Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Kamatni kalkulator


Kalkulator kamata kompanije Paragraf predstavlja program koji je namenjen izračunavanju kamata. Ovaj program nudi mogućnost izbora između tri načina, odnosno metoda obračuna zakonske zatezne kamate i kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode.

Mogući metodi rada kamatnog kalkulatora su:

 1. Proporcionalni metod - odnosno metod “prostog interesnog računa”.
 2. Konformni metod - putem koga se obračun duga uvećanog za kamatu vrši tako da se dospela
 3. Kombinacija proporcionalnog i konformnog metoda - obračunava kamatu korišćenjem oba metoda.

Razlika između konformnog i proporcionalnog metoda obračuna kamatne stope je u tome, što se konformni metod primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno “kamata na kamatu”, a proporcionalni kao prosta kamatna stopa.

Korisnik je u mogućnosti da sam odabere metod obračuna kamate: proporcionalni, konformni ili kombinovani (u slučaju odabira zakonske zatezne (RSD) ili poreske kamate).

U obračun kamata se mogu unositi i različite promene u toku dužničko‐poverilačkog odnosa, kao što su otplate ili dodatna zaduženja.

Za obračun kamate moguće je primeniti kako fiksne kamatne stope, tako i promenljive:

 • zakonsku zateznu kamatnu stopu za dug u dinarima
 • zakonsku zateznu kamatnu stopu za dug u evrima
 • indeks potrošačkih cena
 • kamatu na neblagovremeno plaćene javne prihode (poresku ‐ javni prihodi)
 • stopu ECB (EUR)
 • fiksno ugovorenu (godišnju, mesečnu, dnevnu)
 • eskontnu (godišnju)
 • referentnu (godišnju)
 • ugovornu (slobodno formiranu)

Pored mogućnosti odabira metoda obračuna kamate i kamatnih stopa, korisnik ima izbor i načina otplate - glavnica pa kamata ili kamata pa glavnica (odnosno da li delimične otplate umanjuju prvo kamate pa glavnicu, ili obratno), izuzev u slučaju odabira poreske kamate kada ova opcija nije omogućena, već kalkulator kamata automatski određuje ovu opciju, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i administraciji .

Korisnik ne treba da brine o parametrima koji su neophodni za vršenje obračuna jer su svi potrebni parametri za obračun zakonskih zateznih i poreskih kamata već uneti u program.

Korišćenje kalkulatora kamata omogućeno je pretplatnicima pravne baze Paragraf Lex. Saznajte više i o ostalim karakteristikama i mogućnostima koje će vam pružiti pravna baza ili kontaktirajte naš sektor prodaje.