Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.05.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)


Član 1.

U Zakonu o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15), član 4. tačka 9) menja se i glasi:

„9) odbrambeni interesi su: zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije; zaštita bezbednosti države i njenih građana; očuvanje mira i bezbednosti u regionu i svetu; vojna neutralnost i saradnja i partnerstvo sa državama i međunarodnim organizacijama u oblasti bezbednosti i odbrane;”.

Član 2.

U članu 9. stav 2. tačka 7), briše se.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu razmatra se na sednici nadležnog odbora Narodne skupštine.”.

Član 3.

U članu 12. stav 2. tačka 8) menja se i glasi:

„8) usvaja Godišnji izveštaj o stanju priprema za odbranu i o tome izveštava Narodnu skupštinu;”.

Član 4.

U članu 14. stav 2. tačka 17) menja se i glasi:

„17) planiranje, pripremanje i kontrolu sprovođenja mobilizacije i aktiviranje subjekata sistema odbrane za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa;”.

Tačka 19) menja se i glasi:

„19) određivanje programa obuke i uređivanje načina i postupka planiranja i sprovođenja planova obuke građana za odbranu zemlje preko nadležnih teritorijalnih organa Ministarstva odbrane, u saradnji sa subjektima sistema odbrane i Generalštabom Vojske Srbije;”.

U tački 20), posle reči: „planiranje” dodaju se zapeta i reč: „saradnja”.

Posle tačke 25) dodaje se tačka 25a), koja glasi:

„25a) uređivanje načina, postupka, racionalizacije i unapređenja saobraćaja i transporta ljudi i sredstava u sistemu odbrane;”.

U tački 27) posle reči: „vojnih kompleksa” briše se zapeta, a reči: „vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture” zamenjuju se rečima: „i vojnih objekata”.

Tačka 35) menja se i glasi:

„35) donošenje akata o organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;”.

Tačka 39) menja se i glasi:

„39) bliže uređivanje načina i postupka izrade predloga srednjoročnog i finansijskog plana u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;”.

Posle tačke 58) dodaje se tačka 58a), koja glasi:

„58a) uređivanje planiranja razvoja sistema odbrane;”.

Član 5.

U članu 15. stav 2. tačka 5) posle reči: „pripremu” dodaje se reč: „predloga”.

Član 6.

U članu 21. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Za potrebe obezbeđenja sredstava za finansiranje funkcionisanja i unapređenja službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova i za razvoj sposobnosti Vojske Srbije za učešće u sistemu traganja i spasavanja za potrebe civilnog vazduhoplovstva može se osnovati budžetski fond.”.

Član 7.

U članu 22. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. posle reči: „Vojske Srbije”, dodaju se reči: „i civilne odbrane”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: „iz stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz stava 2. ovog člana”.

Član 8.

U članu 23a stav 1. menja se i glasi:

„U Ministarstvu odbrane vodi se evidencija o poginulim, nestalim, ranjenim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za period od 1991. do 19. maja 1992. godine i evidencija o nestalim i poginulim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije za period od 23. marta 1998. godine do 26. juna 1999. godine i za period od 23. marta 2001. godine do 30. juna 2001. godine, radi izdavanja isprava fizičkim licima i organima državne uprave koji rešavaju o pravima po osnovu učešća u oružanim sukobima i borbenim dejstvima, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravni postupak i zaštita podataka o ličnosti.”.

Član 9.

U članu 24. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

„3) organizuju i prate stanje priprema za odbranu subjekata iz delokruga svojih nadležnosti i odgovaraju za njihovo sprovođenje;”.

Član 10.

U članu 29. stav 2. tačka 1) reči: „koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije”, brišu se.

Član 11.

U članu 39. stav 1. posle reči: „Republike Srbije” zapeta i reči: „granični pojas”, brišu se.

Član 12.

Naziv člana 44. i član 44. menjaju se i glase:

„Materijalno i finansijsko poslovanje

Član 44.

Ministar odbrane uređuje materijalno i finansijsko poslovanje Vojske Srbije i kontrolu troškova Vojske Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje materijalno i finansijsko poslovanje i kontrola za budžetske korisnike.”.

Član 13.

