Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI POPS MATERIJA, NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE POPS OTPADOM I GRANIČNIM VREDNOSTIMA KONCENTRACIJA POPS MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPS MATERIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)


Na osnovu člana 53. stav 4. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i raničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama

Član 1.

U Pravilniku o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama („Službeni glasnik RS”, broj 65/11), u članu 3. stav 3. Prilog 1. – Lista POPs materija i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom 1. – Lista POPs materija i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs materijama (POPs otpad), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

U članu 8. stav 3. Prilog 2. – Lista otpada koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs materijama za koji se može primeniti alternativno odlaganje, zamenjuje se novim Prilogom 2. – Lista otpada koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPs materijama za koji se može primeniti alternativno odlaganje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

LISTA POPS MATERIJA I GRANIČNE VREDNOSTI KONCENTRACIJA POPS MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANjE OTPADA KOJI SADRŽI, SASTOJI SE ILI JE KONTAMINIRAN POPS MATERIJAMA (POPS OTPAD)

Supstanca

CAS

EC broj

Granična
koncentracija POPs

Granična koncentracija za alternativno odlaganje
(D5 operacija)

Heksabromciklododekan (HBCDD) – predstavlja: heksabromciklododekan, 1,2,5,6,9,10 heksabromciklododekan i njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromciklododekan, beta-heksabromciklododekan i gama- heksabromciklododekan

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1.000 mg/kg

1.000 mg/kg

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Heksahlorbutadien

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

1.000 mg/kg

Polihlorovani naftaleni – hemijska jedinjenja sastavljena od naftalenskog prstena na kome su atomi vodonika supstituisani atomima hlora

10 mg/kg

1.000 mg/kg

Hlorovani S10-S13 alkani (short-chain chlorinated paraffins, SCCPs)

85535-84-8

287-476-5

10.000 mg/kg

10.000 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Hlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Heptahlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Heksahlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Polihlorovani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1

50 mg/kg*

50 mg/kg*

DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfenil) etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Hlordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Heksahlorcikloheksani, uključujući lindan

58-89-9,
319-84-6,
319-85-7,
608-73-1

210-168-9
200-401-2
206-270-8
206-271-3

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Polihlorovani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

15 µg TE/kg (**)

5 mg TE/kg

Heksabrombifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

5.000 mg/kg

Tetrabromdifenil etar C12H6Br4O

Ukupna (zbirna) koncentracija C12H6Br4O C12H5Br5O, C12H4Br6O i C12H3Br7O: 1.000 mg/kg;

Ukupna (zbirna) koncentracija C12H6Br4O C12H5Br5O, C12H4Br6O i C12H3Br7O: 10.000 mg/kg;

Pentabromdifenil etar C12H5Br5O

Heksabromdifenil etar C12H4Br6O

Heptabromdifenil etar C12H3Br7O

Perfluoroktan sulfonska kiselina i njeni derivati (PFOS) C8F17SO2X
(X = OH, so metala (O-M+), halidi, amidi, i ostali derivati uključujući polimere)

50 mg/kg

50 mg/kg

Pentahlorbenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

5.000 mg/kg

_______________

(*) Primenjuje se metod izračunavanja sadržan u SRPS EN 12766-1: 2011 i SRPS EN 12766-2:2011.

(**) Ekvivalentna toksičnost (TE) PCDD i PCDF se izračunava na osnovu sledećih faktora ekvivalentne toksičnosti (TEF).

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PRILOG 2

LISTA OTPADA KOJI SADRŽI, SASTOJI SE ILI JE KONTAMINIRAN POPS MATERIJAMA ZA KOJI SE MOŽE PRIMENITI ALTERNATIVNO ODLAGANjE

Klasifikacija otpada

Maksimalna granična koncentracija supstanci (1)

Operacija

10

OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA

Aldrin: 5.000 mg/kg;
Hlordan: 5.000 mg/kg;
Hlordekon: 5.000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfeniletan) 5.000 mg/kg;

Hlorovani S10-S13 alkani (short-chain chlorinated paraffins, SCCPs): 10.000 mg/kg;
Dieldrin: 5.000 mg/kg;

Endosulfan: 5.000 mg/kg;
Endrin: 5.000 mg/kg;


Heptahlor: 5.000 mg/kg;

Heksabrombifenil: 5.000 mg/kg;

