Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveza izdavanja e-Faktura
- često postavljana pitanja -

Ovu stranicu ćemo dopunjavati novim situacijama, primerima i odgovorima na pitanja, slobodno je posetite ponovo.

Ukoliko vam je potrebno rešenje za slanje faktura, pogledajte Paragrafov program za slanje e-FakturaImate nedoumice?
– tu smo da Vam pomognemo


Pogledajte snimak vebinara o elektronskom fakturisanju


1. Kada počinje primena odredaba Zakona o elektronskom fakturisanju za privatni, a kada za javni sektor?

Obaveza subjekta privatnog sektora Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetlijama i javnim preduzećima) 1. januar 2022.
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) 1. jul 2022.
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. januar 2023.
Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora 1. januar 2023.

Obaveza subjekta javnog sektora Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora 1. januar 2022.
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) 1. januar 2022.
Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora 1. januar 2022.
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. jul 2022.

2. Ko je u obavezi da upravlja (šalje, prima, čuva) elektronskim fakturama kroz Sistem Elektronskih Faktura (SEF)?


 1. Subjekt javnog sektora:

  1. • označava opšti nivo države u smislu zakona koji uređuje budžetski sistem
   (KJS: korisnici javnih sredstava/budžetlije) i

  2. javna preduzećau smislu zakona koji uređuje javna preduzeća, koje nije obuhvaćeno opštim nivoom države

 1. Subjekt privatnog sektora: obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora

 2. Poreski punomoćnik stranog lica

 3. Dobrovoljni korisnici SEF: ukratko, svi ostali subjekti (koji nisu u sistemu PDV) nemaju obavezu da koriste SEF po zakonu ali mogu da se opredele za dobrovoljno korišćenja SEF-a.Ukoliko se odluče na korišćenje SEF, u obavezi su ga koristiti celu tekuću i narednu kalendarsku godinu. U toj situaciji se na njih sve obaveze primanja, slanja itd primenjuju na isti način kao i na subjekte privatnog sektora.

3. Kada postoji obaveza slanja faktura preko Sistema Elektronskih Faktura SEF? (za subjekte koji su u obavezi da fakture šalju preko SEF)


Obaveza izdavanja elektronske fakture preko SEF postoji u transakcijama među subjektima javnog sektora i subjektima privatnog sektora (korisnicima SEF - bez obzira da li je dobrovoljni ili obavezni korisnik). Pod transakcijom se, u smislu Zakona, smatra transakcija sa naknadom, odnosno transakcija bez naknade, koja se odnosi na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje.


Važna napomena 1: Zahtevi za plaćanje koji se ne odnose na promet dobara i usluga, kao što je zahtev za refundaciju/prefakturisanje troškova među navedenim subjektima, ne podleže obavezi evidentiranja preko SEF.

Važna napomena 2: Kada jedan korisnik SEF izdaje račun licu koje nije korisnik SEF (jer nije subjekt javnog sektora niti subjekt privatnog sektora/PDV obveznik, a nije ni dobrovoljni korisnik), ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture preko SEF.


Izuzeci od obaveze izdavanja elektronske fakture preko SEF:


 1. • Promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju, jer će novi fiskalni uređaji sami slati fiskalne račune na SEF s tim što će biti obavezno unošenje PIB-a na fiskalni račun.

 2. • Ugovorne obaveze usmerene prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma

 3. • Nabavka, modernizacija i remont naoružanja i vojne opreme, nabavka bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga

Važna napomena 1: ukoliko niste obveznik PDV-a, a do sada ste bili u obavezi da fakture evidentirate i na Centralnom Registru Faktura (CRF), fakture više nećete registrovati direktno na CRF već će SEF sam slati fakture na CRF. Ovo praktično znači da biste poslali fakturu koja zahteva evidentiranje u CRF, moraćete da se registrujete na SEF. Postoji mogućnost da će se ova registracija tretirati kao dobrovoljna registracija i bićete u obavezi da nastavite da šaljete i primate fakture preko SEF. Čekamo zvanični odgovor/stav Ministarstva Finansija da li će se ovo korišćenje smatrati dobrovoljnim u smislu Zakona i da li to znači da ćete biti u obavezi da buduće fakture šaljete i primate preko SEF posle prve registracije.