Posle člana 44. dodaje se naziv člana, koji glasi:

Logistička podrška Vojske Srbije”.

Član 14.

U članu 45. stav 2. menja se i glasi:

„Logističku podršku iz stava 1. ovog člana obavljaju ustanove i jedinice Vojske Srbije, kao i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, u kojima se obavljaju poslovi za potrebe logističke podrške Vojske Srbije, koje nemaju status pravnog lica, odnosno koje posluju po propisima koji se primenjuju na budžetske korisnike.”.

St. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 3.

Član 15.

Posle člana 46. dodaju se naziv člana i član 46a, koji glase:

„Vojne ustanove koje posluju po principu sticanja i raspodele dobiti

Član 46a

Logističku podršku iz člana 45. ovog zakona, kao i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu obavljati vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost, delatnost izgradnje i održavanja objekata infrastrukture, fizičko-tehničko obezbeđenje i druge delatnosti i posluju po principu sticanja i raspodele dobiti, a koje upisom u odgovarajući registar stiču status pravnog lica.

Pored vojnih ustanova iz stava 1. ovog člana, logističku podršku i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu obavljati i:

1) jednočlana privredna društva obrazovana od postojećih vojnih ustanova;

2) privredna društva i preduzetnici koji su osnovani i posluju u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

3) javna preduzeća i ustanove koje su osnovane i posluju u skladu sa propisima o javnim preduzećima i ustanovama.

Vojne ustanove iz stava 1. ovog člana i jednočlana privredna društva iz stava 2. tačka 1) ovog člana osniva Vlada, na predlog ministra odbrane.”.

Član 16.

U članu 47. stav 2. briše se.

Član 17.

U članu 51. stav 1. menja se i glasi:

„Radnoj obavezi podležu svi za rad sposobni punoletni građani do navršene godine života u kojoj su, u skladu sa važećim propisima, ostvarili uslove za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a nemaju ratni raspored u Vojsci Srbije.”.

Član 18.

Član 60a menja se i glasi:

„Član 60a

Način obučavanja i kategoriju građana koju će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.”.

Član 19.

U članu 62. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ostala privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da iz svog delokruga, na zahtev Ministarstva odbrane, dostavljaju podatke od značaja za odbranu.”.

Član 20.

U članu 68. stav 5. briše se.

Član 21.

U članu 76. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Udruženje koje deluje na teritoriji Republike Srbije, a svoje delovanje težišno zasniva u oblastima od značaja za odbranu i svojim programom i praktičnim delovanjem, masovnošću i organizovanošću doprinosi jačanju sistema odbrane, može steći status udruženja od posebnog značaja za odbranu.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Kriterijume i postupak za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu iz stava 2. ovog člana i dodelu sredstava iz stava 3. ovog člana propisuje ministar odbrane.”.

Član 22.

U članu 81. stav 7. posle reči: „podležu bezbednosnoj proveri” dodaju se reči: „i izdaje im se odgovarajući sertifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka.”.

Član 23.

Član 102. menja se i glasi:

„Član 102.

Tajni podaci koji se odnose na sistem odbrane označeni kao podaci od interesa za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, kao i tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima nastala šteta, štite se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podatka i ne mogu se učiniti dostupnim javnosti.

Tajnim podacima značajnim za sistem odbrane smatraju se:

1) podaci i dokumenta od značaja za sistem nacionalne bezbednosti, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima mogla nastati šteta po interese i ciljeve u oblasti odbrane;

2) podaci o planovima upotrebe Vojske Srbije, ratnoj organizaciji i formaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, podaci o borbenim i drugim materijalnim sredstvima, odnosno vrstama pokretnih stvari namenjenih potrebama odbrane, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima mogla nastati šteta po operativnu i funkcionalnu sposobnost Vojske Srbije;

3) podaci o patentima značajnim za odbranu zemlje i sredstvima i uređajima namenjenim odbrani koji su u procesu usvajanja i ispitivanja;

4) podaci o vojnim objektima i drugim nepokretnostima značajnim za odbranu zemlje, izuzev podataka koji su prema propisima o zaštiti životne sredine neophodni za procenu uticaja na životnu sredinu;

5) podaci o preduzetim merama, radnjama i postupcima sadržani u odlukama, naređenjima, saopštenjima i drugim aktima u oblasti odbrane zemlje, čije bi otkrivanje nanelo štetu interesima snaga odbrane.

