Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI DECEMBAR 2020.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA DECEMBAR 2020.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose
na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.


1. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. maja 2019. godine, izuzev odredaba čl. 1. i 5. koje su počele da se primenjuju od 1. januara 2020. godine i odredaba člana 6. koje počinju da se primenjuju od 1. decembra 2020. godine.

Član 6

Posle člana 41. dodaju se naziv iznad člana 41a i član 41a, koji glase:

"Objedinjeni zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad

Član 41a

(1) Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranca sa zahtevom za dozvolu za rad stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu.

(2) Za zahtev iz stava (1) ovog člana plaća se propisana taksa.

(3) Izgled i sadržinu obrasca iz stava (1) ovog člana, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, propisuju sporazumno ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja.".

1. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 20/2019, 43/2019 i 128/2020)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o vozačkim dozvolama ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 3. novembra 2020. godine, a primenjuje se od 1. decembra 2020. godine.

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o vozačkim dozvolama

("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)

Član 1

U Pravilniku o vozačkim dozvolama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 20/19 i 43/19) posle člana 6. dodaje se član 6a, koji glasi:

"Član 6a

Licima iz člana 180. stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, vojnim licima i državljanima Republike Srbije, učenicima i kadetima vojnoškolskih ustanova koji polože vozački ispit za upravljanje motornim vozilima C kategorije, a nisu navršili 21 godinu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, izdaće na zahtev, vozačku dozvolu C kategorije sa upisanim kodom ograničenja "101" i probnu vozačku dozvolu B kategorije sa propisanim rokom važenja, ako su navršili 18 godina života i ne poseduju vozačku dozvolu B kategorije, odnosno izdaće vozačku dozvolu C kategorije sa upisanim kodom ograničenja "101", ako poseduju vozačku dozvolu B kategorije.

Lica iz stava 1. ovog člana uz zahtev prilažu dokaze iz člana 3. ovog pravilnika i potvrdu nadležnog organa o upravljanju vozilima iz člana 180. stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kada ispune propisane uslove, licima iz stava 1. ovog člana izdaće se vozačka dozvola C kategorije bez upisanog koda ograničenja."

Član 2

Prilog 1 "Jedinstveni kodovi dodatnih informacija i ograničenja" zamenjuje se novim Prilogom 1 "Jedinstveni kodovi dodatnih informacija i ograničenja", koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. decembra 2020. godine.

1. decembar 2020. godine

Izvor: propis

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE POKRAJINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 59/2020)

Usklađeni dinarski iznosi pokrajinskih administrativnih taksi primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Sl. listu AP Vojvodine", odnosno od 1. decembra 2020. godine.

1. decembar 2020. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRAJINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2019 i 59/2020 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/12/2020

1. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE DOBRI DO ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)

Propis na snazi: 01/12/2015 - 01/12/2020

1. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE MIHAJLOVAC ("Sl. list grada Smedereva", br. 8/2015)

Propis na snazi: 01/12/2015 - 01/12/2020

1. decembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: PREDLOŽENO ODLAGANJE POČETKA PRIMENE SETA ZAKONA KOJI UREĐUJU SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: • Početak primene 1. januar 2022. godine. Javna rasprava o predloženim izmenama zakona traje od 12. novembra do 1. decembra 2020. godine •

Javna rasprava traje u periodu od 12. novembra do 1. decembra 2020. godine.

2. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA IZ VAZDUHA I PREVOZU ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2011 i 55/2016 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 26/03/2011 - 02/12/2020

2. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POLETANJU I SLETANJU VAZDUHOPLOVA IZVAN AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)

Propis na snazi: 18/07/2015 - 02/12/2020

2. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LETENJU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)

Propis na snazi: 18/07/2015 - 02/12/2020

2. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA INFORMISANJA VAZDUHOPLOVA U LETU I UPOTREBI IZRAZA NA SRPSKOM JEZIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)

Propis na snazi: 23/04/2016 - 02/12/2020

2. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA KONTROLE LETENJA I USLUGA UZBUNJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 70/2016)

Propis na snazi: 04/03/2016 - 02/12/2020

2. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU DOGAĐAJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2012 i 86/2016)

