Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O BROJU, SASTAVU I NAČINU RADA ETIČKOG ODBORA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi („Službeni glasnik RS”, br. 16/95 i 101/05 – dr. zakon),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o broju, sastavu i načinu rada etičkog odbora u zdravstvenoj ustanovi

Član 1.

U Pravilniku o broju, sastavu i načinu rada etičkog odbora u zdravstvenoj ustanovi („Službeni glasnik RS”, broj 30/95), u članu 2. stav 2. menja se i glasi:

„Etički odbor čine: doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva, doktor medicine specijalista pedijatrije, doktor medicine specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije, doktor medicine specijalista interne medicine i diplomirani pravnik.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print