Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)


Član 1.

U Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), u članu 7. stav 6. briše se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 2.

Član 8. menja se i glasi:

"Član 8.

Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu.

U Registar distributera i uvoznika upisuje se svaki objekat za skladištenje i prodajno mesto, koji ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika.

Rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Promena podataka iz stava 5. ovog člana vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar, koje je konačno u upravnom postupku i protiv koga se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev."

Član 3.

U članu 10. stav 1. tačka 2) reči: "stav 4." zamenjuju se rečima: "stav 5.".

Član 4.

U Glavi II. SUBJEKTI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I NjIHOVI ORGANIZACIONI OBLICI, naziv Odeljka 2. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije i obavljanje poslova od javnog interesa, naziv iznad člana 12. i član 12. menjaju se i glase:

"2. Subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa

Poslovi od javnog interesa

Član 12.

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja jesu laboratorijski i sa njima povezani stručni poslovi, i to:

1) ispitivanje sredstava za ishranu bilja u skladu sa godišnjim planom ispitivanja;

2) potvrdna laboratorijska ispitivanja, primenom referentnih metoda, kao i provera rezultata ispitivanja primenjenih testova i metoda;

3) čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa;

4) priprema, održavanje i distribucija referentnog materijala;

5) uvođenje, razvijanje i validacija novih metoda ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima, smernicama i protokolima;

6) koordinacija aktivnosti laboratorija radi primene novih analitičkih metoda;

7) učestvovanje u međulaboratorijskim poređenjima, obrada dobijenih rezultata međulaboratorijskih uporednih testiranja u skladu sa međunarodno priznatim protokolima, sastavljanje izveštaja i davanje preporuka;

8) učestvovanje u međulaboratorijskim poređenjima na međunarodnom nivou;

9) dostavljanje Ministarstvu informacija dobijenih od laboratorija drugih zemalja i laboratorija Evropske unije;

10) obavljanje jedinstvenih kriterijuma i metoda;

11) pružanje naučne i tehničke pomoći Ministarstvu pri izradi godišnjeg plana ispitivanja;

12) priprema vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

13) ispitivanja uzoraka uzetih u postupku kontrole sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu, uvozu i primeni;

14) druge aktivnosti u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja."

Član 5.

Naziv iznad člana 13. i član 13. menjaju se i glase:

"Službena laboratorija

Član 13.

Poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja iz člana 12. ovog zakona obavlja laboratorija koja mora biti akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 – "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje" (u daljem tekstu: službena laboratorija), u slučaju neorganskih đubriva i neorganskih oplemenjivača zemljišta, a u slučaju ostalih vrsta sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta poslove službene laboratorije može obavljati i ustanova/organizacija akreditovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Akreditacija iz stava 1. ovog člana može da se odnosi na jednu ili više metoda ispitivanja sredstava za ishranu bilja koje su propisane ovim zakonom."

Član 6.

Član 14. menja se i glasi:

"Član 14.

Ministarstvo vrši izbor službene laboratorije na osnovu konkursa koji raspisuje i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslove od javnog interesa za koje se konkurs raspisuje;

2) period na koji se dodeljuje obavljanje poslova od javnog interesa;

3) dokaz o akreditaciji u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025;

4) kriterijume za izbor službene laboratorije;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru službene laboratorije;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru službene laboratorije donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije"."

Član 7.

"Na osnovu odluke o izboru iz člana 14. stav 4. ovog zakona, Ministarstvo sa službenom laboratorijom zaključuje ugovor kojim se naročito utvrđuju:".

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Ministarstvo utvrđuje spisak službenih laboratorija iz stava 1. ovog člana i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za tehničke propise, radi upisa u registar ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Posle upisa u registar, Ministarstvo spisak službenih laboratorija objavljuje na svojoj internet stranici."

Član 8.

Naziv iznad člana 16. i član 16. brišu se.

Član 9.

Član 18. menja se i glasi:

"Član 18.

Pre stavljanja u promet sredstva za ishranu bilja moraju biti upisana u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva proizvođača, distributera, odnosno uvoznika sredstava za ishranu bilja, koji se podnosi Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar, ako su ispunjeni uslovi iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona, u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja u Registar donosi se na rok od deset godina i može se rešenjem ministra obnoviti na zahtev lica iz stava 2. ovog člana, koji je podnet najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja rešenja o upisu u Registar.