Propis na snazi: 06/06/2012 - 02/12/2020

2. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016 i 79/2017)

Propis na snazi: 15/07/2016 - 02/12/2020

2. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017)

Propis na snazi: 01/01/2015 - 02/12/2020

3. decembar 2020. godine

Izvor: propis

KODEKS PONAŠANJA UČESNIKA U LOBIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019 i 142/2020)

Verzija na snazi: 03/12/2020

Odluke o izmenama i dopunama Kodeksa ponašanja učesnika u lobiranju

("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)

Član 1

U Kodeksu ponašanja učesnika u lobiranju ("Službeni glasnik RS", broj 53/19) član 5. stav 3. menja se i glasi:

"Lobista, pravno lice koje obavlja lobiranje ili neregistrovani lobista treba da prilikom prvog pisanog kontakta sa lobiranim licem u vezi sa lobiranjem, otkrije svoj identitet i identitet korisnika lobiranja, kao i naziv zakona, drugog propisa ili opšteg akta za koji obavlja lobiranje i jasnu nameru koja se lobiranjem želi postići".

Član 2

U članu 6. stav. 5. menja se i glasi:

"Lobirano lice, u postupku lobiranja, dužno je da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze kojima je regulisan sukob interesa, odnosno da se uzdržava od ponašanja koja bi njemu ostvarila privatni interes ili bilo kakvu korist ili pogodnost".

Član 3

U članu 11. stav 5. reč "informacija" zamenjuje se rečju "obećanja".

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

3. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA ZAHTEVA, IZVEŠTAJA, OBAVEŠTENJA I EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I POSEBNE EVIDENCIJE U POSTUPKU LOBIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019 i 142/2020)

Verzija na snazi: 03/12/2020

3. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSEBNIM DELATNOSTIMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU I NEKOMERCIJALNOM LETENJU VAZDUHOPLOVIMA KOJI NEMAJU POTVRDU O TIPU KOJU JE IZDALA ILI PRIZNALA AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA (EASA) ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)

Propis na snazi: 03/12/2020

3. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRAVILIMA LETENJA I PRUŽANJU USLUGA KONTROLE LETENJA, UZBUNJIVANJA I INFORMISANJA VAZDUHOPLOVA U LETU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)

Propis na snazi: 03/12/2020

3. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU DOGAĐAJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)

Propis na snazi: 03/12/2020

3. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)

Propis na snazi: 03/12/2020

3. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)

Propis na snazi: 03/12/2020

3. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU, ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA KOJE KORISTE ORGANI I ORGANIZACIJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2019, 27/2020 i 52/2020)

Verzija na snazi: 03/12/2020

4. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PREPORUKA BROJ: 217-171/2020-I-01 GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE О MERAMA RADI SPREČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 ("Sl. list grada Bora", br. 55/2020)

Propis objavljen: 23/11/2020 - važi do 04/12/2020

I Preporučuje se direktorima srednjih škola da počev od 24.11.2020. godine, zbog pogoršane epidemiološke situacije, nastavu organizuju onlajn do 04.12.2020. godine.

4. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PREPORUKA BROJ: 217-172/2020-I-01 GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE О MERAMA RADI SPREČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 ("Sl. list grada Bora", br. 55/2020)

Propis objavljen: 23/11/2020 - važi do 04/12/2020

I Preporučuje se direktorima osnovnih škola da počev od 24.11.2020. godine, zbog pogoršane epidemiološke situacije, za učenike viših razreda (V-VIII) nastavu organizuju onlajn do 04.12.2020. godine, a da se za učenike nižih razreda (I-IV) nastava odvija kao i do sada, uz primenu svih mera zaštite i uz kontinuirano praćenje epidemiološke situacije.

Ukoliko se u bilo kom odeljenju pogorša epidemiološka situacija (pojava zaraženih učenika ili nastavnog osoblja), za to odeljenje organizovati onlajn nastavu.

4. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O ORGANIZACIJI RADA USTANOVA, JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BOR BROJ: 217-174/2020-I-01 ("Sl. list grada Bora", br. 55/2020)

Propis na snazi: 23/11/2020 - 04/12/2020

I Počev od 24.11.2020. godine do 04.12.2020. godine u ustanovama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač grad Bor, kao i u organima grada Bora, organizovati rad na sledeći način:

- omogućiti rad od kuće svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta i kojim radom se ne ugrožava funkcionisanje i obavljanje nadležnosti napred navedenih pravnih lica;

- ukoliko bi radom od kuće bilo otežano funkcionisanje i obavljanje nadležnosti napred navedenih pravnih lica, izvršiti preraspodelu radnog vremena (smenski rad, naizmenični rad po danima i sl.) na taj način što u radnom prostoru/kancelarijama poslodavca ne sme boraviti istovremeno više od dva zaposlena;

- zabranjuje se okupljanje više od dva zaposlena kod poslodavca u zajedničkim prostorijama, odnosno van radnog prostora/kancelarija, kao i odlazak zaposlenih u radne prostore/kancelarije drugih zaposlenih bez propisane zaštitne opreme, a sve radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19;

- lift u poslovnom prostoru ustanova, javnih preduzeća i drugih pravnih lica čiji je osnivač grad Bor, kao i u Gradskoj upravi, mogu koristiti istovremeno najviše dve odrasle osobe.

4. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O OGRANIČAVANJU BROJA PUTNIKA U PREVOZNIM SREDSTVIMA JAVNOG PREVOZNIKA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 64/2020)

Propis objavljen: 21/11/2020 - važi do 04/12/2020

I Počev od 24.11.2020. godine do 04.12.2020. godine ograničava se broj putnika u svim prevoznim sredstvima javnog prevoznika na teritoriji Grada Zaječara "Nikolić prevoz" doo Samarinovac do polovine kapaciteta prevoznog sredstva koje se koristi na utvrđenoj relaciji/liniji, uz primenu svih propisanih preventivnih mera zaštite.

4. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O OGRANIČAVANJU RADNOG VREMENA ("Sl. list grada Zaječara", br. 64/2020 i 65/2020)

Propis objavljen: 21/11/2020 - važi do 04/12/2020

I Počev od 24.11.2020. godine do 04.12.2020. godine ograničava se radno vreme restoranima, kafićima, barovima, kladionicama, kockarnicama, dečijim igraonicama, tržnim centrima i drugim objektima iste ili slične namene, kao i ugostiteljskih objekata koji posluju u okviru benzinskih stanica/pumpi, tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana.

Navedeno ograničenje radnog vremena iz prethodnog stava ne odnosi se na rad apoteka i benzinskih stanica/pumpi u delu prodaje goriva.

Ia Počev od 24.11.2020. godine do 04.12.2020. godine ograničava se radno vreme prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima, pekarama, kioscima brze hrane i drugih sličnih uslužnih radnji tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana.

U prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima na teritoriji Grada Zaječara ograničen je istovremeni boravak lica-potrošača u istima i to tako što na 4 metra kvadratna korisne površine može boraviti jedno lice-potrošač, s tim da minimalna fizička distanca između potrošača međusobno i ostalih lica u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima bude minimalno dva metra, uz obaveznu dezinfekciju prostorija i nošenje zaštitnih maski svih lica koja se nalaze u objektu na propisani način (tako da maska prekriva usta i nos), za sve vreme boravka u objektu.

U pekarama i kioscima brze hrane se zabranjuje skidanje maski i konzumiranje hrane i pića.

4. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKLJUČAK O ORGANIZACIJI RADA USTANOVA, JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 64/2020)

I Počev od 24.11.2020. godine do 04.12.2020. godine u ustanovama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač Grad Zaječar, kao i u organima Grada Zaječara, organizovati rad na sledeći način:

1. omogućiti rad od kuće svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta i kojim radom se ne ugrožava funkcionisanje i obavljanje nadležnosti napred navedenih pravnih lica;

2. ukoliko bi radom od kuće bilo otežano funkcionisanje i obavljanje nadležnosti napred navedenih pravnih lica, izvršiti preraspodelu radnog vremena (smenski rad, naizmenični rad po danima i sl.) na taj način što u radnom prostoru/kancelarijama poslodavca ne sme boraviti istovremeno više od dva zaposlena.