Važna napomena 2: Čak iako niste u obavezi da koristite SEF za slanje faktura, u određenim situacijama možete biti u obavezi da ga koristite radi evidentiranja PDV. Za više informacija pogledajte sekciju niže o posebnom evidentiranju PDV u SEF.

4. Da li se elektronske fakture šalju u PDF formatu, email-om?

Ne, fakture se šalju preko Sistema Elektronskih Faktura (SEF), u XML formatu.

5. Šta je Sistem Elektronskih Faktura (SEF)?

SEF je program odnosno informatičko-tehnološko rešenje koji je napravila/naručila država (Ministarstvo Finansija) preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura, na koji je potrebno da se registrujete, ukoliko se Zakon o elektronskom fakturisanju odnosi na vas. Putem tog programa šaljete fakture vašim klijentima. Fakture se šalju u XML formatu, a PDF format se opciono šalje kao propratna dokumentacija.

Fakture možete slati direktno/neposredno preko SEF ili posredno putem nekog od programa za slanje e-Faktura.

6. Šta je XML format i kako se pravi?


XML format je format e-Fakture koji je propisan zakonom, a popunjava se po UBL 2.1 standardu (EN 16931-1 – standard SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020 koji je identičan sa evropskim standardom EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 i koji je određen kao srpski standard).


XML format dokumenta nećete moći sami da pravite već preko:

 1. Specijalizovanog programa za slanje elektronskih faktura kao što je Kancelarko

 2. Ili putem računovodstvenih programa (ukoliko se integrišu sa SEF ili povežu sa programom kao što je Kancelarko koji je integrisan sa SEF).

 3. Alternativno, možete se direktno logovati na SEF i ručno online popunjavati polja za efakture a SEF će to konvertovati u XML.

7. Koji propisi čine pravni okvir koji reguliše elektronsko fakturisanje?


Propisi koji sadrže norme koje se odnose na elektronsko fakturisanje su:

8. Za ŠTA se koristi SEF (sistem elektronskih faktura)?

Dve osnovne funkcije odnosno obaveze u SEF su:

 1. Upravljanje e-Fakturama: izdavanje/slanje, primanje, čuvanje, prihvatanje/odbijanje - odnosi se na subjekte javnog sektora (državne institucije i javna preduzeća) i subjekte privatnog sektora, kojim se u smislu Zakona smatraju PDV obveznici i

 2. Evidentiranje PDV: evidentiranje PDV od strane poreskih dužnika u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, što pored subjekata javnog i privatnog sektora u smislu Zakona, uključuje i pravna lica i preduzetnike koji nisu PDV obveznici (npr. lice koje nije u PDV sistemu se smatra poreskim dužnikom za usluge primljene iz inostranstva).

Važna napomena: Izdavanje e-Faktura i evidentiranje PDV u SEF ne utiču na obaveze podnošenja PDV prijave i popunjavanja POPDV Obrasca, koje su obveznici dužni da vrše na isti način, kao i pre donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju.


Da li su predviđene kazne za ne-evidentiranje ili pogrešno upravljanje e-Fakturama u SEF?

Da, Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje kazne za povredu obaveza izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura kao i za korišćenje podataka u svrhe koje nisu propisane zakonom. Raspon kazni je od 50.000 do 2.000.000 dinara, a može se kazniti pravno lice - subjekt privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima. Kaznene odredbe propisane su u članovima 18-21. Zakona o elektronskom fakturisanju.


Da li su predviđene kazne za ne-evidentiranje ili pogrešno evidentiranje PDV u SEF?

