Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96//15, 47/17 – autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon), u članu 1. reči: „katastar vodova” zamenjuju se rečima: „katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata (u daljem tekstu: katastar infrastrukture)”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. tačka 14) menja se i glasi:

„14) „katastarski plan infrastrukturnih i podzemnih objekata” jeste dvodimenzionalni prikaz infrastrukturnih i podzemnih objekata u ravni državne projekcije;”.

Tačka 16) menja se i glasi:

„16) „izvod iz baze podataka katastra infrastrukture” jeste osnovni dokument o infrastrukturnim i podzemnim objektima i stvarnim pravima na njima;”.

U tački 17) reči: „list nepokretnosti” zamenjuju se rečima: „izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti”.

Član 3.

U članu 4. stav 2. tačka 2) reči: „i podzemni” brišu se.

U tački 3) posle reči: „garaža” dodaju se zapeta i reči: „garažno mesto”, a posle reči: „drugi” dodaje se reč: „prostor”.

U stavu 3. zapeta i reč: „skloništa” brišu se.

Član 4.

U članu 10. stav 1. tačka 8) posle reči: „premera” dodaju se reči: „i održavanja katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture”.

Tačka 13) briše se.

Posle tačke 15) dodaju se tač. 15a), 15b) i 15v), koje glase:

„15a) vođenje Registra cena nepokretnosti;

15b) izrada i objavljivanje periodičnih izveštaja o tržištu nepokretnosti i izveštaja o RGZ indeksu cena nepokretnosti;

15v) uspostavljanje i vođenje posebne evidencije o utvrđenim promenama na nepokretnostima koje nisu upisane u katastar nepokretnosti;”.

Član 5.

U članu 18. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) Zavodu prijavi promenu poslovnog imena, odnosno naziva, pravne forme, sedišta, adrese poslovnog prostora van sedišta, promenu broja zaposlenih lica, geodetskih instrumenata i svaku drugu promenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastanka promene;”.

U tački 10) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 11), koja glasi:

„11) po zahtevu inspektora sačini i dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.”.

Član 6.

U članu 19. stav 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) u elaboratu geodetskih radova verodostojno prikaže faktičko stanje na terenu utvrđeno uviđajem na licu mesta, po podnetom zahtevu;”.

Član 7.

U članu 20. stav 3. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) dostavi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promenama ili sa neistinitim podacima, ili je elaborat izradilo lice koje nije zaposleno, odnosno angažovano u toj geodetskoj organizaciji;”.

Član 8.

Naziv člana 54. i član 54. menjaju se i glase:

„Premer infrastrukturnih i podzemnih objekata

Član 54.

(1) Premer infrastrukturnih i podzemnih objekata, jeste geodetsko merenje i prikupljanje podataka o infrastrukturnim i podzemnim objektima.

(2) Infrastrukturni objekti su podzemni i nadzemni objekti saobraćajne infrastrukture (kopneni, vodni i vazdušni saobraćaj), podzemnih i nadzemnih instalacija (vodova), elektronskih komunikacionih mreža i sredstava, sa pripadajućim uređajima i postrojenjima.

(3) U pripadajuće uređaje i postrojenja iz stava 2. ovog člana spadaju uređaji koji su izgrađeni na infrastrukturnom objektu, i koji omogućavaju njegovo funkcionisanje i celishodno korišćenje, a ne mogu se odvojiti od infrastrukturnog objekta bez uništenja ili značajnog oštećenja (potpuno inkorporisani delovi infrastrukturnog objekta).

(4) Uređaji koji su izgrađeni na infrastrukturnom objektu i koji omogućavaju njegovo funkcionisanje i celishodno korišćenje, a mogu se odvojiti od infrastrukturnog objekta bez uništenja ili značajnog oštećenja, smatraju se pokretnim stvarima i nisu predmet premera, odnosno upisa u katastar infrastrukture.

(5) Podzemni objekat je samostalan objekat izgrađen u potpunosti pod zemljom. Objekat koji je izgrađen i delimično iznad zemlje predstavlja podzemni objekat ako se njegova funkcionalna namena ostvaruje pod zemljom.

(6) Premer infrastrukturnih i podzemnih objekata finansiraju imaoci prava na infrastrukturnim i podzemnim objektima, lokalna samouprava ili druga zainteresovana pravna i fizička lica.

(7) Podaci prikupljeni u postupku premera čine elaborat premera infrastrukturnih i podzemnih objekata i služe za osnivanje katastra infrastrukture.”.

Član 9.

Naziv člana 72. menja se i glasi: „Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti”.

U članu 72. stav 1. reči: „list nepokretnosti” zamenjuju se rečju: „izvod”.

U st. 2. i 3. reči: „List nepokretnosti” zamenjuju se rečju: „Izvod”.

U stavu 4. reči: „U listu nepokretnosti” zamenjuju se rečima: „U izvodu iz baze podataka katastra nepokretnosti”.

Član 10.

Naziv člana 142. i član 142. menjaju se i glase:

„Baza podataka katastra infrastrukture

Član 142.

(1) Baza podataka katastra infrastrukture jeste skup geoprostornih i drugih podataka o infrastrukturnim i podzemnim objektima, stvarnim pravima na njima i imaocima stvarnih prava, i naročito sadrži sledeće tematske celine:

1) saobraćaj (kopneni, vodni i vazdušni saobraćaj);

2) podzemne i nadzemne instalacije (vodovi);

3) elektronske komunikacione mreže i sredstva;

4) podzemni objekti.

