Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.02.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM PRIPADNICIMA VOJSKE SRBIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2017)


Na osnovu člana 55. stav 3. i člana 56. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14),
Ministar odbrane i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sporazumno donose

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

Član 1.

U Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS”, broj 18/15), u Pregledu radnih mesta, odnosno poslova na kojima se profesionalnim vojnim licima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, tako što se svakih 12 meseci efektivno provedenih na radu računa kao 16 meseci staža osiguranja (Prilog 2), posle rednog broja 16. dodaje se redni broj 17. i naziv radnog mesta koji glasi: „17. Kontrolor letenja”.

Član 2.

U Pregledu radnih mesta, odnosno poslova na kojima se civilnim licima na službi u Vojsci Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, tako što se svakih 12 meseci efektivno provedenih na radu računa kao 14 meseci staža osiguranja (Prilog 6), na rednom broju 9. reči: „Rukovalac parnih kotlova sa ATK u vodu za održavanje objekta” zamenjuju se rečima: „Rukovalac parnih kotlova sa ATK”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Vlade, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA
NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM VOJNIM LICIMA STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM, TAKO ŠTO SE SVAKIH 12 MESECI EFEKTIVNO
PROVEDENIH NA RADU RAČUNA KAO 16 MESECI STAŽA OSIGURANjA

Redni broj

Naziv radnog mesta

1

2

1.

Pilot na dužnosti pilota van vazduhoplovne brigade, ako izvršava plan letačke obuke za pilote van sastava vazduhoplovne brigade

2.

Padobranac na drugim dužnostima, ako izvršava godišnji plan trenažnih skokova

3.

Sva radna mesta u jedinicama za elektronsko izviđanje i ometanje zaključno sa četom

4.

Sva radna mesta na kojima se nalaze profesionalna vojna lica koja praktično obavljaju poslove kriptozaštite informacija i izrade specijalnih dokumenata kriptozaštite ili obučavaju kadrove za kriptozaštitu

5.

Član specijalne opitne posade za ispitivanje naoružanja

6.

Poslovi radiološke, biološke i hemijske zaštite u laboratorijskim i poligonskim uslovima

7.

Mehaničar za RRS

8.

Radarski tehničar

9.

Oficir za vođenje raketa

10.

Oficir za navođenje

11.

Lica angažovana na uklanjanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava

12.

Izviđač u izviđačkim četama komandnih bataljona u brigadama Kopnene vojske

13.

Pripadnici Vojne policije koji imaju status ovlašćenog službenog lica

14.

Sva radna mesta u jedinicama Vojne policije zaključno sa bataljonom

15.

Radna mesta profesionalnih vojnih lica koja u Vojnobezbednosnoj agenciji imaju status ovlašćenog službenog lica

16.

Radna mesta profesionalnih vojnih lica koja u Vojnoobaveštajnoj agenciji imaju status ovlašćenog službenog lica

17.

Kontrolor letenja

Prilog 6.

PREGLED RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA
NA KOJIMA SE CIVILNIM LICIMA NA SLUŽBI
U VOJSCI SRBIJE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA
SA UVEĆANIM TRAJANjEM, TAKO ŠTO SE SVAKIH
12 MESECI EFEKTIVNO PROVEDENIH NA RADU RAČUNA KAO 14 MESECI STAŽA OSIGURANjA

Redni broj

Naziv radnog mesta

1

2

1.

Vozač autobusa

2.

Vozač vučnog voza borbenih vozila

3.

Vozač vučnog voza

4.

Brodski bravar – limar – vozač

5.

Brodski bravar – limar

6.

Brodograditelj u željezu

7.

Viši medicinski tehničar, medicinski tehničar i bolničar koji pomaže pri pružanju ili sam pruža određenu hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu

8.

Vozač sanitetskog vozila

9.

Rukovalac parnih kotlova sa ATK

10.

Elektromehaničar za izvore struje i elektroagregate u vodu za održavanje objekta

11.

Elektromehaničar za automatiku i elektroniku u vodu za održavanje objekta

12.

Mehaničar za klima i rashladne uređaje

13.