Zakonom o elektronskom fakturisanju se obaveza evidentiranja PDV u SEF prvi put propisuje. Međutim, nije propisana kaznena odredba za neevidentiranje ili pogrešno evidentiranje PDV u SEF.Obaveza evidentiranja PDV u SEF propisana je za lica koja su poreski dužnici u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a to su:


 1. • lica koja su obveznici poreza na dodatu vrednost


 2. • subjekt javnog sektora (u smislu ovog zakona)


 3. • pravno lice koje nije obveznik PDV i


 4. • preduzetnik koji nije obveznik PDV


Izuzeci: Obaveza evidentiranja PDV u SEFne postojiza:

 1. • Za obveznika poreza na dodatu vrednost za promet dobara i usluga koje je izvršio, uključujući i primljeni avans za taj promet, kada za to izdaje elektronsku fakturu preko SEF (jer je PDV evidentiran na samoj elektronskoj fakturi)


 2. • Poreskog dužnika za uvoz dobara


Važna napomena: propisano je da za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, koji vrši obveznik poreza na dodatu vrednost, postoji obaveza evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura isključivo ako za taj promet, uključujući i primljeni avans, ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija. Drugim rečima, ukoliko se izdaje fiskalni račun, ne postoji potreba za posebnim evidentiranjem PDV u SEF jer će PDV biti automatski evidentiran kroz izdavanje fiskalnog računa.

Situacije:

*Napomena: Korisnikom SEF se smatra lice koje koristi SEF bez obzira da li je dobrovoljni ili obavezni korisnik.


Kada jedan korisnik SEF šalje fakturu drugom korisniku SEF ne postoji obaveza evidentiranja PDV od strane izdavaoca fakture. Međutim, ukoliko je primalac dužnik PDV po toj fakturi, on je dužan da posebno evidentira PDV u SEF po toj fakturi (kada su ispunjeni uslovi da se primalac smatra poreskim dužnikom: npr. promet iz oblasti građevinarstva, promet sekundarnih sirovina, promet objekata koji se ne smatra prvim prometom kada je ugovoren obračun PDV).


Ukoliko korisnik SEF ne izdaje fakturu, a vrši promet za koji se smatra poreskim dužnikom u skladu sa Zakonom o PDV (promet bez naknade od strane PDV obveznika koji se izjednačava sa prometom uz naknadu), dužan je da tako obračunat PDV posebno evidentira u SEF (npr. manjak, promet bez naknade kada ne izdaje račun). Kada korisnik SEF ipak izdaje fakturu za promet bez naknade (što nije u obavezi, ali ima pravo), a primalac je takođe korisnik SEF (obavezni ili dobrovoljni), faktura se mora izdati preko SEF i tada ne postoji obaveza posebnog evidentiranja PDV.


Kada jedan korisnik SEF šalje fakturu sa PDV licu koje nije korisnik SEF, tu fakturu ne šalje kroz SEF jer primalac nije korisnik SEF, ali je dužan da PDV sa fakture posebno evidentira u SEF (ukoliko se za promet ne izdaje fiskalni račun - promet na malo, a ukoliko se izdaje fiskalni račun, ne postoji obaveza posebnog evidentiranja PDV u SEF jer je PDV evidentiran kroz fiskalni račun a fiskalni računi se automatski preko sistema za fiskalizaciju šalju na SEF).


Kada jedan korisnik SEF šalje fakturu >sbez PDV licu koje nije korisnik SEF, tu fakturu ne šalje kroz SEF jer primalac nije korisnik SEF, a nije dužan ni da PDV posebno evidentira u SEF jer je u pitanju promet koji ne podleže PDV.


Kada korisnik SEF izdaje račun >slicu iz inostranstva, faktura se ne izdaje preko SEF, jer subjekti iz inostranstva nisu korisnici SEF. Ukoliko je promet oslobođen PDV ili se mestom prometa smatra inostranstvo (u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona o PDV), ne postoji obaveza evidentiranja PDV u SEF (jer ne postoji obaveza obračuna PDV). Međutim, ukoliko se mestom prometa smatra Srbija, a obveznik koji vrši promet u inostranstvo se smatra PDV dužnikom, dužan je da obračunati PDV posebno evidentira u SEF (npr. promet usluga od strane PDV obveznika fizičkom licu iz inostranstva, kada se mestom prometa usluga smatra mesto gde pružalac ima sedište,a pod pretpostavkom da se promet ne evidentira preko fiskalnog uređaja).


