora se čuva trajno. U ličnim dosijeima ovlašćenih internih revizora zaposlenih u jedinici interne revizije prilažu se fotokopije dokaza o stručnom usavršavanju.

Centralna jedinica za harmonizaciju može da izvrši proveru podataka navedenih u Izveštaju. O utvrđenim nepravilnostima u podacima navedenim u Izveštaju, Centralna jedinica za harmonizaciju obaveštava ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru i rukovodioca organizacije u kojoj je zaposlen, a navedenu nepravilnost unosi u evidenciju stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru.

Evidenciju stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru vodi Centralna jedinica za harmonizaciju.

Evidencija stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru se objavljuje na internet prezentaciji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 20. jula 2019. godine, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU MESA STOKE ZA KLANJE, PERADI I DIVLJAČI ("Sl. list SFRJ", br. 34/74, 26/75, 13/78 - dr. pravilnik, 1/81 - dr. pravilnik, 2/85 - dr. pravilnik i "Sl. glasnik RS", br. 50/2019 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 01/03/2020

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 - autentično tumačenje)

Počev od 1. marta 2020. godine, javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari može se organizovati i u obliku elektronskog javnog nadmetanja.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 14. decembra 2019. godine, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine, osim odredbe člana 40. i odredaba koje su u vezi sa tim članom, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i ostalih odredaba čl. 3-8. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAČINU RASPOREĐIVANJA UTVRĐENOG MAKSIMALNOG BROJA DETAŠIRANIH RADNIKA NA POSLODAVCE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)

Ova odluka je stupila na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 26. oktobra 2019. godine, osim odredbe člana 7. stav 2. tačka 2), koja se primenjuje od 1. marta 2020. godine.

Član 7

Za učešće u raspodeli kontingenta može da se prijavi privredni subjekt koji ispunjava sledeće uslove:

- ima sedište u Republici Srbiji;
-registrovan je za obavljanje delatnosti za koje se raspoređuje kontingent i
-ima registrovano predstavništvo/poslovnu jedinicu u Saveznoj Republici Nemačkoj, odnosno ima potvrdu nadležnog organa u Saveznoj Republici Nemačkoj da je pokrenulo postupak otvaranja predstavništva/poslovne jedinice.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana mora da ispuni sledeće kriterijume za dobijanje Saglasnosti:

1) da ima minimum dva finansijska izveštaja predata Agenciji za privredne registre;
2) da od ukupnog poslovnog prihoda ima minimum 10% ostvarenog poslovnog prihoda u Republici Srbiji;
3) da mu račun nije bio u blokadi duže od 14 dana neprekidno u periodu od godinu dana pre podnošenja zahteva za dodelu detašmana i
4) da upućuje na rad u inostranstvo maksimalno 90% od ukupnog broja zaposlenih.

Privrednom subjektu iz stava 1. ovog člana može biti raspodeljeno maksimalno 20% od ukupnog kontingenta u toku jedne detašmanske godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2011, 8/2012 - ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016, 56/2016, 114/2016, 102/2017, 50/2018, 103/2018, 115/2019 i 138/2019)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2019) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Beograda", odnosno 7. decembra 2019. godine, osim odredbe člana 5a koja se primenjuje počev od 1. marta 2020. godine.

Član 5a

Pomoć u kući obezbeđuje se deci sa smetnjama u razvoju sa procenjenim I. stepenom podrške u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta, koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces u kućnim uslovima u skladu s propisima koji regulišu oblast obrazovanja i vaspitanja.

Pomoć u kući iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se u trajanju od dva sata dnevno radnim danom, u trajanju od tri ili pet dana u toku nedelje, i to:

1) pet dana u toku nedelje za dete koje živi u jednoroditeljskoj porodici, odnosno porodici sa više članova sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;
2) tri dana u toku nedelje ostaloj deci iz stava 1. ovog člana.

