Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.10.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)


Član 1.

U Zakonu o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 14/15 i 51/17), u članu 1. posle reči: "likvidacije banke i" dodaju se reči: "restrukturiranja banke i".

Član 2.

U članu 2. tačka 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. 9) i 10), koje glase:

"9) metodologija je metodologija za obračun premije osiguranja depozita na osnovu nivoa rizika u poslovanju banaka koju donosi Upravni odbor Agencije uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije;

10) ciljni iznos fonda predstavlja iznos finansijskih sredstava na računu fonda, umanjen za iznos pozajmljenih sredstava, koji se mora dostići u određenom vremenskom periodu, izražen kao procenat ukupnih osiguranih iznosa depozita u bankarskom sistemu.".

Član 3.

U članu 5. stav 3. posle reči: "u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke" dodaju se zapeta i reči: "a Agencija je dužna da Narodnoj banci Srbije blagovremeno dostavi sve informacije i podatke potrebne za procenu mogućnosti restrukturiranja banaka i izradu nacrta izveštaja o testu najmanjih troškova".

Član 4.

U članu 6. stav 3. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5) finansiranje ulaganja Agencije u osnovna sredstva i nematerijalnu imovinu radi realizacije poslova koji se odnose na osiguranje depozita, u punom iznosu utvrđenih ulaganja.".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Direktor Agencije utvrđuje kriterijume za raspoređivanje ulaganja iz stava 3. tačka 5) ovog člana i za razdvajanje ovih ulaganja od ulaganja radi obavljanja drugih poslova Agencije.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 5.

U članu 8. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Agencija može utvrditi iznos premije na osnovu nivoa rizika u poslovanju banaka primenom metodologije.

Narodna banka Srbije, u skladu sa sporazumom iz člana 5. stav 1. ovog zakona, dostavlja Agenciji podatke neophodne za utvrđivanje nivoa rizika u poslovanju svake pojedinačne banke neophodne za utvrđivanje faktora rizika pri obračunu premije iz stava 2. ovog člana. Agencija je dužna da obezbedi tajnost tih podataka u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje Agencija i sporazumom iz člana 5. stav 1. ovog zakona.".

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 4, posle reči: "osiguranim depozitima," dodaju se reči: "osiguranim iznosima,".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 6, reči: "stava 2." zamenjuju se rečima: "stava 4.".

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 7, reči: "stava 4." zamenjuju se rečima: "stava 6.", a reči: "stava 2." zamenjuju se rečima: "stava 4.".

Član 6.

Član 12. menja se i glasi:

"Član 12.

Agencija utvrđuje stopu redovne premije za narednu godinu najkasnije do 30. septembra tekuće godine, uzimajući u obzir stanje u bankarskom i ukupnom finansijskom sistemu Republike Srbije, stepen rizika kome je izložen, kao i odnos ukupne visine raspoloživih sredstava fonda za osiguranje depozita i procenjenog iznosa potrebnog za isplatu osiguranih iznosa u slučaju istovremenog stečaja ili likvidacije tri banke srednje veličine.

Stopa redovne premije iznosi najviše 0,2% kvartalno u odnosu na ukupne osigurane iznose depozita banaka.

Osnovica za obračun premije izračunava se kao prosečno stanje ukupnih osiguranih iznosa depozita u banci u prethodnom tromesečju koje se utvrđuje na osnovu izveštaja banke o ukupnim, osiguranim depozitima i osiguranim iznosima depozita iz člana 8. stav 4. ovog zakona.

Redovnu premiju Agencija obračunava i naplaćuje tromesečno kao proizvod osnovice za obračun premije i utvrđene stope redovne premije iz stava 1. ovog člana, na način i u rokovima koje propiše Agencija saglasno članu 8. stav 1. ovog zakona.

U slučaju primene obračuna premije na osnovu nivoa rizika u poslovanju banaka, redovna premija se izračunava kao proizvod osnovice za obračun premije, stope redovne premije iz stava 1. ovog člana i procenjenog faktora rizika u poslovanju svake pojedinačne banke koji Agencija utvrđuje u skladu sa metodologijom.