Heksabromciklododekan (HBCDD) heksabromciklododekan, 1,2,5,6,9,10 heksabromciklododekan i njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromciklododekan, beta-heksabromciklododekan i gama- heksabromciklododekan: 1.000 mg/kg;Heksahlorbenzen: 5.000 mg/kg;

Heksahlorbutadien: 1.000 mg/kg;
Heksahlorcikloheksani, uključujući lindan: 5.000 mg/kg;
Mireks: 5.000 mg/kg;

Pentahlorbenzen: 5.000 mg/kg;
Perfluoroktan sulfonska kiselina i njeni derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, soli metala (O-M+), halid, amid, i ostali derivati uključujući polimere): 50 mg/kg;

Polihlorovani naftaleni – hemijska jedinjenja sastavljena od naftalenskog prstena na kome su atomi vodonika supstituisani atomima hlora: 1.000 mg/kg;

Ukupna (zbirna) koncentracija tetrabromdifeniletra (C12H6Br4O), pentabromdifeniletra (C12H5Br5O), heksabromdifeniletra (C12H4Br6O) i heptabromdifeniletra (C12H3Br7O): 10.000 mg/kg;

Polihlorovani bifenili (PCB) (3):
50 mg/kg;
Polihlorovani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF) (4):
5 mg/kg;

Toksafeon: 5.000 mg/kg;

Trajno skladištenje će biti dozvoljeno samo kada su ispunjeni svi sledeći uslovi:
1. Mesto za skladištenje se nalazi na jednoj od sledećih lokacija:
– bezbedno, duboko, ispod zemlje, formacije od tvrde stene,
– rudnici soli,
– deponije za opasan otpad, pod uslovom da se otpad učvrstio ili delimično stabilizovao;
2. Da je u skladu sa zakonom kojim se uređuje skladištenje opasnog otpada;
3. Da je dokazano da je izabrani način ekološki bolji.

10 01

otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19)

10 01 14* (2)

šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance

10 01 16*

leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance

10 02

otpadi iz industrije gvožđa i čelika

10 02 07*

čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

10 03

otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma

10 03 04*

šljake iz primarne proizvodnje

10 03 08*

slane šljake iz sekundarne proizvodnje

10 03 09*

crna zgura iz sekundarne proizvodnje

10 03 19*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

10 03 21*

ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance

10 03 29*

otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance

10 04

otpadi iz termičke metalurgije olova

10 04 01*

šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02*

zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 04*

prašina dimnog gasa

10 04 05*

ostale čvrste čestice i prašina

10 04 06*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa

10 05

otpadi iz termičke metalurgije cinka

10 05 03*

prašina dimnog gasa

10 05 05*

čvrsti otpad iz tretmana gasa

10 06

otpad iz termičke metalurgije bakra

10 06 03*

prašina dimnog gasa

10 06 06*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa

10 08

otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala

10 08 08*

slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 08 15*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

10 09

otpadi od livenja gvozdenih odlivaka

10 09 09*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

16

OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFICIRANI U KATALOGU

16 11

otpadne obloge i vatrostalni materijali

16 11 01*

obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENjA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA)

17 01

beton, cigle, crep i keramika

17 01 06*

mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance

17 05

zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop

17 05 03*

zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance

17 09

ostali otpadi od građenja i rušenja

17 09 02*

otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB)

17 09 03*

ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance19

OTPADI IZ POSTROJENjA ZA OBRADU OTPADA, POGONA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA VAN MESTA NASTAJANjA I PRIPREMU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNjU I KORIŠĆENjE U INDUSTRIJI

19 01

otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 07*

čvrsti otpadi od tretmana gasa

19 01 11*

šljaka koja sadrži opasne supstance

19 01 13*

leteći pepeo koji sadrži opasne supstance

19 01 15*

prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance

19 04

ostakljen (vitrifikovan) otpad i otpadi nastali u procesu vitrifikacije

19 04 02*

leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa

19 04 03*

čvrsta faza koja se nije vitrifikovala

(1) Ova ograničenja se primenjuju isključivo na deponije za opasni otpad i ne primenjuju se na stalne podzemne objekte za skladištenje opasnih otpada, uključujući i rudnike soli.

(2) Svaki otpad označen zvezdicom* smatra se opasnim otpadom.

(3) Primenjuje se metod izračunavanja sadržan u SRPS EN 12766-1:2011 i SRPS EN 12766-2:2011.

(4) Ekvivalentna toksičnost (TE) PCDD i PCDF se izračunava na osnovu sledećih faktora ekvivalentne toksičnosti (TEF).

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print