Za plaćanje troškova ove usluge sredstva se obezbeđuju u budžetu Grada Beograda za svaku tekuću godinu.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim odredaba:

1) čl. 192. i 193. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona;
2) člana 128. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od 1. marta 2020. godine;
3) člana 1. stav 4. tačka 9), člana 2. stav 1. tačka 4) podtačka (3), člana 4. stav 5. tačka 2), člana 11. st. 5. i 6, člana 20. st. 2. i 3, člana 28. stav 4, člana 82, člana 84, člana 105. stav 10, člana 107. stav 4, člana 108. stav 4, člana 125, člana 127. stav 3, člana 134. stav 3. tačka 3) i stav 4, člana 143. stav 6, člana 163. stav 1. tačka 3), čl. 173-175, člana 176. stav 8, člana 177. i člana 183. stav 1. tačka 2) ovog zakona koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU STICANJA PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICE KOJE JE STEKLO STATUS LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLJA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2019)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Kragujevca", odnosno 7. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 25. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) primenjuju se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba člana 1. i člana 6. u delu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja doprinosa po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje se primenjuju od 1. marta 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) primenjuju se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba člana 5. i člana 10. u delu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje se primenjuju od 1. marta 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2015)

Ugovor je potpisan 5. juna 2013. godine u Beogradu, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 27. jula 2015. godine, a stupa na snagu po isteku trideset dana od dana razmene instrumenata potvrđivanja diplomatskim putem, odnosno 1. marta 2020. godine, u skladu sa Protokolom o razmeni instrumenata potvrđivanja za Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2020 od 5. februara 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROIZVODNJI I PROMETU MALIH KOLIČINA HRANE BILJNOG POREKLA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI, KAO I ISKLJUČENJU, PRILAGOĐAVANJU ILI ODSTUPANJU OD ZAHTEVA HIGIJENE HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. februara 2020. godine, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ISPORUKE VODE I UKLANJANJA VODA PUTEM JAVNE KANALIZACIJE ILI PUTEM ČIŠĆENJA SEPTIČKIH JAMA I CENU USLUGA ČIŠĆENJA SEPTIČKIH JAMA VIŠE OD DVA PUTA GODIŠNJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2011 i 5/2020)

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cena isporuke vode i uklanjanja voda putem javne kanalizacije ili putem čišćenja septičkih jama i cenu usluga čišćenja septičkih jama više od dva puta godišnje ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2020) je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Novog Sada", odnosno 21. februara 2020. godine, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

 

1. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSTUPKU ELEKTRONSKOG JAVNOG NADMETANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)

Propis na snazi: 01/03/2020

 

1. mart 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: • Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba obavezni su da o poklonima vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta 2020. godine •

Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba obavezni su da o poklonima vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta 2020. godine.

 

2. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)

Propis na snazi: 14/01/1993 - 02/03/2020

 

2. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ZA 2019. GODINU: • Rok za dostavljanje 2.3.2020. godine za sve obveznike •

Sva pravna lica i preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, bez obzira da li im se poslovna godina poklapa sa kalendarskom ili ne, obavezni su da APR dostave za statističke potrebe Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj do 2.3.2020. godine.

 

2. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 2.3.2020. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2020. godine •

U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe, Agenciji je do kraja februara naredne godine, odnosno rok je do 2.3.2020. godine.

 

2. mart 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: APR: ZAKONI O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I O RAČUNOVODSTVU: • Dostavljanje finansijskih izveštaja obaveza za 70.000 novih preduzetnika •

Preduzetnici koji su se prijavili u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu razvrstani su u mikro pravna lica i dužna su da putem posebnog informacionog sistema dostave Agenciji sledeće:

- Podatke za statističke potrebe za 2019. godinu (putem zahteva SI), koji čine Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj - do 2. marta 2020. godine,
- Izjavu o neaktivnosti za 2019. godinu, umesto napred navedenih izveštaja (putem zahteva Izjava o neaktivnosti), ukoliko preduzetnik nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama - do 2. marta 2020. godine.

