Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)


Član 1.

U Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), u članu 3. posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

"1a) aktivna supstanca niskog rizika jeste supstanca koja, u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, nije klasifikovana u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti: karcinogeno, mutageno, toksično po reprodukciju, senzibilizacija, veoma toksično, toksično, eksplozivno, korozivno, kao i supstanca koja nije perzistetna (period poluraspada u zemljištu manji od 60 dana); supstanca čiji je biokoncentracioni faktor manji od 100; supstanca koja ne dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema; supstanca koja ne izaziva neurotoksične ili imunotoksične efekte;

1b) ađuvant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se sastoji od koformulanata, ili preparat, tj. proizvod koji sadrži jedan ili više koformulanata, koje korisnik meša sa proizvodom za zaštitu bilja ili proizvodom opšte upotrebe za zaštitu bilja i tako poboljšava njihovu efikasnost ili druge pesticidne osobine;".

Posle tačke 4) dodaju se tač. 4a) i 4b), koje glase:

"4a) dobra eksperimentalna praksa jeste praksa za sprovođenje testova efikasnosti sredstava za zaštitu bilja u polju u skladu sa odredbama smernica PP 1/181 i PP 1/152 Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant protection Organisation – EPPO);

4b) dobra laboratorijska praksa jeste sistem kvaliteta koji se odnosi na organizaciju i uslove pod kojima se planiraju, izvode, prate, snimaju, arhiviraju i saopštavaju ne kliničke/pred kliničke studije i studije u oblasti bezbednosti po životnu sredinu;".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) dobra poljoprivredna praksa jeste preporučena, odobrena ili registrovana bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja u skladu sa postojećim uslovima u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, transporta, distribucije i prerade hrane i hrane za životinje i podrazumeva primenu principa integralnog upravljanja štetnim organizmima u određenom klimatskom području, kao i primenu minimalnih količina sredstava za zaštitu bilja i utvrđivanje maksimalnih koncentracija ostataka sredstava za zaštitu bilja na najnižem nivou, radi postizanja željenog efekta;".

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) životna sredina jeste voda (uključujući podzemne, površinske, zaslanjene, priobalne i morske vode), sediment, zemljište, vazduh, kopno, divlje vrste faune i flore, njihova međusobna povezanost i njihov odnos sa drugim živim organizmima;".

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

"7a) zaštita podataka jeste vremenski ograničeno pravo vlasnika izveštaja o testu ili studije da spreči njihovu upotrebu u korist drugog podnosioca zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja;".

Tačka 8) menja se i glasi:

"8) integralno upravljanje štetnim organizmima jeste pažljivo sagledavanje svih dostupnih metoda za zaštitu bilja i, shodno tome, integracija odgovarajućih mera kojima se sprečava razvoj populacija štetnih organizama i ograničava primena sredstava za zaštitu bilja i drugih oblika intervencije na nivou koji je ekonomski i ekološki opravdan i kojim se smanjuje rizik po zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu na najmanju moguću meru, na način da se podstiče rast i razvoj zdravih useva i zasada sa najmanjim mogućim poremećajima u agro-ekosistemima, kao i prirodni mehanizmi kontrole štetnih organizama;".

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

"10a) kontrola sredstava za zaštitu bilja jeste kontrola koju nadležni organ sprovodi radi potvrde usaglašenosti sa ovim zakonom i primene propisa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, i to monitoring, nadzor, provera, revizija, inspekcija, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje (u daljem tekstu: službena kontrola);".

Tačka 11) menja se i glasi:

"11) korisnik jeste pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti (uključujući operatere, tehničare, poslodavce i samozaposlena lica u poljoprivredi i drugim sektorima), kao i koje koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama (okućnice, bašte, vrtovi i sl.) na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi ili koristi za sopstvene potrebe;".

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a) koja glasi:

"11a) koformulant jeste supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se koristi ili je namenjen za korišćenje u sredstvu za zaštitu bilja ili ađuvantu, ali koji nije aktivna supstanca, ni protektant ni sinergist;".

Tačka 12) menja se i glasi:

"12) Lista odobrenih aktivnih supstanci (u daljem tekstu: Lista odobrenih supstanci) jeste spisak procenjenih i odobrenih aktivnih supstanci i osnovnih supstanci i supstanci niskog rizika, a koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;".

Tačka 13) menja se i glasi:

"13) Lista odobrenih protektanata i sinergista jeste spisak procenjenih i odobrenih protektanata i sinergista koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;".

Posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

"13a) Lista neprihvatljivih koformulanata jeste spisak koformulanata koji su procenjeni kao neprihvatljivi da budu sastojak sredstava za zaštitu bilja, a koja se usklađuje sa odgovarajućom listom na teritoriji Evropske unije;".

Posle tačke 14) dodaju se tač. 14a) i 14b), koje glase:

"14a) mali usev i manje značajna namena jeste primena sredstava za zaštitu bilja na bilju ili biljnim proizvodima koji se gaje u manjem obimu ili koji se gaje u većem obimu, ali je potreba za njihovom zaštitom retka;

14b) nečistoća jeste bilo koji sastojak, osim čiste aktivne supstance, odnosno drugi oblik koji je prisutan u tehničkom materijalu aktivne supstance, uključujući komponente koje potiču iz procesa proizvodnje ili procesa razgradnje tokom skladištenja;".

U tački 15) posle reči: "biološku aktivnost" dodaju se zapeta i reči: "kao i aktivna supstanca koja ispunjava kriterijume za hranu u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane".

Tačka 19) menja se i glasi:

"19) proizvod za zaštitu bilja jeste proizvod koji se sastoji ili sadrži aktivnu supstancu ili osnovnu supstancu i koformulante, a može da sadrži i protektant, odnosno sinergist i primenjuje se:

(1) za zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili sprečavanje delovanja štetnih organizama, osim ako se ovi proizvodi koriste u higijenske svrhe,

(2) kao regulator rasta biljaka koji deluje na životne procese biljaka različito od načina delovanja sredstava za ishranu bilja,

(3) za očuvanje biljnih proizvoda, kada su u pitanju supstance ili proizvodi koji nisu regulisani posebnim propisima kojima se uređuju konzervansi,

(4) za uništavanje neželjenih biljaka ili delova biljaka, izuzev algi, osim ako se ti proizvodi primenjuju na zemljište ili vodu u svrhu zaštite bilja,

(5) za kontrolu ili sprečavanje neželjenog rasta biljaka, izuzev algi, osim ako se ti proizvodi primenjuju na zemljište ili vodu u svrhu zaštite bilja;".

Tačka 20) menja se i glasi:

"20) proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja jeste preparat koji sadrži aktivnu supstancu niskog rizika ili drugi proizvod koji može biti pripremljen za direktnu primenu ili za primenu na malim površinama, a čija primena ne predstavlja opasnost za korisnike i ne zahteva nošenje ličnih zaštitnih sredstava;".

Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a), koja glasi:

"21a) proizvodnja jeste sinteza aktivnih supstanci za formulisanje sredstava za zaštitu bilja, kao i formulisanje sredstava za zaštitu bilja od jedne ili više aktivnih supstanci uz dodatak koformulanata, protektanata i/ili sinergista;".

U tački 22) zapeta i reči: "uključujući i uvoz na teritoriju Republike Srbije," brišu se, a posle reči: "osim skladištenja radi izvoza" dodaju se zapeta i reči: "odnosno radi ponovnog izvoza".

Posle tačke 22) dodaje se tačka 22a), koja glasi:

"22a) protektant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se dodaje proizvodu za zaštitu bilja da bi se uklonili ili smanjili fitotoksični efekti proizvoda za zaštitu bilja;".

Posle tačke 23) dodaje se tačka 23a), koja glasi:

"23a) sinergist jeste supstanca ili preparat, tj. proizvod koji, iako ne ispoljava ili ispoljava slabo delovanje kao proizvod za zaštitu bilja, može pojačati delovanje aktivne supstance, odnosno supstanci u proizvodu za zaštitu bilja;".