Kada lice iz inostranstva izdaje račun domaćim pravnim licima i preduzetnicima (bez obzira da li su korisnici SEF ili ne) , ukoliko se ova lica smatraju PDV dužnicima za promet stranog lica u skladu sa Zakonom o PDV (a to je u situaciji kada se mestom prometa smatra RS, a strano lice nema poreskog punomoćnika u Srbiji i poreski dužnik u konkretnom slučaju nije lice koje u ime i za račun stranog lica naplaćuje naknadu za taj promet), dužna su da interno obračunati PDV posebno evidentiraju u SEF. Napomena: Obaveza evidentiranja PDV u SEF ne odnosi se na PDV na uvoz dobara, jer se podaci o obračunatom PDV kod uvoza dobara u SEF evidentiraju direktno preko carinskog sistema.

Na koji način i za koji period se vrši evidentiranje PDV u SEF? Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period u roku za podnošenje poreske prijave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.


To znači da se evidentiranje PDV u SEF (kada za to postoji obaveza prema Zakonu) vrši:

 1. • Mesečni obveznici PDV - do 15. u mesecu za prethodni mesec;

 2. • Tromesečni obveznici PDV - do 15. u mesecu za prethodno tromesečje;

 3. • Poreski dužnici koji nisu PDV obveznici - do 10. u mesecu za prethodni mesec.


Evidentiranje obračuna PDV u SEF se vrši:

 1. Pojedinačno za svaku obavezu od strane poreskog dužnika za promet koji se ne smatra prometom na malo;

 2. Zbirno - za promet na malo kod kog ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa.


Zbirno evidentiranje obračuna PDV - kod prometa na malo (kod kog ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa) podrazumeva zbirno prikazivanje osnovice i PDV (odvojeno za promet koji se oporeziv po opštoj i promet koji je oporeziv po posebnoj PDV stopi), za jedan poreski period.


Na primer: Advokat koji je mesečni obveznik u PDV sistemu pruža pravne usluge fizičkom licu i nije dužan da mu izda fiskalni račun, niti je dužan da izdaje elektronsku fakturu preko SEF ali je dužan da na promet obračuna PDV.


Ovako obračunat PDV se posebno evidentira u SEF i to zbirno za sav promet u jednom mesecu (poreskom periodu). Pošto je celokupan promet navedenih usluga oporeziv po opštoj stopi PDV, ukupan promet ka fizičkim licima iz tog poreskog perioda se zbirno prikazuje kao osnovica i iznos PDV u SEF.

Pored ovih podataka, evidentiranje obračuna PDV će da sadrži i kratak opis izvršenog prometa (u navedenom primeru “Pravne usluge za period od _ do _”)

9. Ko je dobrovoljni korisnik SEF?

"Dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura" je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, koji se u skladu sa zakonom prijavio za korišćenje sistema elektronskih faktura i na kojeg se shodno primenjuju odredbe zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora.

Konkretno, to su pravna lica i preduzetnici koji nisu u sistemu PDV.

