Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.05.2018.

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)


Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 i 30/18) i člana 14. stav 1. tačka 9), a u vezi s članom 34. tačka 9), Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu

1. U Odluci o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu („Službeni glasnik RS”, broj 85/11), u tački 2. odredba pod 1), reči: „Evropske unije ili” brišu se.

2. Tačka 3. briše se.

3. U tački 5, reči: „sa inostranstvom” zamenjuju se rečima: „s hartijama od vrednosti”.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print