Zastava Bosne i Hercegovine

Kalkulator zarada
i drugih primanja


Kalkulator zarada i drugih primanja služi za određivanje visine poreskog opterećenja prilikom isplate zarada i drugih primanja fizičkim licima, kao i za preračunavanje sa neto na bruto ili bruto na neto iznosa prihoda fizičkih lica po raznim osnovama.Svi korisnici Paragraf Lex Online licence mogu besplatno koristiti paket Kalkulatora.Kome je namenjen Kalkulator zarada?

Kalkulator za obračun zarada namenjen je direktorima, finansijskim rukovodiocima, računovođama, poreskim savetnicima, sekretarima, kao i svim ostalim licima koja imaju potrebu da se informišu o poreskom optrećenju prilikom isplate ličnih primanja fizičkim licima, tj. da se informišu o tome koliko jedan dinar isplaćen fizičkom licu zapravo košta isplatioca.

Prednosti Kalkulatora zarada i drugih primanja

Kalkulator za obračun zarada omogućava korisniku da na lak, brz i jednostavan način izvrši obračun prihoda fizičkih lica, i to po osnovu:

 1. Zarade
 2. Zarada novozaposlenog kvalifikovanog lica
 3. Minimalne zarade
 4. Ostalih primanja iz radnog odnosa
 5. Lične zarade preduzetnika
 6. Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 7. Ugovora o delu
 8. Ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 9. Ugovora o dopunskom radu
 10. Prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
 11. Prihoda sportista
 12. Nagrada, novčanih pomoći i drugih davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca
 13. Prihoda od kapitala
 14. Prihoda od nepokretnosti
 15. Prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari
 16. Dobitaka od igara na sreću
 17. Prihoda po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina
 18. Prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa

Kako se u Kalkulatoru za obračun zarade nalaze mnogobrojni obračuni, korisnik pomoću programa može da odredi koji je oblik angažovanja fizičkih lica u poreskom smislu najisplativiji za poslodavca/isplatioca prihoda.

Program nudi više mogućnosti i proces obračuna može biti započet korišćenjem:

 • Kalkulatora obračuna zarada sa bruto na neto
 • Kalkulatora obračuna zarada sa neto na bruto
 • Kalkulatora obračuna ukupnog troška isplatioca

Bez obzira na to koji parametar je korisniku poznat (neto, bruto ili ukupan trošak), prilikom svakog obračuna korisnik će moći da dobije informaciju o visini obaveza isplatioca po osnovu poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Takođe, korisnik će pored taksativno navedenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, dobiti i smernice na koji način treba da popuni poresku prijavu za porez po odbitku (PPP PD).

Korisnik ne treba da brine o parametrima koji su neophodni za vršenje obračuna (stope za plaćanje poreza i doprinosa, visina neoporezivog iznosa, normiranih troškova, najnižih i najviših osnovica za plaćanje doprinosa), jer su svi potrebni parametri za obračun već uneti u program. I ne samo to, kao posebnu pogodnost naglašavamo da je pomoću programa moguće uraditi obračun primenom ranije važećih parametara.

Sve što korisnik treba da uradi ako želi da uradi obračun primenom ranije važećih parametara jeste da izabere datum isplate prihoda i program će uraditi obračun sa parametrima koju su bili važeći na datum koji je korisnik izabrao. U svakom trenutku korisnik može da vidi koje parametre program koristi prilikom obračuna, dok visina parametara koji će se koristiti u obračunu zavisi od izbora korisnika.

Da li potrebno da korisnik zna na koji način se vrši obračun da bi mogao da koristi Kalkulator zarada?

Da bi korisnik mogao da izvrši obračun plata, nema potrebe da zna na koji način Kalkulator zarada vrši konkretan obračun, nego je dovoljno da zna status fizičkog lica kome se isplata prihoda vrši, visinu prihoda i po kom osnovu se prihodi isplaćuju.

Cena za ceo paket Kalkulatora

17.000 RSD

godišnje*


Samo 1.417 RSD

mesečno*Na navedenu cenu zaračunava se PDV u iznosu od 20%U cenu je uključen ceo paket Kalkulatora:

Kalkulator zarada

Kamatni kalkulator

Kalkulator sudskih taksi


* Potražite povoljnije uslove pretplate za licence od 2-5 korisnika, kao i preko 5 korisnika

Posebna privilegija za pretplatnike na pravnu bazu Paragraf Lex

Svi pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex mogu besplatno koristiti paket Kalkulatora. Sve što je potrebno je da kalkulatorima pristupaju sa korisničkim imenom i šifrom koje već koriste za Paragraf Lex Online.

Isprobajte BESPLATNO

Popunite formular i omogućićemo Vam da naše kalkulatore isprobate besplatno, kako biste se bolje upoznali sa funkcijama i korisnošću.