 

3. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019 i 15/2020)

Verzija na snazi: 03/03/2020

 

3. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020)

Verzija na snazi: 03/03/2020

 

3. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O MEMORIJALNOM CENTRU "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)

Propis na snazi: 03/03/2020

 

3. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ISPITU ZA INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)

Propis na snazi: 03/03/2020

 

3. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RADOVIMA NA REDOVNOM ODRŽAVANJU JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)

Propis na snazi: 03/03/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA 6 O TRGOVINI USLUGAMA SPORAZUMA O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA KOJE SE PRUŽAJU U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI SEVERNOJ MAKEDONIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, S JEDNE STRANE I EVROAZIJSKE EKONOMSKE UNIJE I NJENIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT AKCELERACIJE INOVACIJA I PODSTICANJA RASTA PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (ZAJAM ZA UGOVARANJE STRANOG PROJEKTA O IZGRADNJI) ZA PROJEKAT IZGRADNJE TOPLOVODA OBRENOVAC - NOVI BEOGRAD, IZMEĐU KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE, KAO ZAJMODAVCA I REPUBLIKE SRBIJE, KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPANJU SA PRINUDNO UKLONJENIM VOZILIMA, STVARIMA I DRUGIM PREDMETIMA ("Sl. list grada Niša", br. 57/2014)

Propis na snazi: 23/07/2014 - 05/03/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020 - 31/12/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2020. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020 - 31/12/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SE BAVE ISTRAŽIVAČKO-UMETNIČKIM STVARALAŠTVOM U OBLASTI UMETNOSTI, S TERITORIJE AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020

 

5. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2020. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2020)

Propis na snazi: 05/03/2020 - 31/12/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE RUČNOG VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2009)

Propis objavljen: 06/02/2009 - važi do 06/03/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O OVLAŠĆENJIMA, IZGLEDU, IZDAVANJU, KORIŠĆENJU I UNIŠTAVANJU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I ZNAČKE OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA VOJNE POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2008)

Propis na snazi: 11/10/2008 - 06/03/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O GEOGRAFSKO INFORMACIONOM SISTEMU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 17/2020)

Propis na snazi: 06/03/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 145/2016 - prečišćen tekst i 17/2020)

Verzija na snazi: 06/03/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTAVLJANJU BALON HALA SPORTSKE NAMENE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 17/2020)

Propis na snazi: 06/03/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPANJU SA PRINUDNO UKLONJENIM VOZILIMA, STVARIMA I DRUGIM PREDMETIMA ("Sl. list grada Niša", br. 17/2020)

Propis na snazi: 06/03/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE I PRAVU NA REGRESIRANJE BESPLATNOG BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Niša", br. 105/2015, 115/2016, 39/2017, 112/2017, 118/2018 i 17/2020)

Verzija na snazi: 06/03/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DONOŠENJU I IMPLEMENTACIJI REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA NIŠKI REGION ("Sl. list grada Niša", br. 49/2013 i 17/2020)

Verzija na snazi: 06/03/2020

 

6. mart 2020. godine

Izvor: propis

PROSTORNI PLAN ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA NIŠA 2021 ("Sl. list grada Niša", br. 45/2011 i 17/2020)

Verzija na snazi: 06/03/2020

 

7. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012, 108/2012, 44/2013, 64/2013, 104/2013, 115/2013, 20/2014, 15/2015, 80/2016, 5/2018 i 17/2020)

Verzija na snazi: 07/03/2020

 

7. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISPITIVANJE, ŽIGOSANJE I OBELEŽAVANJE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2020)

Propis na snazi: 07/03/2020

 

7. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE, PROIZVODNJE HRANE, ŠUMARSTVA, RIBARSTVA I VETERINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019 i 17/2020)

Verzija na snazi: 07/03/2020

 

7. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019 i 17/2020)

Verzija na snazi: 07/03/2020

 

7. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETE TROJICE I STARE ŠKOLE U CEROVCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2020)

Propis na snazi: 07/03/2020

 

7. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O POLICIJSKIM MERAMA I RADNJAMA I POLICIJSKIM OVLAŠĆENJIMA, IZGLEDU, IZDAVANJU, KORIŠĆENJU I UNIŠTAVANJU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I ZNAČKE OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA VOJNE POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2020)

Propis na snazi: 07/03/2020

 

7. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "OSREDAK" ("Sl. glasnik RS", br. 17/2020)

Propis na snazi: 07/03/2020

 

10. mart 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2020)

Propis objavljen: 12/02/2020 - važi do 10/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

Verzija na snazi: 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

Propis na snazi: 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020)

Verzija na snazi: 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

Propis na snazi: 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O UTVRĐIVANJU ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