Posle tačke 25) dodaje se tačka 25a), koja glasi:

"25a) testovi i studije jesu istraživanja ili eksperimenti čija je svrha da se odrede svojstva i ponašanje neke aktivne supstance, sinergista, protektanta, koformulanta ili sredstava za zaštitu bilja, predvidi izlaganje aktivnoj supstanci, sinergistu, protektantu, koformulantu, odnosno njihovim relevantnim metabolitima i odrede bezbedni nivoi izlaganja i utvrde uslovi za bezbednu primenu sredstava za zaštitu bilja;".

Tačka 28) menja se i glasi:

"28) uređaji za primenu sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: uređaji za primenu) jesu uređaji namenjeni za primenu sredstava za zaštitu bilja, uključujući delove koji su ključni za efikasan rad tih uređaja, kao što su rasprskivači, manometri, filteri, sita, uređaji za čišćenje rezervoara;".

Član 2.

Naziv glave II. DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE I OBAVLJANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA, naziv iznad člana 5. i član 5. menjaju se i glase:

"II. SUBJEKTI I POSLOVI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Subjekti u oblasti sredstava za zaštitu bilja

Član 5.

Poslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja, u okviru svojih ovlašćenja, obezbeđuje Republika Srbija preko ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao i subjekata koji obavljaju poslove od javnog interesa."

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

"Član 6.

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za zaštitu bilja obuhvataju laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove, i to:

1) ispitivanje uzoraka uzetih u postupku službene kontrole proizvodnje, kao i uvoza, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja;

2) ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja u okviru godišnjih i višegodišnjih programa postregistracione kontrole;

3) ispitivanja, superanalize uzoraka i potvrdna ispitivanja uzoraka uzetih u postupku službene kontrole sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

4) proveru rezultata ispitivanja, primenjenih testova i metoda ispitivanja uzoraka uzetih u postupku službene kontrole sredstava za zaštitu bilja i hrane biljnog porekla na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

5) čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa;

6) pripremu, održavanje i distribuciju referentnog materijala;

7) uvođenje, razvijanje i validaciju novih metoda ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima, smernicama i protokolima;

8) koordinaciju aktivnosti službenih laboratorija, radi primene novih analitičkih metoda;

9) dostavljanje službenim laboratorijama podataka o analitičkim metodama, uključujući i referentne metode;

10) organizovanje međulaboratorijskih uporednih testova kompetentnosti službenih laboratorija, obradu dobijenih rezultata međulaboratorijskih uporednih testiranja u skladu sa međunarodno priznatim protokolima, sastavljanje izveštaja i davanje preporuka;

11) učestvovanje u međulaboratorijskim uporednim testovima kompetentnosti na međunarodnom nivou;

12) saradnju sa referentnim laboratorijama drugih zemalja i referentnim laboratorijama Evropske unije;

13) dostavljanje Ministarstvu i službenim laboratorijama informacija dobijenih od referentnih laboratorija drugih zemalja i referentnih laboratorija Evropske unije;

14) uspostavljanje jedinstvenih kriterijuma i metoda u službenim laboratorijama;

15) naučnu i tehničku pomoć Ministarstvu pri izradi planova službenih kontrola;

16) obuku osoblja u službenim laboratorijama;

17) pripremu nacionalnih vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima."

Član 4.

Naziv iznad člana 7. i član 7. menjaju se i glase:

"Subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa

Član 7.

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. ovog zakona obavlja laboratorija koja je osnovana zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. tačka 1) ovog zakona može da obavlja i laboratorija koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 – "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje", izabrana putem konkursa i ovlašćena od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: službena laboratorija).

Laboratorijske i sa njima povezane stručne poslove iz člana 6. tač. 2)–17) ovog zakona, može da obavlja i laboratorija čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 – "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje", izabrana putem konkursa i ovlašćena od strane Ministarstva za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: referentna laboratorija).

Akreditacija iz st. 2. i 3. ovog člana može da se odnosi na pojedine vrste ispitivanja ili grupe ispitivanja (testova).

Jedna referentna laboratorija može biti referentna za jednu vrstu ili više vrsta (grupa) ispitivanja.

Ako u Republici Srbiji ne postoji referentna laboratorija koja ispunjava propisane uslove, ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) može, za pojedine vrste ispitivanja, kao referentnu laboratoriju da odredi laboratoriju sa teritorije druge države za tražena ispitivanja."

Član 5.

Naziv iznad člana 8. i član 8. menjaju se i glase:

"Konkurs

Član 8.

Izbor referentne laboratorije i službene laboratorije iz člana 7. ovog zakona, vrši se putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo i objavljuje ga u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) poslove za koje se konkurs raspisuje;

2) period obavljanja poslova;

3) podatke koji se odnose na obim akreditacije;

4) kriterijume za izbor;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru referentne laboratorije, odnosno službene laboratorije donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na osnovu odluke o izboru iz stava 4. ovog člana, Ministarstvo sa referentnom laboratorijom, odnosno službenom laboratorijom, zaključuje ugovor, kojim se naročito utvrđuju: poslovi koji su predmet ugovora; lica koja će obavljati utvrđene poslove; način i postupak obavljanja utvrđenih poslova; međusobna prava, obaveze i odgovornosti; vreme na koje se zaključuje ugovor; način finansiranja i cena za obavljanje utvrđenih poslova; kontrola vršenja utvrđenih poslova; razlozi za raskid ugovora i otkazni rok.

Ministarstvo utvrđuje spisak referentnih laboratorija, odnosno službenih laboratorija izabranih putem konkursa, koji objavljuje na svojoj internet stranici i dostavlja ministarstvu nadležnom za tehničke propise, radi upisa u registar ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti."

Član 6.

Naziv iznad člana 9. i član 9. menjaju se i glase:

"Ispitivanje efikasnosti

Član 9.

Poslove ispitivanja sredstava za zaštitu bilja radi dobijanja podataka o njihovoj efikasnosti za potrebe postupka registracije, može da obavlja pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima sertifikat o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana može se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme, operativnih procedura koje sprovodi, smernica dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje i broja, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova i izdavanje sertifikata iz stava 2. ovog člana podnosi se Ministarstvu.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana i izdaje sertifikat kojim se određuje obim ispitivanja sredstava za zaštitu bilja.

Sertifikat se izdaje na period od pet godina i može se obnoviti.

Obnavljanje sertifikata vrši se na način i pod uslovima propisanim za njegovo izdavanje.

Rešenje ministra iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu objekata, opreme, operativnih procedura, broja, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova pravnog lica, odnosno preduzetnika iz stava 2. ovog člana, smernice dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje to pravno lice, odnosno preduzetnik i obrazac sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse."

Član 7.

U članu 12. stav 2. tačka 1) reč: "istovetnost" zamenjuje se rečju: "ekvivalentnost".

Član 8.

U članu 13. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4) primeni i rezultatima ispitivanja efikasnosti sredstava za zaštitu bilja, pri čemu se dostavlja najmanje četiri reprezentativna testa efikasnosti od kojih najmanje dva moraju da budu urađena u Republici Srbiji, a ostali testovi mogu biti urađeni u zemljama Evropske unije;".

Tačka 9) menja se i glasi:

"9) sudbini i ponašanju sredstava za zaštitu bilja u životnoj sredini;".

Posle stava 2. dodaju se novi stav 3. i st. 4–8, koji glase:

"Za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu za koju je isteklo patentno pravo (generička aktivna supstanca), dokumentacija za procenu naročito sadrži podatke iz stava 1. tač. 1)–6) ovog člana.

Pored dokumentacije iz stava 3. ovog člana, za procenu sredstva za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu za koju je isteklo patentno pravo (generička aktivna supstanca), dokumentacija koja sadrži podatke iz stava 1. tač. 7)–10) ovog člana može da sadrži i podatke za koje je istekla zaštita podataka, i to podatke iz dokumentacije za aktivnu supstancu upotrebljene prilikom njenog uključenja u Listu odobrenih supstanci, podatke iz dokumentacije za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži tu aktivnu supstancu, a koji su upotrebljeni prilikom registracije sredstva za zaštitu bilja, kao i podatke iz recenzirane naučne literature.

