Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 70. Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i odredaba čl. 3, 4, 5. i 6. Uredbe o bližim kriterijumima, načinu obračuna i postupku naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja („Službeni glasnik RS”, broj 43/10) i člana 14. Statuta Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, Donji Milanovac,
Nadzorni odbor preduzeća, na 04XI redovnoj sednici održanoj 12. septembra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Đerdap

Član 1.

U Odluci o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap ("Službeni glasnik RS", br. 4/11, 4/12 i 46/16) dosadašnji član 6. Poglavlje IV. KORIšĆENjE USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA tačka 11) USLUGE KOJE PRUŽA UPRAVLJAČ, menja se i glasi:

"IV. KORIšĆENjE USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA

11) USLUGE PREZENTACIJE ZAšTIĆENOG PODRUČJA

11.1. Vođenje posetilaca radi razgledanja i fotografisanja zaštićenog područja

Namena Jedinica mere Obračunski period Visina naknade (dinara)
11.1.1 Usluge vodiča – po grupi do 25 osoba po grupi 3.000,00
11.1.2. Usluge prezentacije (edukativni čas u trajanju od 45 minuta) po osobi 125,00

12) USLUGE IZNAJMLJIVANjA SREDSTAVA I OPREME

12.1. Iznajmljivanje motornih vozila, čamaca i drugih plovnih objekata

Namena Jedinica mere Obračunski period Visina naknade (dinara)
12.1.1. Čamac sa rukovaocem plovila – turistička vožnja gliserom, do 5 osoba dnevno 8.750,00

"

Član 2.

U Odluci o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap ("Službeni glasnik RS", br. 4/11, 4/12 i 46/16) dosadašnjem članu 6. koji je imao IV poglavlja, dodaje se poglavlje V. i glasi:

"V. ULAZAK I POSETA ZAšTIĆENOG PODRUČJA

13) Ulazak i boravak u zaštićenom području, ulazak u delove i objekte zaštićenog područja

13.1. Ulazak i boravak u zaštićenom području

Namena Jedinica mere Obračunski period Visina naknade (dinara)
13.1.1. Registrovani posetilac (ulaznica u Vizitorski centar NP Đerdap u Donjem Milanovcu) punoletni posetilac/dnevno 125,00
13.1.2. Registrovani posetilac (ulaznica u Vizitorski centar NP Đerdap u Donjem Milanovcu) deca od 8 do 18 godina/dnevno 87,50

13.2. Ulazak u zaštićeno područje i njegove delove

Namena Jedinica mere Obračunski period Visina naknade (dinara)
13.2.1. Ulazak i razgledanje zaštićenog područja za grupu do 10 posetilaca, po posetiocu 225,00
13.2.2. Ulazak i razgledanje zaštićenog područja za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocu 125,00

"

Član 3.

Odluci o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap ("Službeni glasnik RS", br. 4/11, 4/12 i 46/16) dosadašnji član 9, menja se i glasi:

"Naknada iz delatnosti iz člana 3. tač. 1. i 2. ove odluke može se umanjiti ako nastupe okolnosti koje se bitno menjaju po osnovu dejstva više sile.

Umanjenje iz stava 1. ovog člana ne može iznositi više od 40% obračunatog zaduženja.

Za ostvarivanje navedenog prava umanjenja po osnovu ovog člana neophodno je dostaviti izveštaj ovlašćenih državnih institucija.

Odluku po zahtevu stranke u svakom konkretnom slučaju donosi Nadzorni odbor Preduzeća, na obrazložen zahtev stranke i mišljenje kolegijuma preduzeća."

Član 4.

Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" po dobijanju saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print