Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.07.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA KONTROLORA LETENJA, CENTRIMA ZA OBUKU I VAZDUHOPLOVNO-MEDICINSKIM CENTRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017)


Na osnovu člana 172. stav 2, člana 173. stav 2, člana 176. stav 1, člana 177. stav 1, člana 179. stav 4, člana 180. stav 3, člana 188. stav 2, člana 189. stav 2, čl. 191. i 239, člana 249. stav 1. i člana 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),

Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima

Član 1.

U Pravilniku o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS”, br. 83/15 i 18/16), u Prilogu 2, u članu 3. reči: „12 meseci” zamenjuju se rečima: „24 meseca”.

Član 2.

U Prilogu 2. čl. 4, 7, 9. i 10. brišu se.

Član 3.

Posebna ovlašćenja za lokaciju koja su važeća na dan stupanja na snagu ovog pravilnika ostaju na snazi do isteka roka koji je upisan u dozvolu imaoca tih ovlašćenja.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print