Ispitivanje fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja, mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva ili u laboratorijama akreditovanim u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 – "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje".

Ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Ispitivanje osobina i uticaja sredstava za zaštitu bilja i aktivne supstance, odnosno osnovne supstance na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, u cilju registracije, mora da se sprovodi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Ispitivanje sredstava za zaštitu bilja radi dobijanja podataka o njihovoj efikasnosti, u cilju registracije, mora da sprovodi subjekt iz člana 9. stav 1. ovog zakona čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre eksperimentalne prakse."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 9.

Član 9.

Naziv iznad člana 14. i član 14. menjaju se i glase:

"Procena sredstava za zaštitu bilja

Član 14.

Procenu sredstava za zaštitu bilja radi njihove registracije (u daljem tekstu: procena) obavlja Ministarstvo.

Procena iz stava 1. ovog člana obuhvata procenu fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina, procenu efikasnosti sredstava za zaštitu bilja i direktnih, odnosno indirektnih mogućih štetnih uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu sredstava za zaštitu bilja, kao i aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci, protektanata, sinergista i koformulanata koje sredstva za zaštitu bilja sadrže, na osnovu priložene dokumentacije iz člana 12. stav 2. tačka 2) i člana 13. ovog zakona.

Procena sredstava za zaštitu bilja obavlja se u skladu sa jedinstvenim načelima za procenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Za procenu sredstava za zaštitu bilja koriste se i dostupne relevantne međunarodne smernice i preporuke, odnosno postojeće naučno i tehničko znanje.

Procena sredstava za zaštitu bilja može da traje najduže 18 meseci od dana prijema zahteva za registraciju.

Ako se u postupku registracije utvrdi da su potrebni dodatni podaci za procenu sredstva za zaštitu bilja, rok od 18 meseci iz stava 5. ovog člana prekida se i Ministarstvo određuje dodatni rok u kome podnosilac zahteva dostavlja te podatke, koji ne može biti duži od šest meseci.

Ako sredstvo za zaštitu bilja sadrži aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je već upisana u Listu odobrenih supstanci, rok od 18 meseci iz stava 5. ovog člana prekida se dok se ne završi postupak iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

Ako do isteka roka utvrđenog u stavu 6. ovog člana podnosilac zahteva ne dostavi dodatne podatke ili se u postupku iz člana 12. stav 2. ovog zakona utvrdi da nisu dostavljeni dokazi koji se odnose na ekvivalentnost aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ili da postoje značajne razlike između nivoa čistoće i sadržaja i osobina nečistoća aktivne supstance, odnosno osnovne supstance u poređenju sa sastavom aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ustanovljene u dokumentaciji na osnovu koje je ta aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci, ministar donosi rešenje o odbijanju zahteva za registraciju.

Rešenje iz stava 8. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje jedinstvena načela za procenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja."

Član 10.

Posle člana 14. dodaju se naziv iznad člana 14a i član 14a, koji glase:

"Ocenjivač

Član 14a

Poslove iz čl. 14. i 16. ovog zakona Ministarstvo može da poveri visokoškolskoj ustanovi čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koja je akreditovana za obavljanje poslova obrazovanja u oblasti biotehničkih nauka, odnosno poljoprivrede, u skladu sa posebnim propisom, kao i organizaciji čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, upisanoj u Registar naučnoistraživačkih organizacija u oblasti biotehničkih nauka, odnosno poljoprivrede, u skladu sa propisom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost (u daljem tekstu: ocenjivač).

Izbor ocenjivača sprovodi se putem konkursa, koji raspisuje Ministarstvo i objavljuje ga u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs iz stava 2. ovog člana naročito sadrži:

1) poslove za koje se konkurs raspisuje;

2) period obavljanja poslova;

3) podatke koji se odnose na kadrovsku osposobljenost;

4) kriterijume za izbor;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 2. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru ocenjivača donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Sa ocenjivačem koji je izabran na konkursu iz stava 2. ovog člana zaključuje se ugovor o obavljanju poslova procene sredstava za zaštitu bilja, kojim se naročito utvrđuju: poslovi koji su predmet ugovora; lica koja će obavljati utvrđene poslove; način i postupak obavljanja utvrđenih poslova; međusobna prava, obaveze i odgovornosti; vreme na koje se zaključuje ugovor; način finansiranja i cena za obavljanje utvrđenih poslova; kontrola vršenja utvrđenih poslova; razlozi za raskid ugovora i otkazni rok.

Sastavni deo ugovora iz stava 7. ovog člana su obrazac izjave o čuvanju tajnosti podataka i obrazac izjave o nepostojanju sukoba interesa, koje potpisuju lica koja obavljaju poslove procene sredstava za zaštitu bilja koja su zaposlena kod ocenjivača.

Ministarstvo utvrđuje spisak ocenjivača i objavljuje ga na internet stranici Ministarstva."

Član 11.

Naziv iznad člana 15. i član 15. menjaju se i glase:

"Registracija proizvoda za zaštitu bilja

Član 15.

Proizvod za zaštitu bilja registruje se ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je aktivna, odnosno osnovna supstanca koju proizvod za zaštitu bilja sadrži upisana u Listu odobrenih supstanci i da je izvor aktivne, odnosno osnovne supstance identičan ili ekvivalentan izvoru na osnovu koga je izvršen upis aktivne, odnosno osnovne supstance u tu listu;

2) proizvod za zaštitu bilja, uzimajući u obzir realne uslove primene i dobre poljoprivredne prakse:

(1) je efikasan za predloženu primenu,

(2) nema direktan ili indirektan štetan uticaj na zdravlje ljudi (naročito najosetljivijih grupa stanovništva) ili na zdravlje životinja, i to neposredno ili preko vode za piće (uzimajući u obzir i supstance koje nastaju kao rezultat tretiranja vode), hrane, hrane za životinje ili vazduha, ili kao posledica kontakta na radnom mestu ili preko drugih indirektnih uticaja, a uzimajući u obzir poznate kumulativne i sinergističke efekte ako su naučne metode za procenu tih uticaja dostupne i usvojene,

(3) nema direktan ili indirektan štetan uticaj na podzemne vode,

(4) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode,

(5) ne izaziva nepotrebne patnje i bol kičmenjacima za čije se suzbijanje koristi,

(6) nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu (kada su naučne metode za procenu tih uticaja dostupne i usvojene), naročito imajući u vidu:

– njegovu sudbinu i distribuciju u životnoj sredini, a naročito kontaminaciju površinskih voda (uključujući slivove i priobalne vode), podzemnih voda, vazduha i zemljišta, uzimajući u obzir mesta koja su udaljena od mesta primene proizvoda za zaštitu bilja i prateći njegovo prenošenje na velike udaljenosti u životnoj sredini,

– uticaj na neciljane vrste, uključujući ponašanje tih vrsta,

– biološku raznovrsnost i ekosistem;

3) proizvod za zaštitu bilja ne sadrži koformulant upisan u Listu neprihvatljivih koformulanata;

4) je tehnička formulacija proizvoda za zaštitu bilja takva da su izlaganje korisnika i drugi rizici ograničeni na najmanju moguću meru;

5) su fizička i hemijska svojstva proizvoda za zaštitu bilja ispitana i smatraju se prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja tog proizvoda za zaštitu bilja;

6) se priroda i količina aktivnih supstanci, protektanata, sinergista i, kada je potrebno, nečistoća od toksikološkog ili ekotoksikološkog značaja ili nečistoća relevantna za životnu sredinu, kao i koformulanti, mogu odrediti odgovarajućim metodama;

7) se ostaci od toksikološkog i ekotoksikološkog značaja, koji nastaju kao rezultat odobrenih primena, mogu odrediti odgovarajućim metodama koje su opšteprihvaćene, sa odgovarajućim granicama određivanja u relevantnim uzorcima;

8) je sinergist, odnosno protektant koga proizvod za zaštitu bilja sadrži upisan u Listu odobrenih protektanata i sinergista i da je izvor sinergista, odnosno protektanta identičan ili ekvivalentan izvoru na osnovu koga je izvršen upis sinergista, odnosno protektanta u tu listu.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, za aktivnu supstancu koju proizvod za zaštitu bilja koji se registruje sadrži, moraju da budu utvrđene i maksimalno dozvoljene količine ostataka u ili na bilju ili biljnim proizvodima koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

Podnosilac zahteva za registraciju proizvoda za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvanično priznatih testova i studija koji su relevantni i reprezentativni za primenu proizvoda za zaštitu bilja.

