Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 i 138/22), u članu 15a st. 2, 4. i 5. reči: „21.712 dinara” zamenjuju se rečima: „25.000 dinara”.

Član 2.

U članu 21v stav 1. reči: „2023. godine” zamenjuju se rečima: „2024. godine”.

Član 3.

U članu 21d stav 1. reči: „2023. godine” zamenjuju se rečima: „2024. godine”.

Član 4.

Prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 25.000 dinara iz člana 1. ovog zakona, godišnjim indeksom potrošačkih cena vrši se počev u 2025. godini.

Član 5.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2024. godine.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.