Propis na snazi: 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

Propis na snazi: 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2016 i 18/2020)

Verzija na snazi: 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE I POTPISIVANJE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 3/2017)

Propis objavljen: 03/03/2017 - važi do 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2012 i 132/2014)

Propis na snazi: 29/02/2012 - 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 i 110/2017)

Propis na snazi: 17/11/2010 - 11/03/2020

 

11. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018 i 30/2019)

Propis na snazi: 31/03/2018 - 11/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2020)

Propis na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2020)

Propis na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018, 23/2019 i 20/2020)

Verzija na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2020)

Propis na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA, IZGLEDU I SADRŽAJU ISPRAVA PREDVIĐENIH ZAKONOM O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018 i 20/2020)

Verzija na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2020)

Propis na snazi: 12/03/2020 - 31/12/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 61/2016, 30/2017, 26/2018, 28/2019 i 16/2020)

Verzija na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

TARIFNI SISTEM U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 4/2020 i 21/2020)

Verzija na snazi: 12/03/20

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE KOJA SE ODNOSI NA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik - Međunarodni ugovori", br. 2/2019)

Konvencija je usvojena u Ženevi, 21. juna 2001. godine, potvrđena je od strane nadležnog organa RS 15. februara 2019. godine, a stupa na snagu 12. marta 2020. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi (Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 184), koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019 od 23. maja 2019. godine.

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2013, 113/2013, 2/2017 i 88/2019)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS, odnosno 21. decembra 2019. godine, a primenjuje se od 12. marta 2020. godine.

 

12. mart 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU: • Rasprava će trajati do 12. marta 2020. godine •

Javna rasprava sprovodi se do 12. marta 2020. godine.

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2019 i 8/2020)

Verzija na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2020)

Propis na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2017, 59/2019 i 8/2020)

Verzija na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USPOSTAVLJANJU MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, GRADA BEOGRADA I GRADSKIH OPŠTINA VRAČAR I SAVSKI VENAC ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2020)

Propis na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016, 74/2016, 29/2018, 38/2018, 31/2019, 43/2019 i 8/2020)

Verzija na snazi: 12/03/2020

 

12. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O ZONSKO - TARIFNOM SISTEMU, SA KOEFICIJENTIMA I GRANICAMA ZONA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2020)

Propis na snazi: 12/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU IZDRŽAVANJA DECE I DRUGIH ČLANOVA PORODICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE O ZAŠTITI LICA U ODNOSU NA AUTOMATSKU OBRADU LIČNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA OSTALIH STRANA INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE O DOGOVORIMA SA ZEMLJOM DOMAĆINOM O SEKRETARIJATU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU (PROGRAM ZA OTPORNOST NA KLIMATSKE PROMENE I NAVODNJAVANJE U SRBIJI - FAZA Ⅰ) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA 1 SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA BR. 3 SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O ZAPOŠLJAVANJU IZDRŽAVANIH LICA ČLANOVA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O SARADNJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE U OKVIRU ANTIKORUPCIJSKE INICIJATIVE JUGOISTOČNE EVROPE SA PROTOKOLOM O IZMENAMA I DOPUNAMA MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O SARADNJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE U OKVIRU ANTIKORUPCIJSKE INICIJATIVE JUGOISTOČNE EVROPE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG VOJNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODREĐIVANJU TROMEĐNE GRANIČNE TAČKE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O OBAVLJANJU PLAĆENE DELATNOSTI ODREĐENIH ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA KOJE SE PRUŽAJU U REPUBLICI SRBIJI I USLUGA SERTIFIKOVANJA ZA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE KOJE SE PRUŽAJU U CRNOJ GORI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRENADE O EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO O TRGOVINSKOJ I EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PREKOGRANIČNIM VODAMA I SLIVOVIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE NIKARAGVE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I ZVANIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNANJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI VETERINARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA IZDRŽAVANIH LICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG, VOJNOG, ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENIH U NJIHOVIM DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O BEZBEDNOSNOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O INDUSTRIJI I TEHNOLOGIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI VODA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KOMONVELTA DOMINIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PRILAGOĐAVANJA SADRŽAJA I/ILI FORMATA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)

