Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.10.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Na osnovu člana 30. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Član 1.

U Pravilniku o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 122/14, 6/16 i 74/16), u članu 3. stav 1, reč: „teget” zamenjuje se rečju: „crne”.

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

,,Član 6.

Službena značka direktora Uprave sastoji se od kružnog medaljona crvene boje, u kome je dvoglavi orao u poletu, u mat posrebrenju sa pozlaćenim kljunom i kandžama i crvenim štitom na grudima na kojima su krst i četiri ocila u mat posrebrenju; oko dvoglavog orla je prsten u tamno plavoj boji; oko medaljona je obavijen pozlaćen hrastov venac u kome se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani, od kojih je pet na spoljašnjim i četiri na unutrašnjim listovima. U donjem delu znaka, preko hrastovog venca postavljene su, preko crnog štita sa uskom pozlaćenom ivicom, pozlaćene terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu mača, pozlaćene drške i sečiva metal bele boje okrenutog vrhom na gore. Pozlaćena kruna sa biserima, smeštena je na gornjoj ivici značke. Dimenzija značke je 78 x 60 mm.

Izgled službene značke iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).”

Član 3.

Član 6a menja se i glasi:

,,Član 6a

Službena značka zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave nadležnim za nadzor, bezbednost i značka načelnika i zamenika načelnika odeljenja u sedištu Uprave, značka upravnika zavoda i zamenika upravnika zavoda sastoji se od kružnog medaljona crvene boje, u kome je dvoglavi orao u poletu, u mat posrebrenju sa pozlaćenim kljunom i kandžama i crvenim štitom na grudima na kojima su krst i četiri ocila u mat posrebrenju; oko dvoglavog orla je prsten u tamno plavoj boji; oko medaljona je obavijen hromiran hrastov venac u kome se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani, od kojih je pet na spoljašnjim i četiri na unutrašnjim listovima. U donjem delu znaka, preko hrastovog venca postavljene su, preko crnog štita sa uskom hromiranom ivicom, pozlaćene terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu mača, pozlaćene drške i sečiva metal bele boje okrenutog vrhom na gore. Pozlaćena kruna sa biserima, smeštena je na gornjoj ivici značke. Značka poseduje hromiranu lentu na samom dnu sa ugraviranim identifikacionim brojem od tri cifre ispunjene crnom bojom.

Dimenzija značke je 80 x 59 mm (Prilog 2).”

Član 4.

Član 6b menja se i glasi:

,,Član 6b

Službena značka pripadnika Službe za obezbeđenje sastoji se od kružnog medaljona teget boje i svetlo plavog prstena, oko kojeg je slobodni deo sa crvenom bojom koja se prostire do ivice hrastovog venca i krune; oko medaljona je obavijen hrastov venac u srebro patini u kome se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani, od kojih je pet na spoljašnjim i četiri na unutrašnjim listovima; u donjem delu značke, preko hrastovog venca postavljen je crveni štit u kome je dvoglavi orao u poletu, u mat posrebrenju sa pozlaćenim kljunom, kandžama i krinovima i crvenim štitom na grudima na kojima su krst i četiri ocila u mat posrebrenju; pozlaćena kruna sa biserima, smeštena je na gornjoj ivici značke; u centru teget polja postavljene su preko crnog štita sa uskom ivicom u srebro patini, pozlaćene terazije pravde, sa balansnim osloncem u vidu mača, pozlaćene drške, sečiva metal bele boje okrenutog vrhom na gore. Značka poseduje lentu u srebro patini na samom dnu sa ugraviranim identifikacionim brojem od četiri cifre ispunjene crnom bojom.

Dimenzija značke je 80 x 57 mm (Prilog 2).”

Član 5.

Prilog 2 – Značka direktora Uprave (član 6.), Značka zaposlenih u Upravi (član 6a) i Značka pripadnika Službe za obezbeđenje (član 6b), koji je sastavni deo Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 122/14, 6/16 i 74/16), zamenjuje se novim Prilogom 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji je sastavni deo Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print