Obnova rešenja o upisu u Registar vrši se na način i pod uslovima propisanim za upis u Registar.

Lica iz stava 2. ovog člana dužna su da svaku promenu podataka upisanih u Registar prijave Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Promena podataka upisanih u Registar na osnovu prijave promene podataka iz stava 6. ovog člana vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje iz st. 4. i 7. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u registar, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za upis, odnosno promenu podataka."

Član 10.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

U Registar se ne upisuju sredstva za ishranu bilja koja se:

1) proizvode radi izvoza;

2) stavljaju u promet kao ostatak od izvoza;

3) stavljaju u promet posle probne proizvodnje;

4) uvoze radi skladištenja i izvoza;

5) uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe;

6) uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda.

U Registar se ne upisuju stajnjak, osoka, guano, supstrat, kao i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja.

Sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja iz stava 2. ovog člana moraju zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u sertifikatu o sastavu i sadržaju hranjivih materija.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 1) i tač. 4)–6) ovog člana ne mogu se stavljati u promet u Republici Srbiji.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana mogu se staviti u promet na određeno vreme i u određenoj količini.

Zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana podnosi proizvođač iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, moraju:

1) ispunjavati uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

2) na deklaraciji imati odštampan tekst: "proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji", odnosno: "proizvedeno prema posebnim zahtevima";

3) zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u proizvođačkoj specifikaciji.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 5) ovog člana, naučnoistraživačka organizacija koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost, podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u količinama potrebnim za naučnoistraživačke svrhe.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 6) ovog člana uvoznik podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda, i to u količini koja je potrebna za primenu na površini od jednog hektara u jednoj vegetacionoj sezoni.

Ministar donosi rešenje po zahtevu iz st. 6, 8. i 9. ovog člana.

Rešenje ministra iz stava 10. ovog člana je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini, zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe i zahtev za korišćenje sredstva za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda, kao i obrasce tih zahteva."

Član 11.

U članu 28. stav 2. reči: "dostavi Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu" zamenjuju se rečima: "stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora".

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 12.

U članu 30. stav 2. reči: "Pravnom licu koje obavlja poclove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "službenoj laboratoriji".

Član 13.

U glavi VI. FITOSANITARNA KONTROLA I UZORKOVANjE U PROMETU, UVOZU I PRIMENI, posle naziva Odeljka 2. Fitosanitarna kontrola uvoza dodaju se naziv iznad člana 30a i član 30a, koji glase:

"Uslovi za uvoz

Član 30a

U Republiku Srbiju mogu da se uvoze sredstva za ishranu bilja koja su upisana u Registar, kao i sredstva za ishranu bilja koja se ne upisuju u Registar, a uvoze se radi skladištenja i izvoza, u naučnoistraživačke svrhe i za potrebe demonstracionih ogleda.

U Republiku Srbiju mogu da se uvoze i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja su upisana u Registar kao i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza, a koja se ne upisuju u Registar.

Uvoz sredstava za ishranu bilja koja su upisana u Registar, uvoz sredstava za ishranu bilja radi skladištenja i izvoza, uvoz sredstava za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda, vrši uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoz sredstava za ishranu bilja koja se koriste u naučnoistraživačke svrhe vrši naučnoistraživačka organizacija.

Uvoz sirovina za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja su upisana u Registar ili uvoz sirovina za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza, vrši proizvođač iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Uvoz iz stava 5. ovog člana može da vrši i uvoznik upisan u Registar distributera i uvoznika za potrebe i uz saglasnost proizvođača iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Pored sredstava za ishranu bilja iz stava 1. ovog člana i sirovina iz stava 2. ovog člana u Republiku Srbiju mogu da se uvoze i:

1) uzorci sredstava za ishranu bilja za potrebe ispitivanja, radi upisa u Registar, u količini do deset kilograma, odnosno litara;

2) uzorci sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja, za potrebe ispitivanja sredstva za ishranu bilja, radi upisa u Registar, u količini do deset kilograma, odnosno litara.

Uvoz iz stava 7. tačka 1) ovog člana vrši uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoz iz stava 7. tačka 2) ovog člana vrši proizvođač iz člana 6. stav 1. ovog zakona."

Član 14.

Član 32. menja se i glasi:

"Član 32.