Vlada na predlog Ministarstva odbrane bliže uređuje podatke značajne za sistem odbrane koji se moraju čuvati i štititi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka, poslove od posebnog značaja za sistem odbrane koje u državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti, kao i kriterijume za popunu radnih mesta na kojima se ovi zadaci i poslovi obavljaju.”.

Član 24.

U članu 105. stav 3. menja se i glasi:

„Način pribavljanja, raspolaganja, korišćenja, upravljanja i održavanja nepokretnih stvari iz stava 1. ovog člana propisuje ministar odbrane.”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Način vođenja posebne evidencije o nepokretnostima iz stava 1. ovog člana i vrednosno praćenje pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje državni premer i katastar, kao i način i postupak popisa nepokretnosti, propisuje ministar odbrane.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 25.

Posle člana 105. dodaje se novi član 105a, koji glasi:

„Član 105a

Stabilnu specifičnu opremu koja se koristi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije čine sve nepokretne stvari koje u toku eksploatacije rade u uslovima posebnog rizika, kao što su: kotlovi, oprema pod pritiskom, uređaji na gas, uređaji koji se koriste u eksplozivnoj sredini, instalacije i druga specifična oprema u oblasti odbrane.

Stabilna specifična oprema iz stava 1. ovog člana podleže tehničkoj kontroli koju vrše odgovorna stručna lica u Ministarstvu odbrane.

Način i uslove za obavljanje poslova tehničke kontrole nad stabilnom specifičnom opremom propisuje ministar odbrane.”.

Član 26.

U članu 107b posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

„Vojno pravobranilaštvo može po potrebi angažovati sudske veštake odgovarajuće struke sa liste sudskih veštaka.”.

Član 27.

U članu 107g stav 1. reči: „iz sastava profesionalnih pripadnika Vojske Srbije”, brišu se.

Član 28.

Član 107d stav 1. menja se i glasi:

„Zaposleni u Vojnom pravobranilaštvu su: sekretar Vojnog pravobranilaštva, pravobranilački pomoćnici, pravobranilački pripravnici i drugi profesionalni pripadnici Vojske Srbije zaposleni na administrativno tehničkim i drugim pratećim poslovima od značaja za rad Vojnog pravobranilaštva.”.

Član 29.

U članu 108. stav 1. reči: „profesionalna vojna lica, koja su raspoređena” zamenjuju se rečima: „profesionalni pripadnici Vojske Srbije, koji su raspoređeni”.

Član 30.

Posle člana 108. dodaje se član 108a, koji glasi:

„Član 108a

Odredbe ovog zakona o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih u Ministarstvu odbrane jednako se odnose na žene i muškarce.”.

Član 31.

U članu 109. reči: „su prilozi koji sadrže sistematizovana radna mesta” zamenjuju se rečima: „je pregled broja sistematizovanih radnih i formacijskih mesta”.

Član 32.

U članu 112. stav 1. tačka 2), menja se i glasi:

„2) ako Ministarstvu odbrane ne dostavi podatke od značaja za odbranu iz svog delokruga (član 27. stav 1. i član 62. stav 3);”.

Član 33.

U članu 113. stav 1. tačka 1), briše se.

Tačke 6) i 7) menjaju se i glase:

„6) ako svoje pripreme i izvršavanje drugih zadataka i poslova ne uskladi sa Planom odbrane Republike Srbije i odlukama i zahtevima nadležnih organa (član 24. stav 2. tačka 3) i član 82. stav 1);

7) ako ne izradi plan odbrane i ako ne izradi plan razvoja (član 24. stav 2. tačka 4), član 28. tačka 2), član 29. stav 2. tačka 1) i član 84. stav 1);”.

Član 34.

Propisi doneti za izvršavanje Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 35.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koja se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, br. 100/08, 3/14 i 37/15) primenjuje se do stupanja na snagu propisa kojim će biti uređeni kriterijumi i postupak za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu i dodela sredstava za finansiranje projekata i aktivnosti udruženja u oblastima od značaja za odbranu.

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print