Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.05.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)


Član 1.

U Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", broj 55/14), u članu 17. stav 4. menja se i glasi:

"Propis koji uređuje rad Centra za obuku, kao i organizovanje i sprovođenje obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.".

Član 2.

U članu 27. stav 5. menja se i glasi:

"Za direktora Uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje devet godina radnog iskustva u struci posle stečenog visokog obrazovanja od kojih najmanje sedam godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima.".

Član 3.

Posle člana 41. dodaju se naziv člana 41a i član 41a koji glase:

"Postupak po molbi za izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje osuđeno lice

Član 41a

Nakon pravnosnažnosti presude, do stupanja na izvršenje kazne zatvora, osuđeni može podneti molbu da izrečenu kaznu zatvora do jedne godine izvršava u prostorijama u kojima stanuje.

O molbi iz stava 1. ovog člana odlučuje sudija za izvršenje suda koji je doneo prvostepenu presudu, odnosno ukoliko je presudu doneo osnovni sud, odluku donosi sudija za izvršenje neposredno višeg suda.

Sudija za izvršenje pre donošenja odluke pribaviće mišljenje javnog tužioca.

Prilikom donošenja odluke po molbi iz stava 1. ovog člana, sudija za izvršenje vodiće računa da li se promenom načina izvršenja kazne zatvora može ostvariti svrha kažnjavanja.

U odluci kojom se usvaja molba iz stava 1. ovog člana, sudija za izvršenje će odrediti da se izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje određuje uz primenu mera elektronskog nadzora ili bez njegove primene.

Pre donošenja odluke iz stava 5. ovog člana, sudija za izvršenje vodiće računa o tehničkim mogućnostima izvršenja kazne, kao i o drugim okolnostima od značaja za njeno izvršenje.

Protiv odluke sudije za izvršenje iz stava 2. ovog člana, osuđeni i javni tužilac mogu izjaviti žalbu vanraspravnom veću istog suda, preko sudije za izvršenje koji je doneo prvostepenu odluku, u roku od tri dana od dana prijema odluke.

O žalbi na odluku sudije za izvršenje odlučuje vanraspravno veće istog suda, shodnom primenom zakona koji uređuje krivični postupak.

Na izvršenje kazne zatvora do jedne godine u prostorijama u kojima osuđeni stanuje na način određen u odluci iz stava 5. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje vanzavodskih sankcija i mera.".

Član 4.

U članu 50. stav 1. posle reči: "godine" dodaju se zapeta i reči: "po pravilu,".

Član 5.

U članu 101. stav 1. posle reči: "zavoda" dodaju se zapeta i reči: "o čemu odlučuje upravnik zavoda, na predlog stručnog tima".

Član 6.

Posle člana 102. dodaju se naziv člana 102a i član 102a koji glase:

"Rad na radnom mestu van zavoda po odluci sudije za izvršenje

Član 102a

Sudija za izvršenje može po predlogu upravnika zavoda odobriti da osuđeni koji je razvrstan u poluotvoreno ili otvoreno odeljenje zavoda obavlja poslove na radnom mestu van zavoda, ako za to postoje uslovi, a krivično delo za koje je lice osuđeno nije u vezi sa tim poslovima.

Predlog iz stava 1. ovog člana podnosi upravnik zavoda, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja stručnog tima i uz saglasnost osuđenog.

Uz predlog upravnika zavoda, sudiji za izvršenje dostavlja se i nacrt ugovora između zavoda i poslodavca kojim se određuju uslovi pod kojim će osuđeni obavljati poslove na radnom mestu van zavoda.

Radi obavljanja poslova na radnom mestu van zavoda, osuđeni se može obratiti upravniku zavoda.

U postupku upućivanja osuđenog na rad van zavoda, zavod sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i poslodavcima.

Osuđeni koji obavlja poslove na radnom mestu van zavoda, na osnovu odluke sudije za izvršenje, ima pravo na naknadu u visini od 70% od naknade za rad koju isplaćuje poslodavac zavodu, na osnovu ugovora iz stava 3. ovog člana.

Na naknadu za rad ne plaćaju se porezi i doprinosi.

Sudija za izvršenje može opozvati odluku kojom je odobrio da osuđeni obavlja poslove na radnom mestu van zavoda, ako osuđeni zloupotrebljava pravo na rad van zavoda ili ako poslodavac raskine ugovor o radu.".

Član 7.

U članu 163. stav 2. menja se i glasi:

"Odmah nakon započinjanja izvršenja disciplinske mere upućivanja u samicu obavezan je lekarski pregled osuđenog, radi utvrđivanja njegovog psihičkog i fizičkog zdravstvenog stanja."