10. Molimo navedite primere u kojima subjekti imaju obavezu da posebno evidentiraju PDV u SEF.

Obavezu evidentiranja PDV u sistem elektronskih faktura ima lice koje je dužno da obračuna PDV kao poreski dužnik, a da u konkretnom slučaju nije dužno da izda elektronsku fakturu. Na primer:

 • Obveznik PDV (subjekt privatnog sektora) vrši promet preduzetniku koji nije u PDV sistemu – nije dužan da izda elektronsku fakturu, a na svoj promet obračunava PDV. Tada je dužan da tako obračunati PDV evidentira u SEF;
 • Primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, koji je u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV poreski dužnik i vrši interni obračun PDV, a lice koje vrši promet izdaje elektronsku fakturu na kojoj nije obračunat PDV. Tada primalac računa vrši obračun PDV na promet drugog lica i tako obračunat PDV evidentira u SEF;
 • Primalac usluge od lica iz inostranstva koje nema poreskog punomoćnika u Srbiji, kada se u skladu sa odredbama člana 12. Zakona o PDV smatra da je mesto prometa usluge Srbija – ovo lice se smatra poreskim dužnikom, vrši obračun PDV na promet stranog lica i tako obračunat PDV evidentira u SEF;
 • Primalac dobara i usluga za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, koji se u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV smatra poreskim dužnikom. Obveznik koji vrši promet izdaje elektronski račun bez obračunatog PDV, primalac dobara i usluga kao poreski dužnik vrši obračun PDV na promet drugog lica i tako obračunat PDV evidentira u SEF;
 • Promet na malo (u smislu Zakona o fiskalizaciji) od strane PDV obveznika, kada ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja. Obveznik PDV ne izdaje elektronsku fakturu (jer je u pitanju promet na malo), ali pošto se ne izdaje ni fiskalni račun, PDV obračunat na svoj promet evidentira u SEF.

11. Kako se u SEF evidentiraju dokumenti o smanjenju i povećanju naknade (tzv. knjižna odobrenja i knjižna zaduženja)?

Na osnovu Specifikacije prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji, vrsta dokumenta se bira odabirom šifre, pri čemu su za dokument o smanjenju i dokument o povećanju naknade predviđene sledeće šifre:

381 - knjižno odobrenje
383 - knjižno zaduženje

Osim toga, na sledećem linku dati su primeri XML datoteka po UBL 2.1 standardu, pri čemu su dati i primeri za knjižno odobrenje i za knjižno zaduženje.

Napominjemo da su Pravilnikom o elementima elektronske fakture propisani obavezni elementi dokumenta o smanjenju i povećanju naknade, a to su:

 • naziv, adresa i poreski identifikacioni broj izdavaoca ukoliko je izdavalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;
 • naziv, adresa i poreski identifikacioni broj primaoca ukoliko je primalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;
 • redni broj i datum dokumenta o smanjenju, odnosno povećanju naknade;
 • iznos za koji je smanjena, odnosno povećana naknada ;
 • broj elektronske fakture za izvršeni promet dobara i usluga, odnosno datum početka i datum završetka vremenskog perioda u kojem su izdate elektronske fakture za izvršeni promet dobara i usluga, u slučaju da se izmena vrši za sve elektronske fakture izdate u tom periodu.

12. Koliko se dugo čuvaju fakture između javnog i privatnog sektora?

Zakonom o elektronskom fakturisanju (član 15), propisano je da se elektronske fakture primljene ili izdate od strane subjekta javnog sektora čuvaju trajno, dok se elektronske fakture primljene ili izdate od strane subjekta privatnog sektora čuvaju 10 godina od isteka godine u kojoj je izdata elektronska faktura.

Iako nije izričito propisano šta se dešava u slučaju kada je elektronska faktura izdata od strane subjekta javnog sektora, a primljena od strane subjekta privatnog sektora ili obrnuto, zaključuje se da je intencija zakonodavca bila da propiše obavezu trajnog čuvanja elektronskih faktura koje uključuju subjekte javnog sektora.

13. Da li preduzetnik koji nije u PDV sistemu evidentira fakturu koju izdaje PDV obvezniku u SEF?

Obaveza izdavanja elektronske fakture postoji isključivo u transakcijama:

1) Između subjekata javnog sektora;

2) Između subjekata javnog i subjekata privatnog sektora i

3) Između subjekata privatnog sektora.

