Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA „STARA PLANINA”, KNJAŽEVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Na osnovu člana 5. stav 1, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac sa Zakonom o javnim preduzećima

Član 1.

U Odluci o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 51/17), u članu 8. stav 1. tačka 15) posle reči: „direktoru”, dodaju se reči: „i izvršnom direktoru”.

Član 2.

U članu 26. posle tačke 11) dodaje se tačka 12), koja glasi:

„12) bira izvršne direktore”.

Član 3.

Posle člana 26. dodaje se član 26a, koji glasi:

„v) Izvršni direktor

Član 26a

Za izvršnog direktora bira se lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Statutom Javnog preduzeća.

Broj izvršnih direktora utvrđuje se Statutom, a ne može ih biti više od sedam.

Izvršni direktor mora biti u radnom odnosu u Javnom preduzeću.

Izvršni direktor odgovara za svoj rad direktoru i obavlja poslove u okviru ovlašćenja koja mu je odredio direktor u skladu sa Statutom i pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću.

Izvršni direktor ne može imati zamenika.”

Član 4.

Član 27. menja se i glasi:

„Član 27.

Direktor i izvršni direktor imaju pravo na zaradu, a mogu imati i pravo na stimulaciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.”

Član 5.

U članu 32. stav 4. menja se i glasi:

„Statutom se podrobnije uređuju: poslovno ime i sedište, delatnosti Javnog preduzeća koje nisu predviđene ovom odlukom; upravljanje i organi upravljanja; način izbora i broj izvršnih direktora; unutrašnja organizacija; poslovanje; zastupanje; način i raspoređivanje dobiti; rezerve; način predlaganja predstavnika zaposlenih u Nadzornom odboru; opšti akti i način njihovog donošenja, izgled i sadržina pečata i štambilja Javnog preduzeća i druga pitanja značajna za rad i poslovanje Javnog preduzeća.”

Član 6.

U članu 34. tačka 1) menja se i glasi:

„1) radne biografije članova Nadzornog odbora, direktora i izvršnih direktora;”.

Član 7.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print