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ako se lekarskim pregledom utvrdi da dalji boravak u samici utiče na zdravstveno stanje osuđenika, izvršenje disciplinske mere upućivanja u samicu će se prekinuti. Kada prestanu zdravstveni razlozi koji su prouzrokovali prekid, nastaviće se sa izvršenjem disciplinske mere upućivanja u samicu.".

Član 8.

U članu 176. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Na sva pitanja koja nisu uređena propisom iz stava 1. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.

Posle člana 184. dodaju se naziv člana 184a i član 184a koji glase:

"Prevremeno puštanje na osnovu odluke sudije za izvršenje

Član 184a

Sudija za izvršenje može po predlogu upravnika zavoda prevremeno otpustiti osuđenog sa izdržavanja kazne zatvora najviše 12 meseci do isteka kazne, ako je osuđeni izdržao jednu polovinu kazne zatvora, zbog teške bolesti, teškog invaliditeta ili starosti, ako bi dalje izvršenje kazne predstavljalo nehumano postupanje.

Predlog iz stava 1. ovog člana podnosi upravnik zavoda, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja stručnog tima.

Uz predlog upravnika, sudiji za izvršenje dostavlja se zdravstvena dokumentacija osuđenog.

U postupku donošenja odluke, sudija za izvršenje može odrediti veštačenje radi utvrđivanja zdravstvenog stanja osuđenog.

Osuđeni koji je prevremeno otpušten sa izdržavanja kazne zatvora zbog teške bolesti ili teškog invaliditeta, dužan je da na svakih 60 dana dostavlja sudiji za izvršenje izveštaj lekara o svom zdravstvenom stanju.

Sudija za izvršenje može opozvati odluku kojom je odobreno prevremeno otpuštanje, ako se naknadno utvrdi da nisu postojali ili su prestali da postoje razlozi za prevremeno otpuštanje.".

Član 10.

Naziv člana 258. i član 258. menjaju se i glase:

"Zvanja zaposlenih u Upravi

Član 258.

Radna mesta državnih službenika u Upravi dele se na položaje, krivično izvršna radna mesta, radna mesta za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje i izvršilačka radna mesta.

Krivično izvršna radna mesta i radna mesta za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje su radna mesta na kojima se obavljaju poslovi koji podrazumevaju primenu propisa koji se odnose na obavljanje poslova izvršenja krivičnih sankcija i koja se razvrstavaju u posebna zvanja u izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: posebna zvanja).

Krivično izvršna radna mesta razvrstavaju se u sledeća posebna zvanja:

1) sa srednjom školom – mlađi krivično izvršni referent i krivično izvršni referent;

2) sa visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine – mlađi krivično izvršni saradnik i krivično izvršni saradnik;

3) sa visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu – mlađi krivično izvršni savetnik, krivično izvršni savetnik, samostalni krivično izvršni savetnik, viši krivično izvršni savetnik trećeg ranga, viši krivično izvršni savetnik drugog ranga i viši krivično izvršni savetnik prvog ranga.

Za potrebe premeštaja i raspoređivanja državnih službenika, sva radna mesta koja su razvrstana u zvanje višeg krivično izvršnog savetnika smatraju se odgovarajućim radnim mestima, bez obzira na način njihovog rangiranja.

Radna mesta za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje razvrstavaju se u sledeća posebna zvanja:

1) sa srednjom školom – komandir, stariji komandir i mlađi nadzornik;

2) sa visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine – nadzornik;

3) sa visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu – mlađi zapovednik, zapovednik i stariji zapovednik.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u posebno zvanje, neophodno je da je posebnim propisom utvrđeno kao radno mesto na kojem se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju, ili da ispunjava najmanje jedan od sledećih uslova:

1) da poslove radnog mesta obavlja državni službenik koji u smislu ovog zakona ima status ovlašćenog službenog lica;

2) da se radno mesto sastoji od poslova koji po svojoj prirodi, sadržini, opisu i značaju pretežno podrazumevaju rad sa licima lišenim slobode u neposrednom kontaktu;

3) da se radno mesto sastoji od poslova kojima se objedinjuju, koordiniraju, usmeravaju ili nadziru pojedini radni procesi u Upravi kao celini i svim zavodima u sastavu Uprave.

Vlada bliže uređuje razvrstavanje radnih mesta u posebna zvanja, poslove koji se rade u svakom od posebnih zvanja, kao i merila za opis poslova radnih mesta u aktu kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koja su razvrstana u posebna zvanja.

