Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.12.2020.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
("Sl. glasnik RS", br. 149/2020)


Član 1.

U Zakonu o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 i 91/19), u članu 2. tačka 3) posle reči: „za refinansiranje obaveza po osnovu javnog duga i za finansiranje investicionih” dodaju se reči: „i programskih”.

U tački 10) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 11), koja glasi:

„11) Hedžing kao instrument zaštite od finansijskog rizika, u smislu ovog zakona, predstavlja transakcije u vezi sa finansijskim derivatima, koje imaju za cilj upravljanje rizikom od promene deviznog kursa i/ili rizikom od promene kamatne stope, kao i drugih rizika u vezi sa zaduživanjem Republike kroz zaključivanje ugovora o kreditu, davanje garancija i emitovanje državnih hartija od vrednosti.”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. reči: „investicije u kapitalna ulaganja” zamenjuju se rečima: „finansiranje investicionih i programskih projekata”.

U stavu 2. posle reči: „zaduživanju za finansiranje investicionih” dodaju se reči: „i programskih”, a posle reči: „projekata” dodaju se reči: „putem uzimanja dugoročnih kredita”.

U stavu 3. posle reči: „ako zakonom nije drukčije određeno.” dodaju se reči: „Emitovanjem državnih hartija od vrednosti Republika može finansirati projekte navedene u zakonu kojim se uređuje budžet Republike za tekuću godinu, do iznosa navedenih u tom zakonu.”.

U stavu 6. posle reči: „(u daljem tekstu: Ministarstvo).” dodaju se reči: „Izuzetno, u opravdanim okolnostima, Vlada može odrediti drugog ministra, da u ime Vlade i za račun Republike zaključi ugovor o kreditu.”.

U stavu 8. posle reči: „zakonom kojim se uređuje budžet Republike” dodaju se reči: „za tekuću godinu”.

Član 3.

U nazivu člana 9. posle reči: „investicionih” dodaju se reči: „i programskih”.

U članu 9. stav 1. posle reči: „investicionih” dodaju se reči: „i programskih”, a reč: „razvojnih” briše se.

Posle stava 1. dodaju se novi stav 2. i stav 3, koji glase:

„Emitovanjem državnih hartija od vrednosti Republika može finansirati projekte iz stava 1. ovog člana. Projekti koji se mogu finansirati emitovanjem državnih hartija od vrednosti su projekti koji su navedeni u zakonu kojim se uređuje budžet Republike za tekuću godinu. Emitovanje državnih hartija od vrednosti vrši se do iznosa utvrđenih u zakonu kojim se uređuje budžet Republike za tekuću godinu.

Vlada posebnim aktom uređuje način, postupak i ostale kriterijume u vezi sa odabirom projekata koji će se finansirati emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu. Emitovanje državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu vrši se u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast.ˮ.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 4. posle reči: „investicionih” dodaju se reči: „i programskih”.

Član 4.

U članu 10. stav 1. reči: „predlog osnove” zamenjuju se rečju: „osnovu”.

U stavu 2. reč: „prisustvuje” zamenjuje se rečju: „učestvuje”.

Član 5.

U članu 11. stav 2. tačka 1) reči: „od promene kursa, kamatnih stopa i drugih rizika” zamenjuju se rečima: „koji mogu nastati na osnovu promene deviznog kursa i/ili na osnovu promene kamatne stope, kao i drugih rizika koji mogu nastati u vezi sa zaduživanjem Republike. Ministar finansija, u ime Vlade i za račun Republike, može zaključivati poslove u vezi sa finansijskim derivatima radi postizanja povoljnije ročnosti, valutne ili kamatne strukture javnog duga, smanjenja ili eliminisanja rizika od promene deviznog kursa i kamatnih stopa i drugih rizika povezanih sa upravljanjem javnim dugom Republike. Poslovi u vezi sa finansijskim derivatima se zaključuju u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi.”.

Član 6.

U članu 19. stav 2. reči: „Ministar finansija, ili postavljeno lice u Ministarstvu koje on ovlasti,” zamenjuju se rečima: „Vlada, na predlog Ministarstva, određuje lice koje”.

Član 7.

U članu 24. stav 1. reči: „predlog osnove” zamenjuju se rečju: „osnovu”.

U stavu 2. reč: „prisustvuje” zamenjuje se rečju: „učestvuje”.

U stavu 3. posle reči: „sa nacrtom ugovora o kreditu” dodaju se reči: „i tekstom garancije koju daje Republika”.

Član 8.

U članu 39. stav 8. reči: „30. novembra” zamenjuju se rečima: „31. decembra”.

Član 9.

U članu 44. tačka 1) reč: „praćenje” zamenjuje se rečju: „realizaciju”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) upravljanje rizikom koji može nastati na osnovu promene deviznog kursa i/ili na osnovu promene kamatne stope, kao i drugih rizika koji mogu nastati u vezi sa zaduživanjem Republike;”.

Posle tačke 10) dodaju se tač. 10a) i 10b), koje glase:

„10a) praćenje i analiziranje stanja i aktivnosti na primarnom, vanberzanskom i na regulisanom tržištu državnih hartija od vrednosti;

10b) obaveštavanje institucija nadležnih za nadzor nad učesnicima na primarnom tržištu o uočenim nepravilnostima u postupanju tih učesnika na primarnom tržištu;”.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o javnom dugu


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print