Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.09.2017.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)


Na osnovu člana 10. stav 12. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS”, broj 55/12), u članu 2. reči: „u prethodnom polugodištu” zamenjuju se rečima: „u prethodnoj kalendarskoj godini”.

Član 2.

U članu 3. reči: „u prethodnom polugodištu” na oba mesta zamenjuju se rečima: „u prethodnoj kalendarskoj godini”.

Član 3.

U članu 4. stav 1. reči: „u prethodnom polugodištu” na oba mesta zamenjuju se rečima: „u prethodnoj kalendarskoj godini”.

U stavu 3. reči: „u prethodnom polugodištu” zamenjuju se rečima: „u prethodnoj kalendarskoj godini”.

U stavu 5. reči: „u prethodnom polugodištu” zamenjuju se rečima: „u prethodnoj kalendarskoj godini”, a reči: „tog polugodišta” zamenjuju se rečima: „te kalendarske godine”.

U stavu 6. reči: „u prethodnom polugodištu” zamenjuju se rečima: „u prethodnoj kalendarskoj godini”.

Član 4.

U članu 5. stav 2. reči: „stav 4.” zamenjuju se rečima: „stav 5.”, reči: „43/11 i 101/11” zamenjuju se rečima: „43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16”, a reči: „u prethodnom polugodištu” zamenjuju se rečima: „u prethodnoj kalendarskoj godini”.

Član 5.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Vlada, na predlog ministarstva, jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, utvrđuje iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina u prethodnoj kalendarskoj godini iz člana 5. stav 2. ove uredbe, a iznose minimalne akcize iz člana 5. stav 2. ove uredbe utvrđuje dva puta godišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana, za sve vrste duvanskih prerađevina, utvrđen do 15. februara tekuće godine, primenjivaće se do početka primene novog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđen do 15. februara naredne godine, a iznosi minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana, utvrđeni do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine, primenjivaće se do početka primene novih iznosa minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđenih do 31. jula tekuće godine, odnosno do 15. februara naredne godine.”.

Član 6.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa ovom uredbom, izvršiće se do 15. februara 2018. godine, na osnovu podataka Uprave za duvan o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print