Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 34. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Službeni glasnik RS”, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17 i 20/18), posle člana 9a dodaju se naslov iznad člana 9b i član 9b, koji glase:

„7. Oslobođenje od plaćanja akcize na derivate nafte
iz člana 19a Zakona

Član 9b

Oslobođenje od plaćanja akcize na derivate nafte iz člana 19a Zakona, pri uvozu, uvoznik može da ostvari pod uslovom da nadležnom carinskom organu dostavi izjavu o nameni korišćenja derivata nafte iz člana 19a Zakona datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, ukoliko derivate nafte uvozi u svoje ime i za svoj račun, a ukoliko derivate nafte uvozi u ime i za račun drugog lica, izjavu tog lica o nameni korišćenja derivata nafte iz člana 19a Zakona datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Oslobođenje od plaćanja akcize na derivate nafte iz člana 19a Zakona, proizvođač derivata nafte može da ostvari, ukoliko pre otpremanja tih derivata nafte na teritoriju Republike Srbije pribavi izjavu lica kome otprema derivate nafte o nameni korišćenja derivata nafte iz člana 19a Zakona datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Proizvođač derivata nafte iz stava 2. ovog člana u računu, otpremnici, dostavnici, odnosno drugoj verodostojnoj računovodstvenoj ispravi koja služi kao osnov za knjiženje, pored ostalih propisanih podataka unosi i napomenu da je promet derivata nafte oslobođen plaćanja akcize saglasno članu 19a Zakona.

Ukoliko lice koje je dalo izjavu o nameni korišćenja derivata nafte iz člana 19a Zakona upotrebi navedene derivate nafte za namene za koje nije propisano oslobođenje od plaćanja akcize, dužan je da obračuna i plati pripadajući iznos akcize u skladu sa Zakonom.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print