3. zabranjuje se okupljanje više od dva zaposlena kod poslodavca u zajedničkim prostorijama, odnosno van radnog prostora/kancelarija, kao i odlazak zaposlenih u radne prostore/kancelarije drugih zaposlenih bez propisane zaštitne opreme, a sve radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

4. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 24/2016 i 36/2017)

Propis na snazi: 16/12/2015 - 04/12/2020

4. decembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU TURISTIČKIH AGENCIJA ORGANIZATORA TURISTIČKIH PUTOVANJA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: • Rok za podnošenje zahteva 4. decembra 2020. godine •

Pravo na podnošenje zahteva ima privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji poseduje licencu ili je u 2020. godini posedovao licencu, a koji je Agenciji za privredne registre podneo zahtev za izdavanje nove licence. Zahtevi za korišćenje subvencija podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Podnosioci zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran popunjen i potpisan obrazac zahteva na sledeću e-mail adresu: ivana.avramov@mtt.gov.rs. Rok za podnošenje zahteva je 4. decembra 2020. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/241120/241120-vest10.html

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon i 144/2020)

Verzija na snazi: 05/12/2020

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 144/2020)

Verzija na snazi: 05/12/2020

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020)

Verzija na snazi: 05/12/2020

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016, 113/2017, 52/2019 i 144/2020)

Verzija na snazi: 05/12/2020

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn. i 144/2020)

Verzija na snazi: 05/12/2020

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPISA, SADRŽAJU PRIJAVE I TROŠKOVIMA UPISA U REGISTAR PROIZVOĐAČA AKTIVNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2011 i 144/2020 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 05/12/2020

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU UPISA, SADRŽAJU PRIJAVE I TROŠKOVIMA UPISA U REGISTAR LABORATORIJA KOJE VRŠE LABORATORIJSKA ISPITIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2011 i 144/2020 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 05/12/2020

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)

Propis na snazi: 05/12/2020

5. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UVOZU VINA IZ EVROPSKE UNIJE PO PREFERENCIJALNOJ STOPI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)

Propis na snazi: 05/12/2020

10. decembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: • Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine •

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/230420/230420-vest3.html

10. decembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: APV: RAZVOJNI FOND VOJVODINE: • Za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava opredeljeno milijardu dinara •

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/200520/200520-vest8.html

12. decembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU I MODALITETIMA IZRAČUNAVANJA TROŠKOVA KOJI SU NASTALI KAO DIREKTAN REZULTAT SAOBRAĆANJA VOZA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2019)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 13. jula 2019. godine, a primenjuje se od 12. decembra 2020. godine.

14. decembar 2020. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 93/2020)

Poseban kolektivni ugovor je zaključen na period od jedne godine i prestaje da važi 14. decembra 2020. godine.

14. decembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: IZMENA JAVNOG POZIVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA"

Zaključivanje ugovora između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, umesto u periodu od 8.11. - 7.12.2020. godine vršiće se u periodu od 28.11. - 14.12.2020. godine.

15. decembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020 i 144/2020)

Član 9v

Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 17. novembra 2020. godine zaključno sa 15. decembrom 2020. godine, radno vreme prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana.

15. decembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020 i 144/2020)

Član 9g

Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 15. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana.

20. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA MESNU ZAJEDNICU PRIJEVOR ("Sl. list grada Čačka", br. 21/2015)

Propis na snazi: 20/12/2015 - 20/12/2020

22. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRAĆENJU MEDICINSKIH SREDSTAVA NA TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu danom objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. decembra 2018. godine, osim odredaba člana 7. ovog pravilnika koje se primenjuju po isteku 24 meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno od 22. decembra 2020. godine.

Periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti (PSUR)

Član 7

Proizvođač medicinskog sredstva klase IIa, IIb i III, aktivnih implantabilnih medicinskih sredstava, in vitro dijagnostičkih medicinskih sredstava i medicinskih sredstava za samotestiranje, sačinjava periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti za svako medicinsko sredstvo i ako je relevantno za svaku kategoriju ili grupu medicinskih sredstava u kom navodi sažetak rezultata i zaključaka analize podataka postmarketinškog praćenja prikupljenih kao rezultat plana postmarketinškog praćenja, koji sadrži objašnjenje i opis svih preduzetih preventivnih i korektivnih mera.