Propis na snazi: 10/06/2017 - 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O KONTROLI I ŽIGOSANJU PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA SA ANEKSIMA I I II ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O UGOVORU ZA MEĐUNARODNI PREVOZ ROBE DRUMOM (CMR) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI NA IZGRADNJI, UPRAVLJANJU, ODRŽAVANJU, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI GASOVODA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA KOJI PRELAZI PREKO DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽANA O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

13. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PREKOGRANIČNIM VODAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Propis na snazi: 13/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020 - 31/12/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017 i 21/2020)

Verzija na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016 i 21/2020)

Verzija na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMENJENOJ ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016 i 21/2020)

Verzija na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016 i 21/2020)

Verzija na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SISTEMIMA NAMENJENIM ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017 i 21/2020)

Verzija na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PRILAGOĐAVANJA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD DOMOVIMA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZAVODIMA KOJI OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020 - 31/12/2021

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PLANA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020 - 31/12/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020 - 31/12/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Propis na snazi: 14/03/2020 - 31/12/2020

 

14. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2020" ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)

Propis na snazi: 22/02/2020 - 14/03/2020

 

15. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE U 2019. GODINI: • Rok predaje Izveštaja Centralnoj jedinici za harmonizaciju je 31. mart 2020. godine •

Rukovodilac interne revizije dostavlja godišnji izveštaj rukovodiocu korisnika javnih sredstava do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a rukovodilac korisnika javnih sredstava dostavlja godišnji izveštaj Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

 

16. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: INSTRUKCIJA ZA PREDLAGANJE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD 2021 - 2023. GODINE: • Rok za predaju Ministarstvu finansija 16. mart 2020. godine •

Propisani krajnji rok za dostavljanje Predloga Ministarstvu je 15. mart 2020. godine. Međutim, odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) uređeno je da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi. S obzirom na to da poslednji dan roka pada u nedelju, krajnji rok za dostavljanje Predloga se pomera za ponedeljak, 16. mart 2020. godine.

 

16. mart 2020. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 61/2016, 30/2017, 26/2018, 28/2019 i 16/2020)

Pokrajinska uredbe o izmeni Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2020) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Autonomne pokrajine Vojvodine", odnosno 12. marta 2020. godine, a primenjuje se od 16. marta 2020. godine.

 

17. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

Propis na snazi: 06/01/2012 - 17/03/2020

 

17. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA DODELU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)

Propis na snazi: 01/08/2015 - 17/03/2020

 

18. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA DODELU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020)

Propis na snazi: 18/03/2020

 

18. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020)

Propis na snazi: 18/03/2020

 

18. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPISKU KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2020)

Propis na snazi: 18/03/2020

 

18. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)

Propis na snazi: 14/02/2019 - 18/03/2020

 

19. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2020)

Propis na snazi: 19/03/2020

 

19. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAUČNIM, UMETNIČKIM, ODNOSNO STRUČNIM OBLASTIMA U OKVIRU OBRAZOVNO-NAUČNIH, ODNOSNO OBRAZOVNO-UMETNIČKIH POLJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017 i 24/2020)

Verzija na snazi: 19/03/2020

 

19. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020 i 24/2020)

Verzija na snazi: 19/03/2020

 

19. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

Propis na snazi: 06/01/2012 - 19/03/2020

 

20. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2020)

Propis na snazi: 20/03/2020

 

20. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE ZA NEKATEGORISANI UGOSTITELJSKI OBJEKAT ZA SMEŠTAJ, NEKATEGORISANI OBJEKAT ZA SMEŠTAJ NAUTIČKOG TURIZMA, NEKATEGORISANI OBJEKAT ZA SMEŠTAJ LOVNOG TURIZMA I O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE OBJEKATA ZA SMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019)

Podaci koji se evidentiraju u evidencijama ustanovljenim ovim pravilnikom, evidentiraće se najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 20. marta 2020. godine.