Proizvodi za zaštitu bilja mogu se registrovati i za primenu na nepoljoprivrednim površinama, ako proizvođač uz zahtev za registraciju priloži dokumentaciju iz čl. 12. i 13. ovog zakona i ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Ministar utvrđuje Listu odobrenih protektanata i sinergista i Listu neprihvatljivih koformulanata."

Član 12.

Posle člana 15. dodaju se nazivi iznad članova i čl. 15a–15v, koji glase:

"Registracija proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja

Član 15a

Proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja registruje se ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je aktivna supstanca, protektant, odnosno sinergist koje proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja sadrži, supstanca niskog rizika;

2) ne sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost;

3) je efikasan za predloženu primenu;

4) ne izaziva nepotreban bol i patnju kod kičmenjaka;

5) ispunjava uslove iz člana 15. stav 1. tač. 2), 3), 6)–8) i člana 15. stav 2. ovog zakona.

Podnosilac zahteva za registraciju proizvoda opšte upotrebe za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvanično priznatih testova i studija.

Za proizvod opšte upotrebe za zaštitu bilja, prilikom procene iz člana 14. ovog zakona, nije potrebno utvrditi mere za smanjenje rizika.

Registracija pomoćnog sredstva za zaštitu bilja

Član 15b

Pomoćno sredstvo za zaštitu bilja registruje se ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) ađuvant i protektant ne sadrži koformulante koji su upisani u Listu neprihvatljivih koformulanata;

2) sadrži protektant upisan u Listu odobrenih protektanata i sinergista;

3) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode i neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, kada se primenjuje u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom u zaštiti bilja u postojećim uslovima primene;

4) su njegova fizička i hemijska svojstva ispitana i da se smatraju prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja.

Podnosilac zahteva za registraciju pomoćnog sredstva za zaštitu bilja dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvanično priznatih testova i studija.

Registracija drugog proizvoda

Član 15v

Drugi proizvod registruje se ako se, u postupku procene iz člana 14. ovog zakona, utvrdi da:

1) je osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci;

2) ne sadrži koformulante koji su upisani u Listu neprihvatljivih koformulanata;

3) nema nepoželjan uticaj na bilje ili biljne proizvode i neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, kada se primenjuje u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom u zaštiti bilja u postojećim uslovima primene;

4) su njegova fizička i hemijska svojstva ispitana i da se smatraju prihvatljivim sa aspekta odgovarajuće primene i skladištenja.

Podnosilac zahteva za registraciju drugog proizvoda dostavlja dokaze da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Procena ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvanično priznatih testova i studija.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na druge proizvode koji sadrže samo osnovnu supstancu upisanu u Listu odobrenih supstanci, ali ne i koformulante."

Član 13.

U članu 16. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

"Ministar propisuje dokumentaciju koja se dostavlja u postupku priznavanja registracije sredstava za zaštitu bilja na osnovu registracije koja je izvršena u nekoj drugoj zemlji."

Član 14.

U članu 18. reči: "Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa" zamenjuju se rečju: "ocenjivač".

Član 15.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

Rešenje o registraciji sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: rešenje o registraciji) donosi ministar na osnovu rezultata procene iz člana 14. ovog zakona.

Rešenje o registraciji glasi na sredstvo za zaštitu bilja i na proizvođača.

Rešenje o registraciji naročito sadrži:

1) poslovno ime i adresu proizvođača (nosioca dozvole) i zastupnika u Republici Srbiji;

2) trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja i namenu;

3) podatke o aktivnoj supstanci, sinergistu i protektantu;

4) podatke o fizičkim i tehničkim osobinama sredstva za zaštitu bilja za dati tip formulacije;

5) podatke o primeni sredstva za zaštitu bilja, i to o:

(1) usevima i zasadima u kojima se koristi ili drugim namenama;

(2) vrstama štetnih organizama za čije se suzbijanje registruje;

(3) količinama ili koncentraciji za svaku konkretnu namenu;

(4) vremenu primene u odnosu na štetni organizam i bilju koje se tretira;

(5) načinu primene i količini vode po jedinici površine, količini semena, supstrata i sl.;

(6) maksimalnom broju tretiranja na istoj površini u toku godine;

6) podatke o karenci;

7) podatak o negativnom delovanju sredstva za zaštitu bilja;

8) klasifikaciju i obeležavanje;

9) simptome i znake trovanja, mere prve pomoći i lečenja;

10) veličinu pakovanja i materijal od koga je pakovanje izrađeno;

11) rok važenja rešenja.

Pored podataka iz stava 3. ovog člana, rešenje o registraciji može da sadrži i:

1) podatak o mogućnosti tretiranja iz vazduhoplova;

2) dodatne napomene – ograničenja ili upozorenja;

3) podatke o radnoj karenci;

4) ograničenje vezano za promet i primenu sredstva za zaštitu bilja u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja i životne sredine;

5) podatke o mešanju sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Rok za donošenje rešenja o registraciji računa se od dana završetka procene iz člana 14. ovog zakona.

Rešenje o registraciji je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo utvrđuje spisak registrovanih sredstava za zaštitu bilja i objavljuje ga na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo vodi Listu odobrenih supstanci, koja se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" najmanje jednom godišnje.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Liste odobrenih supstanci."

Član 16.

U članu 22. stav 3. menja se i glasi:

"Rok važenja registracije može se produžiti ako se utvrdi da registrovana sredstva za zaštitu bilja ispunjavaju uslove za registraciju iz čl. 15–15v ovog zakona."

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 17.

U članu 23. stav 1. tačka 1) reči: "iz člana 15." zamenjuju se rečima: "iz čl. 15–15v".

Član 18.

Posle člana 23. dodaju se naziv iznad člana 23a i član 23a, koji glase:

"Preispitivanje rešenja o registraciji

Član 23a

Ministarstvo može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak preispitivanja rešenja o registraciji (u daljem tekstu: postupak preispitivanja) ako postoji sumnja da sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava uslove za registraciju iz čl. 15–15v ovog zakona, a naročito ako postoji sumnja da sudbina i ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini predstavljaju ozbiljan rizik za kontaminaciju voda.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Ministarstvo o pokretanju postupka obaveštava proizvođača i određuje mu rok za izjašnjenje i dostavljanje dodatnih podataka.

Rešenje o registraciji ukida se rešenjem ministra ako se u postupku preispitivanja utvrdi da:

1) sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava uslove iz člana 23. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona;

2) je proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji brisan iz Registra privrednih subjekata.

Rešenjem o ukidanju rešenja o registraciji iz stava 3. ovog člana može se zabraniti promet i primena sredstva za zaštitu bilja odnosno utvrditi rok u kome se mogu nalaziti u prometu, u skladu sa članom 23. stav 2. ovog zakona.

Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan da preduzme potrebne mere za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja, u skladu sa članom 23. stav 3. ovog zakona.

Rešenje o registraciji menja se, odnosno dopunjuje rešenjem ministra u postupku preispitivanja, u slučaju da se, na osnovu novih naučnih i tehničkih saznanja, utvrdi da su se način i količina primene sredstava za zaštitu bilja izmenili.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja.

Količine sredstava za zaštitu bilja koje su stavljene u promet pre donošenja rešenja o izmeni, odnosno dopuni rešenja o registraciji, mogu se nalaziti u prometu do isteka roka upotrebe označenog na deklaraciji i uputstvu za primenu.

