Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.12.2019.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA
("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)


Član 1.

U Zakonu o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), u članu 49. tačka 4) posle reči: „način” dodaju se zapeta i reči: „a naročito:

(1) ako koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade,

(2) ako obavlja aktivnosti vezane za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata kao i za izbornu kampanju u radno vreme,

(3) ako vrši pritisak na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću u vezi sa podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima,

(4) ako mu je bilo poznato da zaposleni ili angažovani po drugom osnovu u javnom preduzeću koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata ili vrši pritisak na druge zaposlene i radno angažovane u vezi sa podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima, a nije preduzeo radnje za koje je nadležan da to spreči”.

Član 2.

U članu 78. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

„5a) koristi ili mu je bilo poznato da se koriste, a ne preduzme radnje za koje je nadležan da spreči korišćenje resursa javnog preduzeća u političke svrhe suprotno zabrani iz člana 70. stav 1. ovog zakona;”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o javnim preduzećima


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print