Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.02.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018)


Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 1), člana 43. st. 2. i 3, člana 45. stav 3, člana 52. st. 3. 4. i 5. i člana 74. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 33. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 32/13) i člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 43/11, 16/12 i 90/15),

Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 13. sednici održanoj 1. februara 2018. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

Član 1.

U Pravilniku o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 102/15 i 5/17), u članu 3. alineja deveta menja se i glasi: „– druge mere usmerene ka zapošljavanju ili održanju zaposlenosti”.

Član 2.

U članu 29. stav 1. alineja treća briše se.

Dosadašnja alineja četvrta postaje alineja treća.

Član 3.

Član 36. i podnaslov iznad člana 36. brišu se.

Član 4.

Član 37. briše se.

Član 5.

Član 38. briše se.

Član 6.

U članu 44. stav 1. alineja četvrta, briše se.

Član 7.

Član 47. briše se.

Član 8.

U članu 49. reči: „za čijim je radom prestala potreba kod poslodavca, ili” brišu se, posle reči: „obezbediti” dodaju se reči: „ili održati”, a reči „zapošljavanje i samozapošljavanje” zamenjuju se rečima: „zapošljavanje, samozapošljavanje ili održanje zaposlenja”.

Član 9.

U članu 68. stav 2. briše se.

Član 10.

U članu 73. stav 1. posle reči: „tržišta rada.” briše se tačka i dodaje se zapeta i reči: „kao i zaposlenim licima u cilju održanja zaposlenja.”

U stavu 2. u alineji prvoj briše se slovo „i”, posle alineje druge briše se tačka i dodaje se alineja treća koja glasi:

„– i obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog.”

Član 11.

Posle člana 78. dodaje se član 78a koji glasi:

„Član 78a

Nacionalna služba može, bez učešća u finansiranju troškova obuke, na osnovu procene potreba na lokalnom tržištu rada, zaključiti sporazum o međusobnim pravima i obavezama sa izvođačem obuke.

Nakon zaključivanja sporazuma sa izvođačem obuke Nacionalna služba i nezaposleni – polaznik obuke zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Nacionalna služba u skladu sa ugovorom sa nezaposlenim – polaznikom obuke može da snosi troškove doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.”

Član 12.

Posle člana 86. dodaje se podnaslov i članovi od 86a do 86d koji glase:

„OBUKA ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG RADI STICANjA DODATNIH ZNANjA I VEŠTINA

Član 86a

Obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog organizuju se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju održanja zaposlenja kod poslodavca.

Nacionalna služba može da snosi troškove obuke u skladu sa raspoloživim sredstvima, a na predlog tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja.

Sredstva po osnovu sprovedenih obuka iz stava 1. ovog člana se dodeljuju u skladu sa propisima o državnoj pomoći za usavršavanje.

Član 86b

Bliže kriterijume i uslove za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Član 86v

Pravo na učešće u finansiranju obuke može da ostvari poslodavac na osnovu dostavljenog plana usavršavanja za zaposlenog, sa predlogom izvođača obuke.

Plan usavršavanja iz stava 1. ovog člana, poslodavac dostavlja na propisanom obrascu Nacionalne službe, koji je sastavni deo javnog poziva.

Član 86g

Direktor Nacionalne službe dostavlja ministru nadležnom za poslove zapošljavanja predlog učešća u finansiranju obuke za odlučivanje na osnovu podnetih i obrađenih zahteva po javnom pozivu.

Direktor filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe, ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe, donosi odluku o odobravanju sredstava za program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog.

Rok za donošenje odluke o odobravanju sredstava je 15 dana od dana dostavljanja predloga tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja Nacionalnoj službi.

Član 86d

Direktor Nacionalne službe, odnosno direktor filijale, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe i poslodavac, u roku od 45 dana od dana donošenja odluke, odnosno do kraja kalendarske godine, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

Poslodavac je u obavezi da, danom zaključenja ugovora iz stava 1. ovog člana, dostavi Nacionalnoj službi sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, kao i druge dokaze definisane javnim pozivom.

U slučaju kada se sredstva poslodavcu isplaćuju nakon dostavljanja dokaza o realizaciji ugovorne obaveze, poslodavac nije u obavezi da prilikom zaključenja ugovora dostavi sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza.”

Član 13.

U članu 92. stav 3. posle reči: „dostavi” dodaju se reči: „fotokopiju sledeće dokumentacije”.

U alineji prvoj posle reči: „sa poslodavcem” dodaju se reči: „kod koga je zasnovao radni odnos.”

U stavu 3. alineja druga i treća brišu se i dodaje se nova alineja koja postaje alineja druga i koja glasi:

„– karticu namenskog računa korisnika novčane naknade za slučaj nezaposlenosti.”

U stavu 4. posle reči: „podnosi” dodaje se reč: „nadležnoj”, a reči: „je ostvario” zamenjuje se rečju: „ostvaruje”.

Član 14.

U članu 100. stav 2. broj „49” zamenjuje se brojem: „19”.

U stavu 3. broj „50” zamenjuje se brojem: „20”.

Član 15.

U članu 114. stav 3. posle reči „vrši” dodaje se zarez i reči: „za pun fond radnih sati, odnosno”, a posle reči: „broju” dodaje se reč: „radnih”.

Član 16.

U članu 120. stav 1. reči: „jednokratne isplate novčane naknade” zamenjuje se rečima: „isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja”.

Član 17.

U članu 121. stav 1. reč: „nezaposlenom” briše se i dodaju reči: „korisniku sredstava po zaključenom ugovoru”.

Posle reči: „za isplatu” reč: „jednokratne” briše se, a posle reči: „novčane naknade” dodaju se reči: „u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja”.

Član 18.

U članu 122. stav 1. reči: „novčane naknade” zamenjuje se rečju: „sredstava”, posle reči: „obavlja” dodaju se reči: „odlukom odobrenu”, a posle reči: „u jednokratnom iznosu” dodaju se reči: „radi samozapošljavanja”.

Član 19.

U članu 123. reči: „novčane naknade” zamenjuje se rečju: „sredstava”, posle reči: „obavlja” dodaju se reči: „odlukom odobrenu”.

Član 20.

U članu 125. stav 2. posle reči: „ u zavisnosti od” dodaju se reči: „relevantnih podataka o stanju i kretanju na lokalnom tržištu rada (broj nezaposlenih), posle reči: „lokalne samouprave” briše se slovo „i” i dodaje se zapeta, a posle reči: „kategorija nezaposlenih” briše se zapeta i dodaju se reči: „i drugo”.

Član 21.

U članu 127. stav 1. posle reči: „(de minimis državna pomoć)” dodaju se reči: „i primenom pravila o horizontalnoj državnoj pomoći”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Primenom pravila o horizontalnoj državnoj pomoći dodeljuje se subvencija zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva i refundacija dodatnih troškova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog”.

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print