Rešenje iz st. 3. i 6. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Član 19.

Naziv iznad člana 24. i član 24. menjaju se i glase:

"Izmena, odnosno dopuna rešenja o registraciji na zahtev proizvođača

Član 24.

Rešenje o registraciji može se rešenjem ministra izmeniti, odnosno dopuniti na zahtev proizvođača.

Ako proizvođač registrovanog sredstva za zaštitu bilja podnese zahtev za izmenu rešenja o registraciji, i to u pogledu: izmene sadržaja aktivne supstance ili drugih materija koje utiču na izmenu fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina, kao i izvora aktivne supstance, područja ili načina primene sredstva, ili drugih uslova propisanih u rešenju o registraciji, rešenje o registraciji se može izmeniti, odnosno dopuniti, pod uslovom da se na osnovu procene iz člana 14. ovog zakona utvrdi da sredstvo za zaštitu bilja i dalje ispunjava uslove iz čl. 15–15v ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za izmenu rešenja o registraciji zbog manjih promena, koje nemaju uticaja na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, kao što su izmena trgovačkog naziva sredstva za zaštitu bilja, proizvođača ili zastupnika, kao i promena sastava koji se u skladu sa međunarodnim standardima smatra manjom izmenom bez promene sadržaja aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, nije potrebna ponovna procena sredstva za zaštitu bilja.

Proizvođač može u zahtevu za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji tražiti da se registrovano sredstvo za zaštitu bilja stavlja u promet i pod drugim trgovačkim nazivom sa istim poljem primene, ili za deo registrovanog polja primene.

U slučaju iz st. 2. i 3. ovog člana, proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja.

Proizvođač je dužan da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja i o tome odmah obavesti Ministarstvo, kao i u slučaju izmena u klasifikaciji i obeležavanju sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, u kom slučaju se ne vrši izmena, odnosno dopuna rešenja o registraciji.

Količine sredstava za zaštitu bilja koje su stavljene u promet pre donošenja rešenja o izmeni, odnosno dopuni rešenja o registraciji mogu se nalaziti u prometu do isteka roka upotrebe označenog na deklaraciji i uputstvu za primenu.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji."

Član 20.

Naziv iznad člana 26. i član 26. menjaju se i glase:

"Istraživanje i razvoj

Član 26.

Eksperimenti ili testovi koji uključuju ispuštanje u životnu sredinu sredstva za zaštitu bilja koje nije registrovano, mogu se vršiti samo na osnovu dozvole za istraživanje i razvoj koja se izdaje rešenjem ministra.

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i na registrovana sredstva za zaštitu bilja za koja je potrebno izvršiti ispitivanja u istraživačke ili razvojne svrhe, koja se izvode u životnoj sredini za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji tog sredstva za zaštitu bilja.

Zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj može da podnese naučnoistraživačka organizacija u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i lice iz člana 10. ovog zakona.

Uz zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj podnosi se dokumentacija koja sadrži podatke koji omogućavaju procenu mogućih uticaja na zdravlje ljudi i životinja i na životnu sredinu.

U slučaju da sredstvo za zaštitu bilja nije registrovano, rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj dozvoljava se i uvoz uzorka sredstva za zaštitu bilja koje nije registrovano.

Rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj mogu se odrediti ograničenja količina primene sredstva za zaštitu bilja i površine koje će se tretirati, kao i mere za sprečavanje štetnih uticaja na zdravlje ljudi i životinja i na životnu sredinu, uključujući i meru zabrane korišćenja i prometa tretiranog bilja ili biljnih proizvoda u slučaju da maksimalne dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja nisu utvrđene.

Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj."

Član 21.

U članu 44. stav 1. tačka 3) reči: "i integralne zaštite bilja" zamenjuju se rečima: "ili integralnog upravljanja štetnim organizmima".

Stav 3. menja se i glasi:

"Ministar propisuje elemente integralnog upravljanja štetnim organizmima."

Član 22.

U članu 45. stav 1. menja se i glasi:

"Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja, i to:

1) na način koji bi prouzrokovao zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja;

2) na način koji bi prouzrokovao zagađenje voda, odnosno suprotno odredbama zakona kojim se uređuju vode, izuzev sredstava za zaštitu bilja koja su registrovana za primenu u vodenoj sredini;

3) na način koji bi prouzrokovao zagađenje površina koje se graniče sa tretiranim površinama;

4) za suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja;

5) u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva;

6) iz vazduhoplova koja su toksična za pčele;

7) u vreme cvetanja bilja koja su toksična za pčele;

8) u zaštićenim područjima;

9) koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, kao i protektante, odnosno sinergiste koji nisu upisani u Listu odobrenih protektanata i sinergista, kao i koformulante koji su upisani u Listu neprihvatljivih koformulanata, osim u slučaju ako je primena odobrena u skladu sa čl. 26. i 27. ovog zakona."

Član 23.

Član 46. menja se i glasi:

"Član 46.

Korisnik je dužan da primenu sredstava za zaštitu bilja i sve aktivnosti u vezi sa primenom sredstava za zaštitu bilja, kao što su rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje, sprovodi pod uslovima i na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina.

Korisnik je dužan da:

1) obavesti vlasnike parcela koje se graniče sa parcelom koju namerava da tretira sredstvima za zaštitu bilja najmanje 24 sata pre početka primene;

2) primenjuje sredstva za zaštitu bilja u skladu sa čl. 44. i 45. ovog zakona.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti, kao i u slučaju stavljanja svojih poljoprivrednih proizvoda na tržište, smatra se profesionalnim korisnikom.

Korisnik koji koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama (okućnice, bašte, vrtovi i sl.) na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi za sopstvene potrebe, ne smatra se profesionalnim korisnikom.

Profesionalni korisnik, pored obaveza iz stava 2. ovog člana, dužan je i da:

1) redovno vrši podešavanje i tehničku proveru uređaja za primenu;

2) koristi uređaje za primenu koji su periodično pregledani u skladu sa ovim zakonom.

Ako se berba, odnosno žetva mora obaviti pre isteka karence, profesionalni korisnik je dužan da bilje, odnosno biljne proizvode, čiju berbu odnosno žetvu obavi pre isteka karence, skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda i ne može ih staviti u promet kao hranu ili hranu za životinje dok se ispitivanjem ne utvrdi da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, profesionalni korisnik je dužan da vodi evidenciju o žetvi, odnosno berbi koje obavlja pre isteka karence.

Sredstvo za zaštitu bilja namenjeno profesionalnom korisniku može da kupuje i primenjuje fizičko lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika izdat u skladu sa ovim zakonom, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima zaposleno lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika.

Sertifikat profesionalnog korisnika izdaje Ministarstvo.

Sertifikat profesionalnog korisnika se izdaje licu koje je obučeno za bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje sredstava za zaštitu bilja.

Sertifikat profesionalnog korisnika se izdaje na period od pet godina i može se produžiti profesionalnom korisniku koji je nakon izdavanja sertifikata pohađao obuku po propisanom programu.

Ministar bliže propisuje program, način sprovođenja obuke i način provere znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika, kao i obrazac tog sertifikata.

Ministar bliže propisuje uslove i način primene sredstava za zaštitu bilja, kojima se ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina, kao i uslove i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja.

Sertifikat profesionalnog korisnika izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca."

Član 24.

U članu 49. stav 1. reč: "otrovna" zamenjuje se rečju: "toksična".

Stav 3. menja se i glasi:

"Sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana u klasu opasnosti "opasnost po vodenu životnu sredinu" i obeležena u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, mogu se primenjivati samo na udaljenosti od vodenih površina koja je propisana zakonom kojim se uređuju vode, tako da se isključi mogućnost njihovog direktnog dospevanja ili premeštanja putem vetra ili kiše na vodene površine."

Član 25.

Naziv iznad člana 51. i član 51. menjaju se i glase:

"Periodični pregled

Član 51.

Uređaji za primenu koji se koriste moraju da budu podvrgnuti periodičnim pregledima koji se obavljaju u propisanim vremenskim periodima.