Na razvrstavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta primenjuju se propisi kojima se uređuje razvrstavanje radnih mesta i merila za opis radnih mesta državnih službenika.".

Član 11.

Posle člana 258. dodaju se naziv člana 258a i član 258a, koji glase:

"Poseban stručni ispit za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje

Član 258a

Za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje na radnim mestima razvrstanim u zvanja komandira, nadzornika i mlađeg zapovednika, obavezna je obuka i polaganje posebnog stručnog ispita (u daljem tekstu: ispit).

Zaposleni u službi za obezbeđenje koji imaju završenu srednju školu propisanu zakonom i položen ispit za obavljanje poslova na radnim mestima razvrstanim u zvanje komandira, mogu obavljati i poslove na radnim mestima razvrstanim u zvanje starijeg komandira i mlađeg nadzornika.

Zaposleni u službi za obezbeđenje koji imaju stečeno visoko obrazovanje koje je po zakonu neophodno za polaganje stručnog ispita za rad na radnim mestima u zvanju mlađeg zapovednika, mogu sa tim položenim ispitom obavljati i poslove na radnim mestima razvrstanim u zvanje zapovednika i starijeg zapovednika.

Zaposleni iz st. 2. i 3. ovog člana mogu obavljati navedene poslove, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni propisima kojima se uređuje napredovanje, raspoređivanje i premeštaj državnih službenika, kao i uslovi propisani aktom kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta u Upravi.

Ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju obrazuje direktor Uprave.

Osnovnu, kontinuiranu, specijalističku, dopunsku i drugu obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih sprovode predavači, koje određuje direktor Uprave.

Članovi ispitne komisije i predavači moraju imati stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Članovima ispitne komisije i predavačima pripada naknada za rad čiju visinu utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Kandidat prvi put polaže ispit o trošku zavoda, a ponovljeni ispit o svom trošku.

Propis kojim se bliže uređuje obuka i stručno osposobljavanje i usavršavanje, kao i uslovi, način prijavljivanja za obuku i polaganje ispita, program ispita, sadržaj i vođenje evidencija o položenim stručnim ispitima i obavljenoj obuci, stručnom osposobljavanju i usavršavanju i izdatim uverenjima i potvrdama donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

O položenom ispitu izdaje se uverenje. O završenoj osnovnoj, kontinuiranoj, specijalističkoj, dopunskoj ili drugoj obuci, stručnom osposobljavanju i usavršavanju, izdaje se potvrda.

Izgled i sadržinu obrasca uverenja i potvrde propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Zaposleni u službi za obezbeđenje izuzeti su od obaveze polaganja državnog stručnog ispita.".

Član 12.

Naziv iznad člana 259. i član 259. menjaju se i glase:

"Obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje

Član 259.

Centar za obuku sprovodi programe obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja za: pripravnike, zaposlene u službi za obezbeđenje, ostale zaposlene u Upravi i zaposlene u drugim državnim organima.

Programe obuke (osnovne, stručne, kontinuirane, specijalističke, dopunske i druge), stručnog osposobljavanja i usavršavanja i način polaganja ispita zaposlenih u Upravi izrađuje nastavno veće Centra za obuku.

Nastavno veće Centra za obuku čine upravnik Centra za obuku, predsednik i zamenik predsednika ispitne komisije, predstavnik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, sekretar ispitne komisije, dva predavača i tri člana ispitne komisije.

Plan sprovođenja programa osnovne, kontinuirane, specijalističke, dopunske i ostalih obuka, kao i stručnog osposobljavanja i usavršavanja donosi direktor Uprave na predlog upravnika Centra za obuku.".

Član 13.

U članu 262. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 14.

Posebni stručni ispiti za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje koji su do stupanja na snagu ovog zakona prijavljeni, okončaće se prema propisima koji su važili u vreme podnošenja prijave.

Član 15.

Zaposleni u službi za obezbeđenje koji su položili ispit za obavljanje poslova na radnim mestima razvrstanim u zvanje zapovednika po ranijim propisima nisu dužni da polažu ispit za obavljanje poslova na radnim mestima razvrstanim u zvanje mlađeg zapovednika koji je propisan ovim zakonom.

Član 16.

Podzakonski akt iz člana 1. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akt iz člana 11. ovog zakona doneće se do početka primene zakona koji uređuje plate državnih službenika i nameštenika.

Član 17.

Odredbe čl. 10, 11. i 13. ovog zakona, primenjuju se od dana početka primene zakona koji uređuje plate državnih službenika i nameštenika, a do tada ostaju na snazi čl. 258. i 262. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", broj 55/14).

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print