Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.05.2018.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)


Član 1.

U Zakonu o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 29/15 i 113/17), u nazivu zakona, posle reči: „terorizma” dodaju se reči: „i širenja oružja za masovno uništenje”.

Član 2.

U članu 1. posle reči: „propisuju se”, dodaju se zapeta i reči: „u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje”.

Član 3.

U članu 2. tačka 3), posle reči: „finansijera terorista”, dodaju se zapeta i reči: „kao i na listu lica koja se dovode u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje i posebnim listama”, a posle reči: „strane države” i tačke na kraju rečenice, dodaje se rečenica koja glasi: „Pod posebnim listama podrazumevaju se liste na osnovu rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili akata međunarodnih organizacija čiji je država član, a koje se ne odnose na fizička ili pravna lica, grupe ili udruženja, već na pokretne i nepokretne stvari koje se dovode u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje, kao što su brodovi, avioni i drugo.”.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 3a) i 3b) koje glase:

„3a) Označeno lice jeste i svako fizičko i pravno lice koje se, u smislu ovog zakona, dovodi u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje.

3b) Fizička ili pravna lica koja su u vezi sa označenim licima i koja postupaju u ime ili po nalogu označenih lica ili su na drugi način kontrolisana od strane označenih lica, mogu biti članovi uže porodice označenih lica (bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri), fizička i pravna lica koja imaju poslovne odnose sa označenim licima i na koja označena lica posredno ili neposredno imaju dominantan uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka, kao i druga fizička i pravna lica koja sa označenim licima imaju interesni odnos.”.

Posle tačke 4. dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) Finansiranje širenja oružja za masovno uništenje odnosi se na sve radnje obezbeđivanja finansijskih sredstava ili radnje pružanja finansijskih usluga koje su usmerene, u celosti ili delimično, na razvoj, proizvodnju, sticanje, posedovanje, skladištenje, isporuku, pružanje brokerskih usluga, pretovar, transport i transfer oružja za masovno uništenje, kao i sredstava za njegovo prenošenje.”.

U tački 8) posle reči: „akta” dodaju se reči: „ili je u vezi sa širenjem oružja za masovno uništenje”.

Član 4.

U članu 3. stav 3. i članu 4. stav 3. posle reči: „terorizma” dodaju se zapeta i reči: „odnosno širenja oružja za masovno uništenje”.

Član 5.

U članu 4. stav 1. tačka 1), članu 5. st. 2. i 6, članu 6. stav 2. i članu 7a stav 2, posle reči: „terorističkog akta”, dodaju se zapeta i reči: „odnosno da je u vezi sa širenjem oružja za masovno uništenje”.

Član 6.

Ministar nadležan za poslove finansija u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiće propise donete na osnovu člana 8. stav 10. i člana 9. stav 6. Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 29/15 i 113/17) sa odredbama ovog zakona.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print