Periodični pregled uređaja, u smislu ovog zakona, jeste provera tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primenu i pojedinih radnih delova tih uređaja, ocena funkcionisanja pojedinih radnih delova tih uređaja i uređaja za primenu u celini, kao i procena rizika po rukovaoca i radnu i životnu sredinu pri njihovoj upotrebi.

Periodični pregled uređaja za primenu vrši pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu prostorija i opreme i angažovalo je lice sa dozvolom za obavljanje poslova periodičnog pregleda.

Dozvola za obavljanje poslova periodičnog pregleda iz stava 3. ovog člana izdaje se licu koje:

1) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti poljoprivredne tehnike (mehanizacije) ili proizvodnog mašinstva;

2) ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti uređaja za primenu;

3) je položilo stručni ispit za obavljanje poslova periodičnog pregleda.

Stručni ispit za obavljanje poslova periodičnog pregleda polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar.

Ministarstvo organizuje i obavlja polaganje stručnog ispita iz stava 5. ovog člana.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 3. ovog člana.

Dozvola za obavljanje poslova periodičnog pregleda izdaje se rešenjem ministra.

Pravno lice koje obavlja poslove periodičnog pregleda dužno je da Ministarstvu prijavi svaku promenu uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda, u roku od 30 dana od dana nastale promene, osim podataka o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Na zahtev lica iz stava 3. ovog člana, kao i ukoliko se utvrdi da ova lica više ne ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, ministar donosi rešenje o ukidanju rešenja iz stava 7. ovog člana.

Rešenje ministra iz st. 7, 8. i 10. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Pravno lice koje obavlja poslove iz stava 3. ovog člana po završenom periodičnom pregledu izdaje potvrdu o funkcionalnosti uređaja za primenu, obeležava uređaj za primenu oznakom i vodi evidenciju o periodičnim pregledima.

Pravno lice koje obavlja poslove iz stava 3. ovog člana dužno je da jednom godišnje Ministarstvu dostavlja podatke iz evidencije o periodičnim pregledima.

Ministar propisuje program stručnog ispita za obavljanje poslova periodičnog pregleda, način polaganja stručnog ispita, sastav i način rada ispitne komisije, sadržinu stručnog ispita, obrazac zapisnika o polaganju stručnih ispita i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Ministar bliže propisuje način obavljanja periodičnog pregleda uređaja za primenu i vremenski period u kome se obavlja periodični pregled uređaja za primenu, način evidentiranja izvršenog periodičnog pregleda uređaja za primenu, obrazac potvrde o funkcionalnosti uređaja za primenu, način obeležavanja i obrazac oznake za obeležavanje uređaja za primenu, kao i uređaje za primenu koji su u upotrebi, za koje se periodični pregled ne obavlja.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu prostorija, odgovarajuće opreme i stručne osposobljenosti zaposlenih za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja.

Obrazac oznake kojom se uređaji vidno obeležavaju izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca."

Član 26.

Član 70. menja se i glasi:

"Član 70.

Pravno lice i preduzetnik plaća taksu za:

1) pregled i uzorkovanje u postupku kontrole proizvodnje, uvoza, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja;

2) pregled, uzorkovanje, ispitivanje, superanalizu uzoraka i potvrdno ispitivanje uzoraka uzetih u postupku kontrole bilja, biljnih proizvoda, propisanih objekata, zemljišta, vode za navodnjavanje, hrane i hrane za životinje na ostatke sredstava za zaštitu bilja;

3) proveru ispunjenosti uslova radi izdavanja sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse;

4) procenu sredstva za zaštitu bilja radi registracije, produženja važenja registracije i ukidanja, izmene, odnosno dopune rešenja o registraciji;

5) priznavanje registracije;

6) proveru podataka radi sprečavanja ponavljanja ispitivanja na kičmenjacima;

7) procenu radi primene sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene;

8) preispitivanje sredstava za zaštitu bilja;

9) procenu preparata, odnosno pomoćnog sredstva za zaštitu bilja radi izdavanja privremene registracije;

10) procenu sredstva za zaštitu bilja radi izdavanja rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj;

11) procenu podataka radi izdavanja rešenja o odobrenju ograničene i kontrolisane primene neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja ili registrovanog sredstva za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji;

12) proveru ispunjenosti uslova za upis u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom;

13) proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

14) proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

15) pregled i uzorkovanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi izdavanja rešenja o odobrenju njihove primene;

16) proveru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja za primenu;

17) procenu sredstva za zaštitu bilja u postupku preispitivanja registracije sredstva za zaštitu bilja.

Fizičko lice plaća taksu iz stava 1. tač. 1), 2) i 15) ovog člana, kao i taksu za:

1) obuku i polaganje stručnih ispita koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom;

2) obuku i proveru znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika.

Sredstva ostvarena od taksi iz st. 1. i 2. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije."

Član 27.

U članu 72. stav 2. menja se i glasi:

"Poslove fitosanitarnog inspektora u oblasti sredstva za zaštitu bilja može da obavlja lice koje je steklo visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke – odsek zaštita bilja ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili agroekonomski odsek na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i koje ima radno iskustvo u struci od najmanje tri godine i položen državni stručni ispit."

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Nadzor nad radom pravnih lica i preduzetnika ovlašćenih za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom vrši Ministarstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava."

Član 28.

Član 74. menja se i glasi:

"Član 74.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja koja su stavljena u promet na teritoriji Republike Srbije registrovana u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci u skladu sa ovim zakonom;

2) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrovana u Republici Srbiji, odnosno da li je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca koja nije upisana u Listu odobrenih supstanci, a proizvode se i skladište u Republici Srbiji, odnosno čiji se uvoz i transport vrši preko teritorije Republike Srbije, namenjeni za stavljanje u promet u zemlji u koju se izvoze;

3) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza iz člana 8. ovog zakona;

4) proverava da li pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava uslove u pogledu objekta, opreme, operativnih procedura koje sprovodi, smernica dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje i broja, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova, radi izdavanja sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse (član 9. stav 2);

5) proverava da li su sredstva za zaštitu bilja stavljena u promet i da li se primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

6) proverava da li su korisnici obavešteni o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene na propisan način;

7) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja nalaze u prometu posle propisanog roka iz člana 23. stav 2. ovog zakona;

8) proverava da li se preparat i pomoćna sredstva za zaštitu bilja koji sadrže novu aktivnu supstancu nalaze u prometu posle propisanog roka iz člana 25. stav 6. ovog zakona;

9) proverava da li proizvođač, uvoznik i distributer preduzima sve potrebne mere za povlačenje sredstava za zaštitu bilja iz prometa u roku koji je utvrđen rešenjem iz člana 23. stav 1. i člana 25. st. 4. i 5. ovog zakona;

10) proverava da li je proizvođač izmenio deklaraciju i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja u skladu sa članom 23a stav 7. i članom 24. stav 5. ovog zakona;

11) proverava da li se eksperimenti ili testovi koji uključuju ispuštanje u životnu sredinu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, odnosno registrovanih sredstava za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji, obavljaju na osnovu rešenja, odnosno u skladu sa rešenjem o dozvoli za istraživanje i razvoj;

12) proverava da li se neregistrovana sredstva za zaštitu bilja ili registrovana sredstva za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

13) uzima uzorke sredstava za zaštitu bilja, bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, bez naknade, kao i vode, zemljišta, pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama, radi ispitivanja;

14) proverava da li je proizvođač bez odlaganja obavestio Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstava za zaštitu bilja, odnosno ostataka sredstava za zaštitu bilja, na zdravlje ljudi i životinja, površinske i podzemne vode ili životnu sredinu, kao i o novim saznanjima o mogućim ograničenjima plodoroda;

15) proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu ambalaže, deklarisanja i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja iz člana 31. ovog zakona;

16) proverava da li distributer odnosno uvoznik ispunjava uslove za upis u Registar distributera i uvoznika iz člana 32. stav 2. ovog zakona, kao i da li je u slučaju promene podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika o tome u propisanom roku obavestio Ministarstvo;

