Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.12.2017.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)


Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Član 1.

U Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), naziv Uredbe menja se i glasi: „UREDBA O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA, ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE”.

Član 2.

U članu 1. reči: „cigareta i alkoholnih pića” zamenjuju se rečima: „cigareta, alkoholnih pića i kafe”, a reči: „proizvođača, odnosno uvoznika tih proizvoda” zamenjuju se rečima: „obveznika akcize tih proizvoda, kao i vrsta pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati markicom”.

Član 3.

Posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:

„Član 3a

Pojedinačnim pakovanjem kafe za krajnju potrošnju, u smislu ove uredbe, smatra se pojedinačno pakovanje kafe iz člana 14. Zakona, neto težine počev od najmanje 0,05 kg do 10 kg, nezavisno od ambalaže u kojoj se pakuje, kao i rinfuzno pakovanje kafe iz člana 14. Zakona, u rasutom stanju, neto težine preko 10 kg.

Markica za obeležavanje kafe iz stava 1. ovog člana, sadrži sledeće podatke:

1) oznaku (vrstu) pakovanja, i to za:

– pojedinačna pakovanja oznaka je „P”,

– rinfuzna pakovanja (u rasutom stanju) oznaka „R”;

2) slovnu oznaku prema vrsti kafe, i to:

(1) za kafu proizvedenu u zemlji:

– A – za neprženu kafu,

– B – za prženu kafu,

– V – za ljuspice i opne od kafe,

– G – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe,

– D – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona;

(2) za kafu iz uvoza:

– UA – za neprženu kafu,

– UB – za prženu kafu,

– UV – za ljuspice i opne od kafe,

– UG – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe,

– UD – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona;

(3) EK – za kafu iz člana 14. stav 1. Zakona, koju proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama;

3) reči: „Republika Srbija – Ministarstvo finansija”;

4) serijski broj markice.

Markica za obeležavanje kafe u pojedinačnom pakovanju, odnosno rinfuznom pakovanju (u rasutom stanju) je samolepljiva sigurnosna markica na rolni, pravougaonog oblika, veličine 30 mm h 15 mm.

Markicom za obeležavanje kafe iz stava 2. tačka 2) podtačka (1) ovog člana obeležava se i kafa koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavlja u slobodan promet na tržište Republike Srbije.”.

Član 4.

U članu 4. posle reči: „markice” dodaju se reči: „i oznaka pakovanja”.

Član 5.

U članu 5. stav 1. reč: „odnosno” briše se, posle reči: „ambalaži u koju se pakuju proizvodi,” dodaju se reči: „odnosno na pojedinačnom ili rinfuznom pakovanju kafe,” a reči: „iz člana 2. stav 1. i člana 3. stav 1.” zamenjuju se rečima: „iz člana 2. stav 1, člana 3. stav 1. i člana 3a”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Markica za obeležavanje kafe za pojedinačno pakovanje lepi se na prednjoj strani pakovanja ili druge ambalaže na vidljivom mestu i mora se nalaziti na pakovanju ili drugoj ambalaži sve dok je isto u prometu, a za kafu u rinfuznom pakovanju markica se lepi (pričvršćuje) na gornji desni ili gornji levi ugao na prednjoj strani pakovanja (vreće ili drugog pakovanja), tako da je markica vidljiva i neoštećena sve dok se rinfuzno pakovanje u potpunosti ne utroši.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Obveznik akcize na kafu ima obavezu obeležavanja kafe markicom i kada već obeleženu kafu pakuje u manja ili veća pakovanja.”.

Član 6.

U članu 7. stav 2. menja se i glasi:

„Zahtev za izdavanje markica podnosi se ministarstvu na Obrascu ZAM/CA – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića, odnosno Obrascu ZAM/K – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu, (sastoje se od četiri samokopirajuća primerka), koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.”.

U stavu 3. reči: „Obrascu ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K”, a reč: „ovlašćenom” briše se.

Član 7.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Proizvođač cigareta podnosi zahtev za izdavanje markica ako:

1) je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

3) su cigarete koje proizvodi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

4) su maloprodajne cene cigareta za koje podnosi zahtev objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Proizvođač alkoholnih pića podnosi zahtev za izdavanje markica ako:

1) je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za vođenje registra proizvođača alkoholnog pića.

Proizvođač kafe podnosi zahtev za izdavanje markica ako:

1) je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za vođenje registra proizvođača kafe.

Uvoznik cigareta, alkoholnih pića i kafe podnosi zahtev za izdavanje markica ako:

1) je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju, a za uvoznike cigareta i ako je upisan u odgovarajući registar kod Uprave za duvan;

2) su cigarete koje uvozi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

3) su maloprodajne cene cigareta za koje podnosi zahtev objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uvoznik cigareta, alkoholnih pića i kafe zahtev za izdavanje markica slovne oznake EC, EA i EK podnosi pod uslovom iz stava 4. ovog člana.

Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona podnosi zahtev za izdavanje markica ako je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju. Uz zahtev podnosi i odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi na koji način su akcizni proizvodi stečeni.

Proizvođač, odnosno uvoznik alkoholnog pića uz svaki zahtev za izdavanje markica podnosi, za svaku markicu prema vrsti alkoholnog pića iz člana 3. stav 1. ove uredbe, i planiranu specifikaciju o količini markica po zapremini tog alkoholnog pića za koji podnosi zahtev.

Proizvođač, odnosno uvoznik kafe uz svaki zahtev za izdavanje markica podnosi, za svaku markicu prema vrsti kafe iz člana 3a stav 2. ove uredbe, i planiranu specifikaciju o količini markica prema težini kafe iz člana 14. stav 1. Zakona za koji podnosi zahtev.”.

Član 8.

U članu 9. reč: „ovlašćenom” briše se, reči: „odnosno alkoholnih pića upisuje u Obrazac ZAM” zamenjuju se rečima: „alkoholnih pića, odnosno kafe upisuje u Obrazac ZAM/CA, odnosno Obrazac ZAM/K”, a reč: „ovlašćenog” briše se.

Član 9.

U članu 10. stav 1. reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „uvoznik” dodaju se zapeta i reči: „odnosno lice iz člana 6. stav 2. Zakona”.

U stavu 2. posle reči: „karte” dodaju se zapeta i reči: „odnosno putne isprave”.

U stavu 3. posle reči: „radnje” dodaju se reči: „i isto mora biti overeno”.

U stavu 4. posle reči: „karte” dodaju se zapeta i reči: „odnosno putne isprave”.

Član 10.

U članu 11. stav 1. reči: „Obrasca ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrasca ZAM/CA, odnosno Obrasca ZAM/K”.

Posle stava 1. dodaju se novi stav 2. i st. 3. i 4, koji glase:

„Ministarstvo odobrava proizvođaču alkoholnog pića količinu markica koja odgovara raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića koja je utvrđena u skladu sa propisom kojim se uređuje upis u registar proizvođača alkoholnog pića kod Poreske uprave – Centrale.

Proizvođaču alkoholnog pića ministarstvo odobrava naredni zahtev za izdavanje markica, ukoliko proizvođač alkoholnog pića saglasno članu 16. ove uredbe razduži najmanje 50% prethodno preuzetnih markica.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ministarstvo može, na obrazloženi zahtev proizvođača alkoholnog pića, odobriti dodatnu količinu markica, a nakon utvrđivanja opravdanosti podnetog zahteva.”.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 5. reči: „Obrasca ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrasca ZAM/CA, odnosno Obrasca ZAM/K”.

Član 11.

U članu 12. stav 2. reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „uvoznik” dodaju se zapeta i reči: „odnosno lice iz člana 6. stav 2. Zakona”.

U stavu 3. reči: „Obrascu ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K”.

Član 12.

U članu 13. stav 1. reči: „cigareta, odnosno alkoholnih pića” zamenjuju se rečima: „cigareta, alkoholnih pića i kafe”, a reči: „cigareta i alkoholnih pića” zamenjuju se rečima: „cigareta, alkoholnih pića i kafe”.

U stavu 2. reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „alkoholna pića” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kafe”.

U stavu 4. reči: „u roku iz člana 16. ove uredbe” brišu se, a reči: „odnosno alkoholnih pića” zamenjuju se rečima: „alkoholnih pića, odnosno kafe”.

Član 13.

Član 14. menja se i glasi:

„Član 14.

Oštećene, odnosno neiskorišćene markice proizvođač, odnosno uvoznik cigareta ili alkoholnih pića, odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, vraća ministarstvu zalepljene na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijski broj markice.

Oštećene markice iz stava 1. ovog člana, proizvođač, odnosno uvoznik cigareta ili alkoholnih pića dostavlja kvartalno u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala, a obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona dostavlja u roku od 15 dana po isteku kvartala u kome je nastalo oštećenje markica.

Broj (količina) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po jednom Obrascu ZAM/CA ne može biti veći od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno za alkoholna pića.

Ukoliko je po jednom Obrascu ZAM/CA broj (količina) markica iz stava 3. ovog člana veći od 0,3% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koje prelaze 0,3%, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića prema vrsti alkoholnog pića, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica iz stava 3. ovog člana veći od 0,3%.

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta ili alkoholnih pića, odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, koji se briše iz odgovarajućeg registra koji se vodi kod organa nadležnog za registraciju, odnosno koji vrši statusnu promenu – promenu osnivača, ili prestane da obavlja tu delatnost po bilo kom osnovu, dužan je da najkasnije 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, upisa promene osnivača u registar, odnosno prestanka obavljanja delatnosti o tome obavesti nadležnu ogranizacionu jedinicu Poreske uprave i u istom roku vrati ministarstvu oštećene markice kod kojih je vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i neiskorišćene markice.

Ukoliko lice iz stava 5. ovog člana ne vrati markice u propisanom roku, smatraće se da je nastala obaveza po osnovu akcize u skladu sa Zakonom, te je dužno da obračuna i plati akcizu za količinu nevraćenih markica, koja prelazi 0,3% od izdatog broja markica po svakom Obrascu ZAM/CA, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića prema vrsti alkoholnog pića, i to najkasnije na dan brisanja iz registra, odnosno na dan prestanka obavljanja delatnosti. Lice koje ne vrati markice, odnosno ne plati akcizu ne može biti brisano iz odgovarajućeg registra saglasno propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.”.

Član 14.

Posle člana 14. dodaju se čl. 14a i 14b, koji glase:

„Član 14a

Oštećene, odnosno neiskorišćene markice proizvođač, odnosno uvoznik kafe, odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, vraća ministarstvu zalepljene na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijski broj markice.

Oštećene markice iz stava 1. ovog člana proizvođač, odnosno uvoznik kafe dostavlja kvartalno, u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala, a obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona dostavlja u roku od 15 dana po isteku kvartala u kome je nastalo oštećenje markica.

Broj (količina) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po jednom Obrascu ZAM/K ne može biti veći od 0,8% od izdatog broja markica za kafu u pojedinačnom pakovanju, odnosno 0,1% za kafu u rinfuznom pakovanju (u rasutom stanju).

Ukoliko je po jednom Obrascu ZAM/K broj (količina) markica iz stava 3. ovog člana, veći od 0,8%, odnosno 0,1% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dostavlja uz obrazac iz člana 16. stav 3. ove uredbe i specifikaciju oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po svakom Obrascu ZAM/K. Specifikacija se dostavlja po vrsti markice i zapremini pakovanja kafe, odnosno kilogramu neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu, prema vrsti kafe iz člana 14. stav 1. Zakona.

Obveznik akcize iz stava 1. ovog člana, dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koja prelazi 0,8% na osnovicu koju čini 20% akcize na prženu kafu, odnosno kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu, prema vrsti kafe iz člana 14. stav 1. Zakona, a za količinu markica koja prelazi 0,1% obveznik akcize iz stava 1. ovog člana dužan je da obračuna i plati akcizu na količinu kafe, shodno pakovanju, prema specifikaciji iz člana 8. stav 8. ove uredbe, na osnovicu koju čini akciza na neprženu kafu, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica iz stava 3. ovog člana veći od 0,8%, odnosno 0,1%.

Ukoliko obveznik akcize iz stava 1. ovog člana ne dostavi specifikaciju iz stava 4. ovog člana, a količina markica prelazi količinu iz stava 3. ovog člana, osnovica za obračun akcize utvrđuje se prema specifikaciji iz člana 8. stav 8. ove uredbe, i to na zapreminu kafe iz člana 14. stav 1. Zakona za koju je podneta najveća količina markica, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica iz stava 3. ovog člana veći od 0,8%, odnosno 0,1%.

Proizvođač, odnosno uvoznik kafe, odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, koji se briše iz odgovarajućeg registra koji se vodi kod organa nadležnog za registraciju, odnosno koji vrši statusnu promenu – promenu osnivača, ili prestane da obavlja tu delatnost po bilo kom osnovu, dužan je da najkasnije 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, upisa promene osnivača u registar, odnosno prestanka obavljanja delatnosti o tome obavesti nadležnu ogranizacionu jedinicu Poreske uprave i u istom roku vrati ministarstvu oštećene markice kod kojih je vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i neiskorišćene markice.

Ukoliko proizvođač ili uvoznik kafe, odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, ne vrati markice iz stava 7. ovog člana u propisanom roku, smatraće se da je nastala obaveza po osnovu akcize u skladu sa Zakonom, te je dužan da obračuna i plati akcizu za količinu nevraćenih markica, koja prelazi 0,8%, odnosno 0,1% od izdatog broja markica po svakom Obrascu ZAM/K, na način propisan st. 5. i 6. ovog člana, najkasnije na dan brisanja iz registra, odnosno na dan prestanka obavljanja delatnosti. Lice koje ne vrati markice, odnosno ne plati akcizu ne može biti brisano iz odgovarajućeg registra saglasno propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 14b

Ministarstvo vodi evidenciju o vraćenim markicama iz čl. 14. i 14a ove uredbe.

Komisija, koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija, sprovodi postupak uništavanja vraćenih markica iz čl. 14. i 14a ove uredbe, o čemu sačinjava poseban zapisnik.”.

Član 15.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića, odnosno kafu za svakog proizvođača, uvoznika, odnosno obveznika akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, pojedinačno po svakom Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K.”.

Član 16.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

„Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta, alkoholnog pića i kafe, kao i obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, dužan je da vodi evidenciju o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu, po svakom Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K.”.

Posle stava 2, dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Proizvođač, odnosno uvoznik kafe, evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi na Obrascu AM-K – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu za period od ___do ___ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac AM-K), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.”.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4, menja se i glasi:

„Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta, alkoholnog pića i kafe dužan je da ministarstvu dostavi obrasce iz st. 2. i 3. ovog člana najkasnije u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala, a uvoznik u prilogu obrazaca iz st. 2. i 3. ovog člana dostavlja i Obrazac PU iz člana 13. stav 4. ove uredbe. Obrasci se ministarstvu mogu dostaviti i elektronskim putem.”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi na obrascima iz st. 2. i 3. ovog člana i istu dostavlja ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana po isteku kvartala u kome je promet ostvaren.”.

Član 17.

U članu 19. stav 1. tačka 1) reči: „(član 14. st. 2. i 3.)” zamenjuju se rečima: „(član 14. st. 2. i 5. i član 14a st. 2. i 7.)”, a posle reči: „članom 14. st. 4. i 6.” dodaju se reči: „i člana 14a st. 5. i 8.”.

U tački 1a) reči: „(član 16. stav 3)” zamenjuju se rečima: „(član 16. st. 4. i 5.)”.

Član 18.

Obaveza obeležavanja svakog pojedinačnog pakovanje kafe iz člana 14. Zakona, koje se stavlja u promet na tržište Republike Srbije, u skladu sa ovom uredbom, vršiće se od 1. januara 2018. godine.

Kafa iz člana 25. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 108/16) neće se obeležavati kontrolnom akciznom markicom, u smislu ove uredbe.

Član 19.

Proizvođač alkoholnog pića koji na dan stupanja na snagu ove uredbe ima preuzete kontrolne akcizne markice za obeležavanje alkoholnih pića u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), prvi naredni zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica može da podnese ukoliko razduži najmanje 50% prethodno preuzetnih markica.

Član 20.

Dosadašnji Obrazac ZAM – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica zamenjuje se Obrascem ZAM/CA – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obrazac ZAM/K – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu i Obrazac AM-K – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu za period od ___do ___ 20__. godine, odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Obrazac ZAM – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica, koji je odštampan uz Uredbu o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), koji nije iskorišćen do dana stupanja na snagu ove uredbe, može se koristiti do njegovog utroška.

U Obrascu PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji je odštampan uz Uredbu o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), naziv obrasca se menja i glasi: „Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe”.

Izmenjen obrazac iz stava 4. ovog člana, koristiće se od 1. januara 2018. godine, a Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića propisan Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), koristiće se do 31. decembra 2017. godine.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića, koji nije iskorišćen do 31. decembra 2017. godine, može se koristiti za uvoz cigareta i alkoholnih pića i nakon ovog roka, a najkasnije do njegovog utroška.

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 5. i 12. (u delu koji se odnosi na kafu) ove uredbe koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print