Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.02.2017.

ZAKLJUČAK O IZMENAMA I DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U POSTUPKU IZRADE PREGOVARAČKIH POZICIJA U PROCESU PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)


Na osnovu člana 61. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Kancelarije za evropske integracije,
Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. U Zaključku Vlade 05 broj 337-5081/2016 od 31. maja 2016. godine kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 50/16), u tački 6. st. 1, 2, 3. i 5. i tački 7. stav 4. reč: „SLUŽBENO” zamenjuje se rečima: „restriktivno/limite”.

2. U tački 6. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Klasifikovanjem pregovaračkih pozicija oznakom „restriktivno/limite” ne ograničava se pravo na pristup informacijama u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.”

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print