Pošiljka pri uvozu podleže:

1) pregledu, koji obuhvata identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, pakovanja i prevoznog sredstva;

2) uzorkovanju.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, uzorkovanju ne podležu pošiljke sredstava za ishranu bilja iz člana 20. stav 1. tač. 4)–6), a pošiljke supstrata iz člana 20. stav 2. ovog zakona podležu povremenom uzorkovanju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pregledu i uzorkovanju pri uvozu ne podležu pošiljke sirovina za proizvodnju sredstava za ishranu bilja, i to: amonijak, sumporna kiselina i fosforna kiselina.

Uvoznik ili carinski zastupnik dužan je da:

1) fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke;

2) u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke;

3) omogući sve potrebne uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda;

4) sprovede sve naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora.

Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled pošiljke i uzorkovanje.

Ministar bliže propisuje način i postupak obavljanja pregleda i uzorkovanja pošiljke, kao i pošiljke supstrata pri uvozu, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda."

Član 15.

U članu 34. stav 1. reči: "Pravnom licu koje obavlja poclove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "službenoj laboratoriji".

Član 16.

U članu 35. stav 2. reči: "Direkcija za nacionalne referentne laboratorije" zamenjuju se rečima: "službena laboratorija".

Stavovi 4. i 5. menjaju se i glase:

"Ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstava za ishranu bilja, koja se vrše radi upisa u Registar, moraju biti izvršena u laboratoriji koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 – "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje" u slučaju neorganskih đubriva i neorganskih oplemenjivača zemljišta, a u slučaju ostalih vrsta sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta ispitivanja može obavljati i ustanova/organizacija akreditovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Ministarstvo, u postupku upisa u Registar, priznaje rezultate ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstva za ishranu bilja bez ponovnog sprovođenja postupka ispitivanja, ukoliko su primenjene metode propisane ovim zakonom i ukoliko je laboratorija koja je sprovela ispitivanje akreditovana prema standardu EN ISO/IEC 17025 od strane nacionalnog tela za akreditaciju druge države koje je sa Akreditacionim telom Srbije potpisalo sporazum kojim se međusobno priznaje ekvivalentnost sistema akreditacije, u obimu koji je određen potpisanim sporazumom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje akreditacija."

Član 17.

U članu 36. stav 3. reči: "Direkcija za nacionalne referentne laboratorije" zamenjuju se rečima: "službena laboratorija".

Član 18.

Naziv iznad člana 38. i član 38. menjaju se i glase:

"Takse

Član 38.

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja i sredstva za obavljanje poslova od javnog interesa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Proizvođač, distributer, odnosno uvoznik, plaćaju republičku administrativnu taksu za:

1) razvrstavanje sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip u postupku upisa sredstva za ishranu bilja u Registar, obnove upisa i promene podataka upisanih u Registar;

2) proveru ispunjenosti uslova za upis u Registar distributera i uvoznika i promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika;

3) pregled i uzorkovanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku kontrole proizvodnje, uvoza, prometa i primene sredstava za ishranu bilja.

Sredstva ostvarena od taksi iz stava 2. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije.

Podnosilac zahteva plaća republičku administrativnu taksu za izdavanje rešenja i to:

1) upis u registre, obnove upisa i promene podataka upisanih u registre u skladu sa ovim zakonom;

2) brisanje iz registara u skladu sa ovim zakonom;

3) uvoz i korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe;

4) stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja u određenoj količini i na određeno vreme;

5) uvoz i korišćenje sredstva za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda;

6) uvoz pošiljke.

Sredstva iz stava 4. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije."

Član 19.

Član 40. menja se i glasi:

"Član 40.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li se sredstva za ishranu bilja suprotno privremenoj ili trajnoj zabrani proizvodnje i stavljanja u promet proizvode ili stavljaju u promet;

2) proverava da li se proizvodnja, stavljanje u promet i primena sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa uslovima iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) proverava da li proizvođač vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i vodi i čuva evidenciju o kontroli kvaliteta pre njihovog stavljanja u promet u skladu sa članom 6. st. 2. i 3. ovog zakona;

4) proverava da li je distributer, odnosno uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika i da li su ispunjeni uslovi za upis u Registar distributera i uvoznika;

5) proverava da li se promet, odnosno uvoz sredstava za ishranu bilja vrši u objektima za skladištenje i na prodajnim mestima koja su upisana u Registar distributera i uvoznika;