Tokom životnog veka medicinskog sredstva u periodičnom ažuriranom izveštaju o sigurnosti navode se:

1) zaključci utvrđivanja odnosa koristi i rizika;

2) glavni nalazi postmarketinškog kliničkog praćenja;

3) obim prodaje i procena prosečne veličine i drugih osobina populacije koja upotrebljava medicinsko sredstvo i učestalost upotrebe gde je praktično.

Proizvođač medicinskog sredstva klase IIb i III, aktivnih implantabilnih medicinskih sredstava i in vitro dijagnostičkih medicinskih sredstava i medicinskih sredstava za samotestiranje, najmanje jedanput godišnje ažurira periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti. Periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti je deo tehničke dokumentacije, osim za medicinsko sredstvo proizvedeno po narudžbini za određenog pacijenta.

Proizvođač medicinskog sredstva klase IIa ažurira periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti po potrebi, a najmanje jedanput u dve godine. Periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti je deo tehničke dokumentacije, osim za medicinsko sredstvo proizvedeno po narudžbini za određenog pacijenta.

Za medicinsko sredstvo proizvedeno po narudžbini za određenog pacijenta periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti je deo dokumentacije proizvođača o dizajnu, proizvodnji i performansama medicinskog sredstva.

Za medicinsko sredstvo klase III ili implantabilno medicinsko sredstvo ili in vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo - Lista A u skladu sa podzakonskim propisom kojim se uređuju osnovni zahtevi za medicinska sredstva, proizvođač periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti podnosi telu za ocenjivanje usaglašenosti koje je uključeno u ocenjivanje usaglašenosti. Telo preispituje izveštaj i svoju procenu, zajedno sa podacima o svim preduzetim merama i svoju procenu dodaje periodičnom ažuriranom izveštaju o sigurnosti. Takav periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti i procena tela za ocenjivanje usaglašenosti stavljaju se na raspolaganje Agenciji, u skladu sa Zakonom.

Proizvođač periodični ažurirani izveštaj o sigurnosti stavlja na raspolaganje telu za ocenjivanje usaglašenosti koje je uključeno u ocenjivanje usaglašenosti za medicinsko sredstvo koje nije obuhvaćeno stavom 6. ovog člana, kao i Agenciji na njen zahtev.

28. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA OPEKARSKE PROIZVODE OD GLINE I KREČNOSILIKATNE OPEKE I BLOKOVE ("Sl. list SCG", br. 53/2005)

Propis na snazi: 31/12/2005 - 28/12/2020

28. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA FASADNE PUNE OPEKE OD GLINE, FASADNE ŠUPLJE OPEKE I BLOKOVE OD GLINE I FASADNE KREČNOSILIKATNE PUNE I ŠUPLJE OPEKE I BLOKOVE ("Sl. list SCG", br. 53/2005)

Propis na snazi: 31/12/2005 - 28/12/2020

29. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ELEMENTE ZA ZIDANJE OD GLINE, ELEMENTE ZA ZIDANJE OD KALCIJUM-SILIKATA I BLOKOVE OD GLINE ZA POLUMONTAŽNE SITNOREBRASTE TAVANICE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 28. decembra 2019. godine, a počinje da se primenjuje po isteku godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 29. decembra 2020. godine.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O NAUCI I ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Do donošenja programa iz člana 12. stav 3. tač. 5), 6), 8) i 9) Zakona o nauci i istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019 - dalje: Zakon), finansiranje Programa podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad, Programa usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad, Programa nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka i Programa izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova, nastavlja se do 31. decembra 2020. godine, na način i pod uslovima propisanim programom i aktom o finansiranju navedenih programa donetim pre stupanja na snagu Zakona.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2010, 91/2010, 124/2012, 140/2014, 91/2016 i 76/2018)

Član 2

Prvu prodaju besplatnih akcija akcionari mogu sprovesti preko "Banke Poštanska Štedionica a.d. Beograd" (u daljem tekstu: Izabrani Broker) ispostavljanjem naloga za prodaju besplatnih akcija odnosno ispostavljanjem naloga za deponovanje akcija na šalterima Javnog preduzeća Pošta Srbije (u daljem tekstu: Pošta).

