Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.02.2023.

Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala
("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)


Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 104/09), naziv odeljka 1. iznad člana 4. i član 4. menjaju se i glase:

„1. Posebno javno tužilaštvo

Član 4.

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležno je Više javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu obrazuje se posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Posebno javno tužilaštvo).

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na Posebno javno tužilaštvo primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javno tužilaštvo.”

Član 2.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Radom Posebnog javnog tužilaštva rukovodi posebni javni tužilac za visokotehnološki kriminal (u daljem tekstu: Posebni javni tužilac).

Posebnog javnog tužioca postavlja Vrhovni javni tužilac iz reda javnih tužilaca višeg javnog tužilaštva, apelacionog javnog tužilaštva, javnog tužilaštva posebne nadležnosti ili Vrhovnog javnog tužilaštva. Prilikom postavljenja prednost imaju javni tužioci koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Posebni javni tužilac postavlja se na šest godina i ne može biti ponovo postavljen.”

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Posebni javni tužilac ima prava i dužnosti kao glavni javni tužilac.

Ako dođe do saznanja da se u jednom krivičnom predmetu radi o slučajevima propisanim u članu 3. ovog zakona, posebni javni tužilac se u pismenoj formi obraća Vrhovnom javnom tužiocu, zahtevajući od njega da mu poveri ili prenese nadležnost.”

Član 4.

U članu 9. st. 2. i 3. reči: „Posebnog tužioca” zamenjuju se rečima: „Posebnog javnog tužioca”.

Član 5.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

U Višem sudu u Beogradu za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona obrazuje se Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Odeljenje).

Sudije u Odeljenje raspoređuje predsednik Višeg suda u Beogradu iz reda sudija tog suda. Prednost imaju sudije koje poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

U skladu sa odredbama Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva može privremeno uputiti sudiju iz drugog suda na rad u Odeljenje. Sudija koji se privremeno upućuje mora ispunjavati uslove za izbor sudije višeg suda.”

Član 6.

U čl. 12. i 13. reči: „Posebnog tužilaštva” zamenjuju se rečima: „Posebnog javnog tužilaštva”.

Član 7.

Rešenje o postavljenju posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal doneto pre dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva važi do isteka vremena postavljenja.

Rešenje o upućivanju zamenika javnog tužioca u Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala doneto pre dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva važi do isteka vremena upućivanja.

Rešenje o raspoređivanju sudije u Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg suda u Beogradu doneto pre konstituisanja Visokog saveta sudstva važi do isteka vremena raspoređivanja, odnosno upućivanja na rad u taj sud.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print