6) proverava da li je distributer, odnosno uvoznik, prijavio u propisanom roku svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika;

7) proverava da li proizvođač i distributer dostavljaju podatke o proizvodnji i prometu sredstava za ishranu bilja u propisanim rokovima;

8) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza službene laboratorije;

9) proverava da li su sredstva za ishranu bilja koja su stavljena u promet upisana u Registar;

10) proverava da li su lica iz člana 18. stav 2. ovog zakona prijavila u propisanom roku svaku promenu podataka koji su upisani u Registar;

11) proverava da li se sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza, uvoze radi skladištenja i izvoza, uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe, odnosno uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda stavljaju u promet;

12) proverava da li je za sredstva za ishranu bilja koja se stavljaju u promet kao ostatak od izvoza, odnosno posle probne proizvodnje, odnosno koja se uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe, odnosno uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda, izdato rešenje u skladu sa članom 20. stav 10. ovog zakona;

13) proverava kvalitet sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu, uvozu i primeni;

14) proverava deklarisanje i obeležavanje sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu, uvozu i primeni;

15) proverava način pakovanja;

16) proverava da li se promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju obavlja u skladu sa članom 26. ovog zakona;

17) proverava da li su mineralna đubriva koja su obeležena oznakom "ES FERTILISER" stavljena u promet u skladu sa članom 27. ovog zakona;

18) proverava da li se sredstva za ishranu bilja primenjuju u skladu sa članom 28. stav 1. ovog zakona;

19) proverava da li proizvođač bilja vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja;

20) proverava da li se reklamiranje sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa članom 29. ovog zakona;

21) vrši pregled i uzorkovanje sredstva za ishranu bilja u prometu i primeni;

22) proverava da li se podaci o amonijum nitratnom đubrivu sa visokim sadržajem azota čuvaju u propisanom roku, u skladu sa odredbama člana 37. st. 1. i 2. ovog zakona;

23) proverava da li je amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota stavljeno u promet, u skladu sa odredbama člana 37. stav 3. ovog zakona;

24) proverava izvršavanje mera iz člana 41. ovog zakona;

25) uzima uzorke sredstava za ishranu bilja, bilja, zemljišta i vode bez naknade njihove vrednosti;

26) vrši pregled i uzorkovanje pošiljki pri uvozu;

27) proverava da li se vrši premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke koja je pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza i tranzita."

Član 20.

U članu 41. stav 1. menja se i glasi:

"U vršenju poslova iz člana 40. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) naredi proizvođaču, distributeru, uvozniku ili proizvođaču bilja da uskladi obavljanje delatnosti, odnosno otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole;

2) privremeno zabrani proizvodnju ili stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja dok proizvođač, odnosno distributer ne uskladi obavljanje delatnosti, odnosno ne otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole;

3) naredi proizvođaču da vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i vodi i čuva evidenciju o kontroli kvaliteta pre njihovog stavljanja i promet u propisanom roku (član 6. st. 2. i 3);

4) zabrani stavljanje u promet, odnosno uvoz sredstava za ishranu bilja distributeru, odnosno uvozniku koji nije upisan u Registar distributera i uvoznika;

5) naredi distributeru, odnosno uvozniku da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u propisanom roku (član 8.);

6) naredi proizvođaču, odnosno distributeru da dostavi podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja u propisanim rokovima (član 11. stav 1);

7) naredi proizvođaču, distributeru odnosno uvozniku da svaku promenu podataka upisanih u Registar prijavi Ministarstvu u propisanom roku (član 18. stav 6);

8) privremeno zabrani proizvodnju određenih sredstava za ishranu bilja do otklanjanja nedostataka, ukoliko rezultati pregleda, odnosno ispitivanja sredstava za ishranu bilja nisu u skladu ovim zakonom;

9) zabrani promet proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja, ukoliko rezultati pregleda, odnosno ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja nisu u skladu sa ovim zakonom;

10) naredi povlačenje iz prometa proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja, ukoliko rezultati pregleda, odnosno ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava nisu u skladu ovim zakonom;

11) zabrani proizvođaču bilja primenu sredstava za ishranu bilja ako se ne koriste u skladu sa odredbom člana 28. stav 1;

12) zabrani proizvođaču bilja primenu sredstava za ishranu bilja ako ne vodi evidenciju o primeni sredctava za ishranu bilja i tu evidenciju ne stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora;

13) zabrani reklamiranje sredstava za ishranu bilja koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar;

14) zabrani uvoz i naredi vraćanje pošiljke;

15) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

16) naredi druge mere i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom."