17) proverava da li je lice koje obavlja promet sredstava za zaštitu bilja upisano u Registar distributera i uvoznika;

18) proverava da li se prodaja sredstava za zaštitu bilja vrši u objektima i na prodajnim mestima koja su upisana u Registar distributera i uvoznika u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona;

19) proverava da li distributer odnosno uvoznik koji je upisan u Registar distributera i uvoznika ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

20) proverava da li se prodaja, skladištenje ili transport sredstava za zaštitu bilja vrši u skladu sa odredbama člana 36. ovog zakona;

21) proverava da li lice koje vrši skladištenje sredstava za zaštitu bilja ispunjava uslove iz člana 36. stav 3. ovog zakona;

22) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe nalaze u prometu;

23) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe primenjuju u skladu sa odredbama člana 37. stav 2. ovog zakona;

24) proverava da li se oglašavanje i izlaganje sredstava za zaštitu bilja vrši u skladu sa odredbama člana 38. ovog zakona;

25) proverava da li se uvoz vrši u skladu sa odredbama člana 39. ovog zakona;

26) proverava da li se uvoz i tranzit vrše na graničnim prelazima iz člana 40. ovog zakona;

27) vrši pregled i uzorkovanje pošiljaka u skladu sa odredbama čl. 41. i 42. ovog zakona;

28) proverava da li uvoznik, odnosno carinski agent izvršava obaveze iz člana 41. stav 2. ovog zakona;

29) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama čl. 44. i 45. ovog zakona, kao i da li korisnik izvršava obaveze iz člana 46. ovog zakona;

30) proverava da li pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za primenu naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja;

31) proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama člana 47. stav 3. i čl. 48. i 49. ovog zakona;

32) proverava da li su uređaji za primenu koji se koriste podvrgnuti periodičnom pregledu u skladu sa odredbama člana 51. stav 1. ovog zakona;

33) proverava da li je Ministarstvo u slučaju promene uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda o tome obavešteno u propisanom roku;

34) proverava da li hrana i hrana za životinje sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja;

35) proverava da li je pružalac usluga upisan u Registar pružalaca usluga u skladu sa odredbama člana 54. ovog zakona;

36) proverava da li se evidencija i dostavljanje podataka iz evidencije obavlja u skladu sa odredbama člana 64. ovog zakona;

37) proverava da li se evidencija čuva u skladu sa ovim zakonom;

38) proverava da li su uplaćene takse za izvršene fitosanitarne preglede;

39) kontroliše izvršavanje mera po ovom zakonu."

Član 29.

Član 75. menja se i glasi:

"Član 75.

U vršenju poslova iz člana 74. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) naredi licima koja obavljaju poslove ispitivanja efikasnosti da u određenom roku usklade obavljanje delatnosti odnosno otklone nedostatke u pogledu propisanih uslova u skladu sa članom 9. ovog zakona;

2) zabrani primenu sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene koja se obavlja bez odobrenja ministra iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

3) naredi licu kome je rešenjem ministra odobrena primena sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene da korisnike na dodatnom uputstvu za primenu obavesti o primeni sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene, u skladu sa članom 21. stav 7. ovog zakona;

4) naredi preduzimanje potrebnih mera za povlačenje iz prometa zaliha sredstava za zaštitu bilja, preparata, odnosno pomoćnih sredstava za zaštitu bilja (član 23. stav 3. i član 25. stav 7);

5) naredi proizvođaču da izmeni deklaraciju i uputstvo za primenu, ukoliko utvrdi da posle izmene, odnosno dopune rešenja o registraciji nije izvršio izmenu deklaracije i uputstva za primenu sredstva za zaštitu bilja u skladu članom 23a stav 7. i članom 24. stav 5. ovog zakona;

6) zabrani primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se ne primenjuju u skladu sa rešenjem iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

7) naredi proizvođaču da otkloni nedostatke, ukoliko utvrdi da ambalaža, deklaracija i uputstvo za primenu sredstava za zaštitu bilja ne ispunjavaju uslove iz člana 31. ovog zakona;

8) naredi distributeru i uvozniku da svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu, odnosno da promenu podataka prijavi u roku propisanom članom 33. stav 4. ovog zakona;

9) zabrani prodaju sredstava za zaštitu bilja u objektima i prodajnim mestima koja nisu upisana u Registar distributera i uvoznika, u skladu sa članom 33. stav 5. ovog zakona;

10) zabrani promet naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se promet obavlja bez odobrenja iz člana 35. ovog zakona;

11) naredi povlačenje iz prometa sredstava za zaštitu bilja, ukoliko je sredstvima za zaštitu bilja istekao rok upotrebe, u skladu sa članom 37. stav 1. ovog zakona;

12) zabrani primenu sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe, ukoliko utvrdi da se ne primenjuju u skladu sa odredbama člana 37. stav 2. ovog zakona;

13) zabrani oglašavanje i izlaganje sredstava za zaštitu bilja, ukoliko utvrdi da se oglašavanje i izlaganje ne vrši u skladu sa članom 38. ovog zakona;

14) zabrani primenu sredstva za zaštitu bilja, ako se sredstva za zaštitu bilja ne primenjuju u skladu sa odredbama čl. 44–49. ovog zakona;

15) zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji;

16) naredi da se bilje, odnosno biljni proizvodi čija se berba, odnosno žetva obavi pre isteka karence, skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda, odnosno da se takvo bilje, odnosno biljni proizvodi koji su stavljeni u promet kao hrana ili hrana za životinje pre nego što je ispitivanjem utvrđeno da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje, povuku iz prometa, u skladu sa članom 46. stav 6. ovog zakona;

17) naredi vođenje evidencije o žetvi, odnosno berbi koja se obavlja pre isteka karence, u skladu sa članom 46. stav 7. ovog zakona;

18) zabrani primenu sredstva za zaštitu bilja namenjenog profesionalnom korisniku licu koje ne ispunjava uslove iz člana 46. stav 5. ovog zakona;

19) privremeno zabrani korišćenje uređaja za primenu i naredi njihov periodični pregled, u skladu sa članom 51. stav 1. ovog zakona;

20) naredi licima koja obavljaju periodični pregled i pružaocima usluga da u određenom roku usklade obavljanje delatnosti odnosno otklone nedostatke u pogledu propisanih uslova, u skladu sa članom 51. stav 3. i članom 53. stav 2. ovog zakona;

21) naredi odgovarajuće mere ako se zvaničnim ispitivanjima utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja u bilju ili na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina ostataka, u skladu sa članom 52. stav 1. ovog zakona;

22) privremeno zabrani stavljanje u promet i primenu sredstava za zaštitu bilja, odnosno njihovih serija za koje se posumnja da ne ispunjavaju uslove navedene u rešenju o registraciji, dok se ne završe ispitivanja;

23) naredi bezbedno odlaganje, odnosno uništavanje sredstava za zaštitu bilja koja ne ispunjavaju uslove za registraciju ili kojima je istekao rok upotrebe;

24) zabrani rad subjektima u oblasti sredstava za zaštitu bilja do ispunjenja uslova predviđenih ovim zakonom;

25) zabrani rad licima koja onemogućavaju vršenje inspekcijske kontrole ili ne dostave potrebne podatke, dokumentaciju kojom raspolažu ili na drugi način spreče inspekcijsku kontrolu, na period od tri meseca;

26) zabrani uvoz i naredi vraćanje pošiljke, ukoliko nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

27) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

28) naredi druge mere i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Mere iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor utvrđuje rešenjem.

Fitosanitarni inspektor može rešenjem iz stava 2. ovog člana kojim se zabranjuje proizvodnja, primena i stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja odrediti da se ta sredstva čuvaju kod lica kod kojih su zatečena.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana određuju se i uslovi za čuvanje sredstava za zaštitu bilja."

Član 30.

U članu 78. stav 1. reči: "je upisana u Listu zabranjenih" zamenjuju se rečima: "nije upisana u Listu odobrenih".