 

20. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O SASTAVU I NAČINU RADA ŠTABOVA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2010)

Propis na snazi: 01/01/2011 - 20/03/2020

 

20. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA KONTROLE KOMUNALNE POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009)

Propis na snazi: 25/12/2009 - 20/03/2020

 

20. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI KOMUNALNIH POLICAJACA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009)

Propis na snazi: 25/12/2009 - 20/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020 - 31/12/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI KOMUNALNIH MILICIONARA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 8/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O POPUSTU NA TARIFU NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU JAVNOG SAOPŠTAVANJA MUZIČKIH DELA PUTEM BIOSKOPSKIH PROJEKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020 - 31/12/2024

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020 - 31/12/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA KONTROLE KOMUNALNE MILICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU SNIMANJA NA JAVNOM MESTU I NAČINU NA KOJI KOMUNALNA MILICIJA SAOPŠTAVA NAMERU DA VRŠI SNIMANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI EVIDENCIJA KOJE VODI KOMUNALNA MILICIJA, NAČINU NJIHOVOG VOĐENJA I UNIŠTAVANJU ODREĐENIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 92/2013, 23/2013 - dr. odluka, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017, 81/2018, 36/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR POSLOVNE ADMINISTRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019, 82/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O SASTAVU, NAČINU I ORGANIZACIJI RADA ŠTABOVA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRUŽAOCI USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019 - 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KATASTARSKOM PREMERU, OBNOVI KATASTRA I GEODETSKIM RADOVIMA U ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019 i 26/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019 i 27/2020)

Verzija na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020 - 31/12/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE PRENDIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON) ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2020)

Propis na snazi: 21/03/2020

 

21. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI, SADRŽAJU ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, KAO I OBLIKU, IZGLEDU I SADRŽAJU ZNAKA USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009 i 23/2017)

Proizvodi označeni Srpskim znakom usaglašenosti čiji je oblik, izgled i sadržaj u skladu sa Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009), kojem boje nisu predstavljene u skladu sa odredbama Uredbe o izmeni Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017 - dalje: Uredba), mogu biti isporučeni na tržištu, stavljeni na tržište ili upotrebu najduže tri godine od dana stupanja na snagu Uredbe, odnosno do 21. marta 2020. godine.

 

22. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

Pravno lice i preduzetnik koji pružaju usluge u oblasti zaštite zdravlja bilja dužni su da usklade svoje poslovanje i rad sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019 - dalje: Zakon) najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 22. marta 2020. godine.

 

22. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O UZAJMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 23/2004)

Propis na snazi: 01/01/2005 - 22/03/2020

 

22. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020)

Propis na snazi: 22/03/2020

 

23. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2020)

Propis na snazi: 23/03/2020 - 31/12/2020

 

23. mart 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija u Privredni apelacioni sud, više i osnovne sudove. Rok za prijavu 23. mart 2020. godine •

Poslednji dan za podnošenje prijava je 23. mart 2020. godine.

 

24. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020)

Propis na snazi: 24/03/2020 - 31/12/2020

 

24. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UNIFORMI I OZNAKAMA CIVILNE ZAŠTITE, OZNAKAMA FUNKCIJA I SPECIJALNOSTI I LIČNOJ KARTI PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020)

Propis na snazi: 24/03/2020

 

25. mart 2020. godine

Izvor: propis

NAREDBA O SAKUPLJANJU SEMENA HRASTA KITNJAKA, SLADUNA, LUŽNJAKA, JAVORA, BELOG JASENA, SMRČE, CRNOG I BELOG BORA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)

Propis na snazi: 19/10/2019 - 25/03/2020

 

26. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2019)

Tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa propisima iz stava 1. člana 99. može da se koristi za izdavanje građevinske dozvole ili rešenja za izvođenje radova, odnosno drugog akta na osnovu kog se odobrava izvođenje građevinskih radova, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon), ako je zahtev podnet nadležnom organu u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 26. marta 2020. godine.

