Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.02.2023.

Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)


Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 94/16 i 87/18 – dr. zakon), u članu 3. stav 1. tačka 2) reči: „Vrhovnog kasacionog suda” zamenjuju se rečima: „Vrhovnog suda”, a reči: Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: „Visokog saveta tužilaštva”.

Član 2.

Naziv člana 5. i član 5. menjaju se i glase:

„Javno tužilaštvo za organizovani kriminal

Član 5.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nadležno je za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona za teritoriju Republike Srbije.

Radom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal rukovodi Glavni javni tužilac za organizovani kriminal (u daljem tekstu: Glavni javni tužilac).

Prilikom predlaganja kandidata za Glavnog javnog tužioca, odnosno izbora javnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (u daljem tekstu: javni tužilac), prednost imaju kandidati koji poseduju potrebna stručna znanja i iskustvo iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na Javno tužilaštvo za organizovani kriminal primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javno tužilaštvo.”

Član 3.

U članu 6. st. 2. i 3. reč: „Tužioca” zamenjuje se rečima: „Glavnog javnog tužioca”.

Član 4.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležan je Viši sud u Beogradu, kao prvostepeni, za teritoriju Republike Srbije.

Nadležnost iz stava 1. ovog člana vrši Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal (u daljem tekstu: Posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal).

Radom Posebnog odeljenja Višeg suda za organizovani kriminal rukovodi predsednik ovog odeljenja.

Predsednika Posebnog odeljenja Višeg suda za organizovani kriminal postavlja predsednik Višeg suda u Beogradu iz reda sudija Višeg suda u Beogradu, na četiri godine. Predsednik Posebnog odeljenja Višeg suda za organizovani kriminal mora imati najmanje deset godina profesionalnog iskustva u oblasti krivičnog prava.

Sudija Posebnog odeljenja Višeg suda za organizovani kriminal mora imati najmanje osam godina profesionalnog iskustva u oblasti krivičnog prava.

U skladu sa odredbama Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva može privremeno uputiti sudiju iz drugog suda na rad u Posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal. Sudija koji se privremeno upućuje mora ispunjavati uslove iz stava 5. ovog člana.

Prilikom privremenog upućivanja u Posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal, prednost imaju sudije koje poseduju potrebna stručna znanja i iskustvo iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Predsednik Višeg suda u Beogradu bliže uređuje rad Posebnog odeljenja Višeg suda za organizovani kriminal.”

Član 5.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Za odlučivanje u drugom stepenu u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležan je Apelacioni sud u Beogradu, za teritoriju Republike Srbije.

Nadležnost iz stava 1. ovog člana vrši Posebno odeljenje Apelacionog suda u Beogradu za organizovani kriminal (u daljem tekstu: Posebno odeljenje Apelacionog suda za organizovani kriminal).

Radom Posebnog odeljenja Apelacionog suda za organizovani kriminal rukovodi predsednik tog odeljenja.

Predsednika Posebnog odeljenja Apelacionog suda za organizovani kriminal postavlja predsednik Apelacionog suda u Beogradu iz reda sudija Apelacionog suda u Beogradu, na vreme od četiri godine. Predsednik Posebnog odeljenja Apelacionog suda za organizovani kriminal mora imati najmanje 12 godina profesionalnog iskustva u oblasti krivičnog prava.

Sudija Posebnog odeljenja Apelacionog suda za organizovani kriminal mora imati najmanje deset godina profesionalnog iskustva u oblasti krivičnog prava.

U skladu sa odredbama Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva može privremeno uputiti sudiju iz drugog suda na rad u Posebno odeljenje Apelacionog suda za organizovani kriminal. Sudija koji se privremeno upućuje mora ispunjavati uslove iz stava 5. ovog člana.

Prilikom privremenog upućivanja u Posebno odeljenje Apelacionog suda za organizovani kriminal, prednost imaju sudije koje poseduju potrebna stručna znanja i iskustvo iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Predsednik Apelacionog suda u Beogradu bliže uređuje rad Posebnog odeljenja Apelacionog suda za organizovani kriminal.”

Član 6.

U članu 9. stav 1. reč: „kasacioni” briše se.

Član 7.

U članu 12. reči: „Tužilac i njegovi zamenici” zamenjuju se rečima: „Glavni javni tužilac i javni tužilac”.

Član 8.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Radom posebnog odeljenja višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije iz člana 13. ovog zakona, rukovodi rukovodilac posebnog odeljenja višeg javnog tužilaštava za suzbijanje korupcije, koga postavlja glavni javni tužilac.

Rukovodilac odeljenja postavlja se u posebno odeljenje višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije iz reda javnih tužilaca tog javnog tužilaštva.

Prilikom postavljenja rukovodioca odeljenja, vodi se računa o posedovanju potrebnih stručnih znanja i iskustava iz oblasti borbe protiv privrednog kriminala i suzbijanja krivičnih dela protiv službene dužnosti i korupcije.

Koordinaciju rada posebnih odeljenja viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije vrši Glavni javni tužilac.

U cilju koordinacije rada, Glavni javni tužilac saziva sastanke, na kojima učestvuju svi rukovodioci posebnih odeljenja, najmanje jednom mesečno.”

Član 9.

U članu 16. stav 2. reči: „nadležnog višeg javnog tužioca” zamenjuju se rečima: „glavnog javnog tužioca nadležnog višeg javnog tužilaštva”.

Član 10.

Član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

U višim sudovima u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu obrazuju se posebna odeljenja za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 13. ovog zakona (u daljem tekstu: posebno odeljenje višeg suda za suzbijanje korupcije).

Radom posebnog odeljenja višeg suda za suzbijanje korupcije rukovodi predsednik tog odeljenja.

Predsednika posebnog odeljenja višeg suda za suzbijanje korupcije postavlja predsednik višeg suda iz reda sudija tog višeg suda na četiri godine.

U skladu sa odredbama Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva može privremeno uputiti sudiju iz drugog suda na rad u posebno odeljenje za suzbijanje korupcije. Sudija koji se privremeno upućuje mora ispunjavati uslove za izbor sudije višeg suda.

Predsednik višeg suda bliže uređuje rad posebnog odeljenja višeg suda za suzbijanje korupcije.”

Član 11.

U članu 19. stav 3. reči: „javnom tužiocu” zamenjuju se rečima: „nadležnom glavnom javnom tužiocu”.

Član 12.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Poreska uprava – Poreska policija, Uprava carina, Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za privredne registre, Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, Državna revizorska institucija, Republički geodetski zavod, Agencija za sprečavanje korupcije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije i Uprava za javne nabavke određuju najmanje jednog službenika za vezu, radi ostvarivanja saradnje i efikasnijeg dostavljanja podataka tih organa i organizacija Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal i posebnim odeljenjima viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije u cilju krivičnog gonjenja za krivična dela propisana ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na zahtev nadležnog glavnog javnog tužioca, službenici za vezu određuju se i u drugim organima i organizacijama.

U slučaju potrebe, službenici za vezu koji imaju status državnog službenika mogu biti privremeno premešteni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i posebno odeljenje višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije.

U slučaju iz stava 3. ovog člana privremeni premeštaj se vrši na zahtev nadležnog glavnog javnog tužioca.

Privremeni premeštaj traje najduže tri godine.

Rešenje o privremenom premeštaju donosi rukovodilac organa iz koga se zaposleni privremeno premešta, uz pismenu saglasnost zaposlenog i nadležnog glavnog javnog tužioca.”

Član 13.

Član 21. menja se i glasi:

„Član 21.

U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal i posebnim odeljenjima viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije mogu se obrazovati udarne grupe, sa ciljem da rade na otkrivanju i gonjenju krivičnih dela koja su predmet rada udarne grupe.

Udarna grupa se obrazuje odlukom Glavnog javnog tužioca, odnosno odlukom glavnog javnog tužioca nadležnog višeg javnog tužilaštva, po pribavljenoj saglasnosti Vrhovnog javnog tužioca.

Odlukom o obrazovanju uređuje se sastav udarne grupe, način rada, zadatak, period za koji se obrazuje i druga pitanja od značaja za rad udarne grupe.”

Član 14.

Član 22. menja se i glasi:

„Član 22.

Udarnom grupom koja se obrazuje u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal rukovodi Glavni javni tužilac ili javni tužilac.

Udarnom grupom koja se obrazuje u posebnom odeljenju višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije rukovodi glavni javni tužilac, rukovodilac posebnog odeljenja ili javni tužilac posebnog odeljenja višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije.”

Član 15.

U članu 4. stav 1. tačka 1), članu 11. st. 1. i 2, čl. 12. i 19. stav 1. reč: „Tužilaštvo” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „Javno tužilaštvo” u odgovarajućem padežu.

Član 16.

Rešenje o upućivanju zamenika javnog tužioca u Tužilaštvo za organizovani kriminal, odnosno Posebno odeljenje višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu doneto pre dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva važi do isteka vremena upućivanja.

Rešenje o raspoređivanju sudije u Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, odnosno Posebno odeljenje Apelacionog suda za organizovani kriminal i Posebno odeljenje višeg suda za suzbijanje korupcije u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu, doneto pre konstituisanja Visokog saveta sudstva važi do isteka vremena raspoređivanja, odnosno upućivanja na rad u taj sud.

Odredbe ovog zakona kojim se uređuje položaj osoblja u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal važe do stupanja na snagu posebnog zakona koji uređuje položaj osoblja u javnom tužilaštvu.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print