(2) Klasifikacija infrastrukturnih i podzemnih objekata iz stava 1. ovog člana utvrdiće se katalogom šifara i naziva za katastar infrastrukture, koji donosi direktor Zavoda.”.

Član 11.

Naziv člana 144. i član 144. menjaju se i glase:

„Izvod iz baze podataka katastra infrastrukture

Član 144.

Izvod iz baze podataka katastra infrastrukture sadrži podatke o infrastrukturnim i podzemnim objektima i stvarnim pravima na njima i izdaje se iz baze podataka katastra infrastrukture i katastra nepokretnosti u propisanom obliku i sadržaju.”.

Član 12.

U članu 149. stav 1. menja se i glasi:

„Procena vrednosti nepokretnosti jeste utvrđivanje najpribližnije tržišne vrednosti nepokretnosti u određenom periodu.”.

U stavu 3. reči: „Procenu i vođenje” zamenjuju se rečima: „Masovnu procenu”.

Član 13.

Član 150. menja se i glasi:

„Član 150.

Masovna procena vrednosti nepokretnosti obuhvata prikupljanje podataka, obradu podataka i razvoj i održavanje modela za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti.”.

Član 14.

Naziv člana 151. i član 151. menjaju se i glase:

„Modeli za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti

Član 151.

(1) Modele za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti za različite vrste nepokretnosti razvija i održava Zavod na osnovu Registra cena nepokretnosti, baza podatka Zavoda i drugih dostupnih podataka.

(2) Zavod određuje modele za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti iz stava 1. ovog člana najmanje svake treće godine.

(3) Podatak o procenjenoj vrednosti nepokretnosti, sa datumom određivanja, deo je Geodetsko katastarskog informacionog sistema.

(4) Za potrebe praćenja promena nivoa cena i opštih tržišnih kretanja, na osnovu modela za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti, Zavod izračunava i objavljuje RGZ indeks cena nepokretnosti za određene segmente tržišta.”.

Član 15.

U članu 152. stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2. i 3, koji postaju st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„(1) Registar cena nepokretnosti je deo Geodetsko katastarskog informacionog sistema i sadrži struktuirane podatke iz ugovora o prometu nepokretnosti i ugovora o zakupu nepokretnosti, iz baza podataka Geodetsko katastarskog informacionog sistema u momentu prometa, kao i dodatne podatke o tim nepokretnostima.

(2) Pristup određenim setovima podataka iz Registra cena nepokretnosti Zavod obezbeđuje putem aplikacije za javni uvid i putem WEB servisa registrovanim korisnicima (elektronskog šaltera i registra cena), a u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje postupak, način i metodologija za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: „stava 5.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

Član 16.

U članu 153. stav 5. reči: „pet godina” zamenjuju se rečima: „tri godine”.

Član 17.

U članu 176. stav 4. posle reči: „prostorijama” dodaje se reč: „Zavoda,”.

Član 18.

U članu 177. stav 1. tačka 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) ako geodetska organizacija ponovi nepravilnosti iz tačke 2) ovog stava u roku od jedne godine od prvobitno naloženih mera za otklanjanje nepravilnosti, za utvrđenu nepravilnost geodetskoj organizaciji zabrani izvođenje geodetskih radova, na period od jednog meseca.”.

Član 19.

U članu 183. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) ne prijavi Zavodu promenu poslovnog imena, odnosno naziva, pravne forme, sedišta, adrese poslovnog prostora van sedišta, promenu broja zaposlenih lica, geodetskih instrumenata i svaku drugu promenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastanka promene (član 18. stav 1. tačka 5));”.

U tački 8a) broj: „9” zamenjuje se brojem: „10”.

Posle tačke 8a) dodaje se tačka 8b), koja glasi:

„8b) po zahtevu inspektora ne sačini i ne dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva (član 18. stav 1. tačka 11)).”.

Član 20.

Na svim mestima u nazivu glave, nazivu odeljka, nazivu člana i u članovima reči: „katastar vodova” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu.

Na svim mestima u članovima reči: „katastar nepokretnosti i vodova” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu.

Na svim mestima u nazivu odeljka, nazivu člana i u članovima, osim u članu 147. stav 4. i članu 184. stav 1. tačka 8), reč: „vod”, u jednini i množini, u određenom padežu zamenjuje se rečima: „infrastrukturni i podzemni objekat”, u jednini i množini, u odgovarajućem padežu.

Član 21.

Informacioni sistem za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata Republički geodetski zavod je dužan da uspostavi najkasnije do 1. jula 2025. godine.

Infrastrukturne i podzemne objekte koji su upisani u katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod će, kada se uspostavi informacioni sistem za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, po službenoj dužnosti brisati iz katastra nepokretnosti, izmeniti način korišćenja zemljišta (kultura) i upisati u katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, bez donošenja rešenja.

Vlasnici infrastrukturnih i podzemnih objekata, kao i objekata u njihovoj funkciji, koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, odnosno katastar vodova dužni su da angažuju ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši premer tih objekata i da podnesu zahtev za upis u katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, u roku od tri godine od dana osnivanja katastra infrastrukturnih i podzemnih objekata.

Član 22.

Podzakonski akti uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada će se primenjivati podzakonski akti koji su doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Katalog šifara i naziva za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata iz člana 10. ovog zakona, direktor Republičkog geodetskog zavoda doneće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.