Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.07.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova („Službeni glasnik RS”, br. 54/15, 60/15, 72/15, 78/15 i 75/16), u tački 3. podtačka (1) menja se i glasi:

„(1) za predsednika:

Aleksandar Vulin, ministar odbrane”.

Podtačka (1a) menja se i glasi:

„(1a) za zamenika predsednika

Bojan Jocić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane;”.

U podtački (2) alineja druga menja se i glasi:

„– Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja”.

Alineja peta menja se i glasi:

„– Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije,”.

Posle alineje sedam dodaju se alineje osam i devet koje glase:

„– pukovnik Mladen Bošković, Vojska Srbije;

– Milenko Nikić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;”.

U podtački (3) alineje druga i treća menjaju se i glase:

„– Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

– Aca Jovanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za konzularne poslove,”.

Podtačka (4) menja se i glasi:

„(4) za sekretara:

– Aleksandar Trivić Lovčanski, stručno lice.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print