Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.06.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)


Član 1.

U Zakonu o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US), u članu 4. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

„13a) izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, vrši kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje;”.

Član 2.

Član 8a briše se.

Član 3.

U članu 12. stav 2. menja se i glasi:

„Izvršni odbor i guverner odgovorni su za ostvarivanje ciljeva Narodne banke Srbije u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom.”.

Član 4.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Izvršni odbor čine guverner i viceguverneri Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: viceguverneri).”.

Član 5.

U članu 14. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) način obračuna, naplate i plaćanja kamate na plasmane i druga potraživanja Narodne banke Srbije, kao i na sredstva na koja Narodna banka Srbije plaća kamatu;”.

U stavu 3. posle reči: „monetarne politike” dodaju se zapeta i reči: „kao i način utvrđivanja kamatnih stopa Narodne banke Srbije”.

Član 6.

U članu 15. stav 1. menja se i glasi:

„Izvršni odbor, u skladu sa zakonom, donosi propise i druge opšte akte u oblasti kontrolne i nadzorne funkcije nad licima koja obavljaju delatnosti iz člana 4. tač. 6) do 10) ovog zakona (u daljem tekstu: finansijske institucije), kao i u oblastima zaštite prava i interesa korisnika usluga iz tačke 11) tog člana i izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za menjačke poslove i kontrole iz tačke 13a) tog člana.”.

U st. 2. i 3. reči: „na predlog Uprave za nadzor” – brišu se.

Član 7.

U članu 15a stav 3. briše se.

Član 8.

Posle člana 15a dodaje se član 15b, koji glasi:

„Član 15b

Izvršni odbor daje smernice za jedinstvenu primenu propisa iz nadležnosti Narodne banke Srbije.”.

Član 9.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi:

„Sednice Izvršnog odbora održavaju se ako je prisutna većina članova Izvršnog odbora.”.

Član 10.

U članu 18. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) donosi propise, opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti Narodne banke Srbije koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora i Saveta;”.

Član 11.

Član 21a briše se.

Član 12.

Član 21b briše se.

Član 13.

U članu 24. stav 1. reči: „davanju i oduzimanju dozvola iz člana 59. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „nadzoru nad finansijskim institucijama i davanju i oduzimanju dozvola iz člana 59. ovog zakona”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: „člana 15a ovog zakona” zamenjuju se rečima: „čl. 15. i 15a ovog zakona”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: „Izvršnog odbora, guvernera i Uprave za nadzor” zamenjuju se rečima: „Izvršnog odbora i guvernera”.

Član 14.

Član 26. menja se i glasi:

„Član 26.

Guverneru, viceguvernerima i članovima Saveta (u daljem tekstu: funkcioner Narodne banke Srbije) prestaje funkcija istekom mandata, a pre isteka mandata – ako podnesu pismenu ostavku, kao i u slučaju razrešenja s funkcije.

Novi funkcioner Narodne banke Srbije bira se najkasnije do isteka mandata funkcionera kome ističe mandat, a najranije 120 dana pre dana isteka mandata. Mandat novog funkcionera počinje da teče narednog dana od dana prestanka funkcije prethodnog funkcionera.

Ako funkcioneru Narodne banke Srbije funkcija prestane pre isteka mandata, novi funkcioner bira se u roku od 90 dana od dana prestanka funkcije, osim ako je novi funkcioner već izabran u skladu sa stavom 2. ovog člana.”.

Član 15.

U članu 28. st. 2. i 3. reči: „guvernera, viceguvernera i direktora Uprave za nadzor” zamenjuju se rečima: „guvernera i viceguvernera”.

U stavu 4. reči: „guvernera, viceguvernera, odnosno direktora Uprave za nadzor” zamenjuju se rečima: „guvernera, odnosno viceguvernera”.

U stavu 5. reči: „guvernera, viceguvernera i direktora Uprave za nadzor” zamenjuju se rečima: „guvernera i viceguvernera”.

Član 16.

U članu 29. stav 1. reči: „a direktor Uprave za nadzor u periodu od godinu dana,” – brišu se.

U stavu 2. reči: „Guverner, viceguverneri i direktor Uprave za nadzor” zamenjuju se rečima: „Guverner i viceguverneri”.

Član 17.

U članu 41. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Kamatne stope iz stava 2. ovog člana Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji.”.

Član 18.

