Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU KARCINOGENIMA ILI MUTAGENIMA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2017)


Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15),

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima

Član 1.

U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima („Službeni glasnik RS”, broj 96/11), u članu 3. stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) karcinogen jeste:

(1) supstanca ili smeša koja zadovoljava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju opasnosti Karcinogenost, kategorija 1A ili 1B obeleženih obaveštenjem o opasnosti H350 ili H350i u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (u daljem tekstu: GHS pravilnik),

(2) supstanca, smeša ili proces utvrđen ovim pravilnikom, kao i supstanca ili smeša koja se ispušta iz procesa utvrđenog ovim pravilnikom;

2) mutagen jeste supstanca ili smeša koja zadovoljava kriterijume za klasifikaciju u klasu i kategoriju opasnosti Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 1A ili 1B obeleženih obaveštenjem opasnosti H340 u skladu sa GHS pravilnikom;”.

U tački 3) posle reči: „referentni period” dodaju se reči: „iz Priloga 3. ovog pravilnika”.

U stavu 2. broj: „3” zamenjuje se brojem: „2”.

Član 2.

U članu 4. stav 3. posle reči: „dužan da” dodaju se reči: „redovno obnavlja procenu rizika i”.

Član 3.

U članu 9. stav 1. reči: „je dužan da” i reč: „obezbedi” brišu se, a posle reči: „na radu” dodaju se reči: „ne dovodeći u pitanje sopstvenu odgovornost obezbeđuje”.

U stavu 2. reč: „obezbediti” zamenjuje se rečju: „obezbedi”, a reč: „sredstava” zamenjuje se rečju: „sredstva”.

Član 4.

U članu 11. stav 1. tačka 4) reči: „tuševima i umivaonicima” zamenjuju se rečima: „tuševima, umivaonicima i toaletima”.

Član 5.

U članu 12. stav 1. tačka 4) posle reči: „na radu” dodaju se reči: „i zaštitne odeće”.

Član 6.

U članu 13. stav 1. tačka 1) podtačka (1) posle reči: „korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu” dodaju se reči: „i zaštitne odeće”.

Član 7.

U članu 14. posle reči: „dužni su da” dodaju se reči: „se konsultuju i”, a posle reči: „mutagenima” dodaju se reči: „u obimu i na način propisan zakonom”.

Član 8.

U članu 15. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Praćenje zdravstvenog stanja treba da uputi na neposredno sprovođenje pojedinačnih i higijenskih mera bezbednosti i zdravlja na radu.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle reči: „stanju” dodaju se reči: „i rezultatima praćenja zdravstvenog stanja. Zaposleni za koga je izvršeno praćenje zdravstvenog stanja ili poslodavac može tražiti reviziju rezultata praćenja zdravstvenog stanja u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju.”

Dosadašnji st. 6. do 8. postaju st. 7. do 9.

Član 9.

Posle člana 15. dodaje se naziv člana 15a i član 15a, koji glase:

„Evidencije

Član 15a

Poslodavac je dužan da vodi i čuva evidenciju zaposlenih koji obavljaju poslove pri kojima jesu ili mogu biti izloženi karcinogenima ili mutagenima u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana i zdravstvena evidencija, čuvaju se 40 godina po prestanku izloženosti u skladu sa propisima o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Pre prestanka poslovanja poslodavac je dužan da, zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje dostavi podatke o izloženosti i zdravstvenom stanju zaposlenih za koje je bilo izvršeno praćenje zdravstvenog stanja zbog rada sa karcinogenima ili mutagenima.”

Član 10.

U Prilogu 1. Pregled supstanci, smeša i procesa, posle tačke 5. dodaje se tačka 6. koja glasi:

„6. Rad koji uključuje izlaganje kristalnoj prašini silicijum-dioksida koja nastaje tokom radnog postupka i udisanjem može dospeti u pluća.”

Član 11.

Prilog 3. Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu, koji je odštampan uz Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima („Službeni glasnik RS”, broj 96/11), zamenjuje se novim prilogom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 3.

Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu

CAS (1)

EC (2)

Naziv materije

Granične vrednosti (3)

Napomena (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

prašine tvrdog drveta

3 (8)

jedinjenja hroma (VI) koji su karcinogene supstance u smislu člana 3. stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog pravilnika

(kao hrom)

0,025


vatrostalna keramička vlakna koja su karcinogene supstance u smislu člana 3. stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog pravilnika

0,3

kristalna silicijumova prašina koja udisanjem može dospeti u pluća

0,1 (9)

71-43-2

200-753-7

benzen

3,25

1

Koža

75-01-4

200-831-0

vinil-hlorid

monomer

2,6

1

75-21-8

200-849-9

etilen oksid

1,8

1

Koža

75-56-9

200-879-2

1,2-epoksipropan

2,4

1

79-06-1

201-173-7

akrilamid

0,1

Koža

79-46-9

201-209-1

2-nitropropan

18

5

95-53-4

202-429-0

o-toluidin

0,5

0,1

106-99-0

203-450-8

1,3-butadien

2,2

1

302-01-2

206-114-9

hidrazin

0,013

0,01

Koža

593-60-2

209-800-6

brometilen

4,4

1

Oznake u Prilogu 3. imaju sledeće značenje:

(1) CAS broj – identifikacioni broj iz Hemijskih apstrakata CAS broj (eng. Chemical Abstract Service).

(2) EZ broj tj. EINECS, ELINCS ili NLP službeni je broj supstanci u Evropskoj uniji, kako je utvrđeno u Prilogu VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, u delu 1. odeljak 1.1.1.2.

(3) Mereno ili izračunato u odnosu na referentni period od osam sati.

(4) Moguć znatan doprinos ukupnom telesnom opterećenju preko izlaganja kože.

(5) mg/m3 = miligrama po kubnom metru vazduha pri temperaturi 20 °C i pritisku od 101,3 kPa (760 mm Hg).

(6) ppm = delova na milion zapremine vazduha (ml/m3).

(7) f/ml = vlakana po mililitru.

(8) Koji se udiše – ako se prašina tvrdog drveta pomeša s drugim prašinama drveta, granična vrednost se primenjuje na sve prašine drveta koje su prisutne u toj smeši.

(9) Koji udisanjem može dospeti u pluća.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print