Član 31.

U članu 79. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 700.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) obavlja poslove referentne, odnosno službene laboratorije suprotno ugovoru iz člana 8. stav 6. ovog zakona;

2) obavlja poslove procene sredstava za zaštitu bilja, suprotno ugovoru iz člana 14a stav 7. ovog zakona;

3) iskoristi podatke suprotno od propisanih uslova iz čl. 18. i 19. ovog zakona;

4) stavlja u promet i primenjuje sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano u skladu sa ovim zakonom, odnosno stavlja u promet i primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno rešenju o registraciji (čl. 16, 20. i 21);

5) stavlja u promet i primenjuje preparat, odnosno pomoćno sredstvo za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije, koje nije registrovano u skladu sa članom 25. ovog zakona;

6) vrši ispitivanje neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja bez rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj, odnosno suprotno tom rešenju (član 26);

7) u slučajevima predviđenim članom 27. ovog zakona primeni sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano bez rešenja o odobrenju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja;

8) stavlja u promet sredstvo za zaštitu bilja kojem je istekao rok upotrebe suprotno članu 37. st. 1. i 3. ovog zakona;

9) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja kojem je istekao rok upotrebe suprotno članu 37. stav 2. ovog zakona;

10) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno članu 44. ovog zakona, odnosno protivno zabrani primene sredstava za zaštitu bilja iz člana 45. ovog zakona;

11) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja a ne ispunjava uslove za primenu sredstava iz člana 46. stav 1. ovog zakona, odnosno prilikom primene sredstva za zaštitu bilja ne preduzme sve potrebne aktivnosti i mere iz člana 46. st. 2. i 5. ovog zakona;

12) bilje, odnosno biljne proizvode, čiju berbu odnosno žetvu obavi pre isteka karence ne skladišti odvojeno od drugog bilja, odnosno biljnih proizvoda, odnosno stavi u promet kao hranu ili hranu za životinje pre nego što se ispitivanjem utvrdi da je nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (član 46. stav 6);

13) kupuje i primenjuje sredstvo za zaštitu bilja a ne ispunjava uslove za primenu iz člana 46. stav 8. ovog zakona;

14) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja, a ne poseduje rešenje o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja (član 47. stav 1);

15) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja suprotno odredbama člana 48. st. 1. i 2. ovog zakona;

16) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja toksično za pčele suprotno odredbi člana 49. stav 1. ovog zakona;

17) primenjuje sredstva za zaštitu bilja koja su klasifikovana u klasu opasnosti "opasnost po vodenu životnu sredinu" i obeležena u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, suprotno odredbi člana 49. stav 3. ovog zakona;

18) hrana i hrana za životinje koju stavlja u promet sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja iznad maksimalno dozvoljenih količina (član 52. stav 1);

19) pruža usluge, a nije upisan u Registar pružalaca usluga (član 53);

20) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom (član 75)."

Član 32.

U članu 80. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) dostavi netačne podatke u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (čl. 12, 13, 21, 23a, član 24. stav 2. i član 25);

2) vrši ispitivanje na kičmenjacima suprotno članu 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

3) primenjuje sredstvo za zaštitu bilja za namene koje nisu navedene u rešenju o registraciji, bez rešenja o odobrenju primene sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene (član 21. stav 5);

4) ne obavesti korisnike sredstva za zaštitu bilja putem dodatnog uputstva o odobrenju primene sredstva za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene (član 21. stav 7);

5) ne povuče iz prometa sredstvo za zaštitu bilja u roku iz rešenja iz člana 23. stav 3. i člana 23a stav 5. ovog zakona;

6) ne postupa sa zalihama sredstava za zaštitu bilja u skladu sa članom 23. stav 3. i članom 23a stav 5. ovog zakona;

7) nije izmenilo deklaraciju i uputstvo za primenu u skladu sa članom 23a stav 7. i članom 24. stav 5. ovog zakona;

8) primenjuje neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja za koje nije izdato rešenje iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

9) dostavi netačne podatke u postupku izdavanja dozvole za istraživanje i razvoj, odnosno u postupku izdavanja rešenja o odobrenju primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja u hitnim slučajevima (član 26. stav 4. i član 27. stav 3);

10) ne obavesti Ministarstvo i korisnike o mogućim štetnim posledicama sredstva za zaštitu bilja (član 30);

11) pakuje, deklariše, daje uputstvo za primenu, oglašava ili izlaže sredstvo za zaštitu bilja suprotno članu 31. stav 3. i članu 38. ovog zakona;

12) vrši promet sredstva za zaštitu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika u skladu sa članom 32. ovog zakona;

13) ne prijavi promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika, odnosno ne prijavi promenu tih podataka u propisanom roku (član 33. stav 4);

14) vrši prodaju sredstava za zaštitu bilja u objektima i na prodajnim mestima koji nisu upisani u Registar distributera i uvoznika (član 33. stav 5);

15) vrši promet sredstva za zaštitu bilja bez rešenja o odobrenju prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja iz člana 35. stav 1. ovog zakona;

16) prodaje, skladišti ili vrši transport sredstva za zaštitu bilja suprotno članu 36. stav 2. ovog zakona;

17) ne obezbedi da skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši lice koje je stručno osposobljeno za obavljanje tih poslova (član 36. stav 3);

18) uveze sredstvo za zaštitu bilja preko graničnog prelaza koji nije određen za vršenje fitosanitarnog pregleda (član 40. st. 1. i 2);

19) uveze pošiljku bez pregleda i uzorkovanja (član 41. stav 1);

20) izvrši premeštanje, otvaranje ili deljenje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda, odnosno uzorkovanja, odnosno odobrenja ili odbijanja njenog uvoza (član 42. st. 2. i 3);

21) koristi uređaje za primenu koji nisu podvrgnuti periodičnom pregledu (član 51. stav 1);

22) ne prijavi Ministarstvu promenu uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda (član 51. stav 9);

23) ne vodi evidenciju i ne dostavlja podatke iz evidencije u skladu sa članom 64. ovog zakona."

Član 33.

U članu 81. reči: "tač. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) i 17)" zamenjuju se rečima: "tač. 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20)".

Član 34.

U članu 82. reči: "tač. 1), 2), 3),4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18)" zamenjuju se rečima: "tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) i 23)".

Član 35.

U članu 83. reči: "tač. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) i 17)" zamenjuju se rečima: "tač. 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 20)".

U tački 1) posle reči: "st. 1, 2. i 3." dodaju se reči: "i člana 23a stav 4."

Član 36.

U članu 84. reči: "tač. 3), 4), 17) i 18)" zamenjuju se rečima: "tač. 3), 8), 21) i 23)".

Član 37.

Postupci koji su započeti po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 38.

Pravno lice kome je na osnovu Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09) putem konkursa ustupljeno obavljanje poslova od javnog interesa nastavlja da obavlja te poslove do isteka perioda na koji su mu poslovi ustupljeni.

Član 39.

Rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koja su izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona produžavaju se u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva za zaštitu bilja registrovana na osnovu Zakona o zaštiti bilja ("Službeni list SRJˮ, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i "Službeni glasnik RS", br. 101/05 – dr. zakon i 41/09 – dr. zakon) podležu obaveznom postupku utvrđivanja da li se aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, koje ta sredstva za zaštitu bilja sadrže, značajno razlikuju u nivou čistoće i sadržaja i osobina nečistoća u poređenju sa sastavom aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ustanovljene u dokumentaciji na osnovu koje je ta aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca upisana u Listu odobrenih supstanci (procena ekvivalentnosti).

Član 40.

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 41.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 47, 48, člana 50. st. 1, 2. i 4, člana 52. stav 1, člana 54. st. 1. i 2. i čl. 55–57. Zakona o zaštiti bilja ("Službeni list SRJ", br. 24/98 i 26/98 – ispravka i "Službeni glasnik RS", br. 101/05 – dr. zakon i 41/09 – dr. zakon).

Član 42.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 23. st. 8–11. i člana 25. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2022. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print