Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Paragraf Kalkulator sudskih taksiParagraf Kalkulator sudskih taksi je program namenjen izračunavanju sudskih taksi koje se plaćaju u postupku pred sudovima, a prema Taksenoj tarifi koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama i Tarife pokrajinskih administrativnih taksi za spise i radnje organa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koja je sastavni deo Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2009).

U slučaju promene nekog od ovih propisa takse će se automatski izmeniti u Kalkulatoru sudskih taksi kroz ažuriranje pravne baze Paragraf Lex.

Pomoću Kalkulatora sudskih taksi možete vršiti obračun svih taksi iz:

 • Taksene tarife koja je sastavni deo Zakona o sudskim taksama, i to za:
  • I      Parnični i izvršni postupak
  • II     Vanparnični postupak
  • III    Zemljišno-knjižni postupak i postupak za upis u druge javne knjige o nepokretnostima
  • IV    Takse u stečajnom postupku i postupku reorganizacije
  • IVa  Upis u sudski registar
  • VI    Krivični postupak po privatnoj tužbi
  • VIa  Prekršajni postupak
  • VII   Postupak u upravnim sporovima i postupak za sudsku zaštitu
  • VIII  Posebni slučajevi
 • Paragraf Kalkulator sudskih taksi vrši obračun i pokrajinskih administrativnih taksi koje su sastavni deo Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama, i to za spise i radnje organa u APV:
  • I      Zahtevi
  • II     Pravni lekovi
  • III    Rešenja
  • IV    Uverenja
  • IVa  Prepisi, overe i razgledanje spisa
  • VI    Opomena
  • VII   Spisi i radnje u vezi sa upisima u registre
  • VIII  Spisi i radnje u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja
  • IX     Spisi i radnje u oblasti prostornog planiranja i izgradnje
  • X      Spisi i radnje u oblasti obrazovanja
  • XI     Spisi i radnje u oblasti socijalne politike

Korišćenje Kalkulatora sudskih taksi veoma je jednostavno, jer je dovoljno unošenje vrednosti osnova za plaćanje takse i biranje odgovarajućeg postupka. Pored obračuna odnosno cenovnika sudskih taksi u ovom kalkulatoru postoji i prikaz tematski povezanih propisa, što omogućava brži pristup relevantnim propisima.

Pretplatnicima pravne baze Paragraf Lex je omogućen besplatan pristup kalkulatoru sudskih taksi. Za više informacija u vezi sa ovim kalkulatorom kao i ostalim karakteristikama elektronske pravne baze možete dobiti putem kontakta sektora komercijale kompanije Paragraf.