Vulkanizer

14.

Radna mesta: načelnik odseka, vodeći istraživač, istraživač saradnik i viši tehnički saradnik u Odseku za municiju Odeljenja za municiju i balistiku Sektora za klasično naoružanje Vojnotehničkog instituta

15.

Radna mesta: vodeći istraživač, viši istraživač, istraživač saradnik i viši tehnički saradnik u Odseku za balistiku Odeljenja za municiju i balistiku Sektora za klasično naoružanje Vojnotehničkog instituta

16.

Radna mesta: načelnik odseka, viši istraživač, istraživač saradnik i viši tehnički saradnik u Odseku za bojne glave i upaljače Odeljenja za municiju i balistiku Sektora za klasično naoružanje Vojnotehničkog instituta

17.

Radna mesta: načelnik odseka, rukovodilac projekta, vodeći istraživač, viši istraživač, samostalni istraživač, istraživač saradnik, vodeći tehnički saradnik i viši tehnički saradnik u Odseku za raketni pogon Odeljenja za sisteme raketnog naoružanja Sektora za raketno naoružanje Vojnotehničkog instituta

18.

Radno mesto – načelnik odeljenja u Odeljenju za energetske materijale Sektora za materijale i zaštitu Vojnotehničkog instituta

19.

Radna mesta: načelnik odseka, vodeći istraživač, istraživač saradnik i radnik na prototipskim poslovima i Odseku za eksplozive i pirotehniku Sektora za materijale i zaštitu Vojnotehničkog instituta

20.

Radna mesta: načelnik odseka, vodeći istraživač, samostalni istraživač, istraživač saradnik, viši tehnički saradnik i radnik na prototipskim poslovima u Odseku za barute i raketna goriva Sektora za materijale i zaštitu Vojnotehničkog instituta

21.

Radna mesta: načelnik odseka, istraživač saradnik i viši tehnički saradnik u Odseku za ispitivanje energetskih materijala Sektora za materijale i zaštitu Vojnotehničkog instituta

22.

Radna mesta: načelnik odseka, viši tehnički saradnik i radnik na prototipskim poslovima u Odseku – tehnikumu za energetske materijale Sektora za materijale i zaštitu Vojnotehničkog instituta

23.

Radna mesta: vodeći istraživač, viši istraživač, samostalni istraživač, istraživač saradnik i viši tehnički saradnik u Odeljenju za hemijsku i nuklearnu zaštitu Sektora za materijale i zaštitu Vojnotehničkog instituta

24.

Radna mesta: vodeći istraživač, viši istraživač i viši tehnički saradnik u Odeljenju za klasično naoružanje Sektora za naoružanje Tehničkog opitnog centra

25.

Radna mesta: vodeći istraživač, viši istraživač i viši tehnički saradnik u Odeljenju za raketno naoružanje Sektora za naoružanje Tehničkog opitnog centra

26.

Radna mesta: vodeći istraživač i viši istraživač koji se bave ispitivanjem optoelektronskih uređaja u poligonskim uslovima u Odeljenju za vojne optoelektronske sisteme Sektora za elektroniku Tehničkog opitnog centra

27.

Radna mesta: rukovodilac grupe, viši istraživač i viši tehnički saradnik u Grupi za dokumentaciju ispitivanja Odeljenja za izvršenje i dokumentaciju ispitivanja Voda za ispitivanje NVO Centra za ispitivanja NVO „Nikinci” Tehničkog opitnog centara

28.

Radno mesto – rukovodilac grupe u Grupi za klimomehanička ispitivanja Odeljenja za pripremu ispitivanja Voda za ispitivanje NVO Centra za ispitivanja NVO „Nikinci” Tehničkog opitnog centara

29.

Radno mesto – vozač specijalnog vozila u Vodu za logistiku, Odeljenja za transport Centra za ispitivanja NVO „Nikinci” Tehničkog opitnog centara

30.

Radno mesto – vozač specijalnog vozila u Odeljenju za vozila i nadgradnje Sektora za mototehnička i sredstva rečnih jedinica Tehničkog opitnog centra❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print