Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)


Član 1.

U Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RSˮ, br. 97/08, 53/10, 66/11 – US, 67/13 – US, 112/13 – autentično tumačenje i 8/15 – US), u članu 2. posle alineje treće dodaje se nova alineja četvrta koja glasi:

„− „javni resurs” je nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;ˮ.

Dosadašnje al. četvrta do osma postaju al. peta do deveta.

Član 2.

U članu 29. stav 2. menja se i glasi:

„Funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti.ˮ.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore.ˮ.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„U toku izborne kampanje, u postupku iz člana 50. st. 1. i 2. ovog zakona, u kome odlučuje da li postoji povreda iz st. 1, 2, 4. i 5. ovog člana, Agencija odlučuje u roku od pet dana od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, odnosno od dana prijema prijave pravnog ili fizičkog lica.”.

Član 3.

U članu 74. stav 1. tačka 2) briše se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj funkcioner ako vrši funkciju u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu i učestvuje u njihovim političkim aktivnostima suprotno članu 29. st. 1, 2, 4. i 5. ovog zakona.ˮ.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3, reči: „stava 1.ˮ, zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.ˮ.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print