Agencija redovnu premiju za dinarske depozite obračunava i naplaćuje u dinarima. Za devizne depozite položene u evrima i devizne depozite položene u ostalim valutama (različitim od evra), redovna premija obračunava se i naplaćuje u evrima. Pri utvrđivanju osnovice iz stava 3. ovog člana za obračun redovne premije za depozite položene u evrima i depozite položene u ostalim valutama (različitim od evra) primenjuje se kurs evra prema određenoj valuti, izračunat na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru i zvaničnog srednjeg kursa dinara prema toj valuti koji važe na poslednji dan svakog meseca u tromesečju.

Agencija može obustaviti obračun i naplatu redovne premije ako sredstva fonda za osiguranje depozita dostignu ciljni iznos fonda definisan članom 23. ovog zakona, osim za iznos neophodan za pokriće:

1) stvarno utvrđenih operativnih troškova Agencije nastalih obavljanjem poslova koji se odnose na osiguranje depozita, do nivoa sredstava izdvojenih iz fonda za pokriće operativnih troškova u prethodnoj kalendarskoj godini;

2) ulaganja Agencije u osnovna sredstva i nematerijalnu imovinu koja su u vezi sa obavljanjem poslova koji se odnose na osiguranje depozita;

3) troškova otplate pozajmljenih sredstava fonda.".

Član 7.

U članu 13. stav 2. reči: "najviše 0,4%" zamenjuju se rečima: "najviše 0,5%".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, Agencija može doneti odluku o višoj stopi vanredne premije, uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije, tako da zbir stopa vanrednih premija u toku jedne kalendarske godine iznosi najviše do 1%.".

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: "ukupnih osiguranih" dodaje se reč: "iznosa", a reči: "u stavu 4. tog člana" zamenjuju se rečima: "odlukom Agencije iz stava 1. ovog člana".

Dodaju se st. 5, 6. i 7, koji glase:

"Narodna banka Srbije može, delimično ili u celosti, odložiti plaćanje vanredne premije pojedinačne banke na period do šest meseci ako bi plaćanje vanredne premije ugrozilo likvidnost ili solventnost banke.

Odluku iz stava 5. ovog člana Narodna banka Srbije donosi na zahtev banke, na period ne duži od šest meseci, uz mogućnost da se taj zahtev ponovo podnese.

Ako je plaćanje vanredne premije odloženo na osnovu odluke iz stava 5. ovog člana, banka je dužna da po isteku perioda na koji je to plaćanje odloženo plati iznos odložene vanredne premije.".

Član 8.

U članu 16. stav 1. reči: "stav 3." zamenjuju se rečima: "stav 5.", a posle reči: "(stanja) svih" dodaje se reč: "osiguranih".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5, koji glase:

"U slučaju spajanja ili pripajanja banaka, deponent ima pravo na isplatu onog osiguranog iznosa koji bi mu pripao u skladu sa ovim zakonom u slučaju da nije došlo do spajanja, odnosno pripajanja banaka, u roku od šest meseci od dana spajanja, odnosno pripajanja.

Najkasnije 30 dana pre dana isteka roka iz stava 3. ovog člana, banka kod koje se nalaze osigurani depoziti deponenata spojenih ili pripojenih banaka obaveštava deponente o danu isteka prava na zasebno pokriće u skladu sa stavom 3. ovog člana.

U periodu iz stava 3. ovog člana banka je dužna da dostavlja podatke o visini osiguranih iznosa depozita u skladu sa članom 8. stav 4. ovog zakona tako da uzima u obzir zasebno pokriće depozita predviđeno stavom 3. ovog člana.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

U dosadašnjim st. 4. i 5, koji postaju st. 7. i 8, reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 6.".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 9.

Član 9.

U članu 17. stav 2. reč: "ukupnih" zamenjuje se sa rečju: "osiguranih".

Član 10.

U članu 18. stav 1. posle reči: "osiguranih" dodaje se reč: "iznosa".

Član 11.

U članu 22. stav 1. tačka 2) reči: "stav 2" zamenjuju se rečima: "stav 4".

U tački 3) reči: "stav 2." zamenjuju se rečima: "stav 4.", a reči: "stav 4" zamenjuju se rečima: "stav 6".

Član 12.

Član 23. menja se i glasi:

"Član 23.

Agencija je dužna da obezbedi da se zaključno sa 1. januarom 2030. godine dostigne ciljni iznos fonda od 7,5% osiguranih iznosa depozita u bankarskom sistemu i da, shodno tome, određuje stopu redovne premije.".

Član 13.

Agencija za osiguranje depozita je dužna da metodologiju iz člana 2. ovog zakona donese u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije."Zakon o osiguranju depozita


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print