Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TEHNIČKIM REZERVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)


Na osnovu člana 116. stav 8. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o tehničkim rezervama

1. U Odluci o tehničkim rezervama („Službeni glasnik RS”, broj 42/15), u tački 36. stav 3, reči: „odnosno 3%” zamenjuju se rečima: „odnosno 2,25%”.

2. U tački 55, stav 1. menja se i glasi:

„Za ugovore zaključene u stranoj valuti i ugovore s valutnom klauzulom, godišnja kamatna stopa koja se koristi za obračun matematičke rezerve ne može biti viša od:

1) 3% – kod ugovora koji se zaključe do 31. jula 2017. godine;

2) 2,25% – kod ugovora koji se zaključe od 1. avgusta 2017. godine pa nadalje.”.

3. Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je da za rentne štete čiji je iznos određen u stranoj valuti primeni kamatnu stopu koja nije viša od 2,25% najkasnije pri obračunu ovih rezervi sa stanjem na dan 30. septembra 2017. godine.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print