U članu 63. stav 1. reči: „preko Uprave za nadzor” ‒ brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Poslovi nadzora nad finansijskim institucijama obavljaju se u Narodnoj banci Srbije na način kojim se obezbeđuju operativna samostalnost organizacionih jedinica u kojima se obavljaju ti poslovi i njihova razdvojenost u odnosu na druge funkcije i poslove Narodne banke Srbije i kojim se sprečava sukob interesa.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 19.

U članu 65. stav 1. reči: „preko Uprave za nadzor” ‒ brišu se.

Član 20.

Posle člana 65b dodaje se član 65v, koji glasi:

„Član 65v

Poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavljaju se u Narodnoj banci Srbije na način kojim se obezbeđuju njihova operativna samostalnost i organizaciona razdvojenost u odnosu na druge funkcije i poslove Narodne banke Srbije i kojim se sprečava sukob interesa.

Poslovi nadzora nad finansijskim institucijama i poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavljaju se u Narodnoj banci Srbije na način kojim se obezbeđuju odvojeno rukovođenje svakim od tih poslova i njihova organizaciona razdvojenost i kojim se sprečava sukob interesa.

Narodna banka Srbije unutrašnjim opštim aktima bliže uređuje saradnju i razmenu podataka između organizacionih jedinica u čijem su delokrugu poslovi iz stava 2. ovog člana, kao i između tih organizacionih jedinica i drugih organizacionih jedinica Narodne banke Srbije.”.

Član 21.

U članu 72a stav 2. reči: „odnosno direktor Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči – brišu se.

Član 22.

U članu 81a stav 3. reči: „Saveta, Izvršnog odbora, guvernera ili direktora Uprave za nadzor” zamenjuju se rečima: „Saveta, Izvršnog odbora ili guvernera”.

Član 23.

U članu 86b stav 1. reči: „direktor Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči – brišu se.

Član 24.

Naslov iznad člana 91. i član 91. menjaju se i glase:

„3. Mere i novčane kazne

Član 91.

Narodna banka Srbije izriče mere i novčane kazne banci u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka:

1) ako banka ne postupa u skladu s propisima Narodne banke Srbije iz člana 40. ovog zakona;

2) ako banka ne sprovodi mere koje je Narodna banka Srbije propisala radi održavanja likvidnosti banaka iz člana 42. ovog zakona;

3) ako banka ne postupa u skladu s propisima Narodne banke Srbije iz člana 45. ovog zakona;

4) ako se banka ne pridržava mera koje je Narodna banka Srbije propisala radi održavanja likvidnosti u plaćanjima sa inostranstvom iz člana 46. ovog zakona;

5) ako banka ne postupa u skladu s propisima Narodne banke Srbije iz člana 58. stav 4. ovog zakona;

6) ako banka ne postupa u skladu s propisima Narodne banke Srbije iz člana 58a stav 3. ovog zakona;

7) ako banka ne dostavi odgovarajuće podatke u skladu s propisima iz člana 68. ovog zakona.”.

Član 25.

Posle člana 91. dodaje se naslov iznad člana 91a, koji glasi:

„4. Prekršaji”.

Član 26.

Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama obrazovana u okviru Narodne banke Srbije u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10 i 76/12) ‒ prestaje s radom danom stupanja na snagu ovog zakona, a osnovne organizacione jedinice u sastavu ove uprave nastavljaju da obavljaju poslove kao osnovne organizacione jedinice Narodne banke Srbije u skladu s delokrugom utvrđenim na dan stupanja na snagu ovog zakona unutrašnjim opštim aktom Narodne banke Srbije kojim se uređuje njena unutrašnja organizacija.

Član 27.

Guverner, viceguverneri i članovi Saveta guvernera Narodne banke Srbije koji su obavljali funkciju do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće da obavljaju funkciju do isteka mandata na koji su izabrani.

Direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama koji je obavljao funkciju do dana stupanja na snagu ovog zakona – nastaviće da obavlja funkciju člana Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, kao vršilac dužnosti viceguvernera, s pravima i dužnostima viceguvernera utvrđenim zakonom, Statutom Narodne banke Srbije i ovlašćenjem guvernera Narodne banke Srbije, i to do izbora novog viceguvernera u skladu sa ovim zakonom, a najduže 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

Narodna banka Srbije uskladiće Statut Narodne banke Srbije i svoje unutrašnje opšte akte u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a član 1. ovog zakona primenjuje se od 1. januara 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print