Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.12.2021.

Zakon o izmenama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)


Član 1.

U Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi („Službeni glasnik RSˮ, broj 111/21), član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Overa potpisa vrši se u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Za overu potpisa ne plaća se naknada.

Overi potpisa ne podležu potpisi dati elektronskim putem, u skladu sa uredbom kojom se uređuje elektronska narodna inicijativa.ˮ

Član 2.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Narodni poslanici, birači i drugi podnosioci zahteva na osnovu kojeg je doneta odluka o raspisivanju referenduma (u daljem tekstu: ovlašćeni predlagač) mogu odrediti svoje predstavnike (člana i zamenika člana) u nadležnu izbornu komisiju i glasačke odbore.”

Član 3.

U članu 43. stav 1. menja se i glasi:

„Skupština može doneti akt suprotan aktu odnosno pitanju potvrđenom na referendumu ili izmenama i dopunama tog akta menjati suštinu potvrđenog akta odnosno pitanja tek po isteku četiri godine od dana održavanja referenduma, uz obavezu sprovođenja savetodavnog referenduma o tom pitanju.”

Član 4.

Član 44. menja se i glasi:

„Član 44.

Ako su građani na referendumu doneli odluku protiv potvrđivanja akta odnosno pitanja koje je bilo predmet izjašnjavanja, o tom aktu, odnosno pitanju ne može se ponovo odlučivati na referendumu u roku kraćem od četiri godine od dana održavanja referenduma.ˮ

Član 5.

Na referendum raspisan pre stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se zakon koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print