Na ovom mestu treba imati u vidu da se subjektom privatnog sektora u smislu Zakona, smatra isključivo lice koje je evidentirano u PDV sistem (osim subjekata javnog sektora). To dalje znači da preduzetnici koji nisu evidentirani u PDV sistem, nisu dužni da izdaju elektronske fakture, bez obzira da li promet vrše licima koja su u PDV sistemu ili licima koja nisu u PDV sistemu, osim ukoliko se registruju kao dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura.

14. Da li je primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva (kada se primenjuje član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV) dužan da evidentira PDV u SEF? Da li se na taj način jedan promet duplira u SEF – jednom kada obveznik koji vrši promet izda elektronsku fakturu, drugi put kada primalac evidentira PDV?

Kada jedan obveznik evidentiran u PDV sistem izdaje račun u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV, drugom obvezniku PDV (ili subjektu javnog sektora – kada se ovo lice smatra obveznikom iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV), lice koje vrši promet izdaje elektronsku fakturu, iako na istoj ne obračunava PDV.

S druge strane, primalac računa iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV, kao poreski dužnik vrši interni obračun PDV i tako obračunat PDV evidentira u SEF (posebna obaveza evidentiranja PDV u SEF).

Na ovaj način ne dolazi do dupliranja evidentiranih podataka, budući da jedno lice izdaje elektronsku fakturu (u kojoj nije obračunat PDV), a drugo lice evidentira PDV. Napominjemo da je Zakonom o elektronskom fakturisanju predviđeno da ne dolazi do preklapanja obaveze izdavanja elektronske fakture i obaveze evidentiranja PDV, kao posebne obaveze kod jednog istog lica (kada se lice koje izdaje elektronsku fakturu smatra poreskim dužnikom PDV, pa nema obavezu da posebno evidentira PDV), ali u slučajevima kada elektronsku fakturu izdaje lice koje je izvršilo promet, ali se ne smatra poreskim dužnikom, PDV evidentira primalac dobara i usluga, koji internim putem vrši obračun PDV.

15. Da li može doći do razlika između POPDV i SEF u jednom poreskom periodu kada se preko SEF izda dokument o smanjenju osnovice, ali još nisu ispunjeni uslovi za smanjenje PDV (obveznik nije dobio potvrdu od primaoca da je smanjio prethodni PDV)?

U navedenom slučaju obveznik koji izdaje dokument o smanjenju osnovice preko SEF, ne smanjuje obračunati PDV, jer nisu ispunjeni uslovi za smanjenje propisani Zakonom o PDV. To znači da u POPDV obrascu, kao i u poreskoj prijavu PP PDV, ne dolazi do smanjenja obračunatog PDV, iako u SEF postoji podatak o izdatom dokumentu.

Na osnovu navedenog, moguće je da dođe do trenutnog razlikovanja podataka u SEF i Obrascu POPDV, što je moguće sve dok (potencijalno) ne bude omogućeno povezivanje SEF sa poreskom prijavom, odnosno automatsko povlačenje podataka iz SEF, što je prema nezvaničnim informacijama predstavnika Ministarstva jedan od sledećih koraka u razvoju sistema.

Dodatno napominjemo, da evidentiranje podataka kroz SEF ne utiče na obračun PDV, odnosno na uslove koje je potrebno ispuniti da bi obveznik stekao pravo na smanjenje PDV, kod naknadnog smanjenja naknade za izvršeni promet.

16. Da li se računi izdati licima u inostranstvu (za promet dobara i usluga) evidentiraju u SEF?

Prema trenutno važećim propisima, ne postoji obaveza izdavanja elektronskih faktura licima iz inostranstva. U slučaju kada postoji obaveza obračuna PDV za promet inostranim licima (npr. promet usluga licima koja se ne smatraju obveznicima u skladu sa članom 12. Zakona o PDV, obveznik koji vrši promet, dužan je da tako obračunat PDV posebno evidentira u SEF.

