Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.05.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)


Član 1.

U Krivičnom zakoniku ("Službeni glasnik RS", br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16), u članu 42. tačka 3. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4. koja glasi:

"4) ostvarivanje pravednosti i srazmernosti između učinjenog dela i težine krivične sankcije.".

Član 2.

Član 43. menja se i glasi:

"Član 43.

Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne:

1) doživotni zatvor;

2) kazna zatvora;

3) novčana kazna;

4) rad u javnom interesu;

5) oduzimanje vozačke dozvole.".

Član 3.

U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

"(1) Doživotni zatvor i kazna zatvora mogu se izreći samo kao glavne kazne.".

Član 4.

Posle člana 44. dodaju se naziv člana i član 44a koji glase:

"Doživotni zatvor

Član 44a

(1) Za najteža krivična dela i najteže oblike teških krivičnih dela može se uz kaznu zatvora izuzetno propisati i kazna doživotnog zatvora.

(2) Doživotni zatvor ne može se izreći licu koje u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršilo dvadeset jednu godinu života.

(3) Doživotni zatvor se ne može izreći u slučajevima kada zakon predviđa da se kazna može ublažiti (član 56. stav 1. tačka 1) ili kada postoji neki od osnova za oslobođenje od kazne.".

Član 5.

U članu 45. st. 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjim st. 6. i 7. koji postaju st. 4. i 5. broj: "5" zamenjuje se brojem: "3".

Član 6.

U članu 46. stav 2. alineja prva menja se i glasi:

" – koji je osuđen na kaznu doživotnog zatvora, ako je izdržao dvadeset sedam godina;".

U alineji drugoj reči: "(član 246. stav 4)" zamenjuju se rečima: "(član 246. stav 5)".

Alineja treća menja se i glasi:

" – koji je osuđen od strane posebnih odeljenja nadležnih sudova, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom zakonom koji uređuje organizaciju i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma;".

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"(5) Sud ne može uslovno otpustiti osuđenog za krivična dela: teško ubistvo (član 114. stav 1. tačka 9), silovanje (član 178. stav 4), obljuba nad nemoćnim licem (179. stav 3), obljuba sa detetom (član 180. stav 3) i obljuba zloupotrebom položaja (član 181. stav 5).".

Član 7.

U članu 47. dodaje se stav 7. koji glasi:

"(7) Osuđenom na kaznu doživotnog zatvora uslovni otpust traje petnaest godina od dana kada je uslovno otpušten.".

Član 8.

Član 55. menja se i glasi:

"Član 55.

(1) Ako je učinilac krivičnog dela učinjenog sa umišljajem ranije osuđen za umišljajno krivično delo, sud će tu okolnost uzeti kao otežavajuću, ako od ranije osude ili izdržane kazne nije proteklo pet godina.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, sud ne može izreći kaznu ispod granice propisane zakonom ili blažu vrstu kazne, izuzev ako zakon predviđa da se kazna može ublažiti ili ako zakon predviđa da se učinilac može osloboditi od kazne, a sud ga ne oslobodi od kazne.".

Član 9.

Posle člana 55. dodaju se naziv člana i član 55a koji glase:

"Višestruki povrat

Član 55a

Za krivično delo učinjeno sa umišljajem, za koje je propisana kazna zatvora, sud će izreći kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, pod sledećim uslovima:

1) ako je učinilac ranije dva puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvor od najmanje jednu godinu;

2) ako od dana otpuštanja učinioca sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina.".

Član 10.

U članu 56. tačka 3. menja se i glasi:

"(3) utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju na to da se sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.".

Član 11.

U članu 57. stav 2. iza reči: "iz čl." dodaje se broj: "114" i zapeta, a reči: "246. st. 1. i 3" zamenjuju se rečima: "246. st. 1, 3. i 4".

U stavu 3. posle reči: "osuđivan za" dodaju se reči: "isto ili".

Član 12.

U članu 66. stav 2. reč: "deset" zamenjuje se rečju: "osam".