Prva prodaja besplatnih akcija ne podleže plaćanju naknade za brokerske usluge ako se akcionar opredeli da je izvrši preko Izabranog Brokera na Beogradskoj berzi, odnosno ukoliko se akcionar opredeli da izvrši prvu prodaju besplatnih akcija prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija, prihvatanjem ponude za sticanje sopstvenih akcija (u daljem tekstu: prihvatanje ponude), kao i pridruživanjem svojih akcija akcijama Republike Srbije u postupku prodaje (u daljem tekstu: pridruživanje akcija) preko Izabranog brokera.

Pod prvom prodajom akcija iz stava 1. ovog člana podrazumeva se prodaja svih akcija Fonda i svakog pojedinačnog pravnog lica čije su akcije prenete građanima bez naknade u skladu sa Zakonom i koje se nalaze na vlasničkom računu besplatnih akcija akcionara kod Izabranog Brokera, do 31. decembra 2020. godine.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NEPOKRETNIM REZERVOARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Položeni cilindrični rezervoari, nazivne zapremine do 100 m3, overavaće se volumetrijskom metodom u skladu sa Pravilnikom o metrološkim uslovima za položene cilindrične rezervoare ("Sl. list SFRJ", br. 26/81) najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI BODA ZA POSLOVNE PROSTORE U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ZA MESEC AVGUST I SEPTEMBAR 2020. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2020)

Zakupci koji obavljaju delatnost bioskopa u poslovnom prostoru u javnoj svojini Grada Novog Sada, oslobađaju se od obaveze plaćanja zakupnine, počev od 1. avgusta 2020. godine, a zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020)

Član 57 stav 3

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Član 59 stav 1

Izuzetno od člana 18. stav 1. ovog zakona, zahtev za upis u katastar nepokretnosti, odnosno katastar vodova, može se podneti u formi papirnog dokumenta do 31. decembra 2020. godine.

Član 60 stav 4

Zavod je dužan da obveznicima dostave i profesionalnim korisnicima omogući potpuni uvid u ažurne podatke GKIS-a i njihovo preuzimanje najkasnije počev od 31. decembra 2020. godine, pod uslovima koji će se bliže urediti podzakonskim aktom donetim u skladu sa ovim zakonom.

Član 61 st. 5-8

Zavod je dužan da najkasnije do 31. decembra 2020. godine omogući donošenje rešenja u formi elektronskog dokumenta u skladu sa članom 38. stav 4. ovog zakona, koji je izvorno nastao u elektronskom obliku, u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 1) ovog zakona, a do tada isto može donositi u formi papirnog dokumenta, s tim što je Služba dužna da to rešenje u cilju unosa u GKIS i elektronske dostave digitalizuje i da elektronskim kvalifikovanim potpisom ovlašćenog lica potvrdi istovetnost elektronske kopije originalu, čime ta kopija dobija istu dokaznu snagu kao original, a izvorno rešenje u papirnoj formi čuva se u skladu sa zakonom.

Zavod je dužan da najkasnije do 31. decembra 2020. godine omogući da se upis promene u katastar vrši u skladu sa članom 41. stav 1. i članom 45. stav 3. ovog zakona, kada rešenje o upisu postane konačno, a do obezbeđenja uslova za takav upis, upis promene u katastar će vršiti odmah po donošenju rešenja o upisu, uz zabeležbu da rešenje o upisu te promene nije konačno, niti pravnosnažno. Brisanje zabeležbe da rešenje o upisu nije konačno vrši se po nastupanju konačnosti tog rešenja, a brisanje zabeležbe da rešenje o upisu nije pravnosnažno ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti Službi ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor.