17. Da li lice koje je u PDV sistemu evidentira u SEF račun koji primi od lica koje nije u PDV sistemu?

Ulazni računi se ne evidentiraju u SEF. Kada promet vrši lice koje nije evidentiran u PDV, ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, osim ukoliko ovo lice nije dobrovoljni korisnik SEF (kada bi elektronsku fakturu izdalo lice koje vrši promet, a koje je dobrovoljni korisnik SEF-a, a ne primalac). Budući da navedeni promet (koji vrši lice koje nije u PDV sistemu), ne podleže oporezivanju PDV, ne postoji ni obaveza, niti mogućnost evidentiranja PDV u SEF.

18. Da li je lice koje je u PDV sistemu dužno da u SEF evidentira PDV koji je obračunat za promet ka fizičkom licu?

Zakonom o elektronskom fakturisanju je od obaveze izdavanja elektronskih faktura izuzet (obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji) promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju.

Prometom na malo, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja - automata.

Dakle, osnovno je pravilo da se promet fizičkim licima (promet na malo), evidentira preko fiskalnog uređaja, što znači da je izuzeto iz obaveze izdavanje elektronskih faktura.

Ipak, u onim slučajevima u kojima se PDV oporeziv promet vrši fizičkim licima, a postoji osnov za izuzimanje od obaveze evidentiranja preko fiskalnog uređaja, obveznik koji vrši promet evidentira tako obračunat PDV u SEF. Dakle, ni tada se ne izdaje elektronska faktura, ali se PDV evidentira ukoliko se promet ne evidentira ni preko fiskalnog uređaja.

19. Da li se u SEF evidentiraju i fakture bez naknade?

Zakonom o elektronskom fakturisanju definisano je da je elektronska faktura, između ostalog, i faktura koja se izdaje za promet bez naknade. Međutim, kod propisivanja posebne obaveze evidentiranja PDV u SEF, predviđeno je da ova obaveza postoji u onim slučajevima u kojima obveznik poreza na dodatu vrednost vrši promet dobara i usluga bez naknade (kada postoji obaveza obračuna PDV), ali kada u skladu sa Zakonom o PDV ne izdaje račun za taj promet.

Napominjemo da je Pravilnikom o PDV (član 164) propisano da obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona za (između ostalog) promet dobara i usluga bez naknade, osim za:

 • promet dobara i usluga iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona (prenos celokupne ili dela imovine);
 • promet dobara i usluga iz člana 6a Zakona (koncesije);
 • promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu.

Ipak, obveznik ima pravo da izda račun i onda kada nije u obavezi u skladu sa navedenom odredbom Pravilnika.

U vezi sa navedenim, ukazujemo da je Zakonom o elektronskom fakturisanju propisano da postoji obaveza evidentiranja PDV (što znači da ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture) od strane PDV obveznika, koji je poreski dužnik za promet bez naknade, onda kada ne izdaje račun u skladu sa zakonom, a ne kada nije dužan da izda račun.

Iz navedenog proizlazi da obveznik PDV kod PDV oporezivog prometa bez naknade izdaje elektronsku fakturu:

 • kada je u skladu sa Pravilnikom dužan da izda račun i
 • kada nije dužan, ali odluči da izda račun u skladu sa Zakonom o PDV.

U drugim slučajevima, kada ne postoji obaveza izdavanja računa za promet bez naknade, a obveznik ne odluči da izdaje račun dobrovoljno, dužan je da evidentira obračunati PDV po navedenom osnovu.

Napominjemo da promet bez naknade koji se u smislu Zakona o PDV ne izjednačava sa prometom uz naknadu, ne podleže obavezi evidentiranja u SEF.

20. Koji su obavezni elementi elektronske fakture i da li se to utvrđuje na osnovu Zakona o PDV ili na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju?

Zakonom o elektronskom fakturisanju propisani su uobičajeni elementi elektronske fakture, dok su obavezni elementi (što se u nekoliko stavki razlikuje od uobičajenih elemenata) propisani Pravilnikom o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja.