 

26. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA UPIS U EVIDENCIJU POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)

Propis na snazi: 02/03/2017 - 26/03/2020

 

26. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA MOBILNIH TELEFONA ZA SLUŽBENE POTREBE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 35/2019 i 19/2020)

Verzija na snazi: 26/03/2020

 

27. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU PRIPRAVNIKA I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)

Propis na snazi: 11/02/2017 - 27/03/2020

 

27. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZRAČUNAVANJU UDELA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2020)

Propis na snazi: 27/03/2020

 

27. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU UPISA I VOĐENJA EVIDENCIJE POSEBNIH CENTARA ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2020)

Propis na snazi: 27/03/2020

 

28. mart 2020. godine

Izvor: propis

NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019 i 96/2019)

Propis na snazi: 27/10/2019 - 28/03/2020

 

28. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020-2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020)

Propis na snazi: 28/03/2020 - 31/12/2024

 

28. mart 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU PRIPRAVNIKA I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020)

Propis na snazi: 28/03/2020

 

28. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2020. GODINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020)

Propis na snazi: 28/03/2020 - 31/12/2020

 

28. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017, 20/2019 i 38/2020)

Verzija na snazi: 28/03/2020

 

29. mart 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "BORAČKI KRŠ" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020)

Propis na snazi: 29/03/2020

 

30. mart 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor predsednika sudova u Viši sud u Sremskoj Mitrovici, osnovne, privredne i prekršajne sudove u više gradova. Rok za prijavu 30. mart 2020. godine •

Poslednji dan za podnošenje prijava je 30. mart 2020. godine.

 

30. mart 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija u Viši sud u Jagodini. Rok za prijavu 30. mart 2020. godine •

Poslednji dan za podnošenje prijava je 30. mart 2020. godine.

 

31. mart 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 8/2019 i 27/2020)

Odluka o izmenama Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020 - dalje: Odluka) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odosno 21. marta 2020. godine, a primenjuje se od 31. marta 2020. godine, osim tačke 1. Odluke, koja se primenjuje od 30. septembra 2020. godine.

 

31. mart 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019, 10/2019, 34/2019 i 53/2019)

Propis objavljen: 06/02/2019 - važi do 31/03/2020

 

31. mart 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019, 29/2019, 34/2019, 36/2019 - ispr., 51/2019 i 57/2019)

Propis objavljen: 06/02/2019 - važi do 31/03/2020

 

31. mart 2020. godine

Izvor: propis

PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA VIŠI KVALITET OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2019)

Osnovne i srednje škole koje su obuhvaćene Programom podnose godišnji izveštaj Gradonačelniku o načinu realizacije sredstava utvrđenih Programom, putem Gradske uprave, najkasnije do 31. marta 2020. godine.

 

31. mart 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020)

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 3. marta 2020. godine, a odredbe čl. 5, 6. i 7. ovog zakona primenjuju se od 31. marta 2020. godine.

 

31. mart 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2019, 17/2019, 29/2019, 34/2019, 53/2019 i 60/2019)

Propis na snazi: 14/02/2019 - važi do 31/03/2020

 

31. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2019. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), gde je precizno utvrđen za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

31. mart:

- direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor,
- direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor,
- Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor,
- direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije i
- direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.

 

31. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2019. GODINU: • Obaveze direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti •

Godišnji izveštaj o učinku kao deo finansijskog izveštaja za 2019. godinu dostavlja se najkasnije do 31. marta 2020. godine, u skladu sa budžetskim kalendarom.

 

31. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU: • Rok za podnošenje Upravi za trezor je 31. mart 2020. godine •

Odredbama člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) propisano je da direktni korisnici budžeta pripremaju godišnji izveštaj i podnose ih Upravi za trezor do 31. marta.

 

31. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE U 2019. GODINI: • Rok predaje Izveštaja Centralnoj jedinici za harmonizaciju je 31. mart 2020. godine •

Rukovodilac interne revizije dostavlja godišnji izveštaj rukovodiocu korisnika javnih sredstava do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a rukovodilac korisnika javnih sredstava dostavlja godišnji izveštaj Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

 

31. mart 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: IZVEŠTAJ O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU USPOSTAVLJENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2019. GODINU: • Rok predaje Centralnoj jedinici za harmonizaciju je 31. mart 2020. godine •

Članom 19. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 89/2019), rukovodilac korisnika javnih sredstava izveštava ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na obrascima koje priprema Centralna jedinica za harmonizaciju. Shodno navedenom, krajnji rok za predaju Obrasca je 31. mart 2020. godine.

6. Izveštavanje

Član 19

Rukovodilac korisnika javnih sredstava izveštava ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na obrascima koje priprema Centralna jedinica za harmonizaciju.

 NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex