Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.02.2022.

Zakon o dopuni Zakona o vanparničnom postupku
("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)


Član 1.

U Zakonu o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15 i 106/15 – dr. zakon) u članu 40. stav 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „a posebno da odredi da li je to lice sposobno da vrši izborno pravo.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print