Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.03.2020.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)


Član 1.

U Zakonu o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ i 57/89 i „Službeni list SRJ”, broj 31/93), u članu 29. dodaje se stav 3, koji glasi:

„(3) Ali, kad se saglasnost daje za zaključenje ugovora za koji je propisan oblik javno potvrđene (solemnizovane) isprave ili javnobeležničkog zapisa, dovoljno je da potpis davaoca saglasnosti bude overen.”.

Član 2.

Član 90. menja se i glasi:

„Član 90.

(1) Forma propisana zakonom za neki ugovor ili koji drugi pravni posao važi i za punomoćje za zaključenje tog ugovora, odnosno za preduzimanje tog posla.

(2) Ali, kad se punomoćje daje za zaključenje ugovora ili preduzimanje kojeg drugog pravnog posla za koji je propisan oblik javno potvrđene (solemnizovane) isprave ili javnobeležničkog zapisa, dovoljno je da potpis vlastodavca bude overen.”.

Član 3.

Član 455. menja se i glasi:

„Član 455.

Ugovor o prodaji nepokretnih stvari mora biti zaključen u formi propisanoj posebnim zakonom koji uređuje promet nepokretnosti, pod pretnjom ništavosti.”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o obligacionim odnosima


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print