Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.12.2022.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20 i 96/21), posle člana 16. dodaju se naziv člana 16a i član 16a, koji glase:

„Branilac po službenoj dužnosti

Član 16a

Poreska uprava – Poreska policija u predistražnom postupku, osumnjičenom koji nije obezbedio branioca, postavlja branioca po službenoj dužnosti prilikom saslušanja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio poresko krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna, u skladu sa zakonikom kojim je uređen krivični postupak.

Rešenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti dostavlja se braniocu.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana žalba nije dozvoljena.

Poreska uprava isplaćuje nagradu i nužne izdatke branioca postavljenog po službenoj dužnosti u skladu sa zakonikom kojim je uređen krivični postupak.”.

Član 2.

U članu 38. stav 9. posle reči: „neposredno ili putem pošte” dodaju se zapeta i reči: „osim poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana koju podnose isključivo u elektronskom obliku”.

Član 3.

U članu 77. stav 6. briše se.

Član 4.

U članu 128. stav 6. posle reči: „od dana prijema zapisnika” dodaju se zapeta i reči: „osim na doneto usmeno rešenje iz člana 133. stav 2. ovog zakona, za poreskog obveznika koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija”.

Član 5.

U članu 131. stav 1. u uvodnoj rečenici reči: „u trajanju do godinu dana” brišu se.

U stavu 2. tač. 1)–3) reč: „do” zamenjuje se rečju: „od”.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija (vašara, festivala, izložbi i drugih manifestacija u sklopu kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti) izriče se za period trajanja te manifestacije.”.

Član 6.

U članu 133. stav 2. reči: „člana 130.” zamenjuju se rečima: „čl. 130. i 131.”.

Član 7.

U članu 167. stav 4. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) postupak i način vršenja unutrašnje kontrole;”.

Član 8.

Posle člana 175. dodaju se nazivi čl. 175a i 175b i čl. 175a i 175b, koji glase:

„Nedozvoljen promet opreme za fiskalizaciju

Član 175a

Ko suprotno propisima kojima se uređuje fiskalizacija neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili ko nabavlja radi prodaje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet elektronske uređaje, opremu i softver koji nisu evidentirani u registru proizvođača elektronskih fiskalnih uređaja, a koji služe za izbegavanje evidentiranja prometa na malo na način uređen propisima kojima se uređuje fiskalizacija, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

Za krivično delo iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.

Elektronski uređaji, oprema i softver iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

Nedozvoljen promet računovodstvenih i drugih softvera

Član 175b

Ko suprotno propisima neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili ko nabavlja radi prodaje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet računovodstvene i druge softvere koji služe za izbegavanje evidentiranja prometa, odnosno izbegavanje plaćanja poreza, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

Za krivično delo iz stava 1. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.

Računovodstveni i drugi softveri iz stava 1. ovog člana oduzeće se.”.

Član 9.

U članu 182a reči: „člana 177. st 1. i 5.” zamenjuju se rečima: „člana 177. st. 1, 2, 3. i 5.”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ako odgovorno lice u poreskom obvezniku – pravnom licu iz stava 1. ovog člana, u roku od dve godine od dana pravosnažnosti osuđujuće presude za prekršaj iz člana 177. st. 1, 2, 3. i 5. ovog zakona učini isti prekršaj, može se, uz novčanu kaznu, izreći i zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do tri godine.”.

Član 10.

Akt iz člana 7. ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print