Ovim Pravilnikom, utvrđeno je da elektronska faktura obavezno sadrži:

 • naziv, adresu i poreski identifikacioni broj izdavaoca ukoliko je izdavalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;
 • jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: JBKJS) izdavaoca, ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava koji se nalazi na spisku korisnika javnih sredstava iz člana 8. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20);
 • poslovni račun izdavaoca;
 • naziv, adresu i poreski identifikacioni broj primaoca ukoliko je primalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;
 • JBKJS primaoca, ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava koji se nalazi na spisku korisnika javnih sredstava iz člana 8. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu;
 • redni broj i datum elektronske fakture;
 • datum avansne uplate, ukoliko se radi o fakturi za avansno plaćanje, odnosno datum prometa dobara, odnosno pružanja usluga, ukoliko se ne radi o fakturi za avansno plaćanje;
 • šifru i/ili naziv dobra, odnosno usluge za svaku stavku sa elektronske fakture i količinu i jedinicu mere za isporučena dobra, odnosno obim pruženih usluga za svaku stavku sa elektronske fakture;
 • vrednost za svaku stavku sa elektronske fakture;
 • ukupan iznos elektronske fakture;
 • iznos avansnih plaćanja, ukoliko je bilo avansnih plaćanja koja su se odnosila na jednu ili više stavki sa elektronske fakture.

Kada elektronska faktura predstavlja dokument o smanjenju ili povećanju naknade, ona pored navedenih elemenata, sadrži i podatak o fakturi koja je izdata za izvršeni promet, odnosno datum početka i datum završetka vremenskog perioda u kojem su izdate elektronske fakture za izvršeni promet dobara i usluga.

Dakle, za obavezne elemente elektronske fakture relevantni su propisi o elektronskim fakturama (Zakon i Pravilnik).

21. Da li građevinske firme kroz SEF mogu izdavati privremene situacije za naplatu? I da li te situacije moraju biti overene od strane ovlašćenog lica kao i do sada?

Privremene građevinske situacije će se overavati na isti način kao i pre donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju, u skladu sa relevantnim propisima koji uređuju ovu oblast, kao i obligacionim odnosom ugovornih strana. Sa aspekta propisa o PDV i Zakona o elektronskom fakturisanju, važno je napomenuti da privremena situacija ne mora da predstavlja račun u smislu Zakona o PDV, tj. evidentno je da će biti potrebno da se izdaje posebno račun (elektronska faktura), a da će privremena situacija da se prilaže kao prilog uz elektronski račun.

Napominjemo da Zakonom i Pravilnikom o elementima elektronske fakture nije propisano da se privremene situacije obavezno dostavljaju preko SEF, nego je ovo predviđeno kao mogućnost za obveznike.

22. Na jednom računu imamo stavke koje su oslobođene PDV, stavke sa na koje se primenjuje opšta stopa od 20% PDV i stavke na koje se primenjuje posebna stopa od 10%. Da li ćemo morati izdati dva elektronska računa (jedan za stavke koje su oslobođenje PDV, a drugi sa iskazanim PDV)?

SEF omogućava da na jednoj elektronskoj fakturi bude iskazano više stavki i u onim slučajevima kada različite stavke imaju različit poreski tretman (promet oporeziv po opštoj ili posebnoj stopi ili poresko oslobođenje), te smatramo da se ove neće menjati i da neće biti potrebno izdavanje više računa u navedenom primeru.

23. Na koji način bi se unosile sve stavke za izvršene građevinske radove? Specifikacija kao prilog Privremene situacije ponekad ima više od 100 strana u kojoj su iskazane sve vrste radova, sa količinama i cenama.

Vrsta i količina dobara, kao i vrsta i obim pruženih usluga ne podrazumeva da je potrebno u elektronskoj fakturi (ili u do sada postojećoj formi računa) iskazivati sve elemente specifikacije. Na računu se iskazuje da se fakturiše promet po određenoj privremenoj situaciji/ugovoru i slično (što predstavlja promet), a u prilogu se dostavljaju specifikacije u skladu sa ugovorom sa primaocem računa.