Zavod je dužan da najkasnije do 31. decembra 2020. godine omogući javnim beležnicima, kao i preduzetnicima i pravnim licima koja su upisana u registar geodetskih organizacija, izdavanje izvoda u skladu sa članom 53. stav 1. ovog zakona.

Zavod će najkasnije do 31. decembra 2020. godine obezbediti podnošenje zahteva kroz e-šalter i licima koja nemaju svojstvo profesionalnih korisnika, a do tada ta lica zahteve podnose u formi papirnog dokumenta.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019, 84/2019 i 120/2020)

6. Rokovi za sprovođenje mera

Rok za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite je 31. decembar 2020. godine. Obnova objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja sprovodi se u skladu sa školskim kalendarom. U slučaju da pojedini radovi na obnovi objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite ne budu završeni u gore navedenom roku zbog nedostatka finansijskih sredstava ili nekih drugih objektivnih i opravdanih razloga, isti se mogu realizovati, uz saglasnost Kancelarije, i posle ovog roka.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017, 37/2018, 104/2018 i 84/2019)

6. Rokovi za sprovođenje mera

Rok za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture i mostova je 31. decembar 2020. godine. U slučaju da pojedini radovi na obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture, mostova, saniranju klizišta i vodotokova drugog reda ne budu završeni u gore navedenom roku, zbog nedostatka finansijskih sredstava ili nekih drugih objektivnih i opravdanih razloga, isti se mogu realizovati, uz saglasnost Kancelarije, i posle ovog roka.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE, KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019 i 120/2020)

6. Rokovi za sprovođenje mera

Rok za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture i mostova je 31. decembar 2020. godine. U slučaju da pojedini radovi na obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture, mostova, saniranju klizišta i vodotokova drugog reda ne budu završeni u gore navedenom roku, zbog nedostatka finansijskih sredstava ili nekih drugih objektivnih i opravdanih razloga, isti se mogu realizovati, uz saglasnost Kancelarije, i posle ovog roka.

31. decembar 2020. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA, LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ I OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NA MEĐUNARODNIM VODNIM PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 26. jula 2018. godine, a primenjuje se od 31. decembra 2020. godine.

31. decembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: EKONOMIJA: POČELA PRIMENA PORESKIH OLAKŠICA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U SRBIJI: • Poreske olakšice mogu da ostvare poslodavci koji su osnovali firmu u periodu od početka primene zakona, odnosno od 1. oktobra 2018. godine do 31. decembra 2020. godine •

Poreske olakšice mogu da ostvare poslodavci koji su osnovali firmu u periodu od 1. oktobra 2018. godine do 31. decembra 2020. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/021018/021018-vest4.html

31. decembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: AŽURIRANJE ADRESNOG REGISTRA: • Rok za imenovanje ulica produžen do 31. decembra 2020. godine •

Kako naglašavaju u kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, država je u ovoj godini opredelila neophodna sredstva kako bi se svim građanima zamenila lična dokumenta, zbog čega je bilo važno da sve lokalne samouprave imenovanje završe do kraja 31. decembra 2019. godine. Kako ovaj posao nije urađen, rok za imenovanje ulica produžen je do 31. decembra 2020. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/240919/240919-vest12.html

31. decembar 2020. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O JAVNOJ SVOJINI: • 31. decembar 2020. godine rok za podnošenje zahteva za upis javne svojine jedinica lokalne samouprave i svojine javnih preduzeća i društva kapitala, čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinice lokalne samouprave •

Rok za podnošenje zahteva za upis javne svojine jedinica lokalne samouprave i svojine javnih preduzeća i društva kapitala, čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinice lokalne samouprave је 31. decembar 2020. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/021120/021120-vest4.html

31. decembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2020. GODINI: • Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi istovremeno sa zahtevom za kredit ili finansijski lizing najkasnije do 31.12. 2020. godine •

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2020. godine.

31. decembar 2020. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU: • Redovni rok do 31. jula 2020. godine je pomeren na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do 3. septembra 2020. godine •

Zamena konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, može se zahtevati najkasnije do 31.12.2020. godine.

Izvor: Redakcija, 30.11.2020.


NERADNI DANI 2020. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex