Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.04.2021.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU GARANTNE ŠEME KAO MERA PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2
("SL. GLASNIK RS", BR. 40/2021)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Proglašava se Zakon o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, 22. aprila 2021. godine.

PR broj 30

U Beogradu, 22. aprila 2021. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

 

U Zakonu o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 153/20), u članu 2. stav 1. tačka 3) reči: „30. juna 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „30. juna 2022. godineˮ.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) rok kredita – je period određen ugovorom o kreditu zaključenim između banke i korisnika, a koji ne može biti duži od 36 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, uključujući i grejs period u trajanju od devet do 12 meseci, osim u slučaju primene moratorijuma i/ili drugih olakšica uvedenih propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period koji je utvrđen u skladu sa tim propisima;ˮ.

U tački 6) reči: „31. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „31. jula 2022. godineˮ.

Član 2.

U članu 3. stav 4. reči: „480.000.000 evra (slovima: četiristotineosamdesetmiliona evra i 00/100)ˮ zamenjuju se rečima: „600.000.000 evra (slovima: šeststotinamiliona evra i 00/100)ˮ.

Član 3.

U članu 4. stav 2. reči: „2.000.000.000 evra (slovima: dvemilijarde evra i 00/100)ˮ zamenjuju se rečima: „2.500.000.000 evra (slovima: dvemilijardepetstotina miliona evra i 00/100)ˮ.

Član 4.

U članu 8. stav 1. tačka 1) reči: „31. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „31. jula 2022. godineˮ.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) da je rok otplate kredita do 36 meseci od dana puštanja u tečaj, u koji rok je uračunat i grejs-period od devet do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, osim u slučaju primene moratorijuma i/ili drugih olakšica, uvedenih propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period koji je utvrđen u skladu sa tim propisima;ˮ.

U stavu 2. reči: „30. juna 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „30. juna 2022. godineˮ.

U stavu 3. reči: „31. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „31. jula 2022. godineˮ.

Član 5.

Član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Rok otplate kredita je do 36 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, u koji je uračunat i grejs-period od devet do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, osim u slučaju primene moratorijuma i/ili drugih olakšica, uvedenih propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period koji je utvrđen u skladu sa tim propisima.ˮ.

Član 6.

U članu 10. stav 1. tačka 2) reči: „30. juna 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „30. juna 2022. godineˮ.

U stavu 5. reči: „15. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „15. jula 2022. godineˮ.

Član 7.

U članu 12. stav 5. reči: „31. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: „31. jula 2022. godineˮ.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print