Član 21.

U članu 43. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

2) proizvodi, stavlja u promet ili primenjuje sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) ne vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet i o tome ne vodi evidenciju i ne čuva je u propisanom roku (član 6. st. 2. i 3);

4) vrši promet sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 1);

5) vrši uvoz sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 4);

6) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu upisana u Registar (član 18. stav 1);

7) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza ili uvoze radi skladištenja i izvoza ili koja se uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe ili koja se uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda suprotno odredbama člana 20. stav 4. ovog zakona;

8) proizvodi, stavlja u promet ili uvozi sredstva za ishranu bilja koje ne zadovoljavaju propisan kvalitet (član 23. stav 1);

9) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja sa odstupanjima sadržaja hranljivih materija od minimalnih i maksimalnih vrednosti i sistematski iskorišćava propisana odstupanja (član 23. stav 4);

10) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu deklarisana i obeležena (član 24. stav 1);

11) proizvodi i stavlja u promet sredstva za ishranu bilja čiji kvalitet ne odgovara kvalitetu navedenom u deklaraciji (član 24. stav 2);

12) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju suprotno odredbama člana 26. st. 1. i 2. ovog zakona;

13) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota u rasutom stanju (član 26. stav 3);

14) stavlja u promet mineralna đubriva obeležena oznakom "ES FERTILISER" suprotno odredbama člana 27. ovog zakona;

15) reklamira sredstva za ishranu bilja suprotno odredbama člana 29. ovog zakona;

16) uvozi sredstva za ishranu bilja koja nisu upisana u Registar, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano (član 30a stav 1);

17) uvozi sredstva za ishranu bilja preko graničnog prelaza koji nije odredio ministar (član 31. st. 2. i 5);

18) vrši uvoz pošiljke suprotno odredbama člana 32. stav 3. ovog zakona;

19) vrši premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda (član 33. stav 3);

20) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota suprotno odredbi člana 37. stav 3. ovog zakona;

21) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom."

Član 22.

U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) nije u propisanom roku prijavilo svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika (član 8. stav 5);

2) ne dostavlja Ministarstvu podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja u propisanim rokovima (član 11. stav 1);

3) nije u propisanom roku prijavilo svaku promenu podataka koji su upisani u Registar (član 18. stav 6);

4) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja kao ostatak od izvoza, odnosno posle probne proizvodnje, odnosno uvozi i koristi u naučnoistraživačke svrhe, odnosno uvozi i koristi za potrebe demonstracionih ogleda bez rešenja ministra iz člana 20. stav 10. ovog zakona;

5) podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u deklaraciji na propisani način (član 24. stav 3);

6) deklaracija nije utisnuta na pakovanju, odnosno nije neodvojivo pričvršćena na pakovanju (član 25. stav 1);

7) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju, a podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u pratećoj dokumentaciji (član 26. stav 1);

8) primenjuje sredstva za ishranu bilja suprotno odredbama člana 28. stav 1. ovog zakona;

9) ne vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i ne stavi je na uvid prilikom inspekcijskog nadzora (član 28. stav 2);

10) ne čuva podatke o nazivima i adresama pogona u kojima se amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota i njegove osnovne komponente proizvode, podatke o licima odgovornim za te pogone i ne čuva ih u propisanom roku (član 37. st. 1. i 2)."

Član 23.

U članu 45. stav 2. reči: "tač. 1), 3), 4), 5), 6), 7) i 9)" brišu se.

Član 24.

Proizvođač, distributer, uvoznik i proizvođač bilja dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09).

Član 26.

Pravno lice koje je ovlašćeno za ispitivanje đubriva na osnovu Zakona o zaštiti bilja ("Službeni list SRJ", br. 24/98 i 26/98 – ispravka i "Službeni glasnik RS", br. 101/05 – dr. zakon i 41/09 – dr. zakon), obavljaće poslove za koje je ovlašćeno do okončanja konkursa za obavljanje poslova od javnog interesa koje obavljaju službene laboratorije, koji se sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

Član 27.

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o liniji za proizvodnju đubriva ("Službeni list SRJ", broj 68/01).

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print