Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.04.2018.

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima ("Sl. glasnik RS", br. 26/2018)


Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16, 104/16 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima („Službeni glasnik RS”, broj 5/17), u članu 2. stav 1. menja se i glasi:

„Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele br. 3484/15, 3484/16 i 3484/17, upisane u list nepokretnosti broj 6589 Katastarske opštine Sremski Karlovci, ukupne površine 1 ha 08 a 92 m².”

Član 2.

Grafički prikaz područja i koordinate sidrišta, koji su odštampani uz Uredbu o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima („Službeni glasnik RS”, broj 5/17) i čine njen sastavni deo zamenjuju se novim grafičkim prikazom područja i koordinatama sidrišta, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA POLIGONA SIDRIŠTA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE
ZA PRETOVAR NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U SREMSKIM KARLOVCIMA

Tačka

X

U

1

7416099

5010414

2

7416202

5010453

3

7416382

5009975

4

7416279

5009937❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print