Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.02.2020.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)


Član 1.

U Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 68/15, 41/18, 44/18 – dr. zakon, 83/18 i 31/19), u članu 22. reč: „ako” zamenjuje se rečima: „ koji izmiruje svoje poreske i poslovne obaveze i”.

Član 2.

U članu 35. stav 5. nakon reči: „iz čl. 25” brišu se zapeta i broj: „26.” .

Član 3.

U članu 64. stav 2. menja se i glasi:

„Red vožnje u međumesnom prevozu registruje i overava Ministarstvo sa rokom važenja 5 godina i početkom važenja od 1. oktobra tekuće godine.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Izuzetno od roka važenja reda vožnje iz stava 2. ovog člana, red vožnje može da važi od datuma propisanim odlukom iz člana 66, a najkasnije do roka važenja redova vožnje registrovanih te kalendarske godine”.

Postojeći st. 3, 4, i 5. postaju st. 4, 5 i 6.

Član 4.

U članu 65. stav 2. menja se i glasi:

„Zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se od 15. do 30. maja tekuće godine.”

U članu 65. stav 3. reči: „fotokopiju licence za domaći ili međunarodni linijski prevoz i” brišu se.

U članu 65. stav 5. menja se i glasi: „Prevoznik je dužan da preuzme registrovani red vožnje u periodu od 10. do 20. jula tekuće godine.”.

Član 5.

U članu 66. posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju izgradnje državnih puteva prvog A i prvog B reda, Ministarstvo može doneti odluku o vanrednom usaglašavanju redova vožnje za predloge koji sadrže isključivo novoizgrađenu deonicu.

Na osnovu odluke iz stava 5. ovog člana, Privredna komora Srbije sprovodi postupak vanrednog usaglašavanja u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega.”

Član 6.

U članu 67. stav 2. menja se i glasi:

„Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava prevozniku izmenu reda vožnje, do isteka roka važenja registrovanog reda vožnje ako:

1) smanji broj polazaka;

2) smanji broj autobuskih stanica ili autobuskih stajališta u skladu sa članom 66. stav 2. ovog zakona;

3) promeni naziv linije zbog smanjenja broja autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta;

4) promeni itinerer i dolazna vremena u linijama koje nemaju tranzitne stanice;

5) smanji režim obavljanja prevoza na liniji;

6) promeni stajalište u skladu sa članom 60. st. 6. i 7. ovog zakona;

7) prevoznik promeni poslovno ime.”.

Član 7.

U članu 107. stav 2. nakon reči: „sadrži” reči: „više od 50% autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta” zamenjuju se rečima: „autobuske stanice, odnosno autobuska stajališta”.

Član 8.

U članu 109. stav 4. posle reči: „ovog zakona” dodaju se reči: „ili ako se u periodu važenja dozvole, prevoz u skladu sa dozvolom za linijski prevoz nije obavljao duže od tri meseca u kontinuitetu”.

Član 9.

U članu 114. stav 2. briše se, st. 3. i 4, koji postaju st. 2. i 3, menjaju se i glase:

„Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Ministarstvo dostavlja rešenje iz stava 1. ovog člana stranom prevozniku preko nadležnog organa države u kojoj se nalazi njegovo sedište.”.

Član 10.

Na postupke za izdavanje licence za prevoz, koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 68/15, 41/18, 44/18 – dr. zakon, 83/18 i 31/19).

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim člana 4. ovog zakona koji stupa na snagu 1. oktobra 2020. godine.”.Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print