U stavu 3. posle reči: "zatvora" dodaju se reči: "ili uslovna osuda".

Član 13.

U članu 103. tačka 1. briše se.

Dosadašnje tač. 2. do 7. postaju tač. 1. do 6.

Član 14.

U članu 105. tačka 1. briše se.

Dosadašnje tač. 2. do 7. postaju tač. 1. do 6.

Član 15.

U članu 108. posle reči: "ovog zakonika," dodaju se reči: "za krivična dela za koje je propisana kazna doživotnog zatvora,".

Član 16.

U članu 114. uvodna rečenica menja se i glasi:

"(1) Zatvorom najmanje deset godina ili doživotnim zatvorom kazniće se:".

Dodaje se stav 2. koji glasi:

"(2) Ko nabavlja ili osposobljava sredstva za izvršenje krivičnog dela iz stava 1. ovog člana ili otklanja prepreke za njegovo izvršenje ili sa drugim dogovara, planira ili organizuje njegovo izvršenje ili preduzme drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za njegovo neposredno izvršenje,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.".

Član 17.

U članu 137. stav 3. reči: "jedne do osam" zamenjuju se rečima: "dve do deset".

Član 18.

U članu 138a stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči: "perioda" dodaje se reč: "uporno".

U tački 3. reč: "nuđenja" zamenjuje se rečju: "naručivanja".

Član 19.

U članu 194. stav 4. menja se i glasi:

"(4) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt člana porodice, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina, a ako je član porodice maloletno lice učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.".

Član 20.

U članu 225. stav 1. reči: "petsto hiljada" zamenjuju se rečju: "milion", a reči: "šest meseci" zamenjuju se rečju: "jedne".

U stavu 2. reči: "milion i petsto hiljada" zamenjuju se rečima: "pet miliona", a reč: "jedne" zamenjuje se rečju: "dve".

U stavu 3. reči: "sedam miliona i petsto hiljada" zamenjuju se rečima: "petnaest miliona".

Član 21.

U članu 246. stav 2. posle reči: "uzgaja" dodaje se reč: "opijumski", a reči: "šest meseci do pet godina" zamenjuju se rečima: "dve do osam godina".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"(4) Kaznom iz stava 3. ovog člana kazniće se ko prodaje, nudi na prodaju ili bez naknade radi daljeg stavljanja u promet daje opojne droge maloletnom licu, duševno bolesnom licu, licu koje je privremeno duševno poremećeno, licu koje je teže duševno zaostalo ili licu koje se leči od zavisnosti od opojnih droga, ili ko stavlja u promet opojnu drogu pomešanu sa supstancom koja može dovesti do teškog narušavanja zdravlja, ili ko izvrši delo iz stava 1. ovog člana u ustanovi obrazovanja i vaspitanja ili u njenoj neposrednoj blizini ili ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija ili u javnom lokalu ili na javnoj priredbi, ili ako delo iz st. 1. i 2. ovog člana učini službeno lice, lekar, socijalni radnik, sveštenik ili lice zaposleno u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, iskorišćavanjem svog položaja ili ko za izvršenje tog dela koristi maloletno lice.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. broj: "4" zamenjuje se brojem: "5".

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reči: "šest meseci do pet" zamenjuju se rečima: "dve do osam".

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 22.

Član 246a menja se i glasi:

"Član 246a

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

(2) Ko neovlašćeno drži u velikoj količini supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,

kazniće se zatvorom od tri do deset godina.

(3) Učinilac dela iz st. 1. i 2. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne.

(4) Ako je učiniocu krivičnog dela iz stava 2. ovog člana izrečena kazna zatvora, ta kazna ne može da se izvrši na način predviđen u članu 45. stav 3. ovog zakonika.

(5) Opojne droge oduzeće se.".

Član 23.

U članu 247. stav 2. menja se i glasi:

"(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu, duševno bolesnom licu, licu koje je privremeno duševno poremećeno, licu koje je teže duševno zaostalo ili licu koje se leči od zavisnosti od opojnih droga, ili prema više lica, ili ko to delo izvrši u ustanovi obrazovanja i vaspitanja ili u njenoj neposrednoj blizini ili ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija ili u javnom lokalu ili na javnoj priredbi, ili ako to delo učini službeno lice, lekar, socijalni radnik, sveštenik ili lice zaposleno u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, iskorišćavanjem svog položaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.".

Član 24.

U članu 269. stav 1. reč: "jedne" zamenjuje se rečju: "dve".

U stavu 3. reči: "tri meseca" zamenjuju se rečima: "šest meseci".

Član 25.

U članu 291. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

"(3) Ko izvrši akt nasilja uperen protiv lica na aerodromu za međunarodni civilni vazdušni saobraćaj koji prouzrokuje ili bi mogao da prouzrokuje tešku telesnu povredu ili smrt nekog lica,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(4) Kaznom iz stava 3. ovog člana kazniće se i ko uništi ili ošteti uređaje na aerodromu za međunarodni civilni vazdušni saobraćaj ili vazduhoplovu koji nije u saobraćaju a nalazi se na tom aerodromu ili prekine rad službi na tom aerodromu, ako takav akt ugrožava ili bi mogao da ugrozi bezbednost na tom aerodromu.".

Član 26.

Naziv člana i član 292. menjaju se i glase:

"Ugrožavanje bezbednosti vazdušnog ili pomorskog saobraćaja ili nepokretne platforme

Član 292.

(1) Ko nasiljem prema licu u vazduhoplovu, na brodu ili nepokretnoj platformi koja se nalazi u epikontinentalnom pojasu, odnosno njihovom teretu, postavljanjem ili unošenjem u vazduhoplov, na brod ili nepokretnu platformu eksplozivne ili druge opasne naprave ili supstance ili uništenjem ili oštećenjem ili ometanjem uređaja za navigaciju ili prouzrokovanjem druge štete vazduhoplovu, brodu ili nepokretnoj platformi dovede u opasnost bezbednost vazdušnog saobraćaja ili pomorske plovidbe ili bezbednost nepokretne platforme,

kazniće se zatvorom od dve do deset godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda nekog lica ili prouzrokovana šteta velikih razmera,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(4) Ko preti izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.".

Član 27.

U članu 293. stav 1. posle reči: "vožnje" dodaju se reči: "ili nad nepokretnom platformom u epikontinetalnom pojasu.".

Član 28.

U članu 297. st. 1. i 2. reči: "291. stav 1." zamenjuju se rečima: "291. st. 1, 3. i 4. ".

Član 29.

U članu 322. stav 1. reči: "tri meseca do tri godine" zamenjuju se rečima: "jedne do pet godina".

U stavu 2. reči: "šest meseci do pet" zamenjuju se rečima: "dve do osam".

U stavu 3. reči: "jedne do osam" zamenjuju se rečima: "tri do deset".

U stavu 4. reči: "za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam, a za delo iz stava 3. zatvorom od dve do deset" zamenjuju se rečima: "zatvorom od tri do dvanaest".

Član 30.

U članu 323. stav 1. reči: "tri meseca do tri godine" zamenjuju se rečima: "jedne do pet godina".

U stavu 2. reči: "šest meseci do pet" zamenjuju se rečima: "dve do osam".

U stavu 3. reči: "jedne do osam" zamenjuju se rečima: "tri do deset".

U stavu 4. reči: "za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam, a za delo iz stava 3. zatvorom od dve do deset" zamenjuju se rečima: "zatvorom od tri do dvanaest".

Član 31.

U članu 324. stav 1. reči: "do dve godine" zamenjuju se rečima: "od šest meseci do tri godine".

U stavu 3. reči: "šest meseci" zamenjuju se rečju: "jedne".

Član 32.

U članu 335. stav 3. reči: "ili je dat pod zakletvom" brišu se.

Član 33.

Posle člana 336b dodaju se naziv člana i član 336v koji glase:

"Napad na advokata

Član 336v

(1) Ko napadne advokata ili člana njegove porodice, a u vezi sa obavljanjem advokatske službe,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice ili preti upotrebom oružja,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom stvar u imovini advokata ili člana njegove porodice,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(5) Ako je delom iz stava 4. ovog člana prouzrokovana šteta koja prelazi četiristo pedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(6) Delo iz st. 4. i 5. ovog člana postoji ako je učinjeno prema advokatu ili članu njegove porodice, u vezi sa obavljanjem advokatske službe.".

Član 34.

U članu 344a u stavu 1. reči: "šest meseci" zamenjuju se rečju: "jedne".

U stavu 2. reč: "jedne" zamenjuje se rečju: "dve".

U stavu 4. reči: "dve do deset" zamenjuju se rečima: "tri do dvanaest".

Član 35.

Član 345. menja se i glasi:

"Član 345.

(1) Ko se sa drugim dogovori da izvrši određeno krivično delo za koje se može izreći pet godina zatvora ili teža kazna,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako se dogovor iz stava 1. ovog člana odnosi na izvršenje određenog krivičnog dela za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.".

Član 36.

Član 347. menja se i glasi:

"Član 347.

Ko radi izvršenja krivičnog dela izrađuje, nabavlja ili drugom omogućava da dođe do oružja, municije, eksplozivnih materija ili minsko-eksplozivnih sredstava, kao i sredstava potrebnih za njihovo pravljenje ili otrova,

kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.".

Član 37.

U članu 391b dodaje se stav 3. koji glasi:

"(3) Ko u nameri izvršenja krivičnog dela iz člana 391. ovog zakonika otputuje u inostranstvo radi pripreme, obučavanja, planiranja ili učestvovanja u izvršenju tog dela,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.".

Član 38.

U članu 392. stav 1. posle reči: "zaštitom" dodaju se reči: "ili članu njegove porodice".

U stavu 3. reči: "zatvorom od trideset do četrdeset godina" zamenjuju se rečima: "doživotnim zatvorom".

Član 39.

Član 393. menja se i glasi:

"Član 393.

(1) Ko neposredno ili posredno obezbeđuje ili prikuplja sredstva s ciljem da se ona koriste ili sa znanjem da će se koristiti u potpunosti ili delimično za finansiranje vršenja krivičnih dela iz čl. 134, 287, 290, 291, 292, 293. i čl. 391. do 392. ovog zakonika ili za finansiranje organizacija koje za cilj imaju vršenje tih dela ili pripadnika tih organizacija ili lica koje za cilj ima vršenje tih dela,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Sredstvima iz stava 1. ovog člana smatraju se sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na način sticanja i formu dokumenta ili isprave, uključujući elektronsku ili digitalnu, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na ta sredstva, uključujući bankarske kredite, putne čekove, novčane naloge, hartije od vrednosti, akreditive i druga sredstva.

(3) Sredstva iz stava 1. ovog člana oduzeće se.".

Član 40.

U članu 60. stav 2. tačka 1), članu 310, članu 321. stav 2, članu 331. stav 2, članu 332. st. 1. i 3, članu 333. stav 3, članu 346. stav 5, čl. 370. i 371, članu 372. stav 3, članu 373. stav 2, članu 374. stav 2, članu 376. stav 2, članu 378. stav 3, članu 386. stav 2, članu 391. stav 4, članu 391v stav 3. i članu 391g stav 3. reči: "zatvor od trideset do četrdeset godina" u određenom padežu zamenjuju se rečima: "doživotni zatvor" u odgovarajućem padežu.

U članu 178. stav 4, članu 179. stav 3, članu 180. stav 3. i članu 181. stav 5. posle reči: "deset godina" dodaju se reči: "ili doživotnim zatvorom".

Član 41.

Za krivično delo koje je izvršeno posle stupanja na snagu ovog zakona, učiniocu tog krivičnog dela koji je ranije osuđivan kazna se odmerava primenom odredaba čl. 8. i 9. ovog zakona.

Član 42.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. decembra 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print