Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.12.2021.

Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama
("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 47/18, 95/18, 86/19 i 157/20), naslov iznad člana 28. menja se i glasi:

„Utvrđivanje osnovice za 2025. godinu”.

U članu 28. reči: „2022. godinu” zamenjuju se rečima: „2025. godinu”, reči: „2022. godini” zamenjuju se rečima: „2025. godini”, a reči: „2021. godinu” zamenjuju se rečima: „2024. godinu”.

Član 2.

U članu 33. reči: „2022